Нэхъыф1ыжу перевод с кабардинского

Навигация

  Владельцы сайта

  • Murat Sokhov

  Главная страница‎ > ‎Адыгейский словарь‎ > ‎Н‎ > ‎

  нахьышӏужьэу // нэхъыфӏыжу

  зап.-ад. нахьышӏужьэу  // каб. нэхъыфӏыжу 

  еще лучше

  ## нахьыш1ужьэу, нэхъыф1ыжу, нахьышIужьэу, нэхъыфIыжу, нахьышlужьэу, нэхъыфlыжу, нахъыфӏыжу

                                 Налшык къалэ
  дэт езанэ гимназие

                  Темэр: «Адыгэ хабзэхэр»

  Зыгъэхьэзырар

  Адыгэбзэмрэ
  литературэмк1э и егъэджак1уэ

                        
  Тап Альбинэ А.               

                                         
  Налшык 2020гъэ

  Егъ.: Фи махуэ ф1ыуэ, ц1ык1ухэ!

  Едж.: Нэхъыф1ыжу!

  Едж.: Фи
  махуэ ф1ыуэ!

  Егъ.: Ди урокыр щ1идзэн и пэ Самирэ зы уэрэд дахэ
  дригъэдэ1уэнущи девгъэда1уэ

  Егъ.: Нобэрей ди урокыр, ц1ык1ухэ, 
  зытеухуауэ щытынур 1эмал имы1эу тщ1эн хуей, сэбэпынагъ зыпылъ псалъэмакъщ.
  Адыгэ унагъуэ къыхэк1ауэ, адыгэу зыкъилъытэжу дунейм тет зы ц1ыхуми ищ1эн,
  хэлъын хуейуэ сэ къызолъытэ нобэ зигугъу тщ1ыну псори.

  Егъ.: И1эт, нт1э, ц1ык1ухэ ди нэхэр
  зытедывгъап1и ди нэгу къыщ1эдывгъэгъыхьэт ижь зэманым дыщыпсэууэ. (Адыгэ
  макъамэ къоуэ).

  Иджы фи нэхэр къызэтефхыжи фи нэгу
  къыщ1эвгъэхьахэр къысхуэф1уэтэж.

  Едж.: Сэ си нэгу къыщ1ыхьащ шым сытесу,
  къамэ с1ыгъыу.

  Сэ си нэгу къыщ1ыхьащ жьэгум сыбгъэдэсу.

  Сэ си нэгу къыщ1ыхьащ 1энэ лъакъуищым
  шхыныгъуэ зэмыл1эужьыгъуэхэр тету.

  Сэ си нэгу къыщ1ыхьащ шыгум сису,
  къэзжыхьу.

  Сэ си нэгу къыщ1ыхьащ адыгэ фащэ сщыгъыу
  сыкъафэу.

  Сэ си нэгу къыщ1ыхьащ кхъуэщынк1э псы
  къэсхьу.

  Сэ си нэгу къыщ1ыхьащ адыгэ уэрэд
  седа1уэу.

  Егъ.: Нт1э, ц1ык1ухэ, нобэ
  дызытепсэлъыхьыну 1уэхугъуэм фи нэгу  къыщ1ыхьахэри нэгъуэщ1 куэди хохьэ, ауэ
  адыгэ лъэпкъым и фащэ нэхъыщхьэу, нэхъ дахэ дыдэу къалъытэр адыгэ хабзэмрэ
  нэмысымрэ 1ыгъынырщ. Адыгэ хабзэм псалъэк1э пхуэмы1уэтэну лъэныкъуэ куэд
  къызэщ1еубыдэ.

   Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ди хабзэм
  зыгуэрхэри к1эрыхуащ, зэхъуэк1ыныгъэ гуэрхэри игъуэтащ, ахэр псори
  тхуэхъумэфакъым. Ауэ ди хабзэ дахэр дэ зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым.

   Зы урокым и к1уэц1к1э дауик1 дэ а псоми
  дытепсэлъыхьыну зэман тхурикъункъым, ауэ адрей урокхэми пытщэурэ тщ1ынщ, ноби
  дегугъунщ ахэр дигу идубыдэну ик1и хьэл-щэн дахэхэр зыхэтлъхьэну.

  Егъ.: Нобэрейурокым зыхуэвгъэхьэзырыну
  псоми фэ къалэн фи1ащ ик1и мызэ-мыт1эу дауик1 дэ ди бзэм, адыгэ хабзэм,
  нэмысым, псалъэжьхэм дытопсэлъыхь.

  1.     АДЫГЭ
  ХАБЗЭМ КЪЫЗЭРЫДГУРЫ1УЭР

  Егъ.: Сыт ат1э, адыгэ хабзэр, адыгагъэр зищ1ысыр, сыт хуэдэ мыхьэнэ я1э а
  псалъэ купщ1аф1эхэм?

  Егъ.: Хэт
  къигупсысауэ п1эрэ «Адыгэ хабзэк1э» дызэджэр?

  Едж.: Зэгуэрым адыгэхэр зэдауэрт, хабзэм къик1ымрэ абы
  и мыхьэнэмк1э зэгурымы1уэу.

  Арати
  зэхуэсышхуэ ящ1ри а 1уэхум тепсэлъыхьащ ик1и зэгуры1уащ ц1ыху пл1ыщ1(40)
  къыхахыу, лъэпкъыр арэзы зыщ1ын хабзэ быдэ къагупсысыну.

  А ц1ыхухэр
  мэзым и кум хагъэт1ысхьащ псэуалъэ хуащ1ри, гупсысэнуи зэман иратащ.

  Махуэ пл1ыщ1
  дэк1ри мэзым л1ык1уэхэр ягъэк1уащ 1уэхур зытетыр къащ1эну. А зэманым ирихьэл1эу
  мыдрейхэри зэчэнджэщащ, зэдэуащ ик1и зэгуры1уахэщ.

  Л1ык1уэхэр
  къащеупщ1ым жра1ащ:

  -Дахэр
  хабзэщ!

  Ар псоми ягу
  ирихьащ, яф1этэмэм хъуащ ик1и нобэ къыздэсым а псалъэ дахэр хабзэу къытхуэнащ.

  Егъ.: Дауэ
  фегупсысрэ, нт1э, сытым щхьэк1э дахэ жыт1эфыну?

  Едж.: Нэмыс, ук1ытэ тхэлъын хуейщ.

  -Ди бзэр, ди лъэпкъыр ф1ыуэ тлъэгъун хуейщ.

  -Ди адэ-анэхэм, адэшхуэ -анэшхуэхэм пщ1э яхуэтщ1ын хуейщ.

  -Нэхъыжьыми нэхъыщ1эми пщ1э хуэтщ1ын хуейщ.

  -Лъэпкъым хуэпэжын хуейщ.

  — Хьэтыр пхэлъын хуейщ.

  — Гущ1эгъу уи1эн хуейщ.

  -Псапэ щ1эн хуейщ.

  — Ц1ыху хэтык1э пщ1эн хуейщ.

  -Хьэлыншэу ущытыныр къезэгъкъым.

  -Ныбжьэгъум пэжу бгъэдэтын хуейщ.

  -Удыгъуэныр адыгагъэкъым.

  -Нэхъыжь щыту ут1ысыныр къек1укъым.

  -Пц1ы бупсыныр къезэгъкъым.

  -Ц1ыху зэпсалъэр зэпыбудыныр къек1укъым.

  -Нэхъыжьым и гъуэгу зэй зэпаупщ1ыркъым.

  -Адэ-анэм жа1эм едэ1уэн хуейщ.

  -Бзэгу пхьыныр адыгагъэкъым.

  -Ди бзэм дрипсэлъэн хуейщ.

  Егъ: Ф1ы дыдэу гу лъыптащ, бзэр щымы1эмэ лъэпкъри щы1энукъым,
  дэтхэнэ зы адыгэми ди бзэр тщ1эну, дрипсэлъэну ди къалэнщ.

  Ег.: Дауэ фегупсысрэ, ц1ык1ухэ, дэнэ япэ дыдэ къыщежьэр ди
  гъэсэныгъэр, нэмысыр, хабзэр?

  Едж.: Гъэсэныгъэр япэ дыдэу къытхэзылъхьэр адэ-анэхэращ,
  унагъуэращ.

  Егъ.: Пэж дыдэщ, унэгъуэращ.

  Егъ.: Сыт хуэдэ хабзэ,  намыс унагъуэм илъын хуейр?

  Едж.: Унагъуэр зэгуры1уэу псэун хуейщ.

  — Адэ-анэхэм, адэшхуэ-анэшхуэхэм пщ1э хуэщ1ын хуейщ.

  Егъ.: Пэж дыдэщ, нэхъыжьым пщ1э хуомыщ1ым  уэри зэи пщ1э
  къыпхуащ1ыжынукъым.

  .

  Егъ.: Аращи, куэд дыдэ жыт1эфынущ  хабзэм теухуауэ, ауэ мы псалъэ
  дахэхэр  жыт1эрэ тщыгъупщэжу щымыту, дэтхэнэ зыми къыдгуры1уэн, зыхэтлъхьэн
  хуейщ.

  Егъ.: Ди хабзэм и дахагьыр, и1э мыхьэнэр щыдолъагъу ди адыгэ
  псалъэжьхэм.

  — Сыт хуэдэ псалъэжьхэр фщ1эрэ, ц1ык1ухэ, хабзэм, нэмысым
  теухуауэ?

  Едж.: «Хабзэмыщ1э емык1ухьщ!»

  «Хабзэр бзэгупэк1э зэрахьэркъым!»

  «Нэмыс зимы1эм насыпи и1экъым!»

  «Хабзэм бзыпхъэ и1эщ!».

  2.    
  ХЬЭЩ1ЭМ
  ЕХЬЭЛ1А ХАБЗЭХЭР

  Егъ.:  «Адыгэм хьэщ1э и щ1асэщ», — «Хьэщ1эм насып
  къыдок1уэ» —  жа1эрт адыгэхэм.

  — Нт1э,
  дауэ кърагъэблагъэу, ягъэхьэщ1эу щытауэ п1эрэт адыгэ унагъуэм хьэщ1эр?

  Едж.:
  Адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ хьэщ1эр ф1ыуэ ялъагъут. Хьэщ1эр зыщ1ашэ унэ хэха
  я1эу щытащ адыгэхэм.

  Абы
  зэреджэр  хьэщ1эщт. Ар уэрамым нэхъ пэгъунэгъуу яухуэрт. Езыхэр зыщыпсэу унэр
  уэрамым нэхъ пэжыжьэт.

  Хьэщ1эу
  ц1ыхухъуи ц1ыхубзи къак1уэт. Ц1ыхухъу хьэщ1эр нэхъыбэу къызэрык1уэр шууэт.
  Хьэщ1эр унагъуэм и

  Благъэуи
  имыблагъэуи щытынк1э хъунут. Хьэщ1э благъэр езыхэр зыщыпсэу унэм щ1ашэрт, ауэ
  хьэщ1эр мыблагъэмэ хьэщ1эщым щ1ашэрт. Хьэщ1эр хьэщ1эщым япэ щ1агъэхьэрт,
  къыщыщ1эк1ыжк1э бысымыр япэ къыщ1эк1ырт. Бысымыр

  хьэщ1эм и
  хъумак1уэт, хуей хъумэ, и гъащ1эр хьэщ1эм  щхьэк1э итыну хьэзырт.

  Егъ.:
  Упсэу, хъарзынэ дыдэу зыбгъэхьэзыращ.

  Егъ.:
  Адыгэл1ым сыт хуэдэ хьэл-щэн хэлъын хуейр?

  Едж.: Уадыгэкъым, адыгагъэ пхэлъкъым къыхужамы1эн щхьэк1э
  адыгэл1ым и псэр итыну щытащ. Пасэ зэманым л1ыуэ ябжу щытар зи щхьэ ф1ыуэ
  зылъэгъуж, ф1ыуэ псэур артэкъым, ат1э Хэкур ф1ыуэ зылъагъу, Хэкум щхьэк1э зи
  псэр щ1эзытыфынур арат.

  Ди тхак1уэхэм щыщу  хэт сымэ фыщыгъуазэ, я псэр Хэкум щхьэк1э
  ятыфыну, бийм псэемыблэжу пэщ1этауэ?

  Едж.: Щоджэнц1ык1у Алий.

    — К1ыщокъуэ Алим.

  -Ат1э адыгэ
  ц1ыхубзхэр дауэт къызэрак1ухьу щытар ик1и дауэт зэрагъэхьэщ1эр?

  Едж.: Пасэрей ди цlыхубзхэр куэдрэ унэм икlыу щытакъым. Цlыхубзыр
  зэзэмызэххэт щежьэр, Iыхьлы гъунэгъухэр илъагъуну.
  Адыгэ ц1ыхубзыр пасэм хьэщ1ап1э зэрык1уэу щытар
  выгут е шыгут.
  Выгум Iэмал имыlэу гу­щхьэ
  телът
  . Ц1хубз хьэщ1эр
  гумкъизышыр бысым ц1ыхубзырт. Ахэр хьэщ1эщым яшэртэкъым, ат1э езыхэр щыпсэу 
  унэм щ1ашэрт. Хьэщ1эм адыгэхэр нэщхъыф1эу 1уощ1э, гуапэу ягъэхьэщ1э, нэхъ п1э
  тыншым ягъэгъуэлъырт, щ1ыхь ин хуащ1у ирагъэжьэжт.

  Егъ.:
  Упсэу, пэж дыдэщ.

  -Сыт хуэдэ
  шхыныгъуэ ирагъэшхыу щытауэ п1эрэ адыгэхэм хьэщ1эм?

  Едж.: Хьэщ1эм адыгэхэм, нэмысышхуэ, хабзэшхуэ
  к1элъызэрахьэрт. Хьэщ1эр къызэрысу лэкъум, хьэлывэ хуагъажьэрт, шей ирагъафэрт.
  Благъэ хьэщ1эр джэд-къаз гуэрк1э, жэмыкуэк1э, кхъуейжьапхъэк1э ягъэхьэщ1эрт.
  Хьэщ1эр благъэущымытмэ 1эмал имы1эу ныш хуаук1ырт. Нышу нэхъыбэрэ яук1ыр щынэт.
  Унагъуэм щынэ ямы1эмэ, яук1ыр мэлт. Адыгэхэм сыт ямыумщэф1ми сэбэпынагъ, къару
  зыщ1элъ шхыныгъуэт яупщэф1ыр.

  Егъ.:Девгъэплъыт,
  ц1ык1ухэ, хьэщ1эм, хьэщ1эщым теухуа видео пычыгъуэ. (видео пычыгъуэ
  язогъэлъагъу).

  Егъ.: Сыт хуэдэ
  1энэт хьэщ1эм къыхуагъэувыр?

  Едж.:
  Шхыныр 1энэ лъакъуищым тету хьэщ1эщым яхьырт.

  Егъ.:
  Хьэщ1эр и закъуэу ягъашхэрэт адыгэхэм?

  Едж.:
  Хьэщ1эр зэйк1 и закъуэ ягъашхэртэкъым.

  Егъ.: Ат1э,
  хэтыт хьэщ1эм дэшхэр?

  Едж.:
  Ц1ыхухъу хьэщ1эм дэшхэр ц1ыхухъут, хьэщ1эр щ1алэмэ нэхъ щ1алэгъуалэт дагъашхэр.

  Егъ.:
  Ц1ыхубз хьэщ1эр щэ?

  Едж.: Ц1ыхубз хьэщ1эм дэшхэр ц1ыхубзхэрт.

  Едж.: Хьэщ1эм шхэн имыухауэ бысымым иухыну
  къек1уртэкъым.

  Егъ.: Хьэщ1эм дауэт и нэгу зэрызрагъэужьу
  щытар?

  Едж.: Щ1алэ хьэщ1э, хъыджэбз хьэщ1э зи1э
  унагъуэхэм джэгу ящ1ырт. Е джэгу здэщы1эм щ1алэ хьэщ1эр яшэрт. Хъыджэбз хьэщ1эр
  апхуэдэхэм яшэртэкъым, джэгу зи1эр къемыджауэ.

  Егъ.: Адыгэр хьэщ1эк1э зэрыф1ым хуэдэу,
  ерыскъык1и хьэлэлт. Адыгэ л1ыжьхэр я закъуэу шхэну яф1эф1тэкъым. Абыхэм я шхэгъуэр
  къэсамэ, загъэгувэрт. «Зыгуэр къак1уэмэ, зэгъусэу дышхэнщ» жа1эрт.

  Егъ.: 1энэ пэрысэк1эми хабзэ и1эщ, хэт
  ищ1эу п1эрэ?

  Едж.: Япэрауэ, зыумытхьэщ1у ст1олым ут1ыс
  хъунукъым.

  Едж.: Шхын бжьдэлъу упсэлъну къек1укъым.

  Едж.:1энэм захуэу убгъэдэсын хуейщ, уи
  1эфрак1эхэр 1энэм телъу ущысыныр къемык1ущ.

  Едж.: Хьэщ1ап1э ук1уамэ куэд пшхыну
  къек1укъым.

  Едж.: 1энэ упэрыт1ысхьам умышхэу ущысынри
  къек1укъым, адрейхэм задебгъэк1ун хуейщ.

  Егъ.: Пэж дыдэщ, ф1ы дыдэу фощ1эр 1энэ
  пэрысык1эм ехьэл1а хабзэхэри.

  Сыт хуэдэ псалъэжьхэр фщ1эрэ, ц1ык1ухэ,
  хьэщ1эм теухуауэ?

  Едж.: «Хьэщ1эм ф1ыгъуэр, берычэтыр
  къыдок1уэ!».

  «Дэтхэнэ зы хьэщ1эри благъэщ».

  «Хьэщ1э лей щы1экъым!».

  «ХьэщIэр унагъуэм щыщщ!»

  «ХьэщIэ зэрымыс унагъуэм тхъэгъуэ илъкъым!»

  « Адыгэм хьэщ1э и щ1асэщ!»

   «Хьэщ1эм насып
  къыдок1уэ!»

  Егъ.: Иджыри гу лъывэзгъэтэну сыхуейщ
  хьэщ1эм епхауэ ди хабзэм хэлъ гъэщ1эгъун гуэрым.

  Егъ: «Хьэщ1эу къыпхуэк1уамэ, уи
  жагъуэгъури уи ныбжьэгъущ!» жа1эрт адыгэхэм.

  Хьэщ1эу къэк1уэнк1и хъунут уи бий дыдэри,
  ауэ сыт хуэдэ хьэщ1эу щымытми ар умыгъэхьэщ1эныр емык1у дыдэт, ик1агъэт, хабзэм
  къемызэгът.

  Егъ: Зи гугъу
  тщ1ахэм иджыри нэгъуэщ1 адыгэ хабзэм теухуауэ видео теплъэгъуэ ц1ык1у фезгъэплъыну
  сыхуейт иджыпсту.

   (с 47 сек по
  1.28 сек) (Видео теплъэгъуэ язогъэлъагъу).

  3.     АДЫГЭШ

  Егъ.: Мы дызэплъа теплъэгъуэхэм  сыт нэхъ
  фигу ирихьар, нэхъ гу къинэ фщыхъуар, ц1ык1ухэ?

  Едж: Сэ сигу ирихьащ адыгэхэр шым тесу
  къызэрыгъэлъэгъуар.

  Егъ.: Шым сыт хуэдэ хущытык1э хуа1эу щытауэ
  п1эрэт ижь зэманым?

  Егъ.:
  Дэтхэнэ зы адыгэл1ми и1эу щытащ шы.  Адыгэшым, еш ищ1эркъым, ц1ыхур гъуэгум
  къыщытрини къэхъуртэкъым. Адыгэшыр 1ущт ик1и зэйк1гъуэщэнутэкъым.  Шыр, зейм зэи
  бгъэдэк1ынутэкъым, апхуэдизк1э есэрти. Адыгэхэм я гумрэ я псэмрэ дыхьэу а
  псэущхьэ дахэр ягъэлъап1эрт, а псэущхьэр угъурлыуэ ябжырт. Апхуэдэ дыдэу езы
  адыгэл1ри и шым хуэпэжт, и жагъуэ зэи ящ1ыртэкъым,  сыт щыгъуи езым япэ и шыр ягъашхэрт,
  псы иригъафэрт. Дэтхэнэ зы лъэпкъри къехъуапсэу щытащ ди адыгэшым.

  4.     АДЫГЭ
  ФАЩЭ

  Егъ.:Иджыри сыт нэхъ фигу ирихьа ди видео
  теплъэгъуэхэм?

  Едж.: Ц1ыхухъухэми, ц1ыхубзхэми адыгэ фащэ
  ящыгъыу  зэрыщытар.

  Егъ.: Пэж дыдэщ, лъэпкъыр зэрыгушхуэхэм
  ящыщу къек1уэк1ащ адыгэ фащэр, лъэпкъ куэдми ягу ирихьу къащтащ ди фащэ дахэр.

  Ноби, зы ц1ыху щы1эу си ф1эщ хъункъым
  щыст1эгъащэрэт жимы1эу ди адыгэ лъэпкъым и фащэр, апхуэдизк1э гурхьщи.

  Егъ.: Сыт хуэдэ псалъэжь фщ1эрэ адыгэ
  фащэм теухуауэ?

  Едж.: «Дахагъэр зэк1ужщи, зэк1ужыр фащэщ!»

  «Фащэм я нэхъ дахэр ук1ытэщ!».

  Егъ.: Иджырей зэманым сытк1э къагъэсэбэпрэ
  фащэр?

  Едж.: Иджыпсту фащэр  хьэгъуэл1ыгъуэхэм
  къыщагъэсэбэп.

  Едж.: Ди къэфак1уэхэм ящыгъщ.

  Егъ.: Ижь зэманым 1эмал имы1эу ц1ыхухъум
  зыгуэр щыгъын хуейт, абык1э иригушхуэу, сыту п1эрэт ар зищ1ысыр, хэт къищ1эну
  п1эрэт?

  Едж.: Пасэ
  зэманым адыгэл1ыу зыкъэзылъытэм псоми ящхьэрыгъыу щытащ пы1эр. Щыжейм деж ф1эка
  пы1эр щхьэрихыртэкъым, унэм щыщ1эсми щхьэрыгът. Пы1э зыщхьэрымыгъ ц1ыхухъур
  ик1агъэу  къалъытэрт, апхуэдэ ц1ыхум пщ1э хуащ1ыртэкъым, ц1ыхухъуу
  къалъытэртэкъым.  Зэгуэрк1э уи пы1эр пщхьэрахыну хуежьам уи псэр щ1эптами
  щхьэребгъэх хъунутэкъым, ар напэтехыу къалъытэрти пхъумэжыфын хуейт.

  Егъ.: Упсэу, пэж дыдэщ!

  Егъ.: Иджыри 1эмал имы1эу фщ1эн хуей зы
  хабзэ фэзгъэлъэгъуну сыхуейт. Псоми хабзэ зэри1эм хуэдэу, гъуэгу тетык1эми
  хабзэ и1эщ.

  5.     ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  Егъ.: Аращи, ц1ык1ухэ, ди жагъуэ
  зэрыхъунщи ди урокри и к1эм нэблэгъащ.

  Нэхъапэуи зэрыжыс1ащи, уедэ1уэху 
  узы1эпишэу ф1эк1а зэйк1 бужэгъунукъым ди хабзэм, нэмысым, тхыдэм
  утепсэлъыхьыныр.

  Нт1э, ц1ык1ухэ, сыт  нобэрей урокым щ1эуэ
  къыщыфщ1ар, сыт нэхъ фигу ирихьар?

  Едж.: Сэ сигу ирихьащ хьэщ1эм джэгу хуащ1у
  зэрыщытар.

  — Сэ адыгэхэм хьэщ1эщ  я1эу зэрыщытар сигу
  ирихьащ.

  — Сэ щ1опщыр къызэрагъэсэбэпыр сигу ирихьащ.

  Егъ.: Нобэрей ди псалъэмакъыр сыухыну
  сыхуейщ ф1ыуэ слъагъу си лъэпкъым хузыхэслъхьа сатырхэмк1э:

   Адыгэ лъэпкъ.

  Адыгэ лъэпкъ, ди бзэр дывгъэхъумэ,

  Адыгэ лъэпкъ, ди бзэр дывгъэлъагъу!

  Ди лъэпкъым и бзэр дэ зэдмыгъащ1эм,

  Нэгъуэщ1ым пщ1э къытхуимыщ1ын.

  Адыгэ лъэпкъ, уи щхьэр умыгъэлъахъшэ,

  Адыгэ лъэпкъ, уи щхьэр лъагэу 1эт!

  Ди щхьэ 1этауэ дыпсэун папщ1э,

  Лъэпкъым  дэ псори тыгъэ тхуищ1ащ!

  Тыгъэ тхуищ1ащи ар дывгъэхъумэ,

  Дылъэщщи псоми дэ датевгъак1уэ!

  Ди хабзэр, напэр зэдэтхъумэжу,

  Адыгэ лъэпкъыр дыздевгъэф1ак1уэ!

  Адыгэ лъэпкъыр сыту дахащэ!

  Адыгэ лъэпкъыр сыту гумащ1э!

  Ди гур гушхуауэ дэ дывгъэпсэу,

  Ди лъэпкъ дахащэм дыдэщ1эращ1эу!

  Сыхуейщ сэ сыт щыгъуи щытыну:

  Ди адыгэщ1ыр мамыру!

  Ди адыгэщ1ыр щ1эращ1эу!

  Адыгэ лъэпкъыр псэуну!

  Едж.: Сэ си нэгу къыщ1ыхьащ шым сытесу,
  къамэ с1ыгъыу.

  Сэ си нэгу къыщ1ыхьащ жьэгум сыбгъэдэсу.

  Сэ си нэгу къыщ1ыхьащ 1энэ лъакъуищым
  шхыныгъуэ зэмыл1эужьыгъуэхэр тету.

  Сэ си нэгу къыщ1ыхьащ шыгум сису,
  къэзжыхьу.

  Сэ си нэгу къыщ1ыхьащ адыгэ фащэ сщыгъыу
  сыкъафэу.

  Сэ си нэгу къыщ1ыхьащ кхъуэщынк1э псы
  къэсхьу.

  Сэ си нэгу къыщ1ыхьащ адыгэ уэрэд
  седа1уэу.

  Едж.: Зэгуэрым адыгэхэр зэдауэрт, хабзэм къик1ымрэ абы
  и мыхьэнэмк1э зэгурымы1уэу.

  Арати
  зэхуэсышхуэ ящ1ри а 1уэхум тепсэлъыхьащ ик1и зэгуры1уащ ц1ыху пл1ыщ1(40)
  къыхахыу, лъэпкъыр арэзы зыщ1ын хабзэ быдэ къагупсысыну.

  А ц1ыхухэр
  мэзым и кум хагъэт1ысхьащ псэуалъэ хуащ1ри, гупсысэнуи зэман иратащ.

  Махуэ пл1ыщ1
  дэк1ри мэзым л1ык1уэхэр ягъэк1уащ 1уэхур зытетыр къащ1эну. А зэманым ирихьэл1эу
  мыдрейхэри зэчэнджэщащ, зэдэуащ ик1и зэгуры1уахэщ.

  Л1ык1уэхэр
  къащеупщ1ым жра1ащ:

  -Дахэр
  хабзэщ!

  Ар псоми ягу
  ирихьащ, яф1этэмэм хъуащ ик1и нобэ къыздэсым а псалъэ дахэр хабзэу  къытхуэнащ.

  Егъ.: Дауэ
  фегупсысрэ, нт1э, сытым щхьэк1э дахэ жыт1эфыну?

  Едж.: Нэмыс, ук1ытэ тхэлъын хуейщ.

  -Ди бзэр, ди лъэпкъыр ф1ыуэ тлъэгъун хуейщ.

  -Ди адэ-анэхэм, адэшхуэ -анэшхуэхэм пщ1э яхуэтщ1ын хуейщ.

  -Нэхъыжьыми нэхъыщ1эми пщ1э хуэтщ1ын хуейщ.

  -Лъэпкъым хуэпэжын хуейщ.

  — Хьэтыр пхэлъын хуейщ.

  — Гущ1эгъу уи1эн хуейщ.

  -Псапэ щ1эн хуейщ.

  — Ц1ыху хэтык1э пщ1эн хуейщ.

  -Хьэлыншэу ущытыныр къезэгъкъым.

  -Ныбжьэгъум пэжу бгъэдэтын хуейщ.

  -Удыгъуэныр адыгагъэкъым.

  -Нэхъыжь щыту ут1ысыныр къек1укъым.

  -Пц1ы бупсыныр къезэгъкъым.

  -Ц1ыху зэпсалъэр зэпыбудыныр къек1укъым.

  -Нэхъыжьым и гъуэгу зэй зэпаупщ1ыркъым.

  -Адэ-анэм жа1эм едэ1уэн хуейщ.

  -Бзэгу пхьыныр адыгагъэкъым.

  -Ди бзэм дрипсэлъэн хуейщ.

  Егъ: Ф1ы дыдэу гу лъыптащ, бзэр щымы1эмэ лъэпкъри щы1энукъым,
  дэтхэнэ зы адыгэми ди бзэр тщ1эну, дрипсэлъэну ди къалэнщ.

  Ег.: Дауэ фегупсысрэ, ц1ык1ухэ, дэнэ япэ дыдэ къыщежьэр ди
  гъэсэныгъэр, нэмысыр, хабзэр?

  Едж.: Гъэсэныгъэр япэ дыдэу къытхэзылъхьэр адэ-анэхэращ,
  унагъуэращ.

  Егъ.: Пэж дыдэщ, унэгъуэращ.

  Егъ.: Сыт хуэдэ хабзэ намыс унагъуэм илъын хуейр?

  Едж.: Унагъуэр зэгуры1уэу псэун хуейщ.

  — Адэ-анэхэм, адэшхуэ-анэшхуэхэм пщ1э хуэщ1ын хуейщ.

  Егъ.: Аращи, куэд дыдэ жыт1эфынущ  хабзэм теухуауэ, ауэ мы псалъэ
  дахэхэр  жыт1эрэ тщыгъупщэжу щымыту, дэтхэнэ зыми къыдгуры1уэн, зыхэтлъхьэн
  хуейщ.

  Егъ.: Ди хабзэм и дахагьыр, и1э мыхьэнэр щыдолъагъу ди адыгэ
  псалъэжьхэм.

  — Сыт хуэдэ псалъэжьхэр фщ1эрэ, ц1ык1ухэ, хабзэм, нэмысым
  теухуауэ?

  Едж.: «Хабзэмыщ1э емык1ухьщ!»

  «Хабзэр бзэгупэк1э зэрахьэркъым!»

  «Нэмыс зимы1эм насыпи и1экъым!»

  «Хабзэм бзыпхъэ и1эщ!».

  Егъ.: Уадыгэкъым, адыгагъэ пхэлъкъым къыхужамы1эн щхьэк1э
  адыгэл1ым и псэр итыну щытащ. Пасэ зэманым л1ыуэ ябжу щытар зи щхьэ ф1ыуэ
  зылъэгъуж, ф1ыуэ псэур артэкъым, ат1э Хэкур ф1ыуэ зылъагъу, Хэкум щхьэк1э зи
  псэр щ1эзытыфынур арат.

  Ди тхак1уэхэм щыщу  хэт сымэ фыщыгъуазэ, я псэр Хэкум щхьэк1э
  ятыфыну, бийм псэемыблэжу пэщ1этауэ?

  Едж.: Щоджэнц1ык1у Алий.

         — К1ыщокъуэ Алим.

  6.    
  ХЬЭЩ1ЭМ
  ЕХЬЭЛ1А ХАБЗЭХЭР

  Егъ.:  «Адыгэм хьэщ1э и щ1асэщ», — «Хьэщ1эм насып
  къыдок1уэ» —  жа1эрт адыгэхэм.

  — Нт1э,
  дауэ кърагъэблагъэу, ягъэхьэщ1эу щытауэ п1эрэт адыгэ унагъуэм хьэщ1эр?

  Едж.:
  Адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ хьэщ1эр ф1ыуэ ялъагъут. Хьэщ1эр зыщ1ашэ унэ хэха
  я1эу щытащ адыгэхэм.

  Абы
  зэреджэр  хьэщ1эщт. Ар уэрамым нэхъ пэгъунэгъуу яухуэрт. Езыхэр зыщыпсэу унэр уэрамым
  нэхъ пэжыжьэт.

  Хьэщ1эу
  ц1ыхухъуи ц1ыхубзи къак1уэт. Ц1ыхухъу хьэщ1эр нэхъыбэу къызэрык1уэр шууэт.
  Хьэщ1эр унагъуэм и

  Благъэуи
  имыблагъэуи щытынк1э хъунут. Хьэщ1э благъэр езыхэр зыщыпсэу унэм щ1ашэрт, ауэ
  хьэщ1эр мыблагъэмэ хьэщ1эщым щ1ашэрт. Хьэщ1эр хьэщ1эщым япэ щ1агъэхьэрт,
  къыщыщ1эк1ыжк1э бысымыр япэ къыщ1эк1ырт. Бысымыр

  хьэщ1эм и
  хъумак1уэт, хуей хъумэ, и гъащ1эр хьэщ1эм  щхьэк1э итыну хьэзырт.

  Егъ.:
  Упсэу, хъарзынэ дыдэу зыбгъэхьэзыращ.

  -Ат1э адыгэ
  ц1ыхубзхэр дауэт къызэрак1ухьу щытар ик1и дауэт зэрагъэхьэщ1эр?

  Едж.:Пасэрей ди цlыхубзхэр куэдрэ унэм икlыу щытакъым. Цlыхубзыр
  зэзэмызэххэт щежьэр, Iыхьлы гъунэгъухэр илъагъуну.
  Адыгэ ц1ыхубзыр пасэм хьэщ1ап1э зэрык1уэу щытар
  выгут е шыгут.
  Выгум Iэмал имыlэу гу­щхьэ
  телът
  . Ц1хубз хьэщ1эр
  гумкъизышыр бысым ц1ыхубзырт. Ахэр хьэщ1эщым яшэртэкъым, ат1э езыхэр щыпсэу 
  унэм щ1ашэрт. Хьэщ1эм адыгэхэр нэщхъыф1эу 1уощ1э, гуапэу ягъэхьэщ1э, нэхъ п1э
  тыншым ягъэгъуэлъырт, щ1ыхь ин хуащ1у ирагъэжьэжт.

  Егъ.:
  Упсэу, пэж дыдэщ.

  -Сыт хуэдэ
  шхыныгъуэ ирагъэшхыу щытауэ п1эрэ адыгэхэм хьэщ1эм?

  Едж.: Хьэщ1эм адыгэхэм, нэмысышхуэ, хабзэшхуэ
  к1элъызэрахьэрт. Хьэщ1эр къызэрысу лэкъум, хьэлывэ хуагъажьэрт, шей ирагъафэрт.
  Благъэ хьэщ1эр джэд-къаз гуэрк1э, жэмыкуэк1э, кхъуейжьапхъэк1э ягъэхьэщ1эрт.
  Хьэщ1эр благъэущымытмэ 1эмал имы1эу ныш хуаук1ырт. Нышу нэхъыбэрэ яук1ыр щынэт.
  Унагъуэм щынэ ямы1эмэ, яук1ыр мэлт. Адыгэхэм сыт ямыумщэф1ми сэбэпынагъ, къару
  зыщ1элъ шхыныгъуэт яупщэф1ыр.

  Егъ.:Девгъэплъыт,
  ц1ык1ухэ, хьэщ1эм, хьэщ1эщым теухуа видео пычыгъуэ. (видео пычыгъуэ
  язогъэлъагъу).

  Егъ.: Сыт
  хуэдэ 1энэт хьэщ1эм къыхуагъэувыр?

  Едж.:
  Шхыныр 1энэ лъакъуищым тету хьэщ1эщым яхьырт.

  Егъ.:
  Хьэщ1эр и закъуэу ягъашхэрэт адыгэхэм?

  Едж.:
  Хьэщ1эр зэйк1 и закъуэ ягъашхэртэкъым.

  Егъ.: Ат1э,
  хэтыт хьэщ1эм дэшхэр?

  Едж.: Ц1ыхухъу
  хьэщ1эм дэшхэр ц1ыхухъут, хьэщ1эр щ1алэмэ нэхъ щ1алэгъуалэт дагъашхэр.

  Егъ.:
  Ц1ыхубз хьэщ1эр щэ?

  Едж.: Ц1ыхубз хьэщ1эм дэшхэр ц1ыхубзхэрт.

  Едж.: Хьэщ1эм шхэн имыухауэ бысымым иухыну
  къек1уртэкъым.

  Егъ.: Хьэщ1эм дауэт и нэгу зэрызрагъэужьу
  щытар?

  Едж.: Щ1алэ хьэщ1э, хъыджэбз хьэщ1э зи1э
  унагъуэхэм джэгу ящ1ырт. Е джэгу здэщы1эм щ1алэ хьэщ1эр яшэрт. Хъыджэбз хьэщ1эр
  апхуэдэхэм яшэртэкъым, джэгу зи1эр къемыджауэ.

  Егъ.: Адыгэр хьэщ1эк1э зэрыф1ым хуэдэу,
  ерыскъык1и хьэлэлт. Адыгэ л1ыжьхэр я закъуэу шхэну яф1эф1тэкъым. Абыхэм я
  шхэгъуэр къэсамэ, загъэгувэрт. «Зыгуэр къак1уэмэ, зэгъусэу дышхэнщ» жа1эрт.

  Егъ.: 1энэ пэрысэк1эми хабзэ и1эщ, хэт
  ищ1эу п1эрэ?

  Едж.: Япэрауэ, зыумытхьэщ1у ст1олым ут1ыс
  хъунукъым.

  Едж.: Шхын бжьдэлъу упсэлъну къек1укъым.

  Едж.:1энэм захуэу убгъэдэсын хуейщ, уи
  1эфрак1эхэр 1энэм телъу ущысыныр къемык1ущ.

  Едж.: Хьэщ1ап1э ук1уамэ куэд пшхыну
  къек1укъым.

  Едж.: 1энэ упэрыт1ысхьам умышхэу ущысынри
  къек1укъым, адрейхэм задебгъэк1ун хуейщ.

  Егъ.: Пэж дыдэщ, ф1ы дыдэу фощ1эр 1энэ
  пэрысык1эм ехьэл1а хабзэхэри.

  Сыт хуэдэ псалъэжьхэр фщ1эрэ, ц1ык1ухэ,
  хьэщ1эм теухуауэ?

  Едж.: «Хьэщ1эм ф1ыгъуэр, берычэтыр
  къыдок1уэ!».

  «Дэтхэнэ зы хьэщ1эри благъэщ».

  «Хьэщ1э лей щы1экъым!».

  «ХьэщIэр унагъуэм щыщщ!»

  «ХьэщIэ зэрымыс унагъуэм тхъэгъуэ илъкъым!»

  « Адыгэм хьэщ1э и щ1асэщ!»

   «Хьэщ1эм насып
  къыдок1уэ!»

  Егъ.: Иджыри гу лъывэзгъэтэну сыхуейщ
  хьэщ1эм епхауэ ди хабзэм хэлъ гъэщ1эгъун гуэрым.

  Егъ: «Хьэщ1эу къыпхуэк1уамэ, уи
  жагъуэгъури уи ныбжьэгъущ!» жа1эрт адыгэхэм.

  Хьэщ1эу къэк1уэнк1и хъунут уи бий дыдэри,
  ауэ сыт хуэдэ хьэщ1эу щымытми ар умыгъэхьэщ1эныр емык1у дыдэт, ик1агъэт, хабзэм
  къемызэгът.

  Егъ: Зи гугъу
  тщ1ахэм иджыри нэгъуэщ1 адыгэ хабзэм теухуауэ видео теплъэгъуэ ц1ык1у фезгъэплъыну
  сыхуейт иджыпсту.

   (с 47 сек по
  1.28 сек) (Видео теплъэгъуэ язогъэлъагъу).

  7.     АДЫГЭШ

  Егъ.: Мы дызэплъа теплъэгъуэхэм  сыт нэхъ
  фигу ирихьар, нэхъ гу къинэ фщыхъуар, ц1ык1ухэ?

  Едж: Сэ сигу ирихьащ адыгэхэр шым тесу
  къызэрыгъэлъэгъуар.

  Егъ.: Шым сыт хуэдэ хущытык1э хуа1эу
  щытауэ п1эрэт ижь зэманым?

  Егъ.:
  Дэтхэнэ зы адыгэл1ми и1эу щытащ шы.  Адыгэшым, еш ищ1эркъым, ц1ыхур гъуэгум
  къыщытрини къэхъуртэкъым. Адыгэшыр 1ущт ик1и зэйк1гъуэщэнутэкъым.  Шыр, зейм зэи
  бгъэдэк1ынутэкъым, апхуэдизк1э есэрти. Адыгэхэм я гумрэ я псэмрэ дыхьэу а
  псэущхьэ дахэр ягъэлъап1эрт, а псэущхьэр угъурлыуэ ябжырт. Апхуэдэ дыдэу езы
  адыгэл1ри и шым хуэпэжт, и жагъуэ зэи ящ1ыртэкъым,  сыт щыгъуи езым япэ и шыр ягъашхэрт,
  псы иригъафэрт. Дэтхэнэ зы лъэпкъри къехъуапсэу щытащ ди адыгэшым.

  8.     АДЫГЭ
  ФАЩЭ

  Егъ.:Иджыри сыт нэхъ фигу ирихьа ди видео
  теплъэгъуэхэм?

  Едж.: Ц1ыхухъухэми, ц1ыхубзхэми адыгэ фащэ
  ящыгъыу  зэрыщытар.

  Егъ.: Пэж дыдэщ, лъэпкъыр зэрыгушхуэхэм
  ящыщу къек1уэк1ащ адыгэ фащэр, лъэпкъ куэдми ягу ирихьу къащтащ ди фащэ дахэр.

  Ноби, зы ц1ыху щы1эу си ф1эщ хъункъым
  щыст1эгъащэрэт жимы1эу ди адыгэ лъэпкъым и фащэр, апхуэдизк1э гурхьщи.

  Егъ.: Сыт хуэдэ псалъэжь фщ1эрэ адыгэ
  фащэм теухуауэ?

  Едж.: «Дахагъэр зэк1ужщи, зэк1ужыр фащэщ!»

  «Фащэм я нэхъ дахэр ук1ытэщ!».

  Егъ.: Иджырей зэманым сытк1э къагъэсэбэпрэ
  фащэр?

  Едж.: Иджыпсту фащэр  хьэгъуэл1ыгъуэхэм
  къыщагъэсэбэп.

  Едж.: Ди къэфак1уэхэм ящыгъщ.

  Егъ.:Ижь зэманым 1эмал имы1эу ц1ыхухъум
  зыгуэр щыгъын хуейт, абык1э иригушхуэу, сыту п1эрэт ар зищ1ысыр, хэт къищ1эну
  п1эрэт?

  Едж.: Пасэ
  зэманым адыгэл1ыу зыкъэзылъытэм псоми ящхьэрыгъыу щытащ пы1эр. Щыжейм деж ф1эка
  пы1эр щхьэрихыртэкъым, унэм щыщ1эсми щхьэрыгът. Пы1э зыщхьэрымыгъ ц1ыхухъур
  ик1агъэу  къалъытэрт, апхуэдэ ц1ыхум пщ1э хуащ1ыртэкъым, ц1ыхухъуу
  къалъытэртэкъым.  Зэгуэрк1э уи пы1эр пщхьэрахыну хуежьам уи псэр щ1эптами
  щхьэребгъэх хъунутэкъым, ар напэтехыу къалъытэрти пхъумэжыфын хуейт.

  Егъ.: Упсэу, пэж дыдэщ!

  Егъ.: Иджыри 1эмал имы1эу фщ1эн хуей зы
  хабзэ фэзгъэлъэгъуну сыхуейт. Псоми хабзэ зэри1эм хуэдэу, къэк1ухьык1эми хабзэ
  и1эщ.

  9.     ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  Егъ.: Аращи, ц1ык1ухэ, ди жагъуэ
  зэрыхъунщи ди урокри и к1эм нэблэгъащ.

  Нэхъапэуи зэрыжыс1ащи, уедэ1уэху 
  узы1эпишэу ф1эк1а зэйк1 бужэгъунукъым ди хабзэм, нэмысым, тхыдэм
  утепсэлъыхьыныр.

  Нт1э, ц1ык1ухэ, сыт  нобэрей урокым щ1эуэ
  къыщыфщ1ар, сыт нэхъ фигу ирихьар?

  Едж.: Сэ сигу ирихьащ хьэщ1эм джэгу хуащ1у
  зэрыщытар.

  — Сэ адыгэхэм хьэщ1эщ  я1эу зэрыщытар сигу
  ирихьащ.

  — Сэ щ1опщыр къызэрагъэсэбэпыр сигу
  ирихьащ.

  Егъ.: Ди  адыгэ лъэпкъым теухуауэ адэк1э
  сыт иджыри  къэфщ1эну  фыхуейт?

  Едж.: Сэ куэд щ1ауэ зэзгъэщ1эну сыхуейт
  адыгэ ф1эхъусхэр.

  Сэ адыгэ шхыныгъуэхэр нэхъ гъунэгъуу
  зэзгъэц1ыхуну сыхуейт.

  Егъ.: Ат1э, ц1ык1ухэ, дэ  адэк1э куэд дыдэ
  иджыри зэдгъэщ1энущ, фи лъэ1уми делэжьынщ, адыгэ ф1эхъусхэр зэдгъэщ1энщ, ди
  шхыныгъуэхэри нэхъ гъунэгъуу зэдгъэц1ыхунщ.

  Нобэрей ди псалъэмакъыр сыухыну сыхуейщ
  ф1ыуэ слъагъу си лъэпкъым хузыхэслъхьа сатырхэмк1э:
  Glosbe


  Словарь
  кабардинский — русский


  Glosbe — это дом для тысяч словарей. Мы предоставляем не только словарь кабардинский — русский, но и словари для всех существующих пар языков — онлайн и бесплатно.

  Переводы из словаря кабардинский — русский, определения, грамматика

  На Glosbe вы найдете переводы с кабардинский на русский из разных источников. Переводы отсортированы от наиболее распространенных к менее популярным. Мы прилагаем все усилия, чтобы каждое выражение имело определения или информацию о флексии.

  В контекстных переводах кабардинский — русский, переведенные предложения

  Словари Glosbe уникальны. В Glosbe вы можете проверить не только переводы кабардинский или русский. Мы также предлагаем примеры использования, показывающие десятки переведенных предложений. Вы можете увидеть не только перевод искомой фразы, но и то, как она переводится в зависимости от контекста.

  Память переводов для языков кабардинский — русский

  Переведенные предложения, которые вы найдете на Glosbe, взяты из параллельных корпусов (больших баз данных с переведенными текстами). Память переводов подобна поддержке тысяч переводчиков, доступных за долю секунды.

  Произношение, записи

  Часто одного текста недостаточно. Нам также нужно услышать, как звучит фраза или предложение. В Glosbe вы найдете не только переводы из словаря кабардинский-русский, но и аудиозаписи и качественные компьютерные ридеры.

  Словарь с картинками

  Картинка стоит больше, чем тысяча слов. Помимо текстовых переводов, в Glosbe вы найдете изображения, представляющие искомые термины.

  Автоматический переводчик кабардинский — русский

  Вам нужно перевести более длинный текст? Нет проблем, в Glosbe вы найдете переводчик кабардинский — русский, который легко переведет интересующую вас статью или файл.

  Приятно видеть вас в сообществе Glosbe. Как насчет добавления записей в словарь?

  Добавить перевод

  Помогите нам создать лучший словарь.

  Glosbe — это коллективный проект, созданный такими же людьми, как и вы.

  Пожалуйста, добавьте новые записи в словарь.

  Недавние изменения

  Перевод создан:
  фо kbd

  мëд
  ru

  Статистика словаря кабардинский — русский

  Язык кабардинский

  Регион

  Native to: Circassia (in parts of Kabardino-Balkaria and Karachay-Cherkessia), Turkey, Jordan, Syria, Iraq
  Region: North Caucasus
  Official language in:  Russia  Kabardino-Balkaria  Karachay-Cherkessia

  Пользователи

  1 600 000

  Язык русский

  Регион

  Native to: Russia, Ukraine, Belarus and other neighbouring Post-Soviet states
  Official language in: 12 states  Russia (state)[4]  Belarus (state)[5]  Kazakhstan (official)[6]  Kyrgyzstan (official)[7]  Tajikistan (inter-ethnic communication)[8]  Moldova: Gagauzia (official)[9] Partially recognized states:  Abkhazia[10](official)[11]  South Ossetia[10](state)[12] Unrecognised states:  Transnistria (official)[13] Former states:  Soviet Union (De facto, official since 1990; defunct state)[14] Organizations:  United Nations IAEA ICAO UNESCO WHO CIS Warsaw Pact (defunct) EAEC CSTO CMEA (defunct) GUAM[15] SCO OSCE ATS ISO

  Пользователи

  150 000 000

  Glosbe logo
  Glosbe

  С гордостью сделано ♥ в Польше

            
  
  ОКТЯБРЬСКЭ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЭ РЕВОЛЮЦИИ ИНЫР ИЛЪЭС 40, КЪЭБЭРДЕЙР ЕЗЫМ Ф1ЭФ1У РОССИЕМ ЗЭРЫГУХЬЭРЭ ИЛЪЭС 400 ЩЫРИКЪУ МАХУЭШХУЭХЭМ я Щ1ЫХЬК1Э КЪЫДОК! ПОСВЯЩАЕТСЯ 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И 400-ЛЕТИЮ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАБАРДЫ К РОССИИ
  КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР АССР-м И МИНИСТРХЭМ Я СОВЕТЫМ И ДЕ/К ЩЫ1Э КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКЭ ИНСТИТУТ КЪЭБЭРДЕИ-УРЫС СЛОВАРЬ ЗЫХЭЗЫЛЪХЬАХЭР: Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Бэлъкъэр Б. Хь., К1уэк1уэ Ж. Н., Жьэк1эмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. РЕДАКТОР КЪАРДЗН Б. М. Псалъэ 20 000 мэхъу Къардэн Б. М. зэхилъхьауэ къэбэрдеибзэм и грамматическэ очерк дэщДыгьуу ИНОСТРАННЭ, НАЦИОНАЛЬНЭ СЛОВАРХЭР ЩЫТЫРАДЗЭ ГОСУДАРСТВЕННЭ ТХЫЛЪ ТЕДЗАП1Э МОСКВА—1957
  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ КБ АССР КАБАРДИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ СОСТАВИЛИ: М. Л. Апажев, Н. А. Багов, П. М. Багов, Б. X. Балкаров, Дж. Н. Доков, X. X. Жакамухов, X. Ш. Урусов ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ Б. М. К АР ДАНОВ А 20 000 слов с приложением грамматического очерка кабардинского языка Б. М. Карданова ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛОВАРЕЙ МОСКВА-1 957
  КАБАРДИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ Под редакцией Бубы Мациковича Карданова Редакторы Е. Б. Нарбут, А. А. Некрасова и К. М. Червякова Технический редактор Л. К. Уланова Корректор Е. М. Жаркова Сдано в набор 18/III 1957 г. Подписано в печать 6/VI 1957 г. Формат бумаги 84x 108/32; бумажных листов 9; печатных листов 29,5; учетно-издательских листов 42. Тираж 6000 экз. Цена словаря в переплете 9 руб. 55 коп. Государственное издательство иностранных и национальных словарей Москва, В-71, Б. Калужская, 15 16-я типография Главполиграфпрома Министерства культуры СССР Москва, Трехпрудный пер., 9 Заказ № 949
  ПРЕДИСЛОВИЕ Кабардинский народ получил письменность на родном языке и возможность развивать и совершенствовать свой язык только после Великой Октябрьской социалистической революции. Попытки создания алфавита для кабардинского языка делались и ранее, например, первым кабардинским лингвистом и историком Шорой Ногмовым (1801—1844), но в условиях царской националисти- ческой политики они успехом не увенчались. Ш. Ногмов составил на созданном им алфавите Кабардинско-русский словарь, включаю- щий 4000 слов. Этот материал был опубликован только в 1956 году (Ш. Б. Ногма. Филологические труды, т. I, Нальчик, 1956). Сло- варь этот представляет в настоящее время большой научный инте- рес, но в силу того, что лексика его значительно устарела и объем его крайне ограничен, практического значения словарь не имеет. Кабардинско-русский словарь в данном объеме (20 000 слов) издается впервые и представляет собой первую попытку собрать и систематизировать словарный состав современного кабардин- ского литературного языка. За годы советской власти кабардинский народ добился боль- ших успехов как в области народного хозяйства, так и в области культуры. Рост сельского хозяйства, промышленности, развитие народного просвещения, литературы, печати оказали громадное влияние и на лексику кабардинского языка: состав ее расширил- ся и обогатился. Данный словарь не претендует на исчерпывающую полноту охвата лексического богатства кабардинского языка, но все же в него включена общеупотребительная бытовая лексика, и новые слова и термины, отражающие громадные сдвиги в культурной, общественной и хозяйственно-экономической жизни Кабарды, и заимствования, вошедшие в кабардинский язык, главным образом, из русского языка. Включены термины, относящиеся к местным отраслям хозяйства, названия растений, птиц, животных, а также частично включены и слова, ушедшие в настоящее время из языка (главным образом, из области этнографии и старого быта). Словарь в основном составлен на базе картотеки сектора языка Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института. Эта картотека отражает основную лексику современной кабардинской художественной литературы, язык классиков кабардинской литературы—Бекмурзы Пачева и Али Шогенцукова, лексику на- родного творчества (кабардинского эпоса «Нарты») и периоди-
  — 6 — ческой печати. Учтена и научная терминология в объеме учебни- ков средней школы. Главная задача предлагаемого читателю словаря, являющегося переводным, заключается в точном переводе кабардинского сло- ва на русский язык и в стремлении помочь правильному понима- нию значений слов и их употребления в современном кабардин- ском языке. В словарь включена и наиболее употребительная фразеология и идиоматика. Для более полного раскрытия значений слов по мере надобности приведены иллюстративные примеры. В составлении словаря участвовали: М. Л. Апажев (буквы: «гъ», «м», «п»), Н. А. Багов (буквы: «кЬ>, «к1у», «ку», «къу», «кхъ», «кхъу», «л», «лъ», «л1», «н», «ф1», «х», «хъу», «я», «г», «гу», «гъу», «д», «дж», «ж», «жь»), П. М. Багов (буквы: «а», «б», «в»), Б. X. Балкаров (буквы: «щ», «щЬ>, «хъ», «ху», «хь», «ч», «1у»), X. X. Жакамухов (буквы: «р», «т», «гЬ>, «е», «пЬ>, «ф», «с», «у», «цЬ>, «и», «ш», «ц», «э», «ю», «о», «к»), Дж. Н. Коков (буквы: «з», «Ь>), X. Ш. Урусов (буквы: «къ», «дз»), В собирании и переводе слов, относящихся к терминологии животного и растительного мира, принимал участие научный со- трудник Кабардино-Балкарского научно-исследовательского институ- та 3. М. Налоев. Значительную работу по составлению кабардинского словника проделал X. X. Жакамухов. Большая работа была проведена ответственным редактором словаря Б. М. Кардановым. В процессе редактирования он устра- нил разнобой в подаче материала, вызванный наличием несколь- ких составителей. Им заново разработаны многие словарные статьи, уточнены переводы; словарь значительно пополнен, особенно в части грамматической характеристики кабардинского глагола. К словарю приложен грамматический очерк, содержащий све- дения по грамматическому строю и структурным особенностям ка- бардинского языка, составленный Б. М. Кардановым и отредакти- рованный кандидатом филологических наук А. Шагировым. Приставки кабардинского глагола, приведенные в словаре каждая на своем алфавитном месте, заимствованы из грамматиче- ского очерка кабардинского языка Б. М. Карданова. Специальное лексикографическое редактирование словарного материала проведено редакторами Государственного издательства иностранных и национальных словарей. Квалифицированную помощь авторскому коллективу в деле составления словаря, а также его редактирования и издания оказала Т. Г. Брянцева. Рукопись словаря подверглась широкому обсуждению в Кабар- дино-Балкарском научно-исследовательском институте с привлече- нием большого круга рецензентов. В рецензировании словаря Государственным издательством иностранных и национальных словарей в Москве приняли участие сотрудники Института языкознания АН СССР т. т. М. Кумахов, А. Шагиров, а также преподаватель ГИТИСа т. Б. Курашинов, который прочитал всю рукопись и корректуры словаря. Замечания рецензентов, послужившие улучшению качества словаря, были с благодарностью приняты,
  Составители и редакторы нередко сталкивались в своей работе с большими трудностями, которые в меру сил и старались пре- одолеть. Ценным пособием в работе явился Русско-Кабардино-Чер- кесский словарь (Кабардинский научно-исследовательский институт, составители—Б. М. Карданов, А. Т. Бичоев; Москва, Государствен- ное издательство иностранных и национальных словарей, 1955 г.). Настоящий Кабардинско-русский словарь представляет собою пособие для изучения кабардинского языка и для перевода с кабар- динского языка на русский; он может быть и справочником для кабардинцев при изучении русского языка. Составители и редак- торы надеются, что словарь послужит также и делу дальнейшего развития и совершенствования кабардинского литературного языка. Просьба ко всем читателям, которые будут пользоваться данным словарем, свои отзывы и предложения по устранению возможных неточностей в переводе, замечания, указывающие на пропуск слов и терминов, направлять в адрес Кабардино-Балкарского научно- -исследовательского института, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 14, и Государственного издательства иностранных и национальных слова- рей, Москва, В—71, Б. Калужская, 15. Кабардино-Балкарский научно - исследователъск ии инет итут
  О ПОСТРОЕНИИ СЛОВАРЯ 1. Кабардинские заглавные слова в словаре расположены в строго алфавитном порядке без объединения их в гнезда. Если значение двух или нескольких слов совпадает и по алфа- виту они следуют одно за другим, то эти слова в словаре приводят- ся рядом через запятую. 2. Слова с разными значениями, но одинаково звучащие, рас- сматриваемые в кабардинском языке как омонимы, даны в словаре отдельными статьями и обозначены римскими цифрами, напр.: шэ I молоко. шэ II пуля; снаряд. 3. Заглавное кабардинское слово, имеющее несколько значе- ний, переводится (по возможности) во всех основных значениях, причем каждое из них выделяется светлой арабской цифрой за скоб- кой. Близкие по смыслу переводы отделяются друг от друга запя- той, более отдаленные — точкой с запятой. 4. Если приводимое в качестве заглавного слова кабардинское имя может быть переведено на русский язык существительным и прилагательным в зависимости от его позиции к определяемому слову, то различные части речи русского перевода сопровождаются полужирными арабскими цифрами с точкой и соответствующей поме- той, напр.: мывэ 1. камень; 2. в знач. опр. каменный. 5. Также полужирными цифрами обозначаются категории пе- реходности и непереходности кабардинского глагола в том слу- чае, если перевод его на русский язык возможен двумя фор- мами. 6. В том случае, когда кабардинское слово употребляется только в словосочетании, после него ставится двоеточие и приводится словосочетание с соответствующим переводом. 7. Словосочетания, иллюстративные примеры, послов'ицы и по- говорки приведены в словаре при соответствующих значениях слова. Идиоматика и фразеология, не относящаяся ни к одному значению, даются в конце словарной статьи за знаком ромба «). Перевод пословиц и поговорок дается в литературной форме, а в скобках за ним следует русское соответствие, если оно имеется, или буквальный перевод, если он сильно отходит от литературной формы.
  — 9 — 8. Сложные термины и сложные глаголы приводятся преимуще- ственно при первом компоненте, напр.: сабын 1. мыло; сабын щыхуэн мылить; сабын гъэвэныгъэ мыловарение... 9. Глаголы, заимствованные из русского языка и употребляе- мые с вспомогательным глаголом щ!ын, приводятся по алфавиту основного глагола через две точки, напр.: редактировать: редактировать щ1ын перех. редактировать. 10. При всех кабардинских глаголах дается указание на пере- ходность и непереходность пометой перех. и неперех. 11. Глагольные приставки даются в словаре на своем алфавит- ном месте с разработкой их функций. 12. На своем месте по алфавиту даны и важнейшие формы глаголов. Если глагол в отрицательной или побудительной форме не под- дается литературному переводу на русский язык, то дается только указание на основную его форму. Например: ' зэкЬрымыхун отриц. ф. от зэк!эрыхун. зэлъы!угъэк1ын побуд. ф. от зэлъы!ук1ын. 13. Качественные прилагательные приводятся в словаре с по- метой прил. 14. В словарь включены наиболее употребительные наречия с пометой нареч. 15. Местоимения в словаре приводятся в форме именитель- ного падежа с разработкой их падежных форм в статье слова. 16. В словаре приведены все виды числительных (количествен- ные, порядковые, разделительные и дробные). Числительные приведены от 1 до 10, кроме того, круглые десятки, сотни, тысячи, миллион, миллиард. 17. Служебные слова—союзы, послелоги, частицы приводятся в словаре с указанием их употребления и с иллюстративными .при- мерами.
  СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПСАЛЪЭ ГЪЭК1ЭЩ1АХЭМ КЪЫЗЭРЕДЖЭН ХУЕЙР ав. — авиация анат. — анатомия археол. — археология архит. — архитектура астр. — астрономия балл. — биология бот. — ботаника букв,— буквально — къик! дыдэр вводи, сл. — вводное слово—ввод- нэ псалъэ вет. — ветеринария в знач. — в значении — и мы- хьэнэ (къикТыу) воен. — военное дело — зауэ 1уэ- хугъуэ вопросит. — вопросительный — упщ!э восклицат. — восклицательный — хэ1этык!а в рази, знач,—в разных значени- ях — мыхьэнэ замылТэужьы- гъуэхэр зи1э г. — город — къалэ геогр. — география геол. — геология грам. — грамматика груб. — грубое слово — гурыуэ псалъэ дипл. — дипломатия дроби. — дробное ед. — единственное число — за- къуэм ит бжыгъэ ж. -д. — железнодорожное дело — гъущ1гъуэгу !уэхугъуэ 300Л. — ЗООЛОГИЯ и. д. — имя действия — глаго- лым къытек1а шы1эц1э и др. — и другие — нэгъуэщ!- хэри ирон. — ироническое выраже- ние — ауан зыхэль псалъэхэр иск. — искусствоведение ист. — история и т. д. — и так далее—нэгъуэщ! къинэмыщДхэри и т. п. — и тому подобное — нэгъуэщ! апхуэдэхэри кин. — кинематография колич. — количественное — и куэдагъ къэзыгъэлъагъуэ кулин. — кулинария ласк. — ласкательное слово — едэхэщТэныгъэ къызэрык! пса- лъэ лингв. — лингвистика лит. — литературоведение личн. —личное—щхьэ, щхьэ зи!э мат. — математика мед. — медицина межд. — междометие мест. — местоимение— ц!эпапщ!э метеор. — метеорология мин. — минералогия миф. — мифология мн. — множественное число — куэд бжыгъэ мор. — морское дело — хы !уэ- хугъуэ муз. — музыка напр. — например —. псалъэм папщ!эк!э нареч. — наречие нсопр. — неопределённое — мы- белджылы неперех. — непереходный — лъэ- мы!эс обл. — областное слово — щ!ы- п!эм щызек!уэ псалъэ
  опр. — определение определит. — определительный относит. — относительное отриц. — отрицание, отрица- тельный — мыдэныгъэ къэзы- гъэлъагъуэ отрицат. — отрицательный — мыхъуныгъэ къэзыгъэлъагъуэ охот. — охотничий термин — щак!уэ псалъэ перен. — в переносном значе- нии — псалъэм и нэгъуэщ! мыхьэнэ перех. — переходный — лъэ1эс побуд. ф. — побудительная фор- ма—щхьэуэ т1у зи1э глагол лъэ!эс погов. — поговорка — псалъэжь подчинит. — подчинительный полит. — политика порядк. — порядковое — зэрызэ- к1элъык1уэ поел. — пословица — псалъэжь поэт. — поэтическое выраже- ние — усэ псалъэхэр превосх. ст. — превосходная сте- пень пренебр. — пренебрежительное выражение — зэмыпэсыныгъэ зыхэлъ псалъэ прил. — имя прилагательное — плъыфэц1э присоединит. — присоединитель- ный — езыпх притяжат. — притяжатель- ное — еигъэ къызэрык! прич. — причастие противит. — противительный прям. — в прямом значении — псалъэм къик! дыдэ мыхьэ- нэ р. — река — псы рад. — радиотехника разг. — разговорное слово, вы- ражение — литературэм нэхъ мащ1эу къыщагъэсэбэп разделит. — разделительный — зэрызэпыщ1ах рел. — религия — дин см. — смотри — еплъ собир. — в собирательном значе- нии — зыхуэзыхьэс мыхьэнэ соединит. — соединительный — зэзыпх спорт. — спорт со. — сравни — зэгъапщэ, зэлъыт сравнит, ст. — сравнительная степень — зэгъэпщэныгъэ сте- пень стр. — строительное дело — пеэуалъэ ухуэныгъэм епха !уэхугъуэ сущ. — имя существительное — щы1эц1э с. -х. — сельское хозяйство — мэкъумэш хозяйствэ т. е. — то есть — нэгъуэщ!у жып1эмэ текст. — текстильное дело — текстильнэ 1уэхугъуэ тех. — техника тип. — типографский термин указат. — указательный — зы- гъэлъагъуэ употр. — употребляется — къа- гъэсэбэп усилит. — усилительный — ин зыщ1, зыгъэин уст. — устаревшее слово, выра- жение — псалъэжь, щТагъуэу къамыгъэсэбэпыж псалъэхэр уступит. — уступительный утвердит. — утвердительный — арэзыгъэ къызэрык! физ. — физика филос. — философия фин. — финансы фольк. — фольклор фот. — фотография хим. — химия числ. — имя числительное — бжыгъэц1э шутл. — шутливое выражение — гушы!эныгъэ къызэрык! псалъэ- хэр. ж. — экономика эл. — электротехника этн. — этнография юр. — юридический термин — юридическэ псалъэ
  КАБАРДИНСКИЙ АЛФАВИТ Печатные буквы Название букв Печатные буквы Название букв Печатные буквы Название букв А а Э э Б б В в Г г Гу гу Гъ гъ Гъу гъу Д д Дж дж Дз дз Е е2(ё) Ж ж Жь жь 3 з И и Й й К к Ку ку а Э (а крат- кое) бы вы гы гуы гъы гъуы, ды джы дзы йэ жы жъы зы йы йы кы куы KI к! К1у к1у Къ къ Къу къу Кхъ кхъ Кхъу кхъу Л л Лъ лъ Л1 л! М м Н н 0 о П п Ш п! Р р С с Т т TI т! у у к1ы к!уы къы къуы кхъы кхъуы лы лъы л1ы мы ны 1оу пы п!ы ры сы ты т1ы уы Ф ф Ф1 ф! X X Ху ху Хь хь Хъ хъ Хъу хъу Ц н Ц1 Ц1 Ч ч Ш ш Щ Щ Щ1 щ! Ы ы Э э Ю ю Я я I I 1у 1у фы ф!ы ХЫ хуы хьы хъы хъуы цы ц1ы чы шы щы щ1ы ы э~ в займете, ю я 1ы 1уы
  А 2) стекольный; абдж завод сте- кольный завод. абджыфэ прил. стекловидный, абзац абзац. абонемент абонемент. абонементиэ прил. абонемент- ный. абонент абонёнт. абонировать: абонировать щ1ын перех. абонировать что-л. аборт аборт. абрагъуэ прил. большой, рос- лый (преимущественно о че- ловеке). абрэдж ист. абрек. абрэмывэ фольк. сказочный ка- мень огромной величины и большого веса. абрикос 1. абрикос (плод)-, 2. в знач. опр. абрикосовый. абрикосей абрикос (дерево). абстрактна прил. абстрактный, абстракцие абстракция. абсурд абсурд; ср. также мы- хьэнэншэ, мыхьэнэншагъэ. абсурдна прил. абсурдный; ср. также мыхьэнэншэ. абхъаз 1. абхазец; 2. в знач. опр. абхазский; абхъазыбзэ абхазский язык. абхъазкэ, абхъазыпхъу абхазка. абы мест, лично-указат. 3 л. ед. ч. (употребляется в каче- стве подлежащего при пере- ходном глаголе) 1) он, она, оно; абы имыщ!эу без него, без неё (в его, её отсутствие)-, абы и дей, абы и деж у него, у неё; абы ручкэр ет дай ему ручку; a I мест, указат. тот, та, то; этот, эта, это (указывает на предмет, далёкий или неви- димый говорящему)-, сэ а рас- сказым седжащ я читал тот рассказ; а щ!алэр ф!ыуэ йоджэ этот юноша хорошо учится. а II межд. а; а, уэра ар! а, это ты! абажур абажур; абажур зи1э уэз- дыгъэ лампа с абажуром. абазэ 1. абазинец, абазинка; • 2. в знач. опр. абазинский; абазэбзэ абазйнский язык. абазэхэ 1. абадзёх; 2. в знач. опр. абадзёхский. абэ вёрхняя одёжда (чаще у - духовных лиц-, напоминает ри- - зу илй халат). абэрагъуэ 1. гигант; 2. в знач. опр. гигантский. абгъуэ гнездо; бгьэ абгъуэ ор- лйное гнездо; абгъуэ щ1ын вить гнёзда, гнездиться; аб- гъуэ щ1ыиыгъэ гнездование. абгъуэрииэ, абгъуэрынэ подкла- день; яйцо, оставляемое в гнез- де (чтобы курица там не- слась). абдеж мест, указат. (букв, там- -тут; состоит из местоиме- ния абы и послелога деж) там, тут; ар абдеж щырес пусть он там сидйт. абдж 1. стекло; уэздыгъэ абдж ламповое стекло; щхьэгъуб- жэ абдж оконное стекло; 2. в знач. опр. 1) стеклянный; абдж фалъэ стеклянная чаша;
  абы 14 — абы и деж щ!ыхьэ зайдй к не- му (к ней); дэ абы деплъащ мы смотрели на него (на неё); абы щхьэк!э про него, про неё, о нём, о ней; заданиер абы ф!ы дыдэу игъэзэщ!ащ за- дание выполнено им (ей) на от- лично; сэ абык1э сыарэзыщ я им (ей) доволен; 2) тот, та, то; этот, эта, это; абы къыхэк!к1э исходя из этого. абыхэм мест, лично-указат. 3 л. мн. ч. (употребляется в ка- честве подлежащего при пере- ходном глаголе) 1) они; абы- хэм я деж у них; абыхэм сэ- лам схуефхыж передавайте им привет; дэ абыхэм деплъащ мы смотрели на них; абыхэм сы- рагъусэу сык!уэнщ пойду вме- сте с ними; абыхэм я деж у них; абыхэмк!э командирыр арэзыщ командир доволен ими; 2) те. абыхэм-езыхэм см. ахэр-езыхэр. аванс аванс; аванс тын, авансу етын выдать аванс, авансиро- вать кого-что-л.-, аванс къе- 1ыхын получить аванс. авансовэ прил. авансовый; аван- совэ отчёт авансовый отчёт. авансценэ авансцена; ср. сценэ- авантюрэ авантюра. авантюрист авантюрист. авар 1. аварец, аварка; 2. в знач. опр. аварский; авар къуажэ аварское село. август 1. август; 2. в знач. опр. августовский. августовскэ прил. августов- авиабазэ авиабаза. авиабомбэ авиабомба. авиадесант авиадесант. авиазавод авиазавод. авиаконструктор авиаконструк- тор. авиамодель авиамодель. авианосец авианосец. авиапочтэ авиапочта. авиатор авиатор. авиацие авиация; гражданскэ авиацие гражданская авиа- авиационнэ прил. авиационный, авос 1. овёс; 2. в знач. опр. ^ов- сяной; авосыпкъэ овсяное по- ле; 2) овсяный (из овса)-, авос кашэ овсяная каша. аврал аврал. автобазэ автобаза. автобиографие автобиография, автобус автобус. автозавод автозавод. автомагистраль автомагистраль, автомат в разн. знач. автомат, автоматическэ прил. автомати- ческий. автоматчик автоматчик, автомобиль автомобиль, автомобильнэ прил. автомобйль- автономие автономия. автоиомнэ прил. автономный; Къэбэрдей-Бэлъкъэр Автоном- нэ Советскэ Социалистическэ Республикэ Кабардйно-Балкар-' ская Автономная Советская Со- циалистическая Республика. автор автор, авторэгъу соавтор, авторитет авторитет; абы авто- ритет и!эщ он пользуется ав- торитетом; авторитет зи!э ав- торитетный; ср. также щ1ыхь. авторитетнэ прил. авторитет- ный. авторскэ прил. авторский; ав- торскэ правэ авторское право; авторскэ гонорар авторский го- норар. авторы гъэ авторство, автострада автострада, автотранспорт автотранспорт, агент агент; ср. также. бзэгу- зехьэ. агентствэ агентство; Советскэ Союзым и телеграфнэ агент- ствэ (ТАСС) Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). . агентура агентура, агитатор агитатор.
  — 15 — ады агитацие агитация; агитацие егъэк1уэк1ын вести агитацию, агитировать. агитационна прил. агитацион- ный. агитбригада агитбригада. агитировать: агитировать щ!ын перех. агитировать кого-л. агитпункт агитпункт. аграрнэ прил. аграрный. агрегат агрегат. агрессивна прил. агрессивный; ср. также теуэныгъэм щ1экъу. агрессие агрессия. агрессор агрессор; ср. также теуак!уэ, зэрыпхъуак!уэ. агрикультура с.-.V. агрикультура, агробиологие агробиология. агроном агроном. агрономие агрономия, агротехник агротехник, агротехника агротехника. агротехническэ прил. агротех- нйческий. адакъэ 1. петух; 2. в знач. опр. петушйный, петуший; адакъэ сыдж петуший гребень. адакъэ-анэщ[э: адакъэ-анэщ1э зэхэк1ащ цыплята стали раз- личаться (по внешности) на кур и петухов. адакъэбгъурыс курица, переста- вшая нестйсь. адакъэлъэджажэ шпоры у пе- туха. адакъэшц петух-производйтель, петух-главарь. адэ I 1. отец; адэк1э зырыз свод- ные (от разных отцов)-, 2. в знач. опр. отеческий. адэ П нареч. там. адэ-анэ 1. родйтели (букв.тсп,- -мать); адэ-анэ хьисэпу зып!ыж- хэр приёмные родйтели; 2. в знач. опр. родительский. адэжынэ стрепет (птица). адэкъуэш дядя, брат отца. адэмущий-анэмущий прил. не- воспитанный, развязный. адэмыгу прил. 1) неуклюжий, неповоротливый (о человеке)-, 2) невежественный. адэ-мыдэ нареч. туда-сюда. адэнэп1эс отчим. адэпалъз опекун. адат адат. адэц1э отчество (букв, ймя от- ца). адэш родственник по отцу, дя- дя. адэшхуэ дедушка (чаще по от- цу, букв, большой отец); адэ- шхуэм и адэж прадед. адэшыпхъу тётя, сестра отца. аддэ нареч. 1) там далеко; да- леко-далеко; ар аддэ 1ук!ащов отошёл далеко-далеко; 2) дав- ным-давно; аддэ зэманыжь лъандэрэ къок!уэк! а хабзэр этот обычай бытует давным- -давнб, с незапамятных вре- мён. административна прил. админи- стратйвный; административна унафэ административное реше- ние. административно-территориаль- нэ прил. администратйвно-тер- риториальный; СССР-м и ад- министративно -территориаль- нэ гуэшык!э администратйв- но-территориальное деление СССР. администратор администратор, администрацие администрация, адмирал адмирал. адрей мест, указат. тот, дру- гой (противоположный)-, мы- бы щыболъагъу адрей 1уфэр отсюда виден другой берег. адрес адрес; адресымк1э егъэ- хьын адресовать что-л. адресат адресат. адрыщ! противоположный бе- рег. адъютант адъютант. адыгагъэ ист. кабардйнскаа эти- ка (благородство, воспитан- ность, гостеприимство). адыгэ 1. 1) адыгэ (общее назва- ние адыгских народов: ка- бардинцев, адыгейцев и черке- сов): 2) адыгеец; 2. в знач. опр. адыгский, адыгейский; кабар-
  ады — 16 — дйнский; адыгэ хабзэ, адыгэ нэмыс кабардинский этикет. адыгэбза 1) кабардинский язык; 2) доброе, серьёзное кабардин- ское слово; хьэщ1эхэм адыгэ- бзз жа!ащ гости сказали до- брое, благородное слово. адыгэш кабардинская лошадь (порода верхово-упряжных ло- шадей). адыгэщ! кабардинская земля, край кабардинцев. аджар 1. аджарец; 2. взнач. опр. аджарский. аджаркэ аджарка. аджарскэ прил. аджарский. ажал смерть; ажалкъэзышэ смер- тоносный. ажалзехьэ прил. смертонос- ный. ажалыншагъэ бессмертность, ажалыншэ прил. бессмертный, ажалыфэ прил. невзрачный; про- тивный, страшный (о внешно- сти). ажэ козёл. ажэгъафз 1. шут; 2. в знач. опр. шутовской; ажэгъафз фащэ шутовской наряд. ажэгъуэмэ бот. подснежник. ажьмыжь прил. 1) физически не- доразвитый; 2) неповоротливый, ленивый, неуклюжий. ажьмыжьыгъэ 1) физическая не- доразвитость; 2) нецоворбтли- - вость, неуклюжесть. азарт азарт. азартнэ прил. азартный. азэн призыв к намазу. азбука азбука. азербайджан 1. азербайджанец; 2. в знач. опр. азербайджан- азербайджанкэ азербайджанка. азот азот. азотнз прил. азотный. академие академия; наукэхэмк!э СССР-м и Академие Академия наук СССР. академик академик. академическз прил. академйче- ский. акварель акварель. акварельнэ прил. акварельный. аквариум аквариум. акклиматизацие с.-х. акклима- тизация. акклиматизировать: акклимати- зировать щ1ын акклиматизй- ровать. аккорд аккорд. аккордеон аккордеон. аккумулятор тех. аккумуля- тор. акробат 1. акробат; 2. в знач. опр. акробатйческий. акт акт; акт щ!ын составить акт; актищ хъу пьеса пьеса в трёх актах. актёр 1. актёр; 2. в знач. опр. актёрский. актив актйв. активизировать: активизировать щ[ын перех. активизйровать что-л. ср. также зыкъызэ- щ!егъэужьэн. активист активйст. активистка активйстка. активнагъэ актйвность. активна прил. активный, активнэу нареч. актйвно. актовэ прил. актовый; актовэ зал актовый зал. актрисэ актрйса. актуальна прил. актуальный. актуальность актуальность; ср также мыхьэнэшхуагъэ. акулэ акула. акустикэ физ. акустика. акушёр акушёр. акушерка акушерка. акцент акцент; абы акцент и!эу мэпсалъэ он говорйт с акцен- том. акцие акция. акционер акционер. акционерна прил. акционерный, акъыл ум; рассудок; акъылыф!а хъун стать умным, поумнеть; акъылыр мащ!э хъун выжить из ума;<> акъылым къимыщтэ уму непостижймо. акъылэгъу сообщник; единомыш,- ленник.
  ама акъ_________________________— акъылпсынщ!э прил. легкомыслен- акъылыншагъ(э) глупость; акъы- лыншагъэ зехьэн делать глу- пости. акъылыншэ прил. 1. глупый, ненормальный; 2. глупец; акъы- лыншэ хъун глупёть, поглу- акъылыншэн неперех. быть глу- пым; делать глупости. акъылыншэу нареч. глупо. акъылыф1агъ(э) мудрость; про- зорливость. акъылыф!э 1. умный, мудрый; прозорливый; 2. мудрец. акъылыф!эн неперех. быть ум- ным. акъылыф1эу нареч. умно, муд- ро. акъудеи нареч. вовсе. акъужь южный ветер. акъуш: мыщэ акъуш медвежо- нок. алабгьуэ плотва (рыба). алаушын нищий; оборванец. алащэ конь. алэм-астэм: алэм-астэм хэмылъу 1уэхур зэфЬгъэк! сделай дело без оговорок. алэрыбгьу 1. ковёр; 2. в знач. опр. ковровый. алэрыбгъущ! ковровщик, ков- ровщица. албанец 1. албйнец; 2. взнач. опр. албанский. алгебраическэ прил. алгебраиче- ский. алгебрэ алгебра. алебастр 1. алебастр; 2. взнач. опр. алебастровый. алимент алименты; алимент тын платить алименты; зыгуэрым алимент къе1ыхын получать с кого-л. алименты. алкоголь алкоголь. алкогольна прил. алкогольный, аллей аллея; леей къащхъуэхэр зытет аллей аллея голубых елей. алмэсты ведьма. алоуэхь межд. о-о! 2 Кабард.-Русек, сл. алфавит 1. алфавйт; алфавиты- мк!э по алфавиту; 2. & знач. опр. алфавитный; алфавитк!э къызэк1элъык!уэу в алфавитном порядке. алыхь 1. бог; аллах; алыхьым ещ1э бог его знает; алыхьым и хьэтырк!э ради бога; алы- хьым и шыкуркЬ! слава бо- гу!, слава аллаху!; 2. в знач. опр. божий. альбом альбом. альманах альманах. альпинизм альпинизм. альпинист 1. альпинист, аль- пинистка; 2. в знач. опр. аль- пинистский. алюмин 1. алюминий; 2. в знач. опр. алюмйниевый. алъандэрэ послелог, передаётся сочетанием: с каких-либо пор, с какого-либо времени; алъан- дэрэ сэ абы сыригъусэщ с тех пор я с ним. алъп фольк. сказочный конь не- обычайной силы. алътес 1. атлас (ткань)-, 2. в знач. опр. атласный. амал 1) способ, средство, при- ём; хъумэныгъэм и амал сред- ства защиты, приёмы, способы защиты; 2) возможность; зы- гуэр ищ!энк1э амал етын дать возможность сделать что-л.\ амал инхэр большие возможно- сти; амал зи!э возможный; амал зи!э псори сэ злэжьынщ я сделаю всё возможное; абы нэсу амал и!эщ это вполне возможно; <> амал имы!эу обязательно; обязательный; амал псори щ!эн знать все ходы и выходы. амалшы искусник, хитроумный, амалшыгъэ изобретательность, хитроумие. амалыншагъ(э) 1) безвыходность; невозможность; 2) обязатель- ность, необходймость. амалыншэ прил. 1) безвыход- ный; невозможный; 2) обяза- тельный, необходймый.
  — 18 — амбар 1. амбар; 2. в знач. опр. амбарный. амбразурэ амбразура. амбулаторие амбулатория. амбулаторнэ прил. амбулатор- ный. амёбэ зоол. амёба. американец 1. американец; 2. в знач. опр. американский. американка американка. аметист аметйст. амин аминь. аммиак хим. аммиак. амнистие юр. амнистия; амни- стие етын амнистировать ко- го-л. амортизацие амортизация. аморфнэ прил. аморфный. аму бот. купырь. амфибрахий лит. амфибрахий, амфитеатр амфитеатр. ана межд. о, ну, неужто {выра- жает удивление, употребляет- ся только женщинами). анализ анализ; анализ щ!ын анализировать. ананас бот. ананас. анапест лит. анапест. анархие анархия. анархизм полит, анархизм. анархист анархист. анархистскэ прил. анархистский, анархическэ прил. анархический, анатом анатом. анатомие анатомия. анатомировать: анатомировать щ!ын перех. анатомировать ко- го-что-л. анэ 1. мать; анэм къуитыр 1эф1щ поел, дар матери вкусен; анэ- к!э зырыз сводные (от разных матерей)-, 2. в знач. опр. ма- теринский; анэ ф!ылъагъуны- гъэ материнская любовь. анэ-адэ см. адэ-анэ. анэбыдзышэ молоко матери. анэдэлъху 1) родной брат; 2) дя- дя, брат матери (это слово употребляют только женщи- ны). анэдэлъхубзэ родной язык, анэкъилъху см. анэдэлъху. анэл родинка, родймое пятно- анэмэг ист. аманат, заложник. анэнэпТэс мачеха. анэш родственники по матери, анэшхуэ бабушка (по матери и отцу, букв, большая мать), анэшхуэм и анэж прабабка; анэшхуэм и адэ прадед. анэшыпхъу тётя, тётка, сестра матери. анэщ!э см. адакъэ-анэщ!э. ангинэ ангина; ср. также тэма- къыдзэ. английскэ прил. англййский. англичан англичанин. англичанка англичанка. андэгурэ бот. воловик. анекдот анекдот. анестезие мед. анестезия. анис бот. анис. анкета 1. анкёта; анкетэр запол- нить щ!ын заполнить анкету; 2. в знач. опр. анкетный. аннотацие аннотация; тхылъым аннотацие етын дать аннота- цию на книгу. анод физ. анод. ансамбль ансамбль; уэрэдхэмрэ къафэмрэк1э ансамбль ансамбль песни и пляски. антагонизм антагонизм. антагонистическэ прил. антаго- нистический. антарктическэ прил. антарктиче- ский. антеннэ антенна. антиимпериалистическэ прил. антиимпериалистический. антилоп антилопа. антирелигиозна прил. антирели- гиозный; ср. также диныншэ. антитеза лит. антитеза. антифашист антифашист. антифашистскэ прил. антифа- шистский. античнэ прил. антйчный. антологие лит. антология; урыс поэзиемкЬ антологие антоло- гия русской поэзии. антоним лит. антоним. антракт антракт: ср. также зэ- пыугъуэ.
  ант арм антрацит антрацит. антрополог антрополог. антропологие антропология, аорта аорта. апатие апатия; ср. также гукъы- дэмыж. апасы двадцать копеек; дыжьын апэсы двугривенный, монета в двадцать копеек. апелляцие апелляция; ср. также тхьэус Ы ХЭЖЫ Н ы гъэ. апельсин 1. апельсин (плод); 2. в знач. опр. апельсиновый. апельсиней апельсин (дерево). аполитична прил. аполитичный, апостроф апостроф. аппарат в разн. знач. аппарат, аппетит аппетит. апрель 1. апрель; 2. в знач. опр. апрельский. апрельскэ прил. апрельский, аптек 1. аптека; 2. в знач. опр. аптечный. аптечка аптечка; унэм щы1э аптечка домашняя аптечка. апхуэдэ мест, определит, такой, апхуэдэхэурэ нареч. таким обра- зом, йменно так. апщ!ондаху нареч. пока, до тех пор. ар мест. личн. 3л. ед. ч. или лично-указат. 1) он, она, оно (употр. в качестве подлежа- щего при непереходном гла- голе); ар абы щы!акъым его (её) там не было; ар хэмыту без него, без неё (без участия кого-л.); сэ ар слъагъуащ я видел его (её); сэ ар си ц!ы- хугъэщ я с ним (с ней) знаком; ар щыту ар жумы1э не гово- рите этого при нём (при ней); ару жа!э докладчикыр говорят, он докладчик; 2) тот, та, то. аранэ пик, наивысшая точка скалистых гор, вершина. арэзы прил. довольный; арэзы хъун быть довольным, доволь- ствоваться чем-л., удовлетво- ряться, удовлетвориться чем- -либо; арэзы щ1ын удовлетво- рять, удовлетворить кого-что- -либо; арэзы щ1ыжын удовлетво- рить (в возмещение чего-л.); арэзы хъуа удовлетворённый. арэзын неперех. быть довбль- арэзыныгъэ и. д. довольство, удовлетворение, удовлетворён- ность. арэф багор, крюк. арэфыпс верёвка из сыромят- ной кожи. арбитр арбитр. арбитраж 1. арбитраж; 2. в знач. опр. арбитражный. аргуажьэ рогожа. аргуэру нареч. снова, опять аргуэрыжьу нареч. пренебр. сно- ва, опять. аргъеил лососина. аргъей лосось (рыба). аргъынэ скошенная трава (ле- жащая рядком для просушки). аргъуей 1. комар; 2. в знач. опр. комариный. арджэн рогожа, циновка. арие ария. аристократ аристократ. аристократическэ прил. аристо- кратический. арифметика арифметика. арифметическэ прил. арифмети- ческий. арктическэ прил. арктический. аркъэ водка. аркъэжь старка. аркъэн аркан; аркъэн едзын бросить аркан; аркъэнк1э шыр къэубыдын заарканить ло- шадь. аркъыу уст. негодность, вет- хость; гур аркъыу хъуащ арба пришла в негодность. армие 1. армия; 2. в знач. опр. армейский. арму прил. неловкий, неуме- лый, неуклюжий. армууэ нареч. неловко, неумело, неуклюже. армуугъэ неловкость, неумелость, неуклюжесть. армуужь пренебр. 1. неловкий, неуклюжий; 2. увалень. 2*
  — 20 — артель артель; мэкъумэшхозяй- ственнэ артель сельскохозяй- ственная артель. артельнэ прил. артельный. артиллерие артиллерия. артиллерийскэ прил. артилле- рийский. артист t. артист; республикам и заслуженна артист заслу- женный артист республики; 2. в знач. опр. артистический. артистка артистка. ару I нареч. как только, едва, ару II бот. раковая трава. аруант металлическая планка, укрепляющая шину на колесе, зажим. арфа муз. арфа; арфам еуэн играть на арфе. арфистка арфистка. архаизм лингв, архаизм. археолог археолог. археологие археология. археологическэ прил. археологи- ческий. архив архив. архивна прил. архйвный. архипелаг геогр. архипелаг. архитектор архитектор, архитектура архитектура, архитектурнэ прил. архитектур- архъуанэ быстрина, водоворот, аршав 1. мельхиор; 2. в знач. опр. мельхиоровый. арщхьэк1э союз противит. но; сэ абы деж сык!уат, арщхьэ- к!э згъуэтакъым я к нему хо- дил, но его не застал. арщын уст. аршин. арыкъ I предгорье. арыкъ II арык. арыкъыщхьэ горная часть мест- ности. арыншэу нареч. без него. аслъэн 1. лев; аслъэн шыр львё- нок; 2. в знач. опр. львиный; аслъэн соку львиная грйва. аслъэныбз львица. асмыж лилипут, карлик. аспирант аспирант. аспирантка аспирантка. аспирантура аспирантура; аспи- рантурам щеджэн учйться в ас- пирантуре. ассамблея ассамблея. ассимиляцие ассимиляция. ассистент ассистент. ассистентка ассистентка. ассоциацие ассоциация. астма мед. астма. астрэ бот. астра. астроном астроном. астрономие астрономия. астрономическэ прил. астроно- мйческий. асу питательность, калорййность (пищи). асфальт 1. асфальт; асфальт телъхьэн, асфальт тек!эн ас- фальтйровать что-л.; 2. взнач. опр. асфальтовый, асфальтиро- ванный; асфальт завод асфаль- товый завод; асфальт гъуэгу асфальтйрованная дорога. атакэ атака; атакэ к!уэн пойтй в атаку, атаковать кого-л.; ср. также тезэрыгуэн; атакэр 1удзын отбить атаку. атэлыкъ ист. воспитатель при княжеском дворе. ателье ателье. атлас атлас (географический). атлет атлет. атлетикэ атлетика; атлетикэ псынщ1э лёгкая атлетика; ат- летикэ хьзлъэ тяжёлая атле- тика. атмосфера в разн. знач. атмосфе- ра. атмосфернэ прил. атмосферный, атом 1. атом; 2. в знач. опр. йтомный. атомнэ прил. атомный; атомнэ 1эщэ атомное оружие. атрофие атрофйя. атташе дипл. атташе. аттестат в разн. знач. аттес- ат1э 1. частица ну, да, так; ат!э уэра ар зыщ1ар? так это ты сделал?; 2. союз противит. но; ат1э ар дауэ хъуну? но что же с ним будет?
  ауан насмешка; ауан щ!ын на- смехаться над кем-л.-, ауан хэлъу жы1эн сказать в на- смешку; ауан зыхъэлъ псэлъэ- к!э насмешливый тон. ауаныгъэ см. ауан. ауаныщ! насмешник, насмеш- ница. ауэ союз противит. но, да; сэ ар къезджат, ауэ къэк1уа- къым я его вызывал, но он не пришёл. аудиторие аудитория (помеще- ние). аукцион аукцион; аукционкТэ щэн продать с аукциона. афган 1. афганец; 2. в знач. опр. афганский. афганкэ афганка. аферист аферист. аферисткэ аферистка. афиша афйша. африкан 1. африканец; 2. в знач. опр. африканский. ахэр мест, лично-указат. 3 л. мн. ч. (употр. в качестве под- лежащего при непереходном глаголе)-, 1) они; ахэр мыбы 1цы1эщ они здесь; ахэр щы!э- . къым их нет; ахэр къыхэмыту без них (без их участия)-, сэ ахэр слъэгъуащ я их ви- дел; дэ ахэр тщыгъупщэркъым мы о них думаем; ахэр щыту при них; 2) те. ахэр-езыхэр нареч. они сами, • самостоятельно. ахъшэ 1. деньги; тхылъымпЬ ахъшэ бумажные деньги, ас- сигнация; 2. в знач. опр. де- нежный. ахъшэм 1) молитва после захо- да солнца; 2) сумерки, время после захода солнца. ахъырзэман прил. 1) горячий, резвый; 2) добротный (о мате- риале). ашэмыхъэ бот. пастушья сум- ка. ашэху бот. могар (злаковое ра- стение). ащтым бот. очйток белый. ащыкъ влюблённый. аэродром аэродром. аэроклуб аэроклуб. аэронавигацие аэронавигация. аэроплан аэроплан. аэропорт аэропорт. аэростат аэростат. аэро!эжьэ аэросани. Б ба поцелуй. бабыщ 1. утка; бабыщ шыр утё- нок; 2. в знач. опр. ути- ный. бабьицк1эпсыгъуэ шилохвостка (утка, имеющая в хвосте длин- ные перья). бабыщыл утятина. бабыщыхъу селезень. багаж 1. багаж; 2. в знач. опр. багажный. бад бот. ладан росный. бадзапц1э собир. мошка, мошка- ра. бадзэ 1. муха; 2. в знач. опр. мушиный. бадзэгъал1э мухомор (гриб). бадзэпсэ прил. хйлый, слабый (букв, с душой мухи). бадзэуэгъуэ период времени от второй половины июля до вто- рой половины августа. бажапц!э чёрно-бурая лиса. бажэ 1. лиса, лисица; бажэ шыр лисёнок; 2. в знач. опр. ли- сий. бажэбз лисица (самка). бажэк!э бот. лисохвост (луговой, альпийский, горный и др.). баз спор, пари; ахэр баз зэпи- хьащ они поспорили, онй за- ключили пари; баз ихьэн дер- жать парй. базэ в разн. знач. база; социальна база социальная база; турист- скэ базэ туристская база. базис филос. базис. бакалеи бакалея. бакалейнэ прил. бакалейный, бакен мор. бакен.
  баклажан 1. баклажан; 2. взнач. опр. баклажанный. бактерие бактерия. бактериологие бактериология. бал 1. бал; 2. в знач. опр. баль- баланс фин. баланс. балерина балерина. балет 1. балет; 2. в знач. опр. балетный. балигъ взрослый; балигъхэмрэ сабийхэмрэ взрослые и дети. балигъыдзэ зуб мудрости. балией вйшня, вишнёвое дерево, балий 1. вйшня (дерево и плод), 2. в знач. опр. вишнёвый. балий1эрысэ 1. черешня (плод); 2. в знач. опр. черешневый. балий1эрысей черешня (дерево). балкон балкон. балл в разн. знач. балл. баллада баллада. балласт балласт. баллон баллон. балыджэ редйс, редиска. балыджэхъу редйс, выбросивший цветочную стрелку. бамэ 1. вонь, дурной запах; 2. в знач. опр. вонючий, дурно пахнущий. бамп!э 1. 1) грусть, тоска; 2) страдание; 2. в знач. опр. грустный, тосклйвый. бамн1эгъуэ прил. надоедливый, несносный (человек). бамп1эн неперех. 1) грустйть, тосковать; 2) страдать. бамп1этегъэу прил. успокойтель- ный; бамп1этегъэу хъыбархэр успокойтельные известия. банак!уэ в разн. знач. борец; мамырыгъэм и банак1уэ борец за мир. баналъэ место, заросшее колю- чимп растениями. банан банан (растение и плод). банапц!э барбарйс (растение). банэ I колючка. банэ II борьба. банэху бот. дурнышник колю- чий. банда банда. бандероль бандероль; бандеролу егъэхьын отправить банде- ролью. банк I 1. банк; 2. в знач. опр. банковский. банк II 1) банка; 2) мед. банки, банка. банкет банкет. банкир банкир. банкрот банкрот. бапхъэ: щхьэц бапхъэ взлохма- ченные волосы. барат!ина бот. мята длинно- лйстная. баргъ звукоподражание стрельбе. баргъ-сыргъ звукоподр. трах- -трах. баржэ баржа. баринэ: щхьэц баринэ кудрявые волосы. баритон баритон. барометр барометр. баррикада 1. баррикада; барри- када щ!ын баррикадировать; 2. в знач. опр. баррикадный; баррикада зауэхэр баррикад- ные бой. барс 1. барс; 2. в знач. опр. барсовый; барсыфэ барсовая шкура. бастион воен, бастион. батальон воен. 1. батальон; 2. в знач. опр. батальонный. батальоннэ прил. батальонный; батальоннэ командир баталь- онный командйр. батарея воен., тех. батарея. батэ: батэ гъэшын сделать что-л. важное, трудоёмкое. батэкъутэ см. батэ. батист 1. батйст; 2. в знач. опр. батйстовый. батыргъэн бот. борщевйк, губо- дуй. батырыбжьэтост в честь какбго- -либо героя. бауэ дыхание. бауэ-бапщэу нареч. прерывисто дыша, запыхавшись. бауэгъуэ вдох. бауэк!эщ1 одышка. баф мезцд. бах.
  бахъэ пар; пары; псы бахъэ во- дяной пар; бахъэ щ!егъэхун па- - рить что-л.; бахъэк!э лажьэ, бахъэк!э ягъэплъ паровой. бацэ 1. шерсть (овец) весеннего настрига; 2, в знач. опр. лох- матый. бациллэ бацйлла. баш палка; <> шэрхъым баш дэдзын вставлять палки в ко- башкир 1. башкйр; 2. в знач. опр. башкйрский. бащлъыкъ башлык. бащырыбэ сосуд ёмкостью в три лйтра, четверть. бэ 1. многие; 2. многое. бэв прил. богатый, обйльный (преимущественно об урожае). бэвыгъэ богатство, обйлпе, изо- билие. бэга прил. пухлый. бэгын неперех. пухнуть. бэгу прыщ, болячка разг. бэгъуэн неперех. множиться, раз- множаться. бэдрэжан 1. помидор; томат; 2. в знач. опр. томатный. бэдж 1. паук; 2. в знач. опр. паучий. бэджэнд аренда; прокат; зыгуэр бэджэнду къэщтэн взять что-л. в аренду, напрокат; арендовать что-л. бэджынэ баджйна (кабардинское национальное кушанье из пшён- ной муки и сметаны). бэджыхъ паутйна. бэзэр 1. базар, рынок; 2. в знач. опр. базарный, рыночный. бэзэрыпщ1э базарные разг, (пла- та, взыскиваемая официальным лицом с частных торговцев на рынке). бэзмэн безмен. бэкъу междурядье. бэкъуэн неперех. шагать, шаг- нуть. бэкъулауш уст. носилки. бэкхъ хлев, коровник. бэлагъ деревянная лопатка (ис- пользуемая при приготовлении некоторых национальных ку- шаний для вымешивания). бэлауд: бэлауд ухъу! пусть всё будет хорошо! (употр. обыч- но при поздравлении с обнов- кой). бэлацэ прил. лохматый, косма- тый. бэлэбанэ 1. неряшливый; 2. обор- выш. бэлэрыгъ неосмотрйтельность, ротозейство. бэлэрыгьауэ нареч. неожйданно, врасплох. бэлэрыгьын неперех. действо- вать неосмотрйтельно, рото- зейничать. бэлыхь I беда, несчастье; бэлыхь къыттехъуащ с нами случи- лось несчастье, мы попали в беду. бэлыхь II прил. 1) смелый; 2) добротный, хороший; абы костюм бэлыхь къигцэхуащ он купйл хороший костюм. бэн 1. гроб; 2. в знач. опр. гро- бовой. бэнэн неперех. бороться за что- -либо. бэнэныгъэ и. д. борьба с кем-л. за что-л.; классовэ бэнэныгъэ классовая борьба. бэнзэв прил. очень тесный (букв. тесный гроб); пэш бэнзэв очень тесная комната. бэныщ! гробовщик. бэракъ знамя, флаг; бэракъыр тегъэувэн водрузйть знамя; Бэракъ плъыжь Красное зна- мя; бэракъ плъыжьзехьэ крас- нознамённый. бэракъзехьэ знаменосец. бэрэбан барабан; бэрэбан еуэн бить в барабан; бэрэбан макъ барабанный бой. бэрэбанауэ барабанщик. бэрэжьей I среда (день недели). бэрэжьей II бот. бузина. бэрэск1э уст. праздник; выход- ной день. бэрэскЬжьей уст. понедельник; ср. также блыщхьэ.
  бэрэск1эшхуэ уст. воскресенье; ср. также тхьэмахуэ. бэрэт1инэ бот. мята длиннолйст- ная. бэрэчэт 1. 1) щедрость; 2) изо- билие; 2. в знач. опр. 1) щед- рый; 2) обйльный; бэрэчэт бесын большое спасибо. бэтэн неперех. множиться, уве- лйчиваться, увелйчиться. бэтырбакъ портсигар. „ бэуэн неперех. дышать. бэуэныгъэ и. д. дыхание; бэуэны- гъэр зэтегъэувы!эн задержать дыхание. бэшэч прил. терпелйвып, вынос- ливый. бэшэчагъ. терпелйвость, вынос- ливость. бэщмакъ башмак, башмакй. бэяу крйска. бэяун неперех. умолкнуть; пере- стать (плакать, говорить, ба- ловаться и т. п.). бэ1ут!э1у неприятность, несча- стье. бэ!ут!э1угъэ см. бэ1ут1э1у. бэ!ут1э1улы прил. несчастный. бэ!ут!э1уншэ прил. благополуч- ный (напр. исход дела). бэ1ут!э1уншэу нареч. благополуч- но. бганэ с. -х. перевясло. бгэ проклятие. бгэн неперех. проклинать, про- износйть проклятия. бгэрей прил. любящий часто отпускать проклятия; бран- ил йвый разг. бгы I 1. гора; горы; бгы щ1эдза- п!э предгорье; бгы лъагэм щы- 1э высокогорный; 2. в знач. опр. горный; бгы гуэл горное озеро; бгы 1уэхугъуэ горное дело. бгы II пояснйца; талия; бгы псыгъуэ тонкая талия; бостей бгы ес платье в талию. бгыкъу балка, перекладина (в постройке). бгыкъупхъэ материал для пере- кладины, балки. бгылъэ прил. горйстый (о мест- ности). бгынэн перех. покидать, покй- нуть, оставлять, оставить ко- го-что-л.; забрасывать, забро- сить что-л.; къуалэбзухэм щ1ы- п!эр ябгынащ птйцы покинули край; дэ уэ дубгынэпащ ты нас совсем забросил разг. бгынт!э прил. распоясанный. бгыпэ 1) вершйна горы; 2) край горной вершйны. бгырыпх пояс, поясной ремень. бгырыпхып!э талия. бгырыс 1. горец; бгырыс ц!ыхубз горянка; 2. в знач. опр. гор- ский. бгышхуэ гора (большая). бгыщхьэ горная вершйна. бгъакъэ прил. широкогрудый, грудастый разг. бгъафэ грудь (букв, поверхность груди). бгъафэщ1эс прил. грудной (о ре- бёнке). бгъащхъуэ зоол. степняк, степ- ной орёл. бгъащхъуэк!эху орёл. бгъащхъуэуэгъуэ послеобеденное время. бгъэ I 1. орёл; 2. в знач. опр. орлиный. бгъэ II 1) грудь; бгъэ бгъуф!э широкая грудь; 2) в знач. опр. грудной. бгъэ III яловая. бгъэг (бгъэдэг, бгъэдые) гла- гольная приставка 1) обознача- ет пребывание на близком рас- стоянии от кого-чего-л., пере- даётся наречиями и предлога- ми возле, около, рядом; напр.: сымаджэм бгъэдэсын сидеть возле больного; 2) обозначает направление действия к кому- -чему-л., чаще всего передаётся глагольной приставкой под» в сочетании с предлогом к; напр.; унэм бгъэдыхьэн подой- тй к дереву; бгъэдэгъэлъэдэн подкатать что-л. к чему-л.; 3) обозначает отход, уход.
  удаление от кого-чего-л.; пе- редаётся чаще всего глагольной приставкой от« и другими сред- ствами; напр.; бгъэдэжынот- бежать от кого-чего-л.; бгъэ- дэк1ын отойтй от кого-чего-л.; къулыкъум бгъэдэк!ын оста- -впть службу. бгъэгу грудная клётка. бгъэгущ!эс прил. грудной; бгъэгущ!эс сабий грудной ре- бёнок. бгъэдэг приставка см. бгъэг. бгъэдэгъэгъуэлъхьэн перех. класть, положйть кого-что-л. рядом с кем-чем-л., заставить лечь рядом. бгъэдэгъэлъэдэн перех. 1) по- буд. ф. от бгъэдэлъэдэн; 2) подкатывать, подкатйть что-л. к кому-чему-либо. бгъэдэгъэук!уриен перех. прива- ливать, привалйть что-л. к кому-чему-лпбо; мывэр блы- ным бгъэдэгъэук1уриен прива- лйть камень к стене. бгъэдэдзэн перех. подбрасывать, подбросить, подкйдывать, под- кйнуть что-л. кому-л., ку- да-л.; шым мэкъу бгъэдэдзэн подбросить лошади сёно. бгъэдэдзын перех. отбрасывать, отбросить что-л. от когб-че- • го-либо. бгъэдэжеен неперех. засыпать, заснуть рядом с кем-либо. бгъэдэжын неперех. отбегать, от- бежать от когб-чего-либо. бгъэдэк!ын неперех. 1) отходйть, отойтй, отъезжать, отъёхать от когб-чего-либо; 2) перен. уходйть, уйтй от кого-либо, оставлять, оставить кого-ли- бо; расходйться, разойгйсь с кем-либо (с женой, с мужем). бгъэдэлъэдэн неперех. 1) подбе- гать, иор,6е.-№.&т:ъ ккому-чему-л.; 2) подкатываться, подкатйть- ся к кому-чему-л. бгъэдэлъэтэн неперех. подлетать, подлететь к кому-чему-л. бгъэдэлъхьэн перех. класть, по- ложйть перед кём-чём-лпбо кого-что-л.; учителым тхылъыр бгъэдэлъхьэн положить кнйгу пёред учителем. бгъэдэлъын неперех. 1) лежать рядом с кем-чем-л.; 2)обладать чем-л. (богатством, знаниями и т. д.); 3) перен. лежать на кбм-чём-л. (об ответственно- сти, обязанностях и т. п.). бгъэдэлъыныгъэ принадлежность (к чему-л.). бгъэдэпщхьэн неперех. подпол- зать, подползтй к кому-че- бгъэдэпщын неперех. отползать, отползтй от кого-чего-л. бгъэдэсын неперех. сидёть рядом с кем-чем-л. бгъэдэтын неперех. стоять рядом с кем -чем -л. бгъэдэувэн неперех. становйться, стать рядом с кем-чем-л. бгъэдэхын перех. 1) относйть, отнестй кого-что-л.; 2) отби- рать, отобрать что-л.; 3) осво- бождать, освободйть кого-л. (напр. от должности). бгъэдэхун перех. отгонять, ото- гнать кого-что-л. от кого-чего - -либо. бгъэдэхьэн перех. подносить, под- нестй кого-что-л. к кому-че- бгъэдэшэн перех. подводйть, под- вестй, подвозйть, подвезтй ко- го-что-л. к кому-чему-л. бгъэдэшын перех. 1) отводйть, отвес.™, отвозйть, отвезтй ко- го-что-л. (в сторону и т. п.); 2) перен. разлучать, разлу- чить кого-л.; заставить бросить (напр. супруга). ... бгъэдыг приставка см. бгъэг. бгъэдыхьэн неперех. подходить, подойтй, подъезжать, подъехать к кому-чему-л. бгъэдыхьэп!э подход, подъезд к чему-л. (место, где можно подойти, подъехать). бгъэдыхьэп.1эншэ прил. недоступ- ный, неприступный.
  бгъ бгъу бгъэдыхьэп!эншэу нареч. недо- ступно, неприступно. бгъэк!эхь выпь (птица). бгъэлыгубэ грудная часть птичь- ей тушки, грудинка. бгъэмопэ малиновка (птица). бгъэн I кровля (из соломы или грубого сена). бгъэн II перех. покрывать по- стройку (напр. соломой). бгъэн ылъэ место, где растёт тра- ва, идущая на кровлю. бгъэныщхьэ соломенная крыша; бгъэныщхьэ унэ дом с соло- менной крышей. бгъэрык!уэн неперех. наступать. бгъэрыщ1э спец, нагрудник у верховой лошади. бгъэхэ1у брошка, брошь. бгъэч I ложечка (под рёбрами). бгъэч II прил. 1) широкогрудый; 2) черен, сильный. бгъэ1ук!анэ анат. впадина в • нижней части грудй. бгъэ1улъ детский нагрудник. бгъу! 1. 1)бок; бгъук!эгъуэлъын лечь на бок; 2) край чего-л.; 2. в знач. опр. боковой. бгъу II числ. колич. 1. девять; бгъук1э девятью; 2. в знач. сущ. девятка (цифра). бгъу* приставка см. бгъуры*. бгъуагъ ширина. бгьуанэ числ. дроби, одна девя- тая (часть). бгъуапЬ ширина, ширь, широкое место. бгъуэ I прил. широкий. бгъуэ II нареч. девять раз. бгъуэ III баранья туша. бгъуэйщ1агъ грот, пещера, бгъуэщ! покатость. бгъуэщ1агъ см. бгъуэнщ!агъ. бгъуэщ!эс уст. человек, обслу- живающий гостей во время каких-либо торжеств (обычно разливающий вино)-, виночер- пий; см. также щхьэгъырыт. бгъузагъ(э) узость. бгъузап!э узкое место. бгъузэ прил. узкий; щэк! бгъу- зэ узкая ткань. бгъук1э нареч. боком. бгъунж прил. наклонный, косой, кривой. бгъунжу нареч. наклонно, косо, крйво. бгъунжырыщэ диагональ (ткань). бгъунлъэн неперех. накренить- ся, сдвинуться в сторону; 1э- жьэр бгъунлъащ сани накре- нились. бгъурыг глагольная приставка 1) обозначает движение мимо кого-чего-л., по боковой поверх- ности чего-л.-, обычно пере- даётся наречиями и предлога- ми мимо, сбоку; напр.-. бгъуры- к1ын пройти мимо, пройтй сбоку; 2) обозначает направле- ние к боковой стороне предме- та, передаётся чаще наречием сбоку, напр.-. машинэм бгъуры- хьэн подойти к машйне сбо- ку; 3) обозначает пребывание рядом, по соседству, около чего-л., передаётся обычно на- речием рядом, предлогами око- ло, возле и др.-, напр.-. бгъуры- лъхьэн положйть рядом. бгъурыбгъу числ. разделит, по девятй. бгъурыгъэжын перех. отделять, отделйть, отрезать, отрезать вдоль (часть чего-л.)-, щэк1ым бгъурыгъэжын отрезать от ма- терии (вдоль материи). бгъурыгъэк!ын перех. отделять, отделйть что-л.; заставить отой- ти, отдел йться. бгъурыгъэлъэдэн перех. подка- тывать, подкатйть; заставить кого-л. подбежать к кому-че- му-л. сбоку. бгъурыгъэсын перех. 1) подстав- лять, подставить что-л. (при- близить); 2> позволить сесть рядом. бгъурыгъэувэн перех. ставить, поставить кого-что-л. рядом с кем-чем-л. бгъурыгъэхьэн перех. ставить, поставить кого-что-л. рядом с кем-чем-л.
  бгъу бгъурыгъэщэтэн перех. прива- ливать, привалить что-л. к чему-л. бгъурыгъуэлъхьэн неперех. ло- житься, лечь рядом с кем- бгъурыдэн перех. пришивать, пришить что-л. вдоль чего- -либо. бгъурыдзэн перех. бросать, бро- сить что-л. сбоку; подбрасы- вать, подбросить, подкидывать, подкинуть что-л. бгъурыжеен неперех. спать, ус- нуть рядом с кем-чем-л. бгъурыжын неперех. проезжать, проехать, пробегать, пробе- жать сбоку. бгъурык!ын неперех. проходйть, пройти, проезжать, проехать мимо кого-чего-л. бгъурылъэдэн неперех. подбегать, подбежать, подъезжать, подъ- ехать к кому-чему-л. бгъурылъхьэн перех. класть, по- ложить что-л. сбоку, рядом с кем-чем-л. бгъурылъын неперех. лежать сбо- ку, рядом с кем-чем-л. бгъурыпщхьэн неперех. подпол- зать, подползти сбоку; подхо- дить, подойти сбоку. бгъурысэн перех. сажать, поса- дить что-л. вдоль чего-л.; псы- 1уфэм жыг бгъурысэн поса- дить вдоль реки деревья. бгъурысын неперех. сидеть сбоку, рядом с кем-чем-л. бгъурытхэн перех. приписывать, приписать что-л. к чему-л., написать рядом. бгъурытхъын перех. отрывать, оторвать что-л. от чего-л. вдоль; щэк! нэзыр бгъурыт- хъын оторвать край материи (вдоль). бгъурытын неперех. стоять рядом с кем-чем-л. бгъурыт!ысхьэн неперех. садить- ся, сесть рядом. бгъурыувэн неперех. становить- ся, стать рядом с кем-чем-л.; къуэр адэм бгъурыуващ сын стал рядом с отцом. бгъурыхын перех. отделять, от- делить что-л. от чего-л. бгъурыхуэн I неперех. оказы- ваться, оказаться рядом с кем -л. бгъурыхуэн II перех. подгонять, подогнать кого-что-л. к кому- -чему-л. бгъурыхун перех. отгонять, ото- гнать кого-что-л. от кого-чего- -либо. бгъурыхьэн неперех. подходить, подойти к кому-чему-л. сбо- ку. бгъурыхьэп1э место, к которому можно подойти или подъехать. бгъурычын перех. отделять, от- делить, отрывать, оторвать что-л.; дзэ узыр дзэ псэум бгъурычын удалить больной зуб. бгъурышэн перех. подводить, подвести кого-что-л. к кому- -чему-л. сбоку. бгъурыщ!эн перех. впрягать, впрячь (рядом); шыр шым бгъурыщ1эн впрягать лошадь рядом с другой лошадью. бгьурыщ1ыхьын неперех. стро- ить, выстроить что-л. сбоку, близко, рядом с чем-л.; унэр унэм бгьурыщ1ыхьын выстро- ить дом рядом с другим до- мом. бгъуф!агъ(э) ширина. бгъуф!э прил. широкий. бгъущ! числ. колич. девяносто. бдзамц!э 1. свинец; 2. в знач. опр. свинцовый; бдзамц!эшэ свинцовая пуля. бдзантхьэ столярный клей; < бдзантхьэ къатыр галоша (букв. клеевой сапог). бдзэ крупная рыба. бдзэжьей 1. рыба, рыбёшка; бдзэжьей ещэн ловить рыбу, рыбачить; бдзэжьей ещэныгъэ ловля рыбы, лов рыбы, рыбная ловля; рыболовство; 2. в знач. опр. 1) рыбный; бдзэжьей кон-
  бдз сервхэр рыбные консервы; 2) рыбий; бдзэжьей дагъэ рыбий жир. бдзэжьейкъутх спец, удочка. бдзэжьейплъыжь краснопёрка (рыба). бдзэжьеящэ 1. 1) рыболов, ры- бак; 2) рыбная ловля; 2. в знач. опр. рыболовный; ры- бацкий, рыбачий; бдзэжьеящэ промысел рыболовный промы- сел. бдзэкъутх см. бдзэжьейкъутх. бдзумэ спец, деревянный моло- ток (которым бьют по долоту). бдзы I долото. бдзы II боковая сторона подо- ла, боковой клин (одежды). бдзын перех. долбить что-л. (с помощью долота). бегуэл ист. прислужник имени- того всадника. бегъымбар пророк. бедакъ бадья. без 1. воск: 2. в знач. опр. вос- ковой. бей 1. богач; 2. в знач. опр. бо- гатый. бел лопата. белэм-бешэм прил. 1. придурко- ватый; неуклюжий, неловкий; ненормальный; 2. в знач. сущ. растяпа разг. белджылагъ(э) ясность, опреде- лённость; 1уэхум белджылагъ хэлъхьэн внести в дело яс- ность. белджылы прил. ясный, опре- делённый. белджылыгъэ см. белджылагъэ. белджылыншагъэ неясность, не- определённость. белджылыншэ прил. неясный, неопределённый. белджылыншэу нареч. неясно, неопределённо белджылыуэ нареч. ясно, опре- делённо. белорус 1. белорус; 2. в знач. опр. белорусский; белорусыб- зэ белорусский язык. белоруска белоруска. беспартийна прил. беспартийный- бетэмал частица чуть-чуть (не- много)-, бетэмалщ къэнэжар ар нэсыным ему оставалось дой- ти чуть-чуть; бетэмал ихьэ- жын! ах, как жалко! бешо с.-х. первое звено тягло- вой части плуга. бешто запад. бжаблэ I дверные косяки. бжаблэ II: пащтыхьым и бжаблэ ист. придворный (находящий- ся на службе у князя при дворе). бжакъуэ дверная коробка. бжащхьэ прйтолока, верхняя часть дверной рамы. бжэ 1. дверь; 2. взнач. опр. двер- ной. бжэблыпкъ дверная коробка. бжэгъу кол. бжэгъулъэ колья, палки с заост- рёнными концами. бжэкъу дверная скоба, дверная ручка. бжэкъуагъ угол комнаты за дверью. бжэмышх столовая ложка. бжэн I 1. коза; 2. в знач. опр. козий; бжэнышэ козье молоко. бжэн II неперех. считать; щэм нэс бжэн считать до ста. бжэндэхъу скворец; бжэндэхъу абгъуэ скворечник. бжэндэхъугъуэжь иволга. бжэнлъакъуэ бот. подорожник ланцетолйстый. бжэнтепк!э мед. ветрянка. бжэнщ1эф козодой (птица). бжэныл козлятина. бжэныхъуэ козопас, чабан. бжэщхьэ1у порог (у двери). бжэ!у дверная рама, дверной проём. бжэ1улъэ дверной крючок; за- двйжка. бжэ1упэ передний двор (часть двора, расположенная непосред- ственно у дома). бжей 1. чинара, платан; 2. в знач. опр. чинаровый, пла- тановый. бжы ист. копьё.
  бжыгъэ 1) число; цифра, цифры (показатель в числах); бжыгъэ псо целое число; бжыгъэ къу- тахуэ, бжыгъэ къута дробь, дробное число; контрольна бжыгъэ контрольные цифры; 2) мат. сумма (при сложе- нии). бжыгъэншэ прил. бесчисленный, бжын перех. считать, сосчитать, посчитать; подсчитывать, под- считать кого-что-л.; ахъшэхэр бжын посчитать деньги. бжыхь плетень, изгородь, огра- да. бжьабэ прил. рогатый. бжьакъуэ 1. рог, рога; 2. в знач. опр. роговой. бжьамий 1) зурна (духовой музы- кальный инструмент); 2) тех. труба; псыр бжьамийм ищты- хьащ вода замёрзла в трубе. бжьамияпщэ зурнист. бжьапц1э зоол. трутень, бжьахъуэ пчеловод. бжьа1уэ 1) пасека; 2) ограда вокруг ульев. бжьэ I 1. пчела; 2. в знач. опр. пчелйный. бжьэ II 1) рог, рога; 2) бокал; 3) тост. бжьэгъалЬ уст. средство, с по- мощью которого умерщвляют пчёл. бжьэгъуэ: уи бжьэгъуэ к1ыхь ухъу да будет бездонным твой бокал (говорится при выраже- нии чувства благодарности за преподнесённый бокал с ви- ном). бжьэк1эрэф прил. с повреждён- ными рогами, комолый. бжьэкъуэуэн неперех. бодаться, бжьэматэ пчелйный рой в са- пётке (в особой плетёной кор- зине). бжьэпэ обрыв, круча. бжьэпщ пчелиная матка. бжьэу 1. лось; бжьэу шыр лосё- нок; 2. в знач. опр. лосиный, бжьэубз самка (корова) лося, лосиха. бжьэхуц 1. 1) хлопок; 2) вата; 2. в знач. опр. I) хлопковый; бжьэхуц хьэсэ хлопковые по- ля; 2) ватный; бжьэхуц шхы- 1эн ватное одеяло. бжьэц-джэдыцу нареч.; бжьэц- -джэдыцу зэ1ыщ!эн привестй в беспорядок, разбросать. бжьиз уст. пядь (мера дли- ны). бжьо лань. бжьы 1. ярмо; 2. перен. иго; колониальна бжьы колониаль- ное иго. бжьыбжьын неперех. жечь, свер- беть разг, (при боли, ощущае- мой обычно после ожога). бжьыгъэ жировое пятно (на ткани). бжьыгъуэ: уи бжьыгъуэ к1ыхь ухъу! да будет бесконечным твоё счастье, благоденствие! (пожелание, приветствие). бжьыдзэ 1. блоха; 2. взнач. опр. блошйный. бжьын 1. бот. лук; 2. в знач. опр. луковый. бжьынблагъэ вязка лука. бжьыныщхьэ луковица, головка лука. бжьыф!эн неперех. стать стат- ным, красивым. бзагуэ прил. немой. бзаджэ прил. 1. хйтрый; злой; 2. в знач. сущ. 1) зло; 2) брань, ругань. бзэ I 1. язык, речь; 2. в знач. опр. языковой, речевой. бзэ II механизм. бзэбзэн переливаться (о звуках). бзэгу анат. язык (орган речи). бзэгузехьэ сплетник, доносчик, бзэгупэ кончик языка. бзэгурэф картавый, бзэгурэфыгъэ картавость, бзэгурэфын неперех. картавить, бзэгуцэ болтун; сплетник; до- носчик. бзэджэнаджэ прил. 1. скверный, плохой; 2. в знач. сущ. 1) не- годяй; 2) нечйстая сйла (по суеверном представлениям).
  бзэин перех. лизать, лизнуть кого-что-л. бзэмы1у прил. иноязычный. бзэншэ прил. лишённый язы- бзэпс порядочность. бзэрэбзэн неперех. 1) играть с переливами; пшынэр мэбзэ- рабзэ гармонь играет с пе- реливами; 2) перен. ласкать бзэудэ ткац. смычок {инстру- мент в виде лука для трепания шерсти перед прядением). бзэхын неперех. исчезать, исчез- нуть, скрываться, скрыться (мгновенно). бзэщхъун неперех. 1) зазубрйться; 2) дать осечку (о ружье). бзэщ1эныгъэ 1. языкознание, языковедение; 2. в знач. опр. языковедческий. бзииху 1. липа; 2. в знач. опр. липовый. бзий I луч. бзий II кукурузный стебель. бзит1щхьит1 прил. 1. лицемер- ный, двуличный; 2. в знач. сущ. лицемер. бзит!1цхьит1ыгъэ лицемерие, дву- личие. бзу 1. воробей; 2. в знач. опр. воробьиный. бзудэгу 1. глухарь; 2. в знач. опр. глухариный. бзук1эзэгуэх каменка (птица). бзук!эплъ горихвостка (птица). бзуужь воробей домашний. бзуупц!э дрозд чёрный, бзуущхъуэ дрозд серый, бзухьэгуагуо жаворонок хохла- тый. бзухьэк1э коноплянка (птица). бзущхьэщэщ каменка-плясунья (птица). бзы самка (чаще присоединяется к названиям животных); напр.; бзылъхугъэ 1. женщина; 2. в знач. опр. женский. бзын перех. кроить, покроить, скроить; выкраивать, выкроить что-л.; щ!эрыщ1эу бзыжын перекройть. бзыныгъэ и. д. крой, кройка. бзыпхъэ выкройка. бзыхьэхуэ лоскут. бзыхьын перех. обрезать что-л. кругом. бзыщ!ын перех. скрывать, скрыть, не разглашать что-л. биин неперех. враждовать. бий 1. враг, протйвник; 2. в знач. опр. вражеский. билет билёт. благъагъэ родственные отноше- ния, родство. благъэ 1. родственник; 2. в знач. опр. 1) родственный; близкий (по родству); 2) близкий (по расстоянию). благъуэ I крокодил. благъуэ II миф. дракон. бланэ I прил. сильный. бланэ II лось. бланэукъ бот. козлятник восточ- блапц!э I зоол. медянка (неядо- витая змея). блапц1э II бот. клён высокогор- ный. блатхьэ лопатка вместе с ногой ’ (у животного). блашэ I бот. клён полевой. блашэ II зоол. гремучая змея, щитомордник. блащхъуэ змея сёрого цвета (очень ядовитая). блащхъуэжьей см. блащхъуэ. блащ!э прил. что-л. сложенное в семь раз, состоящее из семи слоёв. блэ I змея (общее название). блэ II анат. предплечье. блэ III нареч. семь раз. бажэбз самка лисы; аслъэныбз львица. бзыгъэ I ломоть, кусок. бзыгъэ II прил. ясный; уафэ бзыгъэ ясное нёбо. блэ» глагольная приставка, обо- значает движение мимо кого- -чего-л., передаётся наречием и предлогом мимо; напр.; унэм блэжын пробежать мймо дома.
  блэ — 31 — был блэгущ!э подмышки. блэгъэжын перех. побуд. ф. от блэжын. блэгъэк!ын перех. 1) побуд. ф. от блэк!ын; 2) пропускать, пропустйть кого-л. мимо. блэгъу, блэгъук!э анат. лопат- ка. блэдзын перех. бросать, бросить что-л. мимо кого-чего-л. блэжын неперех. 1) пробегать, пробежать мимо кого-чего-л.-, 2) протекать (о реке). блэк!а прич. прошедший; блэк!а зэман грам. прошедшее врё- блэк1ын неперех. 1) проходить, пройти, проезжать, проехать мимо кого-чего-л.- пройти, про- ехать что-л.-, 2) пройти, мино- вать (о времени). блэлъэтын неперех. пролетать, пролететь что-л., мимо кого-че- блэн I перех. вязать, плести что-л. блэн II неперех. светить (о лам- пе, о небесных светилах ит. п.). блэтхьэк!умэ морская раковина. блэф!ыц!э гадюка. блэхын проносить, пронести что-л. мимо кого-чего-л. блэшэ зоол. стрела-змея; кобра, очковая змея. блэшэгъэфЫу бот. конский ща- блэшын провозить, провезти, проводить, провести кого-что- -либо сбоку, мимо кого-чего-л. блок тех., полит, блок, блы числ. колич. семь. блыгу см. блэгущ!э. блын, блынджабэ 1. стена; 2. в знач. опр. стенной; блын газет стенная газета. блыпкъ анат. предплечье. блыщхьэ понедельник. бо конюшня. бовапщи приветствие на па- хоте— пожелание изобилия. боз 1. бязь (материя)-, 2. в знач. опр. бязевый. большевизм большевизм. большевик 1. большевик; 2. в знач. опр. большевистский. большевистскэ большевйстский. бомэзей 1. бумазея; 2. в знач. опр. бумазейный. борэн 1. буран, вьюга; 2. в знач. опр. вьюжный. борэнпежьэ буревестник (пти- ца). борш 1) обязанность; 2) задача (цель). бостеик1э юбка. бостеипл!э кофта, блуза, блуз- ка. бостей платье (женское). бостеяпхъэ отрез на платье, бохъшэ кошелёк. бохъуапщи приветствие на па- стбище—пожелание умножить поголовье скота. бошк1э бочка; ср. также фэн- дырэ. бру бурав. брул рыжий, чалый (о масти лошади}. бу мычание. буржуазие буржуазйя. буржуазна прил. буржуазный, буржуазно-демократическэ прил. буржуазно-демократический. бурш душистый перец. буун неперех. мычать. быдагъ(э) твёрдость, крепость. быдап!э укрепление, крепость, быдэ прил. 1. 1) твёрдый,креп- кий; 2) перен. жадный, ску- пой; быдэу щытын скупйться, быть скупым; 2. в знач. сущ. скупец. быдэн неперех. жадничать, ску- пйться, пожадничать, поску- пйться. быдэныгъэ жадность, скупость, быдз 1) грудь; 2) вымя. быдзафэ грудной ребёнок, быдзшын мед. груднйца. быдзыщхьэ сосок. быж пряжка. былым 1) скот; 2) богатство; 3) перен. бран. скотйна (о че- ловеке).
  былымаблагъэ жадность, стя- жательство. былымаблэ жадный до богат- ства, стяжатель. былымыл 1. говядина, мясо; 2. в знач. опр. говяжий. былътырыку зоол. 1. рысь; 2. в знач. опр. рысий. бынжалъэ анат. пуповина. бынжэ анат. 1. пуп, пупок; 2. в знач. опр. пупочный. бынунэ 1. семья; бынунэ зи!э семейный, имеющий семью; 2. в знач. опр. семейный. бынхэр дети (сыновья и дочери), быныншагъэ бездетность. быныншэ прил. бездетный; бес- семейный. быныншэн неперех. быть бездёт- быркъуэшыркъуэ 1. неровная, негладкая поверхность; 2. в знач. опр. неровный, неглад- кий, шероховатый. бырыб 1. напыщенность; 2. в знач. опр. напыщенный, наду- тый. бырыбын неперех. вспушить, рас- пушить (напр. волосы). бысым хозяин (тот, у кого на ходиться в гостях); реже хо- зяйка. бытие филос. бытиё. быхъу прил. широкий, простор- ный (напр. о костюме). быхъут!э толстяк, карапуз. бы1уэбышэ прил. 1. 1) уродли- вый; 2) неряшливый; 2. в знач. ct/Hj. 1) урод, человёк с физиче- ским недостатком; 2) неряха; замухрышка разг. В вабдзэ с.-х. лёмёх. вагон 1. вагон; 2. в знач. опр. вагонный. вагонетка вагонётка. вагонзехуэ вагоновожатый. вагъэ пашня. вагъэмбэкъу борозда. вагъэсеплъ уст. проба (пищи). вагъуэ звезда. Вагъуэбаш астр, название созвез- дия, по форме напоминающего палку. вагъуэбэ созвёздке. Вагъуэзэшибл астр. Большая Медведица. вагъуэиж астр, метеор, метеорит. вак1уэ 1) пахота; 2) пахарь. вак1уэв вол, запрягаемый в плуг. вак1уэдэк1ыгъуэ пора выхода на пахоту. вак1уэл! пахарь. вак1уэш лошадь, запрягаемая в плуг. вакъапхъэ кусок сыромятной ко- жи для обуви. вакъэ 1) обувь; 2) чувяки; вакъэ щыхын разуть кого-что-л., разуться. вакъэнжей суровые нитки, дратва. вал тех. вал. валовой прил. эк. валовой (сбор, доход и т. п.). валюта валюта; дыщэ валюта золотая валюта. вандэ 1) грузило; 2) поплавок. варвар варвар. варварскэ прил. варварский. варенье варёнье; зэ варенье кизи- ловое варёнье. вауэ, вауэл! погонщик волов (во время пахоты) вахта вахта; вахтам щытын сто- ять на вахте, нести вахту. вэгъзэгъ прил. 1) лёгкий, легко перевариваемый (о пище); 2) мягкий, покладистый (о чело- веке). вэгъу корка; щ1акхъуэ вэгъу кор- ка хлёба. ван I перех. и неперех. пахать; щ1ыр ван пахать зёмлю. вэн II неперех. 1) вариться; лыр ващ мясо сварилось; 2) ки- пёть. вэн-сан пахота (с севом). вэныгъэ I и. д. пахота. вэныгъэ II и. д. 1) варка: 2) кипение. вэныжь залежная земля.
  вэпхъын неперех. обвариться, ошпариться. вэржьэр суматоха. вэсэмахуэ нареч. позавчера, вэх: хуабэ вэх очень жаркий, вэщхъуа огрёх. вэщхъун неперех. сделать огрёх. вертикальна прил. вертикальный, вертикальнэу нареч. вертикально, верховна верховный. взвод взвод. вид вид (в грамматике, в научной классификации). ВКП(б) [(большевикхэм) я Все- союзна Коммунистическэ пар- тие] ВКП(б) (Всесоюзная Ком- мунистическая партия (больше- виков)]. власть власть; Советска власть Советская власть; щ1ып1э властхэр мёстные власти. ВЛКСМ (Щ1алэгъуалэм я Все- союзна Ленинска Коммуни- стическэ Союз) ВЛКСМ (Все- союзный Ленинский Коммуни- стический Союз Молодёжи). водолаз 1. Водолаз; 2. взнач. опр. водолазный. водопровод 1. водопровод; 2. в знач. опр. водопроводный; во- допровод бжьамий водопровод- ная труба. водород водород. водороднэ прил. водородный. военком военком (военный ко- миссар). воен но-воздушна прил. воённо- -воздушный; военно-воздушнэ къарухэр воённо-воздушные си- лы. военно-морской прил. воённо- -морской. вожатэ вожатый, вожатая. вожэ вожжи, вожжа. вождь вождь. воздушна прил. воздушный (флот, десант и т. п.). вокзал 1. вокзал; 2. в знач. опр. вокзальный. волейбол волейбол; волейбол джэ- ГУН играть в волейбол. волейболист волейболист. Кабард.-русск. ел. волейбольнэ прил. волейбольный, волна физ. волна; макъ волна звуковая волна. воля воля; волям и къару сила воли. вопрос вопрос; ср. также уп- щ1э I. ворот тех. ворот. воспитанник воспитанник (учи- лища и т. п.). воспитатель воспитатель; ср. также гъэсак1уэ. воспроизводства эк. воспроизвод- ство; воспроизводства убгъуа расширенное воспроизводство. восстание восстание; 1эщэк1э узэда восстание вооружённое восстание; восстание къэ1этын поднять восстание, восстать. восток 1. восток; 2. в знач. опр. восточный; ср. также къуэ- к1ып1э. восточнэ прил. восточный. врач 1. врач; 2. в знач. опр. вра- чёбный. всесоюзна прил. всесоюзный. втуз (техническэ еджап!э нэхъы- щхьэ) втуз (высшее техническое учёбное заведёние). вуз (еджап1э нэхъыщхьэ) вуз (высшее учёбное заведёние). вулкан 1. вулкан; 2. в знач. опр. вулканический. ву-у звукоподражание гудению мотора. вуун неперех. гудеть (о самолёте, моторе). вууныгъэ и.д. гукёнъе (самолёта, мотора). ВЦСПС (Профессиональна Союз- хэм я Всесоюзна Центральна Совет) ВЦСПС (Всесоюзный Центральный Совёт Профес- сиональных Союзов). вы вол. выбгъуэ сушёный говяжий бок. вывод вывод; выводхэр къыхэ- гъэк1ын, выводхэр щ!ын сде- лать выводы. выговор выговор; ср. также шхыдэ. выгу арба.
  выгу выгудз клевер ползучий. вык1э бот. мелколепестник ка- надский. вын неперех. таять, растаять, вынд 1. ворон; 2. в знач. опр. чёрный. вындыжь грач. выт!ощыщ1э часть упряжн у рабочих волов; налыгач обл. выщхьэтес погонщик быков (мальчик, сидящий на ярме во время пахоты). выщ!э бычок. г газ I газ; газ зыхэт газирован- ный. газ II 1. газ (ткань)-, 2. в знач. опр. газовый. газет 1. газета; 2. в знач. опр. газетный. газификацие газификация. газифицировать: газифициро- вать щ1ын перех. газифициро- вать что-л. газовэ прил. газовый; см. газ I. газопровод газопровод, газоубежище газоубежище, газыфэ прил. газообразный. гайка I. гайка; 2. в знач. опр. гаечный. галерея галерея. галстук галстук; ср. также пщэ- дэлъ. гамма муз. гамма. гаргу межд. бах, бух, бац. гаргу-апщи межд. ба-бах. гарнизон воен. 1. гарнизон; 2. в знач. опр. гарнизонный, гарц уст. гарнец (мера сыпучих тел). гастролхэр 1. гастроли; 2. в знач. опр. гастрольный. гвардеец гвардеец. гвардейскэ прил. гвардейский. гвардие гвардия. гегемоние полит, гегемония, гей прил. сизый. гектар гектар. гениальна прил. гениальный. гений гений. географие география. географическэ прил. географи- ческий. геологие геология. геологическэ прил. геологиче- ский. геометрие геометрия. геометрическэ геометрический. герб 1. герб; 2. в знач. опр. гер- бовый. гибрид биол., с.-х. гибрид. гибридизацие биол. гибридиза- гигиенэ гигиена. гигиеническэ прил. гигиениче- ский. гие упрёк; осуждение. гиен неперех. упрекать кого-л.; осуждать кого-что-л. гимн гимн. гимнаст гимнаст. гимнастика гимнастика. гимнастка гимнастка. гипербола лит., мат. гипербола. гипотеза гипотеза. гипотенуза мат. гипотенуза. _ гипс 1. гипс; 2. в знач. опр. гип- совый. гитара муз. гитара. главнокомандующэ главноко- мандующий. глагол 1. глагол; 2. в знач. опр. глагольный. глобус глобус. годовщина годовщйна; тек!уэны- гъэ годовщина годовщйна по- беды. горизонт горизонт. горизонтальна прил. горизон- тальный. горизонтальнэу нареч. горизон- тально. горн муз. горн. горнист горнйст. государства государство; ср. также къэрал. государственна прил. государ- ственный; ср. также къэрал. градусник градусник. , граждан прил. гражданский, гражданин гражданйн.
  гра гражданка гражданка, гражданскэ прил. гражданский, гражданыгъэ гражданство. грамм грамм. грамматика грамматика. грамматическэ прил. граммати- ческий. граммофон 1. граммофон; 2. в знач. опр. граммофонный. гранат I воен. 1. граната; 2. в знач. опр. гранатный. гранат II мин. 1. гранат; 2. в знач. опр. гранатовый. гранат III бот. 1. гранат; гра- натник; 2. в знач. опр. грана- товый. гранит 1. гранит; 2. в знач. опр. гранитный. граница граница. графа графа. график график. грек грек. греческэ прил. греческий. гречцхэ, бот. гречиха. грузин 1. грузйн; 2. в знач. опр. /Грузинский; грузиныбзэ гру- зинский язык. грузинка грузинка. грузинскэ прил. грузинский. гуманизм гуманизм. гуманист гуманист. гыбзэ проклятие {обычно именем боеа). гыз стон. гызын Неперех. стонать, засто- нать. гын I порох. гцн II яд. гыныгъуэ заряд. гыныху пастернак. гырэ гиря. ГУ гу I анат. 1. сердце; гур мауэ сердце, бьётся; 2. в знач. опр. сердечный; гууз сердечная бо- лезнь; <> гухьэлэл доброе сёрд- . це; губыдэ каменное сердце; гура псэк1э от чистого сердца; игук!э арэзыуэ от всего сердца; > —гуа гум къыщ!итхъыу скрепя серд- це; игу ежэл1эн принять близ- ко к сердцу; гум жьы дихужащ отлегло от сердца; гур щ!эузу с болью в сердце. гу II телега, арба, воз. гу III центральная часть мест- ности. гу« глагольная приставка см. гуак!уэ прил. 1. приятный, сим- патичный; 2. в знач. сущ. что- -либо приятное. гуанэ 1. сук, сучок; 2. в знач. опр. суковатый, сучковатый. гуапагъэ 1) приятность; 2) при- ветливость; сердечность. гуапэ прил. 1) приятный; 2) при- ветливый; сердечный; сэлам гуапэ сердечный привет. гуартэ большое стадо, гурт; мал гуартэ отара овец. гуарцэ 1. кизяк; 2. в знач. опр. кизячный. гуауагъэ 1) неприятность; 2) не- приветливость; отсутствие сер- дечности. гуауэ 1) горе; гуауэ етын при- чинить горе; 2) обида; гуауэ ещ1эн нанести обиду. гуауэщхьэуэ 1) горе; 2) грусть, печаль. гуахъуэ 1) вилы; 2) вйлка. гуахъуэбжьэ роговые или ме- таллйческие наконечники для зубьев деревянных вил. гуахъуэжьэ зубья вил. гуахъуэк! рукоять вил. гуашэ делёж. гуащэ I княгйня. гуащэ II кукла. гуащэ III свекровь {мать мужа). гуащэ!эпэ бот. ятрышник. гуащ!агъ(э) 1) крепость {напит- ков)-, 2) кислотность; 3) перен. строгость, суровость. гуащ!аджэ см. гуащ!эмащ1э. гуащ!э I прил. 1) крепкий; 2) кис- лый; 3) булатный; 4) перен. суровый, строгий. гуащ!э II 1.труд; 2. в знач. опр. трудовой. 3*
  гуа гуэ гуащ1эдэк1 1) производитель- ность труда; 2) трудоспособ- ность; 3) произведённый тру- дом; продукт труда. гуащ!эмащ1э прил. малосиль- ный, слабый, бессильный. гуащ!эрыпсэу живущий соб- ственным трудом, труженик, трудящийся. гуэ« глагольная приставка 1) обозначает процесс соединения, слиянияс предметом, передаёт- ся чаще приставкой при« в со- четании с предлогом к; напр.: абы сэ сыгухьащ я присоеди- нился к нему; 2) обозначает дви- жение предмета сбоку, пере- даётся наречием сбоку; напр.: шыщ1эр шым гуэлъэдащ жере- бёнок сбоку подбежал к лошади; 3) обозначает нахождение ря- дом с кем-л., передаётся обыч- но наречием рядом, наречиями и предлогами около, возле; напр.: гъунэгъум гуэсын сидеть рядом с соседом; 4) обозначает отделение предмета от друго- го предмета, движение от кого- -чего-л., обычно передаётся гла- гольной приставкой от* в со- четании с предлогом от или без него; напр.: гуэлъэтын отле- теть, отколоться сбоку; гуэжын течь, ответвляясь. гуэбэн сильная степень' устало- сти, переутомление (от непра- вильных приёмов работы, не- удобного положения и т. п.). гуэбэнэч пастушья одежда из валяной шерсти. гуэбэшы губачи, чеканщик по металлу (преимущественно цветному). гуэгуэн жбан (крупный метал- лический сосуд). гуэгуш 1. индюк, индейка; гуэ- гуш шыр индюшонок; 2. в знач. опр. индюшачий. гуэгушанэ индюшка, гуэгуш ыхъу индюк. гуэгъэжын перех. 1) отрезать, отрезать что-л. сбоку, с краю; 2) отводить, отвести что-л. в сторону (напр. воду). гуэгъэзын перех. 1) откалывать, отколоть что-л. сбоку, с краю; 2) см. гуэгъэжын. гуэгьэк!ык1ын перех. отращи- вать, отрастить что-л. сбоку. гуэгъэк!ын перех. побуд. ф. от гуэк!ын. гуэгъэпщ1эн перех. приклеивать, приклеить что-л. сбоку. гуэгъэун перех. побуд. ф. от гуэун. гуэгъэхун перех: побуд. ф. от гуэхун. гуэгъу прил. 1. парный с чем-л.\ 2. в знач. сущ. напарник (в ра- боте). гуэдэн перех. пришивать, при- шйть что-л. вдоль чего-л. гуэдз 1. пшеница; 2. в знач. опр, пшеничный. гуэдзэн перех. 1) прикреплять, прикрепить, прибивать, при- бить что-л. к чему-л.: при- шивать, пришить что-л. к чему-л. гуэдзыпкъэ с.-х. поле, на кото- ром раньше росла пшеница. гуэдзых 1) жнейка; 2) жнец, жнйца; 3) жатва. гуэжын неперех. течь, ответ- вляясь в сторону (от основно- го русла реки). гуэзнэч переносный плетень для временных загонов при пере- гонке отар. гуэк1ыннеперех. отходйть, отойти, отделяться, отделйться сбоку, гуэк!ыныгъэ и. д. от гуэк1ын. гуэк1уэн неперех. влюбляться, влюбйться. гуэл 1. озеро; 2. взнач. опр. озёр- ный. гуэлмэдын тонкий шёлковый пла- ток. гуэлъэтын неперех. отлетать, отлететь, откалываться, отко- лоться сбоку. гуэлъхьэн перех. прикладывать, приложйть сбоку что-л. к че- му-л.
  гуэн I зйкром. гуэн II неперех. толочь что-л. гуэнэщ амбар. гуэншырыкъ простая мужская обувь из сыромятины. гуэныхь 1. грех; 2. в знач. опр. греховный. гуэныхьлы прил. грешный. гуэныхьыншэ прил. безгреш- ный. гуэр мест, неопр. некто, нечто, некий, какой-то, какой-нибудь. гуэрэн 1) куст; 2) уст. место в судебном присутствии, раз- гороженное на три части: для судьи, для подсудимого и для свидетелей. гуэрэф мед. фурункул. гуэрэфщхьэбж мед. фурункулёз. гуэрэфып!э шрам от фурункула, гуэтхъын перех. отрывать, отор- вать что-л. от чего-л. гуэтын неперех. быть пристав- ленным сбоку к чему-л, гуэувэн неперех. 1) приставать, пристать сбоку к чему-л.-, 2) перен. присоединяться, присое- диниться сбоку к кому-чему-л. гуэуж клич предупреждения. гуэукЬн перех. прибивать, при- бить сбоку что-л. к чему-л. гуэун неперех. отваливаться, от- валиться сбоку от чего-л. гуэхын перех. отнимать, отнять, отбирать, отобрать кого-что-л. от кого-чего-л. Гуэхун неперех. отпадать, от- пасть сбоку. гуэчын перех. отрывать, отор- вать сбоку что-л. гуэш мат. деление. гуэша прич. (см. гуэшын I) делён- ный, разделённый. гуэшэн неперех. участвовать в дележе. гуэшхэн перех. приклеивать, приклеить что-л. вдоль чего-л. Гуэшын I перех. мат. делить, разделить что-л. Гуэшын II перех. оттйгивать, от- тянуть сбоку что-л. Губгьэн неудовольствие; обида. губгъуэ 1. степь; поле; 2. в знач. опр. степной; полевой; губгъуэ дзыгъуэ зоол. полёвка; губгъуэ къаз серый гусь. губгъуэбжэн зоол. сайгак. губгъуэджэдгын бот. чабрец.^ губгъуэжьауэ лён многолетний, губгъуэрыс живущий в степи, степняк. губгъуэш дикая (степная) ло- шадь. губжь 1. гнев; 2. в знач. опр. гневный. губжьа прич. 1. разгневанный, разозлившийся, рассердивший- ся; 2. в знач. прил. гневный, сердитый. губжьауэ нареч. гневно., зло, сердито. губжьын неперех. гневаться, злиться, сердиться. губжьыныгъэ и. д. гнев, злость, губзыгъагъэ смышлённость, сме- калка, сообразйтельность. губзыгъащэ прил. премудрый, умнейший. губзыгъэ прил. 1. умный, смыш- лённый, сообразительный; губ- зыгъэ хъун поумнеть; 2. в знач. сущ. Умник, умница. губзыгъэжь прил. умный (с одо- брительным оттенком). губзыгъэн неперех. быть умным, губзыгъэу нареч. умно, гублащхьэ облучок, козлы, гублащхьэдэе возчик, извозчик, гублащхьэдэсэ рогулина, удер- живающая поклажу на перед- ней части арбы. гува прич. 1. запоздавший; 2. в знач. прил. запоздалый. гувауэ нареч. поздно. гувэн неперех. запаздывать, за- поздать, опаздывать, опоздать. гувэныгъэ и. д. запоздание, опо- здание. гугъап!э надежда, предмет на- дежды; уэрщ ди гугъап!эр ты наша надежда. гугъэ надёжда; гугъэ и1эн пи- тать надежду; гугъэр ф!эк!уэ- дын потерять надежду.
  — 38 — гулъ гугъэн неперех. надеяться. гугьу прил. трудный. гугъуагъ трудность, степень трудности. гугъуехь 1. переживание труд- ности, трудность; 2. прил. труд- ный, заключающий в себе труд- ности. гугьуехьак1уэ прич. и в знач. сущ. трудящийся. гугъусыгьу прил. 1. трудный, сопряжённый с трудностями; 2. в знач. сущ. трудности. гугъуу нареч. трудно. гудзэ спица (в колесе). гуемы!у прил. неприятный, про- тивный, отвратительный. гуемьПугъэ чувство неприязни, отвращение, ощущение чегб- -либо протйвного. гужан прил. смекалистый, сооб- разительный. гужанагъ(э) смекалка, сообрази- тельность. гужьгъэжь старая затаённая зло- ба. гужьеигъуэ 1) ужас; 2) паника; растерянность; гужьеигъуэ етын привести в ужас. гужьеин неперех. 1) ужаснуться; 2) поддаться панике, расте- ряться. гузавэгъуэ 1. 1) волнение, бес- покойство, тревога; 2) несчаст- ный случай; 2. в знач. опр. бес- покойный, тревожный. гузагъэ удовлетворённость., гузэва прич. и прил. взволнован- ный, встревоженный. гузэвэн неперех. волноваться, беспокоиться, тревожиться. гузэвэх прил. беспокойный, бы- стро поддающийся волнению, беспокойству; паникёр. тузэгъэгъуэ удовлетворение. гузэсэн неперех. сокрушаться, пребывать в крайнем волне- нии. гузешэ толстая жердь в телеге, соединяющая задний мост с пе- редним. гуимэ извозчичий экипаж. гуимык1ыж прил. незабываемый (о чем-л. Неприятном). гуимыхуж прил. незабываемый (о чём-л. приятном). гуитЬщхьит! прил. неуверен- ный, сомневающийся. гуих страхи, ужасы- (явление, вы- зывающее чувство сильного ис- пуга, страха). гук1э нареч. 1) мысленно; 2) на- изусть. гукъабзагъ(э) чистосердечность, чистосердечие. гукъабзэ прил. чистосердечный, гукъабзэ-щхьэкъабзэ прил. чис- тосердечный. гукъанэ обида. гукъэк! 1) мысль; 2) внимание. гукъэк!ыж воспоминание. гукъеуэ негодование, обида. гукъинэ незабвенное, незабывае- мое; то, что навсегда: осталось в сердце. гукъыдэж 1. бодрость, бодрое настроение; 2. в знач. опр. бод- рый, энергичный. гукъыдэжыншэ прил. вялый, лишённый бодрости, безучаст- ный, ничем не интересующий- ся. " гукъыдэмыж I) нездоровье, вй- лость; 2) апатия. гукъутэ большое несчастье, горе. гулэзын неперех. переживать, беспокоиться. гулъэ воз, поклажа. гулъэгу ходы телеги. гулъэмыж ось (телеги, повозки и т. п.). гулъэф тормоз (телеги, повозки и т. п.). гулъытагъэ внимательность. гулъытэ внимание; гулъытэ хуэ- щ1ын оказать внимание; гу- лъытэ зи!э внимательный. гулъытэн неперех. заметить, об- • ратйть внимание; смекнуть, сообразить. гулъытэншагъ(э) невнимйтедь- ’йосГь. . • , гулъытэншэ прил. НёВниматель-
  — 39 — ГУР гумащ1агъ(э) добросердечность, милосердие. гумащ!э прил. добросердечный, милосердный. гумызагъэ 1. неспокойное сердце; 2. прил. неугомонный. гун перех. и неперех. толочь что -л. гунэф прил. 1. тупой, тупоум- ный; 2. в знач. сущ. тупйца. гунэфагъ перен. тупость, тупо- умие. гунэщ1у нареч. натощак. гуныкъуэн неперех. печалиться, опечалиться; расстраиваться, расстроиться. гуо громкий крик. гуоун неперех. кричать. гуп 1. группа, компания, обще- ство; 2. в знач. опр. групповой. гупэ 1. перёд, передняя часть • чего-л.; 2. в знач. опр. перед- ний. гупк1э 1) концы двух нйжних бортовых брусьев арбы, высту- пающих за заднюю часть кузо- ва; 2) задняя часть арбы, те- леги. гупкЫут плетёный полукруг- лый приставной задний борт гупл1э передок, передняя часть арбы, телеги. гупмахуэ добрая компания. гупмахуэ-апщи! приветствие-, да будет доброй компания! гупмахуэбжьэ 1) тост; 2) рог с вином, подносимый лицу, приветствующему компанию словом «гупмахуэ-апщи» (см.). гупсэ 1. середйна, центр; 2. пе- рен. задушевный. гупсэху I удовлетворение. гупсэху II прил. ясный, чёткий. гупсэхуу нареч. ясно, чётко. гупсысаК1уэ Мыслитель. гупсысапЬ 1) .дума;-2) затруд- --нйтельное положение. гупсысэ 1) дума, раздумье, пб- • МЫслы^ 2) мечта. гупсысэн неперех. 1) думать, мыслить; 2) мечтать; гупсы- си псалъэ, зыплъыхьи т!ыс поел, скажй, подумав, сядь, осмотревшись. гупсысэныгъэ и. д. раздумыва- ние, мечтание, размышление. гупхэ 1) задняя часть арбы, те- леги; 2) неудачная, с перевесом на заднюю часть арбы, уклад- ка поклажи. гупхэ!ут см. гупкЫут. гупхъэт!эк!у ступица (в колесе). гупыж проявление желания, гупык! проявление щедрости, гуращэ намерение, затаённая мечта. гурэ-гурэ межд. возглас, кото- рым подзывают индюков. гурэпк1ырагъэ неуравновешен- ность; несерьёзность. гурэпк!ырэ прил. неуравнове- шенный; несерьёзный (о ха- рактере). гурбиян прил. 1. грубый; 2. в знач. сущ. грубиян. гурбиянагъ(э) грубость. гурзэ гурза (название кабардин- ского национального кушанья вроде пельменей). гурыгъ короткая палка крепкого дерева с набалдашником, слу- жащая для прикрепления ярма к сводным оглоблям арбы; за- ноза обл. гурыгъэ!уэн перех. объяснйть, растолковать что-л. гурыгъу предчувствие недоброго, беспокойство. гурыгьуазэ мысленная ориенти- ровка. гурыкъ выпуклость (грудной клетки). гурылъ мысль. гурым стон. гурымыкъ: абы и гурымыкъ къи- к1ащ он не в духе, не. в. на- строении. . гурымын неперех. . 1) стонать; 2) скулить (о собаке). гурымыхь прил. лепр ивлекатёль- нъгй, неприятный.. . . . . . -. гурыф! 1) весёлое настроение; 2) доброжелательность;. .
  — 40 — ГУР гурыф1ыгъуэ утешение, надёж- да. гурыхуагъ(э) умственные спо- собности; способность запоми- нать, память. гурыхуэ прил. способный, памят- ливый. гурыхь прил. приятный, при- влекательный. гурыщхъуэ догадка (сопряжён- нал с недоверием)-, подозрение. гурыщ1э чувство, чутьё (.букв. сердцем распознаваемый). гуры1уэгъуагъ(э) ясность. гуры1уэгъуаф!э прил. чёткий, ясный, легко доступный пони- манию. гуры1уэгьуэ прил. понятный, яс- ный. гуры!уэгъуэу нареч. понятно, яс- но. гуры!уэгъуей прил. неясный, не- чёткий, трудный для понима- ния. гуры1уэжын неперех. помирить- ся, поладить с кём-чём-л. гурыТуэн неперех. 1) согласиться с кём-чём-л.; 2) условиться с кём-л. гуры1уэныгъэ и. д. 1) согласие с кем-чем-л.; 2) понятие; чутьё к чему-л. гуры1упс слюнотечёнпе (вызван- ное предвкушением пищи). гутедзэ, гутехуэ короб на кузове брички (для увеличения ее вме- стительности). гутехуэгъуей прил. нетерпелй- вый, невыносимый, досадный, гуу бык-производитель. гууэщ1у нареч. навзничь. гууз 1) сердечное заболевание, боль в сердце; 2) перен. состра- дание, сожаление. гуфэ плетёный или дощатый боковой борт арбы. гуф1ак1э пазуха; зыгуэр гу- ф1ак1эм дэлъхьэн положить за пазуху что-л. гуф1ак!уэ визит радости, посе- щение кого-либо по случаю радостного события. гуф!апщ!э подарок, преподно- симый тому, кто сообщает ра- достную весть. гуф!э 1. радость; 2. в знач. опр. радостный. гуф!эгъуэ радостное событие. гуф1эгъуэбжьэ 1) тост по случаю радостного события; 2) уст. рог с напитком. гуфЛэгъуэншэ 1. отсутствие ра- дости; 2. в знач. опр. безрадост- ный. гуф!эн неперех. радоваться, по- радоваться, обрадоваться, гухэ прил. мягкосердёчный, сла- бохарактерный. гухэн неперех. быть мягкосердеч- ным, проявить слабость ха- рактера. гухэныгъэ мягкосердечность, слабость характера. гухэхъуэ 1. радость; 2. в знач. опр. радостный. гухэхъуэншэ прил. безрадост- ный. гухэхъуэншэу нареч. безрадост- но. гухэщ! 1. горе, несчастье; 2. в знач. опр. горестный, несчаст- ный. гухэщ1у нареч. горестно, жалоб- но. гухьэлэл 1. добросердёчие, доб- родушие; 2. в знач. опр. доб- росердёчный, добродушный. гухьэлэлкЬ нареч. сердёчно, гухьэлэлу нареч. добросердечно, добродушно. гухьэлэлыгъэ сердечность. гухьэн неперех. 1) соединяться, соединиться с кем-чем-л.; 2) приобщаться, приобщиться к чему-л.; 3) быть подобным чему- -либо, уподобиться чему-л. гухъу ступа, ступка. гухъунэ отверстие ступки. гушхуэн неперех. 1) воодушев- ляться, воодушевиться; 2) ос- мелиться. гушхуэныгъэ и. д. воодушевление. гушы!э шутка. гушы1эк!э манера шутить.
  — 41 — гущ________________________ гушы!эи неперех. шутйть. гушыТэиыгъэ и. д. шутка. гушы!эрей прил. 1. шутливый; 2. в знач. сущ. шутник. гушы!эрилэ шутник (часто шу- тящий). гущабагъэ 1) мягкосердечность; 2) любезность. гущабэ прил. 1) мягкосердеч- ный; 2) любезный. гущабэу нареч. 1) мягкосердеч- но; 2) любезно. гущап!э постелька для колыбе- ли. гущэ 1. колыбель; 2. в знач. опр. колыбельный; гущэ уэрэд колыбельная песня. гущэпс мягкие лямки колыбели (завязываемые, чтобы ребёнок не выпал). гущэхъыдан пелёнки. гущэхъыринэ подвесная колы- бель, люлька (букв, колыбёль- -качёли). гущтэ горький урок, поучитель- ный случай (букв, испуг сёрд- ца). гущхьэ I съёмный верх арбы, брйчки (для предохранения пас- сажиров и груза от дождя и солнца). гущхьэ II поэт, сёрдце, глав- ная часть сёрдца (букв, голова сёрдца). гущхьэ!ыгъ кучер, погонщик. гущык! неприязнь, отвращёние. гущык1ыгъуэ прил. отвратйтель- ный, протйвный. гущыхуэ колёсная мазь. гуцЦэ I глубина сёрдца; ар си гущ!эм иэсащ это дошло до . глубины моего сёрдца. гущ!э II новая повозка. гущ1эгъу мйлость; милосердие; жалость, сочувствие. гущ!эгъулы прил. мйлостивый; милосердный; жалостливый. гущ!эгъуншагъэ немилосёрд- ность, безжалостность. гущ1эгъуншэ прил. немилосерд- ный, безжалостный, бессердеч- ный. гущ!ыхьэ 1. глубокое горе; 2. в знач. опр. горестный. гущ1ыхьэгъуэ 1. горести; 2. в знач. опр. горестный. гущ1ы1у верхняя сторона ле- жащего навзничь человека. гу1ак1уэ траурный визйт (к близ- ким родственникам покойника). гу1э 1) скорбь; 2) рыданье. гу!эгъуэ скорбь, состояние скор- би. гу!эн неперех. 1) скорбёть; 2) рыдать. ГЪ гъа; см. гъэг. гъаблэ 1. 1) голод; 2) неурожай- ный год; 3) перен. ненасыт- ность; 2. в знач. опр. голодный; <> гъаблэгу щтэн не утолйть чувство голода (после длитель- ного голодания). гъавалъэ 1) гумно; жйтница; 2) тучная земля; перен. жйт- ница. гъавэ 1. урожай; гъавэ бэв къэ- гъэк!ын вырастить богатый урожай; 2. в знач. опр. уро- жайный. гъазэ и. д. 1) поворот; 2) откло- нёние. гъасэ жатва, скошенный, но не- убранный хлеб. гъатхасэ весенний сев. гъатхэ 1. весна; 2. в знач. опр. весённий; гъатхэ уэшх весен- ний дождь; гъатхэпсхэр вёш- ние воды; <• гъатхэ лъэнк1ап!э уст. весенняя слабость (выз- ванная уменьшением продук- тов питания к весне). гъаф подорлик (птица). гъашащхьэ бот. костёр мягкий. гъашэ соцветие у кукурузы, ме- тел ка. гъащ1э жизнь; гъащ1э насыпы-. ф1э счастливая жизнь; -> гъа- щ1эмрэ ажалымрэ я зэхуакум вопрос жйзни и смёрти; 1уэху-,
  гъуэр гъащ!эм щыпхыгъэк!ын провести предложение в жизнь. гъэ 1. год (мн. годы и года; в род. п. мн. лет); дэ мыгъэм гъавэ бэв къетхьэл!эжащ в этом году мы собрали богатый уро- жай; гъэ блэк!ахэр прошед- шие годы, (в) прошлые годы; зауэ щыщы1а гъэхэм щыгъуэ в годы войны; гъэ еджэгъуэ учебный год; гъэм и 1ыхьэ пл1анэ квартал, четверть года; 2. в знач. опр. годовой; гъэ отчёт годовой отчёт. гъэ* глагольная приставка, обо- значает побуждение, передаёт- ся словами: заставить, велеть, позволить, дать возможность сделать что-л., а также пере- ходными глаголами; напр.: гъэп- сэлъэн заставить говорить; гъэмэжэл!эн заставить голо- дать; гъэшхэн накормить кого-л.; гъэбзэхын спрятать, скрыть кого -что-л. гъэбэгъуэгъу мат. сомножи- тель. гъэбэгъуэн перех. 1) мат. умно- жать, умножить, множить что-л. на что-л.; 2) размно- жать, размножить чпго-л., 1эрытхыр экзем плярнщэу гъэ- бэгъуэн размножить рукопись в ста экземплярах; 3) увели- чивать, увеличить; 1эщ бжы- гъэр гъэбэгъуэн увеличить по- головье скота. гъэбэгъуэныгъэ и. д. 1) мат. ум- ножение; 2) размножение. гъэбэлэрыгъын перех. отвлекать, отвлечь внимание кого-л. от чего-л.; заговаривать, загово- рить зубы разг. гъэбэтэн перех. 1) ворошить, пе- реворачивать что-л.; 2) пе- рен. увеличивать, увеличить до больших размеров, раздувать, раздуть что-л. гъэбэяун перех, 1) успокаивать, -успокоить, унимать,- унять ко- го-л.; сабийр гъэбэяун успо- коить ребёнка; 2) останавли- вать, остановить, приостанав- ливать, приостановить что-л. гъэбгъунлъэн перех. побуд. ф. от бгьунлъэн. гъэбжьыбжьын 1) перех. выжи- гать, выжечь что-л. (кисло- той); 2) вызвать жгучую боль. гъэбжьыф!эн перех. побуд. ф. от бжьыф!эн. гъэбзэн перех. искусно орудо- вать, искусно владеть чем-л. гъэбзэхын перех. быстро спря- тать, скрыть кого-что-л. гъэбзэщхъун перех. 1) затупить что-л.; 2) дать осечку (о ружье). гъэблэгъэн перех. считать род- ственником кого-л. гъэбыдэн перех. 1) укреплять, укрепитьчто-л.; 2) заделывать, заделать, забивать, забить, за- крывать, закрыть что-л.; 3) подкреплять, подкрепить кого- -что -л. гъэбырыбын перех. побуд. ф. от бырыбын. гъэвэжын перех. 1) перевари- вать, переварить заново что-л.; 2) растапливать, растопить (масло). гъэвэн перех. 1) варить, сварить что-л.; 2) кипятйть, вскипя- тить что-л.; 3) топйть, расто- пить (масло); <> щхьэр гъэвэн морочить голову кому-л. гъэвэныгъэ и. д. 1) варка; 2) кипячение. гъэвэпхъын перех. обваривать, обварить, шпарить, ошпарить кого-что-л. гъэвуун побуд. ф. от вуун. гъэвын перех. 1) растапливать, растопить что-л. (напр. лёд, снег и т. п ); 2) перен. вытер- петь, вынести (напр. горе, не- счастье). гъэгувэн перех. задерживать, задержать кого -л. (не пустить, помешать уйти). гъэгувэныгъэ и. д. задержка. г-ъэгугъэн перех. обещать, пообе- щать что-л. кому-л., гаранти- ровать что-л.
  гъэгугъэныгъэ и. д. обещание, гарантия. гъэгузэвэн перех. беспокоить, тревожить, волновать кого-л. гъэгузэсэн перех. сильно беспо- . кбить, тревожить, волновать гъэгулэзын перех. 1) см. гъэгузэ- сэн; 2) ужасать, страшить ко- гъэгуныкъуэн перех. печалить, опечалить, расстраивать, рас- строить кого-л. гъэгуф1ак1уэ сообщающий ра- достную весть. гъэгушхуэн перех. 1) воодушев- лять, воодушевить, вдохно- влять,’ вдохновйть кого-л. на что-л.-, 2) внушать, внушйть что-л. кому-л.-, наставлять, наставить кого-л. на что-л. гъэгу1эн' перех. сйльно взволно- вать кого-л.; причинять, при- ' чинйтьсйльную душевную или физйческую боль кому-л. гъэгъа прич. расцветший. гъэгъэн неперех. расцветать, рас- цвестй. гъэгъуэгын перех. побуд. ф. от • гъуэгын. Гъэгъуэльын перех. побуд. ф. от гъуэлъын. гъэгъуэщэн перех. побуд. ф. от гъуэщэн. гъэгъун I ’Перех. 1) сушйть, вы- сушить что-л.-, 2) засушивать, засушйть что-л. гъэгъун II перех. прудйть, за- прудйть (реку). гъэгъунэгъун перех. побуд. ф. от гъ-унэгъун. гъэгъуща I прич. (см. гъэгъущын) -высушенный, просушенный. гъэгъуща II прич, (см. гъэгъущэн) пересушенный (больше, чем нужно). гъэгъущэн перех. 1) пересушйть ’. что-л,. (больше, нем нужно)-, 2) держать что-л. сухйм (всё вре- -лмя).. ' гъэгъущын перех. вйсушить, про- сушить что-л. гъэдэлъэн перех. 1) махать, раз- махивать, грозйть чем-л.; 1эр гъэдэлъэн размахивать кула- ком; 2) потрясать чем-л. (с угрозой); 1эщэр гъэдэлъэн бря- цать оружием. гъэдэлъхун перех. считать свойм братом. гъэдэн перех. побуд. ф. от дэн1. гъэдэхэн перех. 1) украшать, украсить кого-что-л.; 2) счи- тать красйвым кого-что-л. гъэдэ1уэн перех. побуд. ф. от дэ1уэн. гъэдэ!уэныгъэ и. д. внушение, наставление. гъэделэн перех. одурачить ко- го-л.; обманывать, обмануть, обольщать, обольстйть кого-л. (напр. девушку). гъэдиин перех. студйть, остудйть что-л. гъэдия прич. остуженный. гъэдурдылын перех. считать ин- тересным, важным что-л. гъэдыжэн перех. побуд. ф. от дыжэн. гъэдыкъын перех. побуд. ф. от дыкъын. гъэдыргъ лязг, скрежет. гъэдыргъын побуд. ф. от дыр- гъын. гъэдыхьэшхын перех. смешйть, рассмешить кого-л. гъэджафэ прич. оголённый. гъэджэлэн перех. валйть, пова- лйть, опрокидывать, опрокй- нуть кого-что-л. гъэджэлъэн перех. изнурять, из- нурйть кого-л. гъэджэрэзын перех. 1) крутйть, вертеть кого-что-л.; 2) побуд. ф. от джэрэзын. гъэджэфэн перех. оголять, ого- лйть что-л. (напр. провод и т. п.). гъэжа I прич. отлйтый,’ выли- тый, изготовленный литьём.. гъэжа II прил. надтреснутый. .; гъэжалъэ лейка, воронка. : гъэжана прич. отточенный, на- точенный, . . ..
  ГЪЭ гъэ гьэжанын перех. оттачивать, от- точить что-л. гъэжэбзэн перех. дать отстоять- ся (о жидкости). гьэжэн перех. 1) катить что-л. куда-л.; 2) побуд. ф. от жэн. гьэжэпхъын перех. просушить что-л. гъэжэщ!ын перех. побуд. ф. от жэщ!ын. гъэжеин перех. усыплять, усы- пить, убаюкивать, убаюкать кого-л. гьэжын перех. 1) отлить, изго- товить литьём что-л.; 2) побуд. ф. от жын I. гъэжы!эщ1эн перех. побуд. ф. от жы1эщ1эн. гъэжьа прич. 1. зажаренный: 2. в знач. прил. жареный. гъэжьэн перех. 1) жарить что-л.; 2) перен. разбранить, сильно выругать кого-л. гъэзэгъэн перех. успокаивать, успокоить, унимать, унять ко- го-л. гъэзэк1уэжын перех. 1) искупать, Искупить (вину); исправлять, исправить (допущенную ошиб- ку); 2) приводить, привести в порядок, в норму что-л.; 3) расквитаться с кем-л. гъэзэк1уэн перех. 1) см. гъэзэ- к!уэжын 2; 2) выполнять, вы- полнить что-л, (напр. чьё-л. поручение). гъэзэн 1. перех. повёртывать, повернуть кого-что-л.; 2. непе- рех. поворачивать, повернуть, сворачивать, свернуть куда- •либо; направляться, напра- виться (н какую-л. сторону). гъэзэшын перех. 1) докучать, надоедать, надоесть кому-л.; 2) побуд. ф. от зэщын I. гъазэщ(а прич. выполненный, решённый, претворённый в жизнь. Гъезэщ1эгъуаф1э прил. легко вы- полнимый; лэжьыгъа гъэзэщ1э- гъуаф1э легко выполнимая ра- бота. гъэзэщЬгъуей прил. трудно вы- полнимый; къалэн гъэзэщ1эгъуей трудно выполнймая задача. гъэзэщ!эн перех. выполнять, вы- полнить, решать, решить, пре творять, претворить в жизнь гъэзджызджын перех. сильно тря- стй, потрястй что-л. гъэзуун перех. 1) побуд. ф. от зуун; 2) звонко ударить по че- му-л. гъэик!эн перех. принижать, при- низить, унижйть, унйзить кого- -что-л. гъэинын перех. 1) преувеличи- вать, преувеличить что-л.; 2) возвеличивать, возвеличить ко- го-л. гъэищхьэн перех. считать глав- ным кого-что-л. гъэкуун перех. углублять, углу- бить что-л. гъэк!а прич. выращенный (о ра- стениях, плодах и т. п.). гъэк1эрэхъуэн перех. вертёть, крутить кого-что-л. гъэк!эсэн перех. задерживать, задержать кого-что-л. гъэк1эщхъэн перех. уменьшать, уменьшить, убавлять, убавить что-л.; огранйчивать, ограни- чить кого-что-л. гъэк!эщ1ын перех. 1) сокращать, сократить (время, срок и т. п.); 2) сделать короче; укорачивать, укоротить что-л. гъэк!ылын перех. щекотать, по- щекотать кого-что-л. , гъэк1ын перех. 1) выращивать, вырастить что-л.; 2) отращи- вать, отрастйть что-л. гъэк1ыныгъэ и. д. 1) Выращива'- ние; 2) отращивание, f, гъэк1ыф1а прич. затемнённый. гъэк1ыф1ын перех. затемнять, за- темнйть что-л. гъэк1ыф1ыныгъа и. д. затемне- ние, гъэк1уэдын перех. 1) терять, по- терять кого-что-л.; 2) уничто- жать, уничтожить кого-что-л.;
  3) расходовать, израсходовать что-л. гъэк!уэдыныгъэ и. д. 1) потеря; 2) уничтожение; 3) расход, рас- ходование. гъэк!уэжын перех. побуд. ф. от к!уэжын. гъэк!уэн перех. 1) посылать, по- слать кого-что-л. куда-л.; 2) по- буд. ф. от к!уэн. гъэк!уэсэн перех. 1) заставить девушку тайно выйти замуж; 2) перен. завладеть какой-ли- бо вещью (хитростью, ловко- стью). гьэк1уэтэн перех. сдвигать, сдвй- нуть (с места) кого-что-л., пе- редвигать, передвинуть кого- -что-л. гъэк[уэщ1ын перех. 1) сделать много, изготовить в большом количестве; 2) много съесть и переварить. гъэкъауэ нареч. безуспешно, не- удачно; гъэкъауэ къэнащ остался ни с чем. гъэкъэбзэн перех. чистить, очи- щать, очистить кого-что-л. от чего-л. гъэкъэбзэныгъэ и. д. чистка, очищение. гъэкъуэншак1уэ 1) преследова- ние (с целью обвинения кого-л.); 2) обвинитель. гъэкъуэншэн перех. обвинять, обвинить кого-что-л. гъэлэжьэн перех. 1) побуд. ф. от лэжьэн I; 2) изнашивать, изно- сить (одежду, обувь и т. п.); 3) эксплуатировать (машины, лес и т. п.). гъэлыбжьа прич. поджаренный, зажаренный начём-л. (на мас- ле, сале и т. п.). гъэлыбжьэн перех. жарить, под- жарить, зажарить что-л. на чём-л. (на масле, сале и т. п.). гъэлыгъуа при*. 1. жаренный, зажаренный; 2. в знач. прил. жа- реный. гъэлыгъуэн перех. 1) жарить, поджарить, зажарить что-л.; 2) палить,опалить что-л. (напр. курицу). гъэлын перех. 1) жечь, сжигать, сжечь что-л.; 2) выжигать, выжечь что-л. (калёным желе- зом, на дереве, кости и т. п.). гъэлынц!а прич. см. гъэлын- ц!ын. гъэлынц1ын перех. 1) обжигать, обжечь, опалить что-л. (напр. дерево для облегчения обдир- ки коры); 2) обжаривать, об- жарить что-л. не прожарив внутри. гъэлъэгэн перех. 1) возвышать, возвысить, повышать, повы- сить (напр. голос); 2) перен. воз- вышать, возвысить (придать кому-л. более высокое положе- ние, значение). гъэлъэгъуа прич. 1) показанный; 2) указанный; 3) выдвинутый (о кандидатуре). гъэлъэгъуэн перех. 1) показы- вать, показать, демонстриро- вать кого-что-л.; 2) указывать, указать на кого-что-л.; 3) вы- двигать, выдвинуть (о канди- датуре). гъэлъэгъуэныгъэ и. д. 1) показ, демонстрация; 2) выдвижение (канд идатуры). гъэлъэлъа прич. см. гъэлъэлъэн. гъэлъэлъэн перех. 1) разламы- вать, разломать что-л.; 2) ру- шить что-л. (напр. просо, куку- рузу); 3) распускать, распу- стить, расплетать, расплестй что-л. (напр. косы); 4) рассы- пать, рассыпать что-л.; 5) ше- лушйть что-л. (напр. зёрна). гъэлъэн перех. 1) побуд. ф. от лъэн; 2) перен. гнать быстро кого-л.; 3) перен. дать нагоняй кому-л.; бранйть, ругать кого- -что-л.; 4) наказывать, нака- зать кого-л. гъэлъэныгъэ и. д. 1) нагоняй; брань, ругань; 2) наказание. гъэлъэныкъуэбэн перех. кренйть, накренйть, наклонять, накло- нйть что-л.
  гъэ гъэлъэныкъуэбэныгъэ и. д. крен, наклон. гъэлъэп1эн перех. 1) удорожать, удорожитьчто-л.-, 2) дорожить, ценить, беречь кого-что-л.; 3) чествовать кого-л. гъэлъэтэн перех. побуд. ф. от лъэтэн. гъэлъэхъшэн перех. прям, и пе- рен. понижать, понизить, сни- жать, снизить кого-что-л. гъэлъэхъшэныгъэ и. д. пониже- ние, снижение. гъэлъэхъу холощёный откормлен- ный баран. гъэлъэхъут1ущ!э холощёный ба- ран двух лет. гъэлъэхъущыщ1э холощёный ба- ран трёх лет. гъэлъэхъущ1э холощёный баран одного года. гъэлъеин перех. 1) побуд. ф. от лъеин; 2) перен. см. гъэлъэн. гъэл!эжын перех. дать умереть; морить, уморйть до смерти кого-л. гъэл1эн перех. 1) умерщвлять, умертвить кого-л.; 2) перен. морить, уморйть (голодом); 3) перен. мучить, замучить, из- нурять, изнурйть кого-л. гъэл1ык1уэн перех. 1) посылать кого-л. (напр. с поручением); 2) побуд. ф. от л!ык1уэн. гъэмамырын перех. успокаивать, успокоить, унимать, унять ко- го-что-л. гъэмахуэ 1. лето; 2. в знач. опр. летний; гъэмахуэ махуэ лет- ний день. гъэмахуэку середйна лёта. гъэмахуэм нареч. лётом. гъэмахуэшхуэн перех. праздно- вать что-л., справлять празд- ник. гъэмахуэшылэ наиболее жаркая часть лёта (примерно с 17 июля по 25 августа). гъэмэжэл1эн перех. заставить го- лодать, морйть голодом кого-л. гъэмэхын перех. 1) приводйть, привести в состояние полной нечувствйтельности; усыплять, усыпйть наркозом; 2) перен. обессиливать, обессйлить, осг • лаблять, ослабить кого-л. гъэмэщ1эн перех. уменьшать, умёньшить что-л. гъэмысэн перех. см. гъэкъуэншэн. гъэнэжэгужэн перех. бодрйть ко.--; го-что-л. гъэнэхуэн перех. вносйть, в песта ясность, определённость, той*: нить, уточнйть что-л. гъэнэхун перех. освещать, осве- тйть кого-что-л. гъэнэшхуэгушхуэн перех. см. гъэнэжэгужэн. 1 4 гъэнэщхъеин перех. печалить, опечалить, расстраивать, рас- строить кого-л. гъэнэщхъыф1эн перех. см. гъэнэ- жэгужэн. гъэнэщ1ын перех. 1) побуд. ф. от нэщ[ын II; 2) держать впрого- лодь кого-л. гъэнэ!уэн перех. сделать види- мым, ясным, определённым, чётким что-л. гъэнэ1уэныгъэ и. д. от гъэнэ!уэн. гъэнурын перех. см. гъэнэхун, гъэнщ!а прич. 1. 1) насыщенный; . 2) наполненный, заполненный; 2. в знач. прил. 1) сытый; 2) полный. гъэнщ!ын перех, 1) насыщать, насытить кого-что-л.; 2) напол- нять, наполнить, заполнять, заполнить что-л. , . гъэныбжьэгъун перех. дружить с кем-либо. гъэнын перех.; пеэр гъэнын ли- шить жйзни, убйть крго-л. гъэныщк!ужын перех. 1) пере- жёвывать (снова); 2) перен. осечься, запнуться (в разгово- ре). гъэныщк1ун перех. 1) жевать, раз- жёвывать, разжевать что-л.; 2) перен. пережёвывать (нудно говорить об одном и том же). гъэпэжын I перех. оправдывать,, оправдать кого-что-л.
  — 47 — гъэ гъэпэжын II перех. быть вер- ным, прёданным кому-чему-л. гъэпэжыныгъэ I и. д. оправда- ние, гъэпэжыныгъэ II верность, пре- данность. гьэпэзэзэн перех. 1) заставить глубоко задуматься кого-л.; 2) опечалить кого-л. гъэпк!ауэ нареч. торчком (тор- ча кверху); гъэпк1ауэ къэнэн остаться с носом (обмануть- ся в расчётах). гъэпк!ын перех. поставить торч- ком что-л. гъэплъыжьын перех. сделать красным что-л. гъэплъын перех. 1) топить, за- топить (печь); 2) нагревать, нагреть что-л.; 3) накалять, накалить (напр. металл). гъэпсэлъэн перех. побуд. ф. от псэлъэн. гъэпсэун перех. 1) дать возмож- ность жить кому-л.; 2) не ме- шать кому-л., оставить в покое кого-л. гъэпсын перех. 1) строить, по- строить что-л.; 2) перен. нала- живать, наладить что-л.; [уэ- хур гъэпсын наладить дело. гъэпсынщ!эн перех. облегчать, облегчить кого-что-л. гъэпсыфын перех. мочить, намо- чить что-л. гъэпсы!эн перех. увлажнять, ув- лажнить что-л. гъэпудын перех. I) удешевлять, удешевить что-л.; понижать, понизить цену на что-л.; 2) перен. унижать, унизить кого- -что-л., оскорблять, оскор- бить (чьё-л. самолюбие, до- стоинство). гъэпхъэхын перех.: напэр гъэп- хъэхын обветрить лицо. гъэпц!а прт. см. гъэпц!эн I, II, III. гъэпц1агъэ обьТан, хитрость, жульничество. гъэпц1ак!уэ обманщик, хитрец, жулик. гъэпц1эн I перех. обманывать, обмануть кого-л.; перехитрить, обжулить кого-л. гъэпц!эн II перех. квасить, за- квасить что-л. гъэпц1эн III перех. валять, сва- лять (валенки, войлок и т. п.). гъэпц1ын перех. 1): тхьэр гъэ- пц1ын не сдержать клятвы, не сдержать слова; 2) перен. обманывать, обмануть, подво- дйть, подвести кого-л. в чём-л. гъэпшэрын перех. 1) побуд. ф. от пшэрын; 2) удобрять, удоб- рить что-л. гъэпща прич. см. гъэпщын I, II. гъэтцк1уа тайна, нечто неразга- данное. гъэпщк!ун перех. прятать, спря- тать кого-что-л. гъэпщк!уп!э 1) тайник, потай- ное место; 2) перен. убежище. гъэпщта кипячёное, топлёное' (только о молоке). гъэпщтын перех. кипятить, вски- пятить, топить (молоко). гъэпщтыныгъэ и. д. кипячение, топление (молока). гъэпщтыра прич. см. гъэпщты- рын. гъэпщтырын перех. разогревать, разогреть, подогревать, подо- греть что-л. гъэшцыл1ак1уэ крепостник; экс- плуататор, угнетатель. гъэпщыл1ын перех. 1) эксплуати- ровать; угнетать кого-л.; 2) по- буд. ф. от пщыл1ын. гъэпщын I перех. накачивать, накачать (наполнять, напол- нить воздухом); топыр гъэп- щын накачать мяч. гъэпщын II перех. обессили- вать, обессилить, ослаблять, ослабить кого-л. гъэпщын III перех. побуд. ф. от пщын I. гъэп1эжьэжьэн перех. шевелить, пошевелить, вилять, повилять (хвостом). гъэп1эщ!эн перех. торопйть, по- торопить кого-л.
  гъэ — 48 — гъэ гъэпкйтеин перех. волновать, тревожить, беспокоить кого-л. гъэп!иин перех. выпячивать, вы- пятить что-л. гъэр уст. 1. пленник, пленница; 2. в знач. опр. пленный. гъэрэгъапщк!уэ прятки (детская игра). гъэриб уст. 1. 1) чужестранец; 2) скиталец; 2. в знач. опр. 1) чужестранный; 2) скитальче- ский; 3) перен. одинокий; 4) перен. унйженный; 5) перен. покорный. гъэрыбэуст. 1. 1) чужбина; 2) по- ложение странника на чуж- бине; 3) приют для бедных и бездомных; 4) чужестранец; 2. в знач. опр. бездомный (человек). гъэрын неперех. уст. быть плен- ником. гъэрыхъу фольк. существо огром- ной необузданной силы. гъэса I прич. (см. гъэсын I) жжён- ный, сожжённый; <> сэху гъэса гашёная известь. гъэса II прич. (см. гъэсэн) 1) вос- питанный; 2) обученный; 3) дрессированный (о животных); 4) объезженный, выезженный, гъэсабырын перех. успокаивать, успокоить, унимать, унять ко- го-что-л. гъэсак1уэ воспитатель, воспи- тательница. гъэсэгъуаф!э прил. 1) легко под- дающийся обучению, дресси- ровке; 2) перен. послушный. гъэсэгъуей прил. 1) трудно под- дающийся обучению, дресси- ровке; 2) перен. непослушный. гъэсэн перех. I) воспитывать, воспитать кого-что-л.; 2) обу- чать, обучить кого-л.; 3) дрес- сировать, выдрессировать ко- го-л.; 4) объезжать, объездить, выезжать, выездить (лошадей). гъэсэныгъэ и. д. 1) воспитание; 2) обучение; 3) дрессировка; 4) выездка. гъэсэтеин перех. 1) разравнивать, разровнять, делать ровным что- -либо; 2) перен. сделать явью, раскрыть, открыть что-л. гъэсэхъуа прич. 1) избалован- ный; 2) испорченный, развра- щённый (о человеке). гъэсэхъун перех. 1) баловать, избаловать кого-л.; 2) развра- щать, развратить кого-л. гъэсеин перех. 1) ровнять, раз- ровнять что-л.; 2) забрасывать, забросать кого-что-л. гъэсыжын перех. сжечь что-л. гъэсын I перех. 1) жечь, сжигать, сжечь что-л.; 2) гасить (из- весть). гъэсын II топливо; горючее. гъэсысын перех. качать, пока- чать кого-что-л. гъэтэджын I перех. побуд. ф. от тэджын. гъэтэджын II перех. 1) дубить, выдубить (кожу); 2) квасить, заквасить (тесто). гъэтэмэма прич. упорядоченный, приведённый в порядок. гъэтэмэмын, гъэтэрэзын перех. упорядочивать, упорядочить что-л., приводить, привести в порядок что-л. гъэтэрмэшын перех. побуд. ф. от тэрмэшын. гъэтк1уа прич. см. гъэтк1ун. гъэтк!угъуаф1э прил. легкоплав? кий (металл). гъэтк!угъуей прил. тугоплавкий (металл). гъэтк1ун перех. 1) топить, расто- пйть (снег, лёд); 2) плавить, расплавить (металл); 3) то- пить, растопить (масло); 4) пе- рен. переваривать, переварить (о желудке). гъэтк1уныгъэ и. д. 1) плавка; 2) топление (масла). гъэтхьэмадэн перех. 1) побуд. ф. от тхьэмадэн; 2) считать та- мадой, старшим. гъэтхъэн перех. 1) кормить, на- кормить досыта кого-л.; 2) пе- рен. вполне, весьма удовлетво- рять, удовлетворить кого-что-
  гъэтхъуэн перех. побуд. ф. от тхъуэн. гъэтхъун перех. побуд. ф. от гъэт!эн перех. побуд. ф. от т1эн. гъэтЬсхъэн перех. ослаблять, ослабить что-л. гъэт!еин перех. см. гъэшэрэзын. гъэт1ыгъуэн I перех. побуд. ф. от т1ыгъуэн. гъэт1ыгъуэн II то, что держится под спудом. гъэт!ылъа прич. 1. положенный куда-л.; 2. в знач. сущ. запас, сбережение. гъэт!ылъыгъэ сбережение. гъэт!ылъын перех. 1) класть, по- ложйть кого-что-л.-, 2) запа- сать, запастй что-л., чего-л.-, заготавливать, заготовить что- -либо, чего-л. гъэт1ылъыныгъэ и. д. от гъэт!ы- лъын. гъэт1ылъып!э 1) хранилище; 2) кладовая. гъэт!ыса I прич. 1) посаженный; 2) арестованный. гъэт1ыса II прич. выглаженный. гъэт!ысхьэн то, что высевается осенью (обычно лук, чеснок). гъэт!ысын I перех. 1) сажйть, посадйть, усаживать, усадить кого-л.; 2) сажать, посадйть что-л. (напр. растения); 3) сажать, посадйть (в тюрьму), арестовывать, арестовать ко- го-л. гъэНысын II перех. гладить, по- гладить, выгладить (бельё). гъэуэгъуэ залп, выстрел. гъэуэн I перех. 1) стрелять, вы- стрелить из чего-л.; 2) валить, повалить что-л. гъэуэн II перех. побуд. ф. от уэн. гъэуэршэрын перех. 1) побуд. ф. от уэршэрын; 2) перен. развле- кать кого-л. гъэубэлэцын перех. лохматить, взлохматить, ” ерошить, взъе- рошить что-л. гъэубэн перех. побуд. ф. от убэн 4 Кабард.-русск. ел. гъэубэнджа прич. 1. см. гъэубэн- джын; 2. в знач. сущ. творог. гъэубэнджын перех. квасить, за- квасить молоко (для получения творога). гъэуьъ прич. 1) поставленный; 2) назначенный (на должность). гъэувын перех. 1) ставить, по- ставить кого-что-л.; 2) выста- влять, выставить что -л.; 3) ста- вить, поставить, назначать, назначить кого-л. (на долж- ность). гъэувы1эн перех. 1) останавли- вать, остановить кого-что-л.; 2) загнать (животное). гъэудэрэбжьэн перех. отсидеть, отлежать (ногу, руку). гъэудэфа прич. см. гъэсэхъуа. гъэудэфэн перех. см. гъэсэхъун. гъэудэ1ун перех. 1) баюкать, убаюкать кого-л.; 2) успока- ивать, успокоить кого-что-л. гъэужь отава (свежая трава, выросшая в том же году на месте скошенной). гъэужьгъын перех. побуд. ф. от ужьгъын. гъэузын перех. побуд. ф. от узын. гъэук!ытэгъуаф1э прил. стыдли- вый, застенчивый, стеснйтель- гъэук1ытэгъуейприл. бесстыжий, беззастенчивый. гъэук!ытэн перех. 1) стыдйть, пристыдйть кого-л.; 2) смущать, смутйть кого-л. гъэук!ытэныгъэ и. д. от гъэук1ы- тэн. гъэук1уриин перех. 1) см. гъэ- джэлэн 2; 2) двйгать что-л., перекатывая, переворачивая с боку на бок. гъэукъуеин перех. 1) побуд. ф. от укъуеин; 2) перен. изнашивать, износить что-л.; 3) перен. очень часто и долго говорить об одном и том же. гъэукхъуэн перех. побуд. ф. от укхъуэн. гъэулъиин перех. 1) побуд. ф. от улъиин; 2) Ъерен. наговари-
  вать, наговорйть, клеветать, наклеветать что-л. на кого-л. гъэумэмэн перех. колебать, дви- гать чем-л. гъэунэн перех. осчастливить ко- го-л., делать, сделать добро кому-л. гъэунэхуа прич. испытанный, проверенный в чём-л. гъэунэхун перех. испытывать, испытать, проверять, проверить кого-что-л.; экспериментиро- вать, проводить опыты над чем-л. гъэунэхуныгъэ и. д. испытание, проверка; эксперимент, опыт. гъэунэхъуа прич. 1. разорйвший- ся; 2. в знач. прил. несчастли- вый. гъэунэхъун перех. 1) разорять, разорйть кого-что-л.; 2) побуд. ф. от унэхъун. гъэунк1ыф!ын перех. гасйть, по- гасить, тушить, потушить что- -либо. гъэупщ!ы!ужа прич. остужен- ный. гъэупщ1ы1ун перех. студить, остудйть. гъэупщ1ы1уныгъэ и. д. от гъэу- пщ!ы[ун. гъэуп!эрэп1эн перех. моргать, хлопать глазами разг. гъэутхэн перех. побуд. ф. от утхэн. , гъэутхъэджэи перех. побуд. ф. от утхъэджэн. гъэутхъуэн перех. 1) взбалты- вать, взболтать (жидкость); 2) перен. вносйть, внести нераз- бериху, сумятицу. гъэут1эрэзын перех. см. гъэшэрэ- зын. гъэуфэрэк1ын перех. переворачи- вать, перевернуть, опрокиды- вать, опрокинуть что-л. гъэуфэрэфэн перех. махать, мах - нуть чем-л. гъэуфэфэн перех. 1) показывать, показать что-л., махая, раз- махивая; 2) побуд. ф. от уфэ- фэн. гъэуф1еин перех. 1) грязнить, загрязнить что-л.; 2) перен. грязнйть, обливать грязью ко- го-л., клеветать на кого-л. гъэуф!ыц1ын перех. 1) чернйть, зачернйть, делать, сделать чёр- ным что-л.; 2) вызвать крово- подтёк, синяк (ушибом, уда- ром). гъэуцэрэфын перех. побуд. ф. от уцэрэфын. гъэуц1ына прич. размоченный. гъэуц!ынын перех. размачивать, размочйть что-л. гъэуц!ыплъын перех. 1) побуд. ф. от уц!ыплъын; 2) перен. за- ставить покраснеть, присты- дйть, вогнать в краску кого-л. гъэушэрэзын перех. см. гъэшэрэ- зын. гъэушыбзэн перех. 1)приводйть. привестй веялку в движение; 2) побуд. ф. от ушыбзэн. гъэфа прич. сгноённый. гъэфэншэн перех. 1) обезобра- живать, обезобразить кого- -что-л.; 2) держйть что-л. в безобразном состоянии. гъэфэтэрын перех. держать кого-л. в качестве квартиранта. гъэфызын перех. иметь женой кого-л. гъэфын перех. гноить, сгноить что-л. гъэф!эжын перех. 1) удовлет- ворять, удовлетворить кого- -что-л.; 2) возмещать, возме- стйть ущерб. гъэф!эн I перех. ласкать, при- ласкать кого-л. гъэф!эн II любимец, любимчик. гъэфЫун перех. солйть, ква- сить, мариновать что-л. гъэхуэбэн перех. 1) греть, обо- гревать, обогреть кого-что-л.; 2) разогревать, разогреть, по- догревать, подогреть чпго-л.; 3) утеплять, утеплить что-л. гъэхуэдэн перех. см. гъэхуэлэн. гъэхуэжын перех. оплодотво- рять, оплодотворить, осеме- нять, осеменить кого-л.
  гъэ — 51 - гъэ гъэхуэлэн перех. сделать что- -либо вялым, блёклым. гъэхуэмын перех. замедлять, за- медлить что-л.-, мафЬгур зэ- рык!уэр гъэхуэмын замедлить ход поезда. гъэхуэмыныгъэ и. д. замедле- ние (уменьшение скорости). гъэхулЬн перех. гладить, выгла- дить что-л. гъэхущхьэн перех. побуд. ф. от хущхьэн. гъэхьэжэн перех. 1) приводить, привести в движение мельни- цу; 2) побуд. ф. от хьэжэн. гъэхьэзыра прич. 1) заготовлен- ный; 2) приготовленный; 3) под- готовленный. гъэхьэзырын перех. 1) загото- влять, заготовить что-л.-, 2) приготовлять, приготовить; подготовлять, подготовить что- -либо (напр. доклад). гъэхьэзырыныгъэ и. д. 1) заго- товка; 2) приготовление; под- готовка. гъэхьэлъэн перех. нагружать, нагрузить, загружать, загру- зйть что-л. гъэхьэщ!эн перех. угощать, уго- стить кого-л.-, принимать гос- тей. гъэхъэн перех. и неперех. вер- шить что-л.; ворочать чем-л. (напр. делами). гъэхъеин перех. 1) сдвигать, сдвинуть кого-что-л. (в сто- рону); 2) шевелить, пошевелить что-л.; 3) перен. беспокоить, побеспокоить, тревожить, по- тревожить кого-л. гъэхъуэжэн перех. побуд. ф. от хъуэжэн. гъэхъуэнэн перех. побуд. ф. от хъуэнэн. гъэхъуэпсэн перех. вызывать, вызвать зависть. гъэхъужын перех. 1) лечить, вы- лечить, излечить кого-что-л.; 2) залечивать, залечить что- гъэхъужыныгъэ и. д. излечение. гъэхъун I перех. побуд. ф. от хъун III. гъэхъун II перех. пасти кого-л.; мэл гъэхъун пасти овец. гъэхъун III перех. осуществлять, осуществить что-л.; дать осу- ществиться чему-л. гъэхъупэн перех. побуд. ф. от хъупэн. гъэхъурджэуэн перех. побуд. ф. от хъурджэуэн. гъэхъущ1эн перех. побуд. ф. от хъущ!эн. гъэуцырыбын перех. 1) ерошить, взъерошить что-л., лохматить, взлохматить что-л.; 2) тере- бить кого-что-л. гъэц1уун перех. наводить, наве- сти глянец, чистить, почистить что-л. гъэц1ывын перех. побуд. ф. от ц1ывын. гьэц1ык1уа прич. уменьшенный. гъэц1ык1ун перех. уменьшать, уменьшить что-л. гъэчэн перех. побуд. ф. от чэн. гъэчэнджэщэн перех. побуд. ф. от чэнджэщэн. гъэш 1. молоко; 2. в знач. .опр. молочный. гъэшэншэн перех. уст. оболь- щать, обольстить кого-л. гъэшэрэзын перех. сделать за- вивку, завйть кого-что-л.; щхьэ- цыр гъэшэрэзын завйть вбло- гъэшэрэзыныгъэ и. д. завйвка. гъэшхэк! молочная пища, мо- лочные продукты. гъэшхэкъуэн перех. накормить сверх меры, перекормйть ко- гъэшхэн I перех. вскармливать, вскормйть кого-л.; кормйть, накормйть, покормйть кого-л. гъэшхэн II иждивенец, ижди- венка. гъэшхэныгъэ и. д. вскармлива- ние; кормление. гъэшын I перех. 1) сгибать, со- гнуть кого-цто-л.; 2) повора- чивать, повернуть; сворачи- 4*
  гьэ вать, свернуть куда-л. в сторо- ну (от дороги, от главного на- правления). гьэшын II перех. см. гъэхъэн. гъэшынэн перех. 1) пугать, ис- пугать кого-л.-, 2) грозить, угро- жать кому-л. гъэшынэныгъэ и. д. 1) запуги- вание; 2) угроза. гъэшыпхъун перех. считать сест- рой кого-л. гъэшып!э поворот, загиб, изгиб (место). гъэшыф!э прил. высокоудой- ный; жэм гъэшыф!э высоко- удойная корова. гъэща прич. плетёный; к!апсэ гъэща плетёная верёвка. гъэщэбэн перех. 1) размягчать, размягчить; фэр гъэщэбэн раз- мягчить кожу; 2) разрыхлять, разрыхлить что-л.; щ!ыр гъэ- щэбэн разрыхлять землю; 3) пе- рен. смягчать, смягчить, ослаб- лять, ослабить что-л. (напр. наказание, боль). гъэщэк!уэн перех. побуд. ф. от щэк1уэн. гъэщэуэкъуэтын перех. попро- сить кого-либо быть дружкой на свадьбе. гъэщэщэн перех. 1) расщеплять, расщепить что -л.; 2) разбивать, разбить вдребезги что-л. гъэщэ!ун перех. побуд. ф. от щэ!ун. гъэщкъыщкъын перех. колебать, качать, трясти что-л. гъэщта I прич. (см. гъэщтын) замороженный. гьэщта II прич. (см. гъэщтэн) напуганный, запуганный. гъэщтэн перех. пугать, напу- гать, запугивать, запугать ко- са-л. гъэщтын перех. замораживать, заморозить что-л. гъэщхьэунэзэн перех. вскружить голову кому-л. гъэщхъын перех. наклонять, на- клонить, преклонять, прекло- нить что-л. гъэщхъыщхъын перех. побуд. ф. от щхъыщхъын. гъэщык!э способ, манера плете- ния. гъэщын I перех. плести, сплести что-л. гъэщын II перех. гноить, сгноить что-л. гъэщыпэн перех. побуд. ф. от щыпэн. гъэщ!эгъуэн I перех. удивляться, удивиться чему-л. гъэщ!эгъуэн II 1. очарование; чудо; 2. очаровательный, чу- десный, восхитительный. гъэщ!элэн перех. считать кого-л. моложе. гъэщ1эн 1. неперех. жить; 2. пе- рех. прожить что-л.; абы гъа- щ1э ин ик1и гъащ!э дахэ игъэ- щ1ащ он прожил большую и прекрасную жизнь. гъэщ1эрэщ1а прич. украшен- ный, разукрашенный. гъэщ1эрэщ!эн перех. украшать, украсить, разукрашивать, раз- украсить что-л. гъэщ1эхъун перех. отказывать, отказать в просьбе кому-л. гъэщ1еин перех. 1) медленно оп- рокидывать, опрокинуть, мед- ленно переворачивать вверх дном что-л.; 2) перен. выпить что-л. до дна. гъэщ1ытэн перех. размачивать, размочить, вымачивать, вымо- чить что-л. гъэщ!ыщ1ын перех. ломать, сло- мать с треском что-л. гъэщ!ы1эты1эн перех. побуд. ф. от щ!ы1эты1эн. гъэ1эбэлъэбэн перех. побуд. ф. от 1эбэлъэбэн. гъэЬбэн перех. 1) протягивать, протянуть руку к чему-л.; 2) перен. побуд. ф. от 1эбэн. гъэ1эгъуэн перех. класть, поло- жить около себя что-л. гъэ!эзэн I перех. побуд. ф. от гъэ!эзэн II перех. считать обра- зованным, умным кого-л.
  гъэ — 53 — гъу гьэЬнкунын перех. лишать, ли- шить уверенности кого-л.; обес- кураживать, обескуражить ко- го-л. гъэЬпхъуэн перех. 1) побуд. ф. от Ьпхъуэн; 2) перевозить, пере- везти кого-что-л.; переводить, перевести кого-л.; 3) пересе- лять, переселйтького-л.; 4) пе- ресаживать, пересадить, рас- саживать, рассадить (расте- ния). гьэ1эрыхуэн перех. приспособ- лять, приспособить, сделать удобным что-л. для чего-л. гьэ!эсэн перех. укрощать, укро- тить, обуздывать, обуздать ко- го-что-л. (напр. лошадь). гъэ1эт1элъэт1эн перех. размяг- чать, размягчйть, сделать мяг- ким что-л. гъэ1эщын I перех. держать жи- вотное на племя. гъэ1эщын II племенное живот- ное. гъэ1еин перех. 1) ухудшать, ухудшить что-л.; 2) считать некрасивым кого-что-л.; 3) пе- рен. считать нецелесообраз- ным что-л.; не поддерживать кого-что-л. гъэ1уэн перех. побуд. ф. от 1уэн I, II. гьэ1улэн перех. соблазнять, соб- лазнить кого-л. гъэ!умп1эф1эн перех. побуд. ф. от 1умп1эф1эн. гъэ1ун перех. 1) издавать, из- дать звук; 2) распространять, распространить что-л. (напр. слухи); 3) перен. побуд. ф. от 1ун. гъэ!урыщ1эн перех. побуд. ф. от 1урЫ1ц1эн. гъэ1ущэщэн перех. побуд. ф. от 1ущэщэн. гъэ!ущын перех. наставлять, на- ставить кого-л. на что-л. гъэ1ущ1эн перех. побуд. ф. от 1ущ1эн I. гъей неурожай, неурожайный год; голод. гьы прич. 1. плачущий; 2. взнач. сущ. плакса. гъыбзэ фольк. обрядовые причи- тания, плач. гъык!э манера плакать. гъымбу вет. болезнь крупного рогатого скота. гъын неперех. плакать. гъынанэ, гъынэгьыдзэ см. гъы- нэнэрей. гъынэнэн неперех. 1) плакать, заплакать; 2) плакаться, жа- ловаться. гъынэнэрей, гъынэнэрилэ прил. плаксивый; плакса. гьынэ!у заплаканное лицо. гьырбжэр человек, плаксиво жа- лующийся; нытик. гъыргъыргъ межд. звукоподра- жание грохоту, шуму стрель- бы. гъыринагъэ плаксйвость. гъыринэ см. гъынанэрей. гъыринэн неперех. быть плаксой. гъырнэ!у см. гъынэ1у. гьыф-гъыф межд. гав-гав. гъыф1эгъыбзэ прил. излюблен- ный, любимый. ГЪУ гъуа прич. высохший (напр. о ре- ке); засохший, усохший (напр. о дереве). гъуабжэ прил. тёмно-серый. гъуабжэ-ф!ыц!афэ шатен. гъуагъуэ 1) гром; 2) большой "'шум. гъуазэ 1) цель, ориентир; 2) мушка (прицела); 3) перен. ма- як. гьуамэ 1. гадость; 2. взнач. опр. гадкий. гъуанэ 1. дыра; 2. в знач. опр. дырявый. гъуанэдэс клоп (домовый). гъуанэпщ1анэ прил. рваный, ды- рявый, изодранный. гъуапэ рукав (одежды). гъуаплъаф^ прил. светло-жёл- тый, медного цвета.
  гъу — 54 - гъу гъуаплъэ 1. медь; 2. в знач. опр. медный. гъуат1э прил. тёмно-рыжий. гъуафэ прил. каштановый (о цве- гъуахуэ огрызок. гъуащхьэ выход, лаз из норы. гъуэ I нора. гъуэ II прил. светло-жёлтый, ры- жий; буланый (о масти\. гъуэ III и. д. блеяние (овец). гъуэбжэгъуэгц по народному по- верью—комета, при появле- нии которой можно вымолить у бога всё, что угодно. гъуэг громкий плач, рёв. гъуэгын неперех. громко пла- кать, реветь. гъуэгу в разн. знач. 1. дорога, путь; 2. в знач. опр. дорожный, путевой. гъуэгуанэ дорога (поездка); абы гъуэгуанэ щ!злъщ ему пред- стоит дорога. гъуэгубжьэ кубок, рог, подно- симый лицу, по старому обы- чаю кабардинцев, в шутку пре- граждающему путь свадебно- му поезду, когда невесту везут в дом жениха. гъуэгумахуэ 1) удачный путь; 2) доброго пути! (пожелание отправляющемуся в дорогу). гъуэгумахуэбжьэ тост за удач- ный путь. гъуэгунапщ!э обочина дороги. гъуэгунапщ!эудз бот. спорыш, птйчья гречиха. гъуэгуншагъ(э) бездорожье. гъуэгуншэ прил. не имеющий (проезжих) дорог. гъуэгурык1уэ путник. гъуэгуф1ыжь-апщи! да будет удачен твой путь! (приветст- вие при встречах в пути). гъуэгущхьэ 1) главная дорога, большая дорога, большак; 2) верхняя часть, начало доро- ги. гъуэгущхьэ1у см. гъуэгунапщ1э. гъуэгущхьибл фольк. перекрёстки семи главных дорог. гъуэгущ! дорожник, дорожный рабочий. гъуэгъуэн неперех. греметь. гъуэжь прил. жёлтый. гъуэжькуий вихрь. гъуэжьуз мед. желтуха. гъуэжьыбзэ прил. совершенно жёлтый. гъуэжьыгъэ желтизна. гъуэз дымка, лёгкий туман. гьуэзэджащэ прил. замечатель- ный. гъуэзэджэ прил. превосходный, замечательный, прекрасный. гъуэлэжа прич. 1. зачахший; 2. в знач. прил. чахлый. гъуэлэжын неперех. зачахнуть (о растении). гъуэлэн неперех. чахнуть (о ра- стении). гъуэлъэгъу 1) сожйтель, това- рищ по койке (о людях, сни- мающих одну койку на двоих; букв, лежащий в одной норе с кем-л.); 2) см. жэщгъуэлъ. гъуэлъыжын неперех. ложиться, лечь спать. гъуэлъын неперех. ложиться, лечь на что-л.,. куда-л., при- лечь, улечься. гъуэн неперех. блеять. гъуэплъ прил. медно-красный. гъуэрыгъуапщк!уэ игра в жмур- ки. гъуэрыгъуэ очерёдность, смен- ность. гъуэрыгъуэу(рэ) нареч. посмен- но, поочерёдно. гъуэта прич. заплесневелый. гъуэтэрымэ запах гниющего, за- пах гнили. гъуэтыгъуз возможность (преи- мущественно найти, достать что-л.); ар гъуэтыгъуэ ира- гъэхуакъым ему не дали воз- можности найти, достать. гъуэтыгъуей прил. трудно нахо- димый. гъуэтын перех. 1) находить, до- ставать что-л.; 2) получить (образование). гъуэтып!э см. гъуэтыгъуэ.
  - 55 — гъу гъу гьуэхъуэн неперех. реветь (о жи- вотных-, также перен. громко плакать). гъуэща прич. заблудйвшийся. гьуэщэн неперех. 1) заблудиться, блуждать; 2) перен. заблуж- даться, ошибаться. гъуэщэныгъэ и. д. 1) блуждание; 2) перен. заблуждение, ошибка. гъубж вторник. гъубжэ серп. гъудэ 1. оса; 2. в знач. опр. оси- ный. гьудэ-бадзэ мошкара. гъуджэ 1. зеркало; 2. в знач. опр. зеркальный. гъуджэиплъэ этн. уст. гадание у зеркала (устанавливаемого с этой целью ночью в широкой дымоходной трубе очага, чаще— «угадывание» будущего жени- ха}. гъуей местность, покрытая мел- ким кустарником. гъужа прич. 1. зачахший; 2. в знач. прил. чахлый. гъужын неперех. чйхнуть, за- чахнуть. гъук!э 1. кузнец; 2. в знач. опр. кузнечный; гъук!э уадэ куз- нечный молот. гъук1эн неперех. кузнечить. гъум прил. 1) толстый (по окруж- ности)-, 2) грубый (о голосе)-, макъ гъум грубый голос. гъумагъ толщина (по окружно- сти). гъумэт!ымэн неперех. ворчать; брюзжать. гъумэт1ымэныгъэ и. д. ворчание; воркотня разг.; брюзжание. гъумэт1ымэрей прил. 1. ворчли- вый, брюзгливый; 2. ворчун; брюзга разг. гъумыщ!э прил. крупный, солид- ный. гъумы1уэ прил. слишком тол- стый, очень толстый. гъун I неперех. сохнуть, засы- хать, засохнуть, усыхать, усох- нуть. гъун II перех. грызть что-л. гъунапкъэ граница, грань (меж- ду чем-л.); межа; край. гъунапкъэншэ прил. бескрайний, безграничный. гъунэ край, окраина, сторона; рубеж, граница. гъунэгъу 1. сосед, соседка; 2. в знач. опр. 1) соседний; бли- жайший, близкий; гъунэгъу фэтэр соседняя квартйра; 2) со- седский; гъунэгъу щ!алъэц1ы- к!у соседский мальчик. гъунэгъугъэ 1) близость; сосед- ство; 2) нормы поведения, соб- людаемые в отношениях меж- ду соседями. гъунэгъуей прил. злой, плохой, вредный сосед. гъунэгъу-жэрэгъу соседи, окру- жающие. гъунэгъун неперех. 1) находить- ся близко, поблизости; 2) быть близким кому-л. (напр. по родству); 3) соседить, быть в соседстве, быть соседом. гъунэгъуншагъэ отсутствие сосе- дей. гъунэгъуншэ прил. не имеющий соседей. гъунэгъуу нареч. блйзко, по- близости, по соседству, возле, около. гъунэжу нареч. уйма, сколько угодно. гъуо уст. глашатай. гъутхьэпс моча. гъутхьэпсылъэ анат. мочевой пу- гъущап1э 1) сухое место; 2) ук- рытие (навес, хлев, сарай и т. п.). гъущэ прил. сухой. гъущыжын, гъущын неперех. просыхать, просохнуть, высы- хать, высохнуть (о намокшем). гъущ! 1. железо; 2. в знач. опр. железный. гъущ1а прич. пересохший. гъущ!эн неперех. пересохнуть. гъущ!гъуэгу 1) железная дорога; 2) в знач. опр. железнодорож- ный.
  — 56 - гьущ1к1апсэ провод, проволока. гъущ!хэк! собир. железные издё- гъущ1ыжь, гъущ1ык1эжь собир. металлолом, металлический гъущ!ыпсэ прил. живучий (букв. железная душа). гъущ1ыч металлйческий прут. гъущПунэ гвоздь. д да прич. (см. дэн I) шитый, дагъалъэ маслёнка. дагьэ 1. сало, масло, жир; 2. в знач. опр. сальный, масля- ный, жирный; жировой. дагъэзащТэ прил. сальный. дагъэтеху, дагъэщ1эху масло- бойная машйна, маслобойка. дагъыстан 1. дагестанец; 2. в знач. опр. дагестанский. дагъуэ дефект, изъян. дагъуэншэ прил. безупречный, без дефекта, без изъяна. дадэ дедушка (при обращении). дадий I прил. (в детской речи) красйвый (соотв. цаца). дадий II бот. душйца. дазэ щель. дактиль лит. дактиль. дакъэ 1) рукоять; к!эрахъуэ да- къэ рукоять револьвера; 2) утолщённый конец бревна, ше- ста; 3) место у очага в виде нпши в стене. дакъэжь 1) пень; 2) деревяшка; 3) перен. здоровяк (о мужчине). дакъикъэ 1. минута; 2. в знач. опр. минутный; <> зы дакъи- къэк1э ф1эмык!ыу минута в минуту. дакъикъэбж минутная стрелка часов. дамащхьэ плечо, плечи. дамащхъуэ прил. сизокрылый, дамэ 1. 1) крыло, крылья; 2) плечо, плечи; 2. в знач. опр. плечевой. дамэдазэ I см. дазэ. дамэдазэ II кривые, перекошен- ные плечи. дамэду слишком приподнятые плечи. дамэкъуэ заноза в ярме обл. (палка, вставляемая в воловье ярмо). дамэкъуэзэгуэгъэза инструмент шорника для обработки рем- ней, заноза обл. (лучина, рас- колотая во всю длину и сдер- живаемая набалдашником). дамэкъуэшыхьа все занозы од- ного ярма, связанные вместе; см. также дамэкъуэ. дамэпс ремень, которым связы- вают нижние концы двух заноз, запрягая вола. дамэтелъ погоны, погон. дамэщ1элъ подплечники. дамэщ1эт уст. 1) прислуга; 2) прислужник; 3) сподвижник. дамп! межд. шлёп. дамыгъэ 1) знак, метка; дамыгъэ тещ!эн сделать, поставить мет- ку; 2) символ. данэ 1. шёлк; газ; креп; 2. в знач. опр. шёлковый; газовый; кре- повый. данэпс газовая накидка (жен- ский головной убор). дапхуэдэ мест, вопросит, и от- носит. каков. дапхъэ закоулок. дапщэ мест, вопросит, и отно- сит. сколько. данщэщ нареч. когда. дапщэщи нареч. когда угодно, всегда. дап1э скорлупа (ореховая). дара мест, вопросит, и относит. какой, который. дарэ уст. компаньон; ср. также ныбжьэгъу, хэгъэрей. дарий 1. парча; атлас; 2. в знач. опр. парчовый; атласный. дауэ 1) спор; 2) жалоба; претен- зия. дауэгъу противник в споре, на суде; оппонент. дауэ-дапщэ торжественное со- бытие, торжество; фызышэ
  — 57 — дэгь дау дауэ-дапщэ свадебное торже- дауик! вводи, сл. конечно, даущ тишь, тишина. дафэ см. дап!э. дахагъэ красота. дахащэ прил. слишком краси- вый, очень красивый. дахэ прил. красивый; дахэ дыдэ красивейший; дахэ ц!ык!у хо- рошенький. дахэжыЬлэ прил. красноречи- вый. дахэкупсэ бот. чернокорень. дахэкГей прил. очень красивый, красивейший. дахэу нареч. красиво. да1им, да!иму нареч. каждый раз, всякий раз. дэ I мест. личн. 1 л. мн. ч. мы; дэ доджэ мы учимся; дэ щы дыхъурт нас было трое; дэ мыбдеж дыщыту ф!ыуэ дс- лъагъу нам отсюда хорошо вйд- но; дэ къыттепсэлъыхьащ о нас говорили; егъэджак1уэр дэрк!э арэзыщ учйтель доволен нами; дэрщ ираджэр нас вызывают; О дэ дызэрыхуейм хуэдэу по- -нашему, согласно нашему же- ланию; дэ къызэрытф1эщ1ымк!э по-нашему, по нашему мне- нию, как нам кажется. дэ II 1. орех; 2. взнач. опр. оре- ховый. дэ» I глагольная приставка 1) обо- значает нахождение предме- та на определённой террито- рии; передаётся предлогами на, в (чём-л.); машинэр уэрамым дэтщ машина стоит на улице; 2) обозначает нахождение пред- мета внутри другого предмета; передаётся предлогами в (чём- -либо), внутри (чего-л.); пщ1ан- т1эм дэтын стоять во дворе; тхылъыр шкафым дэлыц книга лежит в шкафу; 3) обозначает направление внутрь какого-л. помещения, вглубь местно- сти и т. п.; передаётся пред- логом в, во (что-л.); пхъэр пщ1антэм дэшэн завезтй дро- ва во двор; 4) обозначает на- правление изнутри, через что- -либо; передаётся предлогами в, через, сквозь (что-л.); щхьэ- гъубжэм дэплъын смотреть в окно. дэ» II глагольная приставка обо- значает действие, совершае- мое совместно с кем-л., пре- бывание с кем-л.; дэшхэн есть с кем-либо; дэщ1ыгъун быть с кем-либо. дэбэкъуеин неперех. шагнуть вверх. дэвэн I перех. и неперех. пахать вместе с кем-либо. дэвэн II неперех. вариться вме- сте с чём-либо. дэгызэ уст. няня. дэгу прил. и сущ. глухой; дэгу хъун оглохнуть. дэгуагъ глухота. дэгуэн перех. заталкивать, за- толкнуть, запйхивать, запих- нуть что-л. между чем-л., внутрь чего-л. дэгуэшэн неперех. участвовать в дележе. дэгуэшын перех. поделить что-л. с кем-либо. дэгу-бзагуэ прил. и сущ. глу- хонемой. дэгъэжэхын перех. обдать, ока- тйть, сполоснуть что-л. (напр. кипятком). дэгъэжеин перех. побуд. ф. от дэжеин I, II. дэгъэжын перех. 1) побуд. ф. от дэжын; 2) просунуть что-л. между чем-л. дэгъэк!ын перех. побуд. ф. от дэк!ын. дэгьэк1уэн перех. 1) послать ко- го-л. вместе с кем-л.; 2) выдать кого-л. замуж. дэгъэлъэдэн перех. 1) побуд. ф. от дэлъэдэн; 2) пропустить бегущего внутрь. дэгъэлъеин перех. 1) побуд. ф. от дэлъеин; 2) перен. дразнить, раздражать кого-л.
  ДЭГЪ ДЭЖ дэгьэлъын перех. побуд. ф. от дэлъын. дэгъэлъыхъуэн перех. побуд. ф. от дэлъыхъуэн, дэгъэнэн перех. побуд. ф. от дэнэн. дэгъэпк1эн перех. побуд. ф. от дэпк!эн. дэгъэпк!ын перех. побуд. ф. от дэпк1ын. дэгъэплъэн перех. побуд. ф. от дэплъэн. дэгъэплъеин перех. побуд. ф. от дэплъеин. дэгъэплъын перех. побуд. ф. от дэплъын. дэгъэпшэхъуэн перех. засунуть, заложить, запрятать что-л. за что-либо. дэгъэпщеин перех. побуд. ф. от дэпщеин I, II. дэгъэпщын перех. побуд. ф. от дэпщын. дэгъэпщ!эн перех. вклеить меж- ду чем-л. дэгъэп1иик!ын перех. побуд. ф. от дэп!иик1ын. дэгъэсхьэн перех. жечь, сжечь что-л. между чем-л., внутри чего-л. дэгъэсын перех. побуд. ф. от дэсын. дэгъэтхэн перех. побуд. ф. от дэтхэн. дэгъэтын перех. побуд. ф. от дэтын. дэгъэт!ысхьэн перех. побуд. ф. от дэт!ысхьэн. дэгъэт!ыхьын перех. побуд. ф. от дэт!ыхьын. дэгъэувэн перех. 1) побуд. ф. от дэувэн; 2) поставить кого- -что-л. между чем-л. дэгъэхуэн I перех. бросить, уронить что-л. между чем-л. дэгъэхуэн II перех. разместить что-л. между чем-л., внутри чего-л. дэгъэхуэхын перех. побуд. ф. от дэхуэхын. дэгъэхун I перех. побуд. ф. от дэхун I. дэгъэхун II перех. 1) выронить что-л. из чего-либо, откуда- -либо; 2) пропускать, пропу- стйть что-л. (напр. слово в тексте). дэгъэ!эпхъук!ын перех. 1) по- буд. ф. от дэ!эпхъук1ын; 2) переселить кого-л. откуда-л. дэгъуагъ(э) 1) добротность; 2) пригодность; 3) прелесть, кра- сота. дэгъуэ прил. 1) добротный; 2) при- годный; 3) пригожий, прелест- ный, красивый. дэгъуэгын неперех. громко пла- кать вместе с кем-либо. дэгъуэлъхьэн неперех. ложиться, лечь между кем-чем-л. дэгъуэлъын неперех. ложиться, лечь, прилечь вместе с кем-либо; сабийм дэгъуэлъын прилечь с ребёнком. дэдэн перех. вшивать, вшить что-л. дэджажэ годовалый козёл. дэджэхъу кастрированный козёл, дэдзэн перех. 1) бросать, бро- сить что-л. мёжду чем-л.; 2) вставлять, вставить что-л. (напр. клин между чем-л. при шитье)-, 3) править, на- править что-л. (бритву, нож и т. п.). дэдзеин перех. подбрасывать, подбросить, подкидывать, под- кинуть кого-что-л. (вверх). дэдзын перех. бросать, бросить что-л. через что-л., внутрь чего-л.-, щхьэгъубжэм дэдзын бросить через окно. дэдзыха прич. припрятанный, припасённый. дэдзыхын перех. припрятывать, припрятать что-л.; припасать, припасти что-л., чего-л. дэжэн неперех. бежать вместе с кем-либо; бежать наперегон- дэжеин I неперех. 1) бежать вверх или против течения реки; 2) взбегать, взбежать (на- верх).
  дэж дэжеин II неперех. засыпать, заснуть вместе с кем-либо; анэр сабийм дэжеящ мать за- снула вместе с ребёнком. дэжеин III неперех. расти вверх, дэжыг уст. купец. дэжын неперех. 1) пробегать, пробежать между кем -чем. -л-.; 2) бежать (в гору, вверх по скло- ну)- шыр джабэм дож лошадь бежйт в гору; 3) течь между чем-л.; 4) выбегать, выбежать откуда-л.; къуажэм дэжын вы- бежать из селения; куэбжэм дэжын выбежать из ворот. дэжьеин перех. зачёсывать, за- чесать (волосы) вверх. дэз прич. 1. наполненный чем-л.; 2. в знач. прил. полный чем-л., чего-л. дэзэгъэн неперех. помещаться, поместиться, размещаться, раз- меститься между чем-л., вну- три чего-л. дэзэрыгуэн неперех. 1) забивать- ся, забиться между чем-л.-, 2) вторгаться, вторгнуться, врываться, ворваться куда-л. (напр. в город). дэзэуэн неперех. драться, бйться, воевать совместно с кем-либо. дэзэшыхьын неперех. скучать где-л.; къалэм дэзэшыхьын скучать в городе. дэзу нареч. полно. дэку ядро ореха. дэкуэн перех. запйхивать, за- пихнуть что-л. между чем-л., внутрь чего-л. дэкудэн перех. затыкать, за- ткнуть что-л. между чем-л. дэкуу: ар дэкуу къагьэпц1ащ его ловко обманули. дэк!эн перех. заливать, залйть что-л. между чем-л. дэк!еин I перех. выбрасывать воду вверх, бить (о фонтане и т. п.). дэк1еин II неперех. расти, вы- расти вверх. дэк!иик!ын неперех. кричать, за- кричать (откуда-л. через что- I —дзк!у -либо, в какое-л. отверстие); щхьэгъубжэм дэк1иик1ын кри- чать в окно. дэк!иин неперех. кричать, за- кричать вместе с кем-либо. дэк1ык1ын неперех. расти, вы- расти между чем-л. дэк1ын неперех. 1) выходйть, выйти откуда-л.; выезжать, выехать откуда-л.; пщ!ан- т1эм дэк1ын выйти со двора; 2) проходить, пройтй между кем- -чем-л., проезжать, проехать между чем-л.; 3) подниматься, подняться (в гору); восходить, взойти (на гору); въезжать, въехать (на гору). дэк1ып1э 1) проход, проезд (ме- сто); 2) подъём (дороги). дэк1ып1эншэ прил. непроходй- мый; непроёзжий. дэк!уашэ I (в карточной игре) непарная карта, предлагаемая для взятки. дэк!уашэ II: хьэрф дэк1уашэ согласный звук. дэк!уэдэжэ неодобр. приспеш- ник. дэк!уэжын неперех. I) идтй до- мой вместе с кем-либо; ехать домой вместе с кем-либо; 2) возвращаться, возвратйться обратно; 3) сойтись с бывшим мужем. дэк!уэн неперех. 1) идтй вместе с кем-либо; ехать вместе с кем-либо; 2) выйти замуж. дэк!уэсэн неперех. выйти за- муж тайно от родителей (ухо- дом). дэк1уэтэн неперех. провожать, проводйть кого-л. дэк1уэтеин неперех. 1) поднимать- ся, подняться выше; §) подви- нуться вперёд к двери; 3) по- вышаться, повыситься (об уро- вне чего-л.); 4) подрастать, под- растй. дэк!уеин неперех. 1) идтй, ехать вверх или против течёния ре- ки; 2) подниматься, подняться (вверх).
  дэкъеин перех. задирать, за- драть что-л.; <> абы и пэр дырекъей он задирает нос. дэкъуза прич. и прил. угнетён- ный. дэкъузэн перех. 1) зажимать, зажать что-л. между чем-л.; 2) перен. притеснять, угнетать кого-л. дэкъузэныгъэ и. д. 1) зажим; 2) перен. угнетение, гнёт. дэкъухьын перех. поколотйть, побить кого-л. (находящегося где-л., между чем-л.). дэлэжьэн неперех. работать вме- сте с кем-либо. дэлэжьын перех. сделать, вы- полнить работу вместе с кём- -либо. дэлэл посредник между влюб- лёнными; сводник, сводница; дэлэл ц1ыхубз сваха. дэлэн кулин. пирог. дэлъагъун перех. замечать, за- метить что-л. за кем-л.; сэ абы 1ей лъэпкъ дэслъэгъуакъым я за ним ничего плохого не замечал. дэлъэгъуэн перех. вйдеть что-л. (находящееся где-л., между чем - -либо) дэлъэдэн неперех. забежать ку- да-л. (внутрь). дэлъэн неперех. 1) грозить, по- грозить кому-л. чем-л.; 2) лег- ко тереть, гладить что-л. чем- -либо; 1э дэлъэн гладить (ру- кой); 3) прыгнуть внутрь чего-л. дэлъэсык!ын перех. размывать, размыть, промыть что-л. (на- пором воды); гъуэгур' псым дилъэсык!ащ дорогу размыло водой. дэлъэтеин неперех. взлетать, взлететь. дэлъэтын неперех. 1) залетать залететь между чем-л.; 2) вы- летать, вылететь откуда-л. (напр. со двора). дэлъэфэхын перех. 1) тащить что-л. (волоком); оттаскивать, оттащить что-л. (в сторону); 2) перетаскивать, перетащить что-л. через что-л. дэлъэфеин перех. 1) волочить, тащйть, тянуть что-л. вверх или против течения рекй; 2) поднимать, поднять выше, под- тягивать, подтянуть что-л. на- верх. дэлъэфын перех. 1) вытаскивать, вытащить что-л. откуда-л.; 2) протягивать, протянуть что- -либо между чем-л. дэлъеин неперех. прыгать вверх, подпрыгивать, подпрыгнуть. дэлъей-дэпк1ей нареч. вприпры- жку. дэлъху брат (по отношению к се- стре). дэлъхьэн перех. класть, поло- жйть что-л. куда-л., между чем -л. дэлъын неперех. 1) лежать где-л., между чем-л.; 2) прыгнуть вверх по склону. дэлъыхъуэн перех. искать что-л. вместе с кем-либо. дэмэпкъэуэн перех. толкать кого- -что-л. плечом. дэн I неперех. шить, заниматься шитьём. дэн II неперех. соглашаться, согласиться с чем-л.; призна- вать, признать что-л. дэнагъ межа. дэнап1э место, где можно за- стрять. дэнэ нареч. вопросит, и отно- сит. куда, где; дэнэ ук1уэрэ? куда идёшь?; дэнэ ущы!а? где ты был? дэнэн неперех. застрять где-л. дэник! нареч. всюду. дэнк!э нареч. вопросит, и от- носит. куда. дэнлъэч галун (тесьма). дэп жар, угли. дэпк1эн неперех. прыгнуть, впры- гнуть куда-л. (в пространство между какими-л. предметами). дэпк!еин неперех. см. дэлъеин. дэпк!ын неперех. выпрыгивать, выпрыгнуть, выскакивать, вы-
  Дэп — 61 — дэт! скопить (из пространства ме- жду какими-л. предметами). дэплъэн неперех. заглядывать, заглянуть куда-л. (внутрь, ме- жду чем-л.). дэплъеин неперех. 1) смотреть, посмотреть вверх; 2) брать при- мёр, взять пример с кого-либо. дэплъын неперех. выглядывать, выглянуть, смотреть, посмо- треть откуда-л. (изнутри, из пространства между чем-л.)-, щхьэгьубжэм дэплъын выгля- нуть из окна. дэплъып1э смотровая щель. дэпсэун неперех. жить с кем-либо, дэпхъуэн неперех. 1) быстро про- тянуть руку куда-л. (пытаясь схватить что-л.)-, 2) кусать, хватать зубами (о собаке). дэпхъуэтын перех. выхватывать, выхватить что-л. откуда-л. (изнутри, из пространства между чем-л.). дэпшэхъуэн неперех. юркнуть, вбежать куда-л. (внутрь). дэпщеин I неперех. вползать, вползти на что-л.-, влезать, влезть, карабкаться, вскараб- каться на что-л. дэпщеин II неперех. дуть, по- дуть вверх. дэпщхьэн неперех. вползать, вползти куда-л., во что-л.; вле- зать, влезть куда-л., во что-л. дэпщын неперех. 1) выползать, выползти откуда-л. (из про- странства между чем-л.); вы- лезать, вылезть, выкарабки- ваться, выкарабкаться отку- да-л. (из пространства между чем-л.); 2) взбираться, взо- браться на что-л. дэпщып1э лазейка (место). дэгацып1эншэ прил. 1) не имею- щий лазейки; 2) непролазный. дэп!эстхъеии неперех. карабкать- ся, вскарабкаться на что-л. дэп!иик1ын неперех. торчать от- куда-л. (напр. из окна). дэп!ыт1эн перех. придавить кого- -что-л. между чем-л. дэрэбинэ кузов телеги. дэрэгъу приятель, товарищ. дэрэжэгъуэ пора духовного подъ- ёма; период наибольшего ве- личия кого-л. дэрбзэр портной, портнйха. дэр-дэру нареч. мы сами, само- стоятельно; мы между собой. дэрыншэу нареч. без нас. дэсэн перех. 1) сажать, поса- дить, сеять, посеять что-л. между чел-л.; 2) втыкать, вотк- нуть что-л. между чем-л. дэсеин неперех. плыть против течения. дэсын неперех. 1) сидеть где-л., между кем-чем-л.; 2) находить- ся, быть где-л.; жить где-л.; унэм (пщ!ант!эм) дэсын быть дома; къуажэм дэсын быть (жить) в селении; 3) сидеть в девушках, ие выходить замуж. дэсыпеин перех. распарывать, распороть, разрезать, разре- зать что-л. снизу вверх. дэсып1э место между чем-л., где можно сидеть. дэт прич. стоящий, находящий- ся между чем-л. дэта прич. 1. протухший; 2. в знач. прил. тухлый. дэтэн неперех. тухнуть, протух- нуть. дэтхэн перех. писать вместе с кем-либо. дэтхэнэ мест, вопросит, и отно- сит. который, какой. дэтхъын перех. вырывать, вы- рвать что-л. из чего-л.; тетра- дым напэ дэтхъын вырвать лист из тетради. дэтхъуэн перех. сгребать, сгре- сти что-л. куда-л. (в простран- ство между чем-л.). < дэтхъуи перех. выгребать, вы- грести откуда-л. (из простран- ства между чем-л.). дэтын неперех. стоять, находйть- ся где-л., между чем-л. дэт1ык!ын перех. рыть, вырыть что-л. (напр. канаву); рыть между чем-л
  дэт! — 62 — дэт1ысхьэжын неперех. 1) вер- нуться и сесть на прежнее место между кем-чем-л.; 2) вернуться на прежнее место жительства. дэт!ысхьэн неперех. 1) садиться, сесть где-л., между кем -чем -л.; пщ!ант1эм дэт!ысхьэн сесть во дворе; 2) осесть, поселить- ся где-л.; къалэм дэт1ысхьэн поселиться в городе; 3) перен. сесть кому-л. на шею. дэт1ыхьын неперех. копаться ме- жду чем-л. дэуэн I перех. 1) спорить, су- . дйться с кем-либо; 2) сканда- лить с кем-либо. дэуэн II неперех. бить, ударять между чем-л. дэубыда прич. запертый, заклю- чённый где-л., в чём-л. дэубыдэн перех. запирать, за- ключать кого-что-л. где-л., в чём -л. дэувэн неперех. становйться, стать куда-л., во что-л. дэудын перех. выбивать, вы- бить что-л. откуда-л. (напр. клин). дэуеин неперех. бить, ударить снизу вверх. дэук1эн перех. забивать, забить что-л. между чем-л. (напр. гвоздь). дэук1ын 1. неперех. бить, уда- рить откуда-л. (из простран- ства между чем-л.); 2. перех. вместе с кем-либо зарезать, заколоть кого-л. дэун перех. продевать, продеть; протягивать, протянуть что-л. через, сквозь что-л. дэупсеин перех. брить против направления волос. дэупщ!эн перех. затыкать, за- ткнуть, заправлять, заправить что-л. во что-либо; джанэр гъуэншэджым дэупщ!эн запра- вить рубашку в брюки. дэупщ!ык1ын перех. вырезать, вырезать, вырубать, вырубить что-л. из чего-либо. дэутхык1ын перех. плеснуть чем~ -либо откуда-л. дэут1ыпщык1ын перех. 1) выпу- скать, выпустить кого-л. со дво- ра (напр. скот); 2) отпускать, отпустить кого-л. со двора; 3) вышвырнуть что-л. откуда- -либо. дэхын неперех. 1) проносить, пронести что-л. через что-л., между чем-л.; выносить, вы- нести что-л. откуда-л.; 2) вы- нимать, вынуть что-л. отку- дэхыныгъэ и. д. вынос. дэхуэн I неперех. падать, упасть между чем-л.; попасть, ока- заться между чем -л. дэхуэн II неперех. помещаться, поместйться во что-либо (напр. в чемодан). дэхуэн III перех. загонять, за- гнать кого-л. куда-л. (напр. ло- шадей во двор). дэхуэха прич. 1. 1) оказавшийся в опале; 2) находящийся в беде, в незавйдном положении; 2. в знач. прил. опальный. дэхуэхын неперех. 1) оказаться в опале; 2) попасть в беду, в незавидное положение. дэхуеин перех. 1) погнать вверх кого-что-л.; 2) перен. взвин- тйть (напр. цены). дэхун I перех. выгонять, выгнать кого-что-л. откуда-л. дэхун II неперех. 1) выпадать, выпасть откуда-л.; 2) вкрасть- ся, быть допущенным (об ошибке). дэхухыи перех.; гъуэгум дэхухын согнать кого-л. с дороги. дэхьэн перех. вносйть, внести кого-что-л. куда-л. дэхьэхын перех. очаровывать, очаровать, увлекать, увлечь кого-л. дэхьеии перех. поднимать, под- нять вверх кого-что-л.; зано- сйть, занести наверх что-л. дэхьын перех. вместе с кем-либо носить, нестй кого-что-л.
  дэхъу— дэхъун неперех. соответствовать, подходить кому-л. дэчын перех. вырывать, вырвать что-л. откуда-л. (из простран- ства между чем-л.). дэшэн перех. вводить, ввести, заводить, завести или завозить, завезти кого-что-л. куда-л. (в пространство между чем-л.). дэшэсын неперех. вступать, всту- пить в ополчение вместе с кём- дэшэхын перех. сводить, свести или свозить, свезти кого-что-л. с чего-либо (вбок, в сторону)-, гур гъуэгум дэшэхын свезти арбу с дороги. дэшеин перех. везти, повезти или вести, повестй кого-что-л. вверх или против течения. дэшиик!ын перех. высовывать, высунуть что-л. из чего-л., откуда-л.; 1эр щхьэгъубжэм дэшиик1ын высунуть руку из окна. дэшхэн неперех. есть вместе с кем-либо. дэшхуэ грецкий орех (букв. большой орех). дэшхуей грецкий орех (дерево). дэшын перех. провозить, про- везти кого-что-л. между чем-л.-, проводить, провести кого-л. между чем-л.-, вывозить, вы- везти кого-что-л. откуда-л.-, выводить, вывести кого-л. от- куда-л. (из пространства ме- жду чем-л., из помещения и т. п.). дэщ!еин перех. возводить, воз- вести что-л.-, класть что-л. (печь, стену)-, унэр дэщ1еин возводить дом. дэщ1ыгьун неперех. быть, нахо- диться где-л. вместе с кем-либо. дэщ1ын I неперех. 1) заступать- ся, заступиться за кого-либо; 2) стоять заодно. дэщ!ын II перех. строить что-л. совместно с кем-либо. дэ!эбэн неперех. залезть рукой во что-либо, между чём-либо. дегъ дэ1эбеин неперех. протягивать, протянуть руку; поднимать, поднять руку. . дэ!эбык1ын неперех. просовы- вать, просунуть руку во чтб- -либо, мёжду чём-либо. дэ!эпхъуэн неперех. переселять- ся, кочевать вмёсте с кём- -либо. дэ!эпхъук1ын неперех. пересе- литься, перекочевать откуда- -либо; къуажэм дэ!эпхъук1ын переселиться из селёния. дэ!эпыкъуэгъу помощник, по- собник. дэ!эпыкъун неперех. помогать, помочь кому-л. дэ1этеин перех. поднимать, под- нять вверх кого-что-л. дэ1этын перех. поднимать, под- нять что-л. совместно с кём- -либо дэ1эхъуэн неперех. быть пасту- хом вмёсте с кём-либо. дэ1ыгъын перех. 1) держать что- -либо совмёстно с кём-либо; 2) перен. поддержать кого-л. в дэ1уа прич. торчащий мёжду чем-л. дэ1уэн неперех. 1) слушать, слу- шаться, послушаться кого-че- го-л.; 2) подчиняться, подчи- ниться кому-чему-л. дэ!уэтын перех. мять, разми- нать что-л. совмёстно с кём- -либо. дэ!ук!ын неперех. звучать отку- да-л. (чере о р I. п.). дэ1ул!эн перех. зашивать, за- шить что-л. мёжду чем-л. дэ1ун перех. заткнуть что-л. торчком мёжду чем-л. дворец дворёц. , .дебет фин. дёбет. "девиз девиз. деградацие деградация. дегъэлъэфын перех. побуд. ф. от дэлъэфын. дегъэп!ыт!эн перех. побуд. ф. от дэп!ыт1эн. дегъэубыдэн перех. 1) побуд. ф.
  дегъ дес. от дэубыдэн; 2) закрепйть что -л. между чем -л. дегъэук!эн перех. побуд. ф. от дэук1эн. дегъэупщ1эн. перех. побуд. ф. от дэупщ!эн. деджэн неперех. читать, учить- ся вместе с кем-либо. дедзэкъэн неперех. 1) закусывать, з'акусйть вместе с кем-либо; 2) закусйть, заестьчто-л. чем-л. деепричастие гром, деепричастие, деепричастнэ прил. грам. деепри- частный. деж послелог, передаётся пред- логами к (ком у-чем у-л.), у (кого-чего-л.), около (кого-че- го-л.); ар уи деж нэк!уащ он по- шёл к тебе; ар фи деж щы- 1ащ он был у вас; ар унэм деж щытащ он стоял около дома; <> и деж послелог, пе- редаётся предлогами к (кому- -чему-л.), у, от (кого-чего-л.); и дежк1э послелог, передаётся предлогами для (кого-чего-л.), к (кому-чему-л.), в сторону чего-л. дежурнэ прил. и сущ. дежурный, дежурнэн неперех. дежурить. дежурнэныгъэ и. д. дежурство, дежьэн неперех. отправиться в путь с кем-либо. дежьуун неперех. подпевать, ак- компанйровать кому-л. дезертир дезертир. дезинфекцие дезинфекция; дезин- фекцие щ1ын дезинфицйровать. дезинфекционнэ прил. дезинфек- ционный. дей I ореховое дерево, орешник. Дей II см. деж. декабрист декабрист. декабрь 1. декабрь; 2. в знач. опр. декабрьский; декабрь щ!ы-. 1эхэр декабрьские морозы. декабрьскэ прил. декабрьский, декада декада. декадент лит. декадент. декан декан. деканат деканат. декларацие декларация. декрет декрет; мамырыгьэм па- пщ!э декрет декрет о мйре. декретнэ прил. декретный; де- кретнэ отпуск декретный от- пуск. делагъ(э) глупость. делафэ глупый вид. дела прил. 1) глупый; 2) психй- чески больной, умалишённый, делан неперех. обольщаться чем- -либо. делэ1уделафэ прил. умственно больной, ненормальный. делегат 1. делегат; ср. также л1ык1уэ; делегат гуп делегация; делегату гъэк1уэн послать де- легатом, делегйровать кого-л.; 2. в знач. опр. делегатский. демилитаризацие демилитариза- ция. демобилизацие демобилизация; демобилизацие щ!ын демобили- зовать; демобилизациек1э ар- мией къыхэк1ыжын демобили- зоваться из армии; демобили- зациек1э армием къыхэгъэ- к!ыжын демобилизовать кого-л. из армии. демократ демократ. демократие демократия. демократизм демократизм. демократическэ прил. демократй- ческий. демонстрант демонстрант. демонстрацие демонстрация; де- монстрацией к!уэн выйти на демонстрацию. депо ж.-д. депо. депрессие эк. депрессия. депутат 1. депутат; 2. в знач. опр. депутатский. держава держава. дере уст. урок, домашнее зада- ние. дереэгъу уст. соученйк, полу- чающий с кем-л. однй и те же уроки. дерт дефект. дертыншэ прил. не имеющий де- фектов. десант воен. I. десант; десант зауэл! десантник; 2. в знач.
  дес Дир опр. десантный; десантыдзэхэр десантные войска. дестэ десяток. дестынэ десятина. деур деньги, раздаваемые близ- кими покойника для искуп- ления его грехов. дефэн неперех. пить вместе с кем-либо. дефис дефис. дефицит 1. дефицит; 2. в знач. опр. дефицитный. дехын неперех. идтй или ехать вместе с кем-либо вниз или по течению реки. дехужьэн перех. вместе с кем-либо гнать, погнать кого-что-л. дехьэжьэн перех. вместе с кём- -либо нести, понести кого-что-л. дехьэхын перех. вместе с кем-либо нести, понести кого-что-л. вниз или по течению реки. дециметр дециметр. дешэжьэн перех. вместе с кём- -либо вести, повести или везти, повезти кого-что-л. дэ1убын перех. хлебать что-л. вмёсте с сухой пищей (напр. с хлебом, с кашей). ди мест, притяжат. наш, наша, наше, наши; ди унэ наш дом; < ди деж ик1ыу от нас; ди деж у нас; ди деж фыныщ!ыхьэ заходите к нам; ди гъусэу нак!уэ идёмте с нами; ди щыгук1э, ди щхьэк1э над нами. диагноз мед. диагноз; диагноз гъэувын поставить диагноз. диагональ диагональ; диагона- лымк!э по диагонали. диаграмма диаграмма. диалект лингв, диалёкт. диалектизм лингв, диалектизм. диалектика филос. диалектика; марксистскэ диалектика марк- систская диалёктика. диалектическэ филос. диалек- тический; диалектическэ мате- риализм диалектический мате- риализм. диалектологие лингв, диалекто- логия. 5 Кабард.-русск. сл. диалог диалог. диаметр диаметр. диапазон прям, и перен. диа- пазон. диапозитив фот. диапозитив. диван диван. диверсант диверсант. диверсие дивёрсия; диверсие щ!ын совершить дивёрсию. диверсионнэ прил. диверсион- ный; диверсионнэ акт диверси- онный акт. дивизие дивизия. дивизионнэ прил. дивизионный, диетэ диёта. диетическэ прил. диетический. дизель тех. дизель. дизентерие мед. дизентерия. диижа прич. остывший. диижын неперех. остывать, ос- диктант диктант. диктатура диктатура; пролетари- атым и диктатура диктатура пролетариата. дин религия, вёра. динамика динамика. динамит динамит. динамо тех. динамо. диншы прил. религиозный. динщ!экъу поббриик, защитник, привёрженец вёры. диныншагъ(э) невёрие, отступни- чество от религии, вёры. диныншэ прил. не имёющий религии, вёры, нерелигиозный, невёрующий. динырылажьэ 1) человёк, строго соблюдающий религию, вёру; 2) служитель культа. диплом 1. диплом; 2. в знач. опр. дипломный; диплом лэжьыгъэ дипломная работа. дипломат дипломат. дипломатие дипломатия. дипломатическэ прил. диплома- тический. директива директива. директор дирёктор. дирекцие дирёкция. дирижабль дирижабль. дирижёр дирижёр.
  - 66 - Дис дискуссие дискуссия; дискуссие егъэк1уэк1ын провести дискус- сию. дискуссионна прил. дискуссион- ный. диспансер мед. диспансер; тубер- кулёзнэ диспансер туберкулёз- ный диспансер. диспетчер диспетчер. диспут диспут. дисрэт межд. позволь, подожди- -ка; тише. диссертант диссертант. диссертацие диссертация. диссимиляцие лингв, диссимиля- дисциплинэ в разн. знач. дис- циплина. дифтерит мед. дифтерит. дифтонг лингв, дифтонг. дифференциал мат., тех. диф- ференциал. доброволец доброволец. добровольна прил. добровольный, добровольческэ прил. доброволь- ческий. догматизм догматизм. догматическэ прил. догматйче- догмэ догма. договор договор; договор зэщ1ы- л!эн заключить договор. догуэт межд. подожди, минут- ку. домбей зоол. зубр. докер докер. доклад доклад; доклад щ1ын сделать доклад; доложить. докладчик докладчик. доктор в разн. знач. доктор. докторскэ прил. докторский. документ документ; документк!э гъэбыдэн подкрепить докумен- тами, документировать что-л. (речь и т. п.). документальна прил. докумен- тальный. домбеякъ хим. иридий. доменнэ прил. тех. доменный; доменнэ хьаку доменная печь. доминион доминион. домино домино (игра). .«Ун домкрат тех. домкрат. донгъуз четвёртый год двенад- цатерйчного животного кален- даря, «год свиньй». дорэш 1) промежуток; 2) закоу- лок. дорбэ торба. дотацие дотация; дотацие къе- 1ыхын получйть дотацию. дота почётное прозвище, давае- мое уважаемому мужчине его младшими родственниками и близкими. дотэнэху высокочтймый (в фео- дальные времена так должны были называть местного князя жители его владении). дотмэ короткий толстый кнут, нагайка. дохутыр врач, доктор. дохъутей войлочный чехол (для ружья). доцент доцент. драматическэ прил. драматйче- ский; драматическэ театр дра- матический театр. драматург драматург. драматургие драматургйя. драма драма. драп 1. драп; 2. в знач. опр. драповый. дредноут дредноут. дрезина ж. -д. дрезина. дрейф мор. дрейф. дрейфовать: дрейфовать щ!ын неперех. дрейфовать; дрейфо- вать зыщ! дрейфующий. дробь мат. дробь; десятична дробхэр десятичные дроби. дружина дружйна; пионерскэ дружина пионерская дружйна. ду сапёд, сапётка (большое пле- тёное хранилище для кукуруз- ных початков). дубликат дубликат. дудакъ зоол. дрофа. дунажын кобыл а-четырёхлетка. дунан жеребёц четырёх лет. дуней мир, вселённая. дунейкъутэж 1) (по религиозно- -мистическим представлениям) конец света, светопреставлё-
  дыдж ние; 2) перен. шумное собы- тие. дунейпсо прил. всемирный. дуиеяплъэ прогулка, экскурсия на лоно природы. дурдыл уст. что-либо необычайно хорошее, красивое. дурыс что-либо законное, дозво- ленное (с точки зрения рели- гии). дуубжэ люк, дверца сапётки (см. ду). дуущхьэ крыша сапётки (см. ДУ)- дуфач лифчик, бюстгальтер. дуфачыпс плёчики, бретёли лйф- духовнэ прил. духовный. духьэ 1) молитва; 2) талисман. душ душ. дуэль дуэль; ср. также щ!а- к1уэк!апэ. дуэт дуэт. дыг глагольная приставка см. ДЭ=» I. дыгъап!э солнечная сторона. дыгъаф!э солнцепёк. дыгъэ 1. солнце; 2. в знач. опр. солнечный. дыгъэбзий солнечный луч. дыгъэл прил. хорошо просу- шенный на солнце (напр. о се- не). дыгьэмыхъуэ несблнечная, те- невая сторона. дыгъэпэзэз прил. солнечный, яс- ный, залитый солнцем. дыгъэрыжьэ прил. сожжённый солнцем, выжженный (о траве). дыгъу вор, воровка; похитй- дыгъуак1уэ 1. 1) занимающийся воровством, участник кражи, вор; 2) вылазка с цёлью хищё- ния; 2. в знач. опр. воровской. Дыгъуасэ нареч. вчера. Дыгъуасэрей прил. вчерашний, дыгьуасэризэ тблько(лишь) один вчерашний день. дыгъуэ кража. дыгьуэгъу соучастник воровства, ворующий вместе с кем-л. дыгъуэн неперех. воровать красть, заниматься воровст- дыгъуэныгъэ и. д. воровство, кража, хищёние. дыгьуэпшыхь нареч. вчера ве- чером. дыгъуэпшыхьырей прил. вечёр- ний, оставшийся со вчераш- него вёчера. дыгъуэпшыхьыризэ только (лишь) один вчерашний вёчер. дыгъуэрабз 1. вор; 2. в знач. опр. вороватый. дыгъуэрей прил. часто ворую- щий. дыгъужь 1. волк; дыгъужь шыр волчонок; 2. в знач. опр. вол- чий. дыгъужьанэ волчица. дыгъужьгъал1э бот. волчьи яго- ды (букв, волкомбр). дыгъужьыгъуэ волчья нора. дыгьужьыпщэ плексит (простуд- ное заболевание, при котором больно поворачивать шею). дыгьужьыфэ волчья шкура, дыгъумэ бот. мята. дыгъурыгъуу зоол. филин. дыд шило. дыдэ частица усилит., переда- ётся наречиями очень, абсо- лютно, совершённо; прилага- тельными абсолютный, совер- шённый; ар ц1ыху узыншэ ды- дэщ он абсолютно здоров, он совершённо здоров; и нэхъы- бап!э дыдэ абсолютное боль- шинство; 1эуэлъауэншэ дыдэ абсолютная тишина, полная тишина. дыдей, дыдейрлес/п. притяжат. (самостоятельное) наш, наша, наше; мы унэр дыдей щ этот дом наш; дыдейхэр наши. дыдыд: дыдыд мыгъуэ межд. выражает скорбь, боль. дыдын неперех. мчаться, по- мчаться куда-л. дыдж прил. 1) горький; 2) перен. раздражительный, злой, жёлч- ный. 5*
  ДЫДЖ джэ дыджагъ 1) горечь; 2) перен. злость, жёлчность. дыджу нареч. горько. дыджыгъэ см. дыджагъ. дыжа прич. и прил. заплатан- ный, латанный. дыжэн неперех. заниматься по- чинкой одежды, обуви. дыжын перех. залатать, запла- тать что-л.-, починить что-л. (напр. обувь). дыжьын 1. серебро; 2. взнач. опр. серебряный. дыжьынхэк! собир. серебряные изделия, серебро. дыжьыныфэ прил. серебристый, дыкъа прич. замёрзший, окоче- невший, застывший. дыкъын неперех. замёрзнуть, око- ченеть, застыть. дыкъуакъуэ развилка, раздвое- ние. дыкъуэнагъ бот. ильмовые (по- рода деревьев). дым 1) слабый шум; 2) призна- ки жизни; < дым жи!эркъым ни звука (тихо). дымын неперех. 1) создавать сла- бый шум; 2) подавать призна- ки жизни. дын I неперех. шить, занимать- ся шитьём. дын II 1) приготовленное для шитья; 2) заготовки для обуви. дыргъын неперех. лязгать. дыхьэн неперех. входить, войти или въезжать, въехатькуда-л.; заходить, зайти к кому-л.; <• си 1эм щ!ы1э дыхьащ у меня руки замёрзли. дыхьэшхын неперех. смеяться, дыщэджэд павлин (птица). дяпэк1э нареч. вперёд. ДЖ джабэ 1) бок; 2) склон горы, джабэгъу прил. тощий, худой, джабэрытелъ лежебока. джак1уэ зовущий. джанэ рубаха, рубашка, сорочка. джанэ-гъуэншэдж бельё (верх- нее и нижнее). джатэ 1. сабля; 2. в знач. опр. сабельный. джаур уст. гяур, неверный; не- верующий. ^джэбын саваи. ’ джэгу 1) игра; 2) танцы, вече- — ринка. джэгуак1уэ 1) певец, ашуг; 2) шутник; 3) массовик. джэгун неперех. 1) играть; 2) участвовать в тайцах, вече- ринке. джэгуншэу нареч. кроме шуток, без шуток, серьёзно. Джэгуп1э I место для игры джэгуп!э II прил. 1) не имеющий авторитета; 2) несерьёзный. джэгурей прил. 1. игривый, ша- ловливый; 2. в знач. сущ. иг- рун, шалун. джэд 1. курица (мн. куры); 2. в знач. опр. куриный. джэдэн неперех. плестись (идти, еле волоча ноги). джэдэщ курятник, птичник. джэдэщыбжэ дверь курятника, джэдгын бот. дикий перец, чеб- рёц. джэдгынымэ запах дикого пер- ца. джэджьей 1. цыплёнок; 2. в знач. опр. цыплячий. джэдкъаз собир. домашняя пти- ца. джэдкъурт наседка. джэдлыбжьэ кулин. гедлйбже (курица под белым соусом). джэдлъэбжьанэ бот. свинорой обыкновенный. джэдлъыхъу уст. сбор продук- тов и кур ребятами для «обще- го котла» во время праздни- ков. джэду 1. кошка; джэду шыр котё- нок; 2. в знач. опр. кошачий. джэдуубз кошка (самка). джэдуукГэ бот. тысячелистник обыкновенный. джэдуулъхуэ окот (кошки). джэдуухъу кот.
  джэ — 69 - дза джэдхъурсанэ бот. чёрный пас- лён. джэдыгу шуба. джэдыгук1эщ! полушубок. джэдыгупхъэ материал для вер- ха шубы. джэдык!амп!э, джэдык!афэ скор- лупа яйца. джэдык!э яйцо. джэдык!эвынш кулин. омлет из яйц, сметаны и творога. джэдык1эжьапхъэ кулин. омлет. джэдык!экугъуэ желток (яйца). джэдык!энэкъиж яйчиица-глазу- джэдык1эпс белок (яйца). джэдык1эпц1апц!э 1) недоношен- ное яйцо; 2) перен. ирон, слиш- ком нежное существо. джэдык1эрыпщ кулин. пышки, замешанные на сырых яйцах и животном масле. джэдыл курятина, куриное мя- со. джэдылъэ I решётчатый ящик для перевозки кур. джэдылъэ II бот. герань лес- ная. джэдылЬ вет. куриная чума, мор. джэдыхъуэ птичница. джэдыц пух. джэдыц1э зоол. пухоед (насеко- мое, паразитирующее на пти- цах). джэдз бот. марь. джэрэзын неперех. 1) крутиться, вертеться; 2) перен. юлить. джэш 1. фасоль; бобы; 2. в знач. опр. фасолевый; бобовый. джэшнэпц! бот. гречиха вью- щаяся. джыдащхьэ обух топора. джыдэ топор. джыдэдзэ лезвие топора. джыдэк1 топорище. джыдэнэ отверстие в обухе для топорища. джыдэрыщ! работа, сделанная топором. джыджэ прил. начищенный до блеска, блестящий. джыджэн неперех. быть начищен- ным до блеска, блестеть. джыл 1. щекотание; щекотка; 2. в знач. опр. прям, и перен. щекотливый. джылахъстэнеибзэ малокабар- дйнский говор кабардинского языка. джылк!ыл см. джыл. джылын неперех. прям, и перен. быть щекотливым. джын I перех. изучать кого- -что-л. джын II перех. прясть что-л. джыназ 1. князь; 2. в знач. опр. Княжеский. джынасу 1. 1) ртуть; 2) ватер- пас; 2. в знач. опр. ртутный. джыпхъэ I то, что надо изучить; предмет изучения. джыпхъэ II то, что нужно прясть; сырьё, материал для пряде- ния. джырышк1ий махорка. дз дза прич. брошенный. дзагуагъ(э) 1) тупость (напр. лезвия); 2) беззубость, отсут- ствие зубов (напр. у старике!). дзагуэ прил. 1) тупой; джыдэ дзагуэ тупой топор; 2) беззу- бый; фызыжь дзагуэ беззу- бая старуха. дзажэ бараний бок, козий бок (мясо). дзажэналъэ анат. ребро. дзажэпкъ анат. утолщённая часть ребра. дзажэщ! анат. рёбра. дзак!э край, ребро (предмете!); ст!ол дзак1э край стола. дзапэ 1) кончик зуба; 2) кон- чик зубца; 3) кончик лезвия; джыдэ дзапэ кончик лезвия топора; <> дзапэ уэрэд песня, напеваемая вполголоса. дзасэ вертел. дзахъэ прил. 1) редкозубый, с. редкими зубами; л1ы дзахъэ
  ДЗЭ — 70 — дзы мужчина с редкими зубами; 2) с редкими зубьями; пхъэ- 1эпэ дзахъэ грабли с редкими зубьями. дзэ I 1. 1) зуб (мн. зубы); 2) зуб (мн. зубья), зубец; 3) резец (инструмента, машины)-, 4) лёзвие; 2. в знач. опр. зубной; дзэ врач зубной врач; <> дзэр шын, дзэр гъэшын набить оскомину; дзэр хуэшын не ре- шиться, не отважиться (что-л. сказать, сделать из ува- жения к кому-л.)-, дзэ хуэлъын точить зубы на кого-л.-, у и дзэ къэк!а? ирон, у тебя зу- бы выросли? (т. е. не дорос ещё до понимания чего-л.). дзэ II 1. войско, войска; 2. в знач. опр. войсковой. дзэгын бот. белена. дзэгъуэлъ 1) привал войск; 2) за- нятие боевых позйций вой- сками. дзэдэЬбэ зубочистка, дзэкугъуанэ дупло в зубе. дзэкъап1э укус, место укуса, дзэкъахуэ огрызок. дзэкъэн неперех. 1) кусаться; 2) перен. печь, жечь; дыгъэр мэдзакъэ солнце жжёт. дзэл I анат. дёсны, десна. дзэл II бот. 1. ива, верба; 2. в знач. опр. ивовый, вербный; дзэл тхьэмпэ ивовый лист. дзэлдэгу бот. разновидность вер- бы. дзэлей лишний зуб. дзэлыгъуэ см. дзэл II. дзэлыкъуэбгъэ гриф (птица). дзэлыфэ см. дзэл I; <> дзэлы- фэр т1ын улыбаться, скалить зубы (букв, показывать дёс- дзэлыч ивняк, прутья йвы, ло- дзэлъэщ!: дзэлъэщ! порошок зуб- ной порошок; дзэлъэщ! шот- кэ зубная щётка. дзэмыкъ прил. зубастый, дзэмыхэ мед. лишай. дзэпэф!анэ резец, передний зуб. дзэпежьэ уст. 1) встреча войск; 2) встречающий войска. дзэпкъ клык (у животных). дзэпкъышхуэ прил. клыкастый, дзэпхъэбгъу оскал зубов. дзэпщ глава, предводитель вой- ска, военачальник, команду- ющий войском. дзэху 1. олово; 2. в знач. опр. оловянный; дзэху крушкэ оло- вянная кружка. дзэхуудз бот. пырей, дзэхъу-дзэшх болезнь дёсен, дзэш оскомина. дзэщхьэл коренной зуб. дзей напарник, напарница. дзы 1) изъян, дефект, недоста- ток; дзы зимы!эм ф!умыщ погов. не ищи пороков, у кого их нет; 2) перен. порок. дзыбэ прил. 1) с изъяном, с де- фёктом, дефектный, имеющий недостатки; дзыбэ дзы!уэщ поел, имеющий недостатки на- ходит их у других; 2) перен. порочный. дзыгъуэ 1. мышь; мэз дзыгъуэ лесная мышь; 2. в знач. опр. мышиный; дзыгъуэгъуэ мыши- ная нора; <> дзыгъуэ гъуа- нэ дихьа къэмынэу погов. всё без исключения (букв, не остав- ляя и того, что мышь за- тащила в нору); дзыгъуиб- гъур зэде!эмэ, к!адащхьэ ты- рач поел, если девять мышей возьмутся, то сбросят крыш- ку с кадки. дзыгъуэгъал1э крысиный яд. дзыгъуэнэф летучая мышь. дзыгъуэпэц1ыц! зоол. земле- ройка. дзыгъуэтеуэ мышеловка, кры- соловка, капкан для мышёй и крыс. дзыгъуэшхуэ 1. крыса; 2. в знач. опр. крысиный. дзыдзэ выдра. дзын перех. 1) бросать, бро- сить, кидать, кинуть что-л,- мывэ дзын бросить камень; 2) ставить, поставить что-л.
  дзы (напр. сети); къапхъэн дзын поставить капкан; 3) пустить (побеги и т. п.); къуэпс дзын пустить корни; <> джэш дзын гадать; псалъэхъуэр дзын бро- сить меткое словцо. дзыншэ прил. беспорочный, без- упречный, безукоризненный. дзыншэу нареч. безупречно, без- укоризненно. дзыныгъэ и. д. 1) бросание, бро- сок; 2) установка; къапхъэн дзыныгъэ установка капкана; -О джэш дзыныгъэ гадание (напр. на картах). дзыуснеодобр. злопыхатель, кле- ветник. дзыхагъ(э) слабость. дзыхэ прил. слабый, невынбсли- вый; шы дзыхэ невынбсливая лошадь. дзыхэн неперех. быть слабым, невыносливым. дзыхь доверие; дзыхь щ!ын доверять, относиться с дове- рием. дзыхьмыщ! прил. недоверчивый; ц!ыху дзыхьмыщ! недоверчи- вый человек. дзыхьмыщ!у нареч. недоверчи- во; дзыхьмыщ!у еплъын недо- верчиво посмотреть на кого-л. дзыхьмыщ!ыгъэ недоверчивость. дзыхыц!ыгъуэджагъ(э) опас- ность. дзыхыц!ыгъуэджэ прил. опас- ный. дзыхыц!ыгъуэджэу нареч. опас- но. Е е I зло; е мыщ!э ф!ы мыщ!э погов. не делающий ни зла. ни добра; е пщ!эуэ, ф!ы ущымы- гугъ поел, делая зло, не рас- считывай на добро. е II 1) союз присоединит, или; е ул!ын, е ул!эн поел, или быть мужчиной, или умереть (т. е. в схватке с врагом надо стоять насмерть); 2) союз раз- делит. или; то ли... то ли; сэ нобэ е пщэдэй сожьэ я уезжаю сегодня или завтра. е= глагольная приставка, отно- сящаяся к объекту, обозначаю- щему какое-л. открытое место или предмет; напр.-. бадзэр фом епщ!ащ мухи облепили мёд; ар тхылъым еджащ он читал книгу. ебэк1ын неперех. превосходить, превзойти что-л. (в количе- стве). ебэк!ыныгъэ и. д. превосход- ство (в количестве). ебэкъуэн неперех. перешагивать, перешагнуть что-л., через что-л.; бжэщхьэ!ум ебэкъуэн перешагнуть порог или через порог. ебэкъуэныгъэ и. д. перешагива- ебэкъуэхын неперех. спускаться, спуститься, сходить, сойти (вниз, по лестнице и т. п.). ебэкъуэхыныгъэ и. д. спуск, схо- ждение. ебэн неперех. наклоняться, на- клониться, крениться, накре- ниться; кхъуафэжьейр ебащ лодка накренилась. ебэныгъэ и. д. наклон, крен. ебэнын I неперех. бороться с кем- -чем-л. ебэнын II неперех. облаять ко- го-л., лаять на кого-что-л. ебэныныгъэ I и. д. борьба, ебэныныгъэ II и. д. лай. ебэун неперех. целовать, ебэуныгъэ и. д. целование, ебгын неперех. проклинать, ебгыныгъэ и. д. проклятие. ебгьэк!ын перех. покрывать, по- крыть что-л. в одном направ- лении. ебгъэрык!уэн неперех. 1) штурмо- вать; 2) перен. наседать, на- жимать на кого-что-л. ебгъэрык!уэныгъэ и. д>. 1) штурм (напр. крепости); 2) перен. на- седание, нажим.
  — 72 — ебгъу ебгъуанэ (рей) числ. порядк. де- вятый. ебгъущ!анэ(рей) числ. порядк. де- вяностый. ебжын неперех. лечить загово- ром. ебжыныгьэ и. д. заговор, заго- варивание. ебжьэкъуэуэн неперех. бодать, боднуть кого-что-л. ебжьыф!эк1ын неперех. прево- сходить, превзойти кого-л. стат- ностью. ебз навозная жижа. ебзэджэк!ын неперех. 1) пере- хитрить кого-л.; 2) быть неспра- ведливым к кому-л. ебзеин неперех. лизать, лизнуть кого-что-л. ебзыл!эн неперех. отрезать, от- резать что-л. (до конца). ебзыпс навозная жижа, разбав- ленная водой. ебиин неперех. 1) враждовать с кем-л.; 2) относиться не- приязненно к кому-л. ебииныгъэ и. д. 1) вражда к ко- му-л.; 2) неприязненное отно- шение. еблагъэ межд. добро пожало- вать. ебланэ(рей) числ. порядк. седь- мой. еблэгьэн неперех. посещать, по- сетить, навещать, навестить ко- го-л., приходить, прийти в го- сти. еблэгъэныгъэ и. д. посещение. еблэжын неперех. жадничать, по- жадничать, отказывать, отка- зать в чём-л. обещанном из-за скупости. еблэхын перех. обвешивать, об- вешать кого-что-л. (начиная сверху). еблыпкъэуэн неперех. толкать, толкнуть плечом кого-л. еблыпкъэуэныгъэ и. д. тол- еблыщ!анэ(рей) числ. порядк. се- мидесятый. ебуун неперех. мычать (напр. егу подзывая к себе телёнка или перекликаясь). ебууныгъэ и. д. мычание. евэк1ын перех. вспахивать вспа- хать что-л. европеец европеец. европейскэ прил. европейский. егиин неперех. упрекать, упрек- нуть, попрекать, попрекнуть, укорять, укорить кого-л. егииныгъэ и. д. упрёк, попрёк, укор, укоризна. египетскэ прил. египетский. египтян египтянин, египтянка. егуэк1уа прич. влюблённый; оча- рованный. егуэк!уэн неперех. влюбляться, влюбиться в кого-л ; быть оча- рованным кем-л. егуэпэк!ын неперех. благоволить, хорошо относиться к кому-л. егуэуэн неперех. доставлять, до- ставить огорчение, наносить, нанести обиду кому-л.; оби- жать, обидеть кого-л. егугъу прил. старательный, усердный, прилежный; ар лэ- жьак!уэ егугъущ он старатель- ный работник. егугъун неперех. стараться, усердствовать, быть прилёж- егугъуныгъэ и. д. старание, усердие, прилежание. егугъуу нареч. старательно, усердно, прилежно. егул!ын перех. 1) плотно закры- вать, закрыть, захлопывать, захлопнуть что-л. (напр. дверь, окно и т. п.); 2) при- тиснуть, припереть кого-что-л. к чему-л. егуоун неперех. окликать, ок- ликнуть кого-л. егупсысауэ нареч. обдуманно. егупсысыжын неперех. переос- мыслить. егупсысын неперех. обдумывать, обдумать, осмысливать, ос- мыслить что-л.; уемыгупсы- су |уэху бублэнщ— ущыуэнщ поел, примешься за дело не
  обдумав — ошибёшься (соотв. семь раз отмерь, один раз отрежь). егухын перех. 1) прижимать, прижать, придавливать, при- давить кого-что-л.-, 2) наги- бать, нагнуть, опускать, опу- стить, склонять, склонить (напр. голову); 3) притеснять, угнетать кого-л. егухыныгъэ и. д. притеснение, угнетение. егущхъуэн неперех. кастриро- вать, оскоплять, оскопить, хо- лостить, выхолостить кого-л. егущхъуэныгъэ и. д. кастрация, оскопление, холощение. егъэбэк!ын перех. побуд. ф. от ебэк!ын. егъэбэн перех. наклонять, на- клонить что-л. егъэбэнын I перех. побуд. ф. от ебэнын I. егъэбэнын II перех. натравить собаку на кого-л. егъэблэгъэн перех. 1) побуд. ф. от еблэгъэн; 2) приглашать, пригласить кого-л.; принимать, принять кого-л. (гостей). егъэблэгъэныгъэ и. д. пригла- шение; приём (гостей). егъэбыдэк1ын перех. 1) укреп- лять, укрепить что-л. со всех сторон, вокруг; 2) закрыть (напр. ставни). егъэбыдэк!ыныгъэ и. д. укреп- ление. егъэгуэк1уэн перех. побуд. ф. от егуэк1уэн. егъэгъэщ!эгъуэн перех. удивлять, удивить, поражать, поразить кого-л. чем-л. егъэгъуэтын перех. побуд. ф. от гъуэтын; <> ажал егъэгъуэ- тын предать смерти, убить. егъэдэн перех. уговаривать, уго- ворить, склонять, склонить кого-л. к чему-л. на что-л. егъэдэ1уэн перех. побуд. ф. от едэ1уэн. егъэджак1уэ учитель, учитель- ница. егъэджэжын I перех. 1) переучи- вать, переучитького-л.; мыхъу- мыщ!эу ирагъэджар ебгъэджэ- жыну гугъущ погов. плохо выученного переучить трудно; 2) неодобр. поучать, учить старшего (по возрасту, по об- разованию). егъэджэжын II перех. побуд. ф. от еджэжын. егъэджэн I перех. 1) обучать, обучить, учить, выучить кого- -либо; 2) побуд. ф. от еджэн I егъэджэн II перех. побуд. ф. от еджэн II. егъэджэныгъэ и. д. 1) обучение; выучка; 2) чтение. егъэджэрэзэк!ын перех. вертеть что-л. (в сторону от себя). егъэдзэкъэн перех. побуд. ф. от едзэкъэн. егьэдзын перех. побуд. ф. от дзын; <>• джэш егъэдзын пога- дать (на картах и т. п.). егъэжэжьэн перех. 1) побуд. ф. от ежэжьэн; 2) катить, пока- тить что-л.; 3) перен. направ- лять, направить кого-л. куда-л. егъэжэк!ын I перех. 1) побуд. ф. от ежэк1ын; 2) катить что-л. вокруг чего-л. егъэжэк!ын II перех. обливать, облить, покрывать, покрыть что-л. (каким-л. плавким, за- стывающим составом, напр. воском, глазурью). егъэжэл!а прич. см. егъэжэл!эн. егъэжэлЬн перех. 1) придви- гать, придвинуть, подкаты- вать, подкатить что-л. к чему- -либо; фэндырэхэр щ1ыунэм егъэжэл!эн подкатить бочки к подвалу; 2) притворять, при- творить (дверь, окно и т. п.). егъэжэн перех. натравливать, натравить, напускать, напу- стить кого-л. (во множестве) на кого-что-л.; мэлыхъуэхьэ- хэр дыгъужьым егъэжэн натра- вить овчарок на волка. егъэжэныгъэ и. д. натравлива-
  егь егъэжэхын перех. 1) побуд. ф. от ежэхын; 2) скатывать, ска- тить, спускать, спустить вниз или на конец чего-л.; 2) посы- лать, послать, отправлять, от- править кого-л. на конец чего-л. (напр. на конец села); 3) гло- тать, проглотить что-л. егъэжэхыныгъэ и. д. 1) спуск; 2) отправление; 3) глотание, егьэжьэжын перех. провожать, проводить кого-что-л.; хьэ- щ!эхэр егъэжьэжын проводить гостей. егъэжьэжыныгъэ и. д. проводы, егьэжьэн I перех. 1) побуд. ф. от ежьэн I; 2) отправлять, отпра- вить кого-что-л.; автобусыр егьэжьэн отправить автобус; 3) отпускать, отпустить, сна- ряжать, снарядить в дорогу кого-л.; 4) пускать, пустить что-л. (напр. часы, мотор); •О хъыбарыпц! егъэжьэн пу- стйть сплетню. егъэжьэн II перех. побуд. ф. от ежьэн II. егъэжьэныгъэ и. д. 1) отправле- ние, отправка; 2) снаряжение кого-л.; 3) пуск (напр. мо- тора). егъэжьыщ!ын перех. побуд. от жьыщ1ын. егъэзэгъын перех. прилаживать, приладить, пригонять, при- гнать что-л. к чему-л.; бжэр бжэблыпкъым егъэзэгъын при- гнать дверь к косяку. егъэзэк!ын перех. отворачивать, отвернуть, поворачивать, по- вернуть что-л. в сторону. егъэзэуэн перех. втравить в дра- ку кого-л. егьэзэшын перех. надоедать, на- доесть, наскучить кому-л. егъэзын I перех. 1) напирать, на- переть на кого-что-л. (с наме- рением впихнуть, вогнать); 2) заставлять, заставить кого-л. сделать что-л. егъэзын II перех. убирать, уб- рать, прятать, спрятать что-л. егъэзыныгъэ (и. д. от егъэзын I) напор. егъэзып!э 1) загон (для скота); 2) приют; место покоя. егъэзып1эншэ прил. бесприют- ный, бездомный. егъэзыха прич. см. егъэзыхын 1. егъэзыхыгъуэ I 1. наклон, пока- тость, склон; 1эжьэр егъэзы- хыгъуэм езыр-езыруи йожэх погов. по наклону сани сами катятся; 2. в знач. опр. на- клонный, покатый. егъэзыхыгъуэ II прил. преклон- ный; зи ныбжьыр егъэзыхы- гъуэ хъуа в преклонном воз- расте. егъэзыхын 1. перех. 1) накло- нять, наклонить, нагибать, на- гнуть кого-что-л.; 2) опускать, опустить (напр. голову); 2. не- перех. направляться, напра- виться вниз (напр. по направ- лению к нижнему концу села). егъэзыхыныгъэ и. д. наклонение (напр. головы). егъэк1эк!ын перех. посадйть и вырастить что-л. (напр. ово- щи). егъэк!эк1ыныгъэ и. д. посадка и выращивание (напр. овощей). егъэк!ын перех.-. зэран егъэк!ын повредить кому-л. егъэк!уа прич. см. егъэк1ун I. егъэк1уэк1ын I перех. 1) прово- дить, провести что-л. (какое-л. мероприятие); конкурс егъэ- к1уэк!ын провести конкурс; 2) проводить, провести (время); си отпускыр къуажэм щез- гъэк!уэк!ащ я свой отпуск про- вёл в деревне. егъэк!уэк1ын II перех. 1) заво- дить, завести кого-л. куда-л.; 2) гнать, погнать кого-л. в об- ход; водить кого-л. вокруг; <> махъсымэ фалъэр егъэк!уэ- к1ын пустить чашу с бузой по кругу. егъэк!уэк1ыныгъэ (и. д. от егъэ- к1уэк1ын I) проведение (како- го-л. мероприятия).
  егъ егъ егъэк!уэл!эн 1. перех. 1) побуд. ф. от ек!уэл!эн I; 2) подпу- • скать, подпустить кого-л.-, дать подойти к кому-л.; 3) соби- рать, собрать кого-л. {напр. людей на собрание); 2. неперех. подойти, подъехать, подкатить {об автомобиле, поезде и т. п.). егъэк!уэтэк1ын перех. отодви- гать, отодвинуть кого-что-л. в сторону. егъэк!уэтэл!эн перех. пододви- гать, пододвинуть кого-что-л.; гъуэлъып1эр блыным егъэ- к1уэтэл1эн пододвинуть кро- вать к стене. егъэк1ужын I перех. вновь при- ладить, подогнать, пригнать что-л. егъэк!ужын II перех. прими- рять, примирить кого-л. с кем- -либо. егъэк1ун I перех. прилаживать, приладить, пригонять, при- гнать что-л. к чему-л. егъэк!ун II перех. идти, быть подходящим, годным. егъэкъун I перех. см. екъузы- л1эн. егъэкъун II перех. побуд. ф. от екъун. егъэкъун III перех. побуд. ф. от къун I, II, III. егъэлэжьын перех. побуд. ф. от лэжьын II. егьэлэлэхын перех. опускать, опустить вниз что-л. егъэлэн перех. побуд. ф. от лэн. егьэлеин перех. сказать что-либо лишнее, сделать что-либо не- уместное. егъэлеиныгъэ и. д. от егъэлеин. егъэлея прил. чрезмерный. егъэлеяуэ нареч. чрезмерно. егъэлъагъужын перех. показы- вать, показать кого-что-л. ко- му-л.; <> нэ вагъуэр егъэлъа- гъужын ударить так, чтобы из глаз посыпались искры. егъэлъагъун перех. показывать, показать кого-что-л. кому-л.; гъуэщам гъуэгур егъэлъагъун показать дорогу заблудивше- муся; <> сэ абы езгъэлъагъунщ! я ему покажу! егъэлъагъуныгъэ и. д. показ. егъэлъэлъэхын перех. сыпать, на- сыпать что-л. егъэлъэтэхын перех. 1) побуд. ф. от елъэтэхын 1; 2) проглаты- вать, проглотить что-л. егъэлъэхъшэхын перех. опус- кать, опустить кого-что-л. егъэлъэщ!ын перех. побуд. ф. от лъэщ1ын. егъэлъын перех. побуд. ф. от лъын. егъэлъыхын перех. побуд. ф. от елъыхын. егъэмэрэк!уэхын перех. шутл. уписывать что-л. егъэнэнэхын перех. опускать, опустить вниз {чаще о тяжёлом предмете). егъэндрэхын перех. шутл. за- глатывать кого-что-л. {боль- шими кусками или живьём). егьэнтЫун см. егъэунтЫун. егъэныкъуэкъун перех. побуд. ф. от еныкъуэкъун. егъэпэмын перех. дать кому-л. понюхать что-л. егъэпц1ын перех. прикреплять, прикрепить что-л. кое-как. егъэпщэн I перех. ' примерять, примерить что-л.; джанэрегъэ- пщэн примерить рубаху; аб- джыр рамэм егъэпщэн примё- рить стекло к раме. егъэпщэн II перех. примери- ваться, примериться к чему-л.; нацеливаться, нацелиться на что-л. егъэпщэн III перех. побуд. ф. от епщэн. егьэпщ!ын I перех. приклеить что-л.; тхылъымпЬ егъэпщ1ын приклеить бумагу. егъэпщ!ын II перех. побуд. ф. от пщ1ын. егъэпщ!ын III перех. побуд. ф. от епщ1ын. егъэпщ1ын IV перех. макать, обмакнуть что-л. {в подливу).
  егъэп!ыт1ын перех. задавить ко- го-л. {чаще каким-л. тран- спортом). егъэсэк!ын перех. побуд. ф. от сэк!ын. егъэсэн I перех. 1) побуд. ф. от есэн; 2) приучать, приучить, приохотить, привадить кого-л. егъэсэн II перех. учить, на- учить кого-л. чему-л. егъэсын перех. 1) сжигать, сжечь кого-что-л.-, 2) загорать, заго- реть {на солнце). егъэтхын перех. побуд. ф. от тхын. егъэтхьэлэн перех. I) топить, утопить кого-л.; 2) побуд. ф. от тхьэлэн. егъэт!ылъэк1ын перех. 1) отло- жить, положйть в сторону; 2) обложить кругом кого-что-л. чем -л. егъэт1ылъэхын перех. опускать, опустить вниз кого-что-л. егъэуэл!эн перех. 1) доводить, довести что-л. до какого-либо предела; 2) приваливать, при- валить что-л. к чему-л. егъэуэхын перех. 1) побуд. ф. от еуэхын; 2) сваливать, свалить сверху что-л. егъэувэк!ын перех. 1) отстав- лять, отставить, поставить в сторону что-л.; 2) поставить кого-что-л. вокруг кого -чего-л.; шэнтхэр ст1олым егъэувэк1ын поставить стулья вокруг стола. егъэувэл1эн перех. 1) побуд. ф. от еувэл1эн; 2) приставлять, приставить кого-что-л. {поста- вить близко, вплотную). егъэувэхын перех. опускать, опустить кого-что-л. {на пол и т. п.); спускать, спустить что-л. {напр. в шахту, в под- егъэувэхыныгъэ и. д. спуск. егъэук1уриехын перех. свали- вать, свалить, сталкивать, столкнуть вниз кого-что-л. егъэук1уриил!эн перех. привали- вать, привалить что-л, к чему- -либо; блыным ент1ыр егъэук1у- риил!эн привалить бревно к стене. егъэун перех. греть, согревать, согреть кого-что-л. егъэунтЫун перех. чокаться, чокнуться с кем-л. егъэфэн перех. 1) поить, напоить кого-л., дать напиться кому-л.; 2) кормить, накормить кого-л. {грудью); 3) пропитывать, про- питать что-л. чем-л. егъэфэныгъэ и. д. 1) кормление {грудью); 2) пропитывание че- егъэф!эк1уэн перех. улучшать, улучшить что-л.; продукцией и ф1агъыр егъэф1эк!уэн улуч- шить качество продукции. егъэф1эк1уэныгъэ и. д. улучшё- егъэхын I перех. глотать, про- глатывать, проглотить что-л.; дзакъэгъуэ егъэхын прогло- тить кусок. егъэхын II перех. побуд. ф. от ехын. егъэхуэхын перех. 1) ронять, уронить что-л.; 2) перен. сни- жать, снизить {цены). егъэхуэхыныгьэ и. д. сниже- ние. егъэхутыл1эн перех. приноро- вить, приурочить что-л. {к ка- кому-л. событию). егъэхьэлъэк!ын перех. утру- ждать, затруднять кого-л. чем- егъэхьэхун перех. проигрывать, проиграть что-л.; шахмат джэгугъуит! егъэхьэхун про- играть две шахматных партии, егъэхьэхуныгъэ и. д. проигрыш. егъэхъул1эн перех. осчастливить кого-л. егъэц1ыхун перех. знакомить, познакомить, ознакомить ко- го-л. с кем-чем-л. егъэц1ыхуныгъэ и. д. знакомст- во, ознакомление. егъэшэн перех. сватать, сосва- тать кого-л.
  егьэшын перех. утомлять, уто- мить кого-л. {напр. ходьбой). егъэщ!эн перех. учить, научить кого-л. чему-л. егъэщ1ыл1эн перех. прислонять, прислонить кого-что-л. к че- му-л. егъэщ!ын перех. нагибать, на- гнуть что-л. егьэ!убын неперех. побуд. ф. от е!убын. егъу 1. недоброжелатель; 2. в знач. опр. недоброжелатель- ный; <> къуэш егъу нэхърэ ныбжьэгъуф! поел, лучше хо- роший товарищ, чем плохой егъун неперех. грызть что-л. едэк1ын неперех. шнть (в на- правлении от себя). едэмэпкъэуэн неперех. толкать, толкнуть кого-что-л. {плечом). едэпщанэ(рей) числ. вопросит. который; едэпщанэрэ уеджэрэ уэ а тхылъым? который раз ты читаешь эту книгу? едэуэн неперех. спорить, поспо- рить с кем-л. едэуэныгъэ и. д. спор. едэхэщ1эн неперех. ласкать, при- ласкать кого-л.-, сабийм едэхэ- щ1эн приласкать ребёнка. едэ1уэн неперех. 1) слушать, про- слушать что-л.; радио едэ- 1уэн слушать радио; 2) слу- шаться, повиноваться; адэ- -анэм едэ1уэн слушаться роди- телей. едэ1уэныгъэ и. д. 1) слушание; 2) послушание. едыгъуэн неперех. красть, ук- расть кого-что-л. у кого-л. едыгъуэныгъэ и. д. кража. едыркъын неперех. 1) стукнуть, ударить, щёлкнуть кого-л. по чему-л.; 2) откусывать, отку- сить что-л. {от чего-л. твёрдого, хрупкого). еджа прич. 1. учившийся; 2. в знач. прил. и сущ. учёный. еджагъэшхуэ учёный (специа- лист в какой-л. области). еджак1уэ учащийся, ученик, уче- ница, школьник, школьница. еджап1э школа, училище. еджэ прич. занимающийся, уча- щийся. еджэбэуэн неперех. ударять, уда- рить, толкать, толкнуть кого- -либо в бок. еджэгуэжьэн неперех. разыграть- ся, увлечься игрой. еджэгъуэ 1. учебный; гъэеджэ- гъуэ учебный год; 2. школьный возраст; иджыри абы и еджэ- гъуэ хъуакъым он ещё не до- стиг школьного возраста. еджэжын неперех. перечитывать, перечитать что-л. еджэк1э умение читать. еджэн I неперех. 1) читать; 2) учиться; еджэным и гугъуе- хьыр зы махуэк!э зымыхьым и гъащ!эр гугъуехьу ихьынщ поел, кому трудно учиться один день, тому трудно будет всю жизнь. еджэн II перех. 1) звать, по- звать кого-л.; 2) призывать, призвать кого-л. {на военную службу). еджэн III неперех. называться, именоваться. еджэныгъэ и. д. 1) чтение; 2) учё- ба, учение; еджэнцгъэм зетын взяться за учёбу. едзэгъун неперех. см. егъун. едзэкъэн неперех. 1) кусать, уку- сить кого-л.; абы хьэщхьэры!уэ едзэкъащ его укусила бешеная собака; 2) закусить, переку- сить {немного поесть). едзыгъуэ 1) строфа, куплет; едзыгъуитху хъу уэрэд песня в пять куплетов; 2) действие; едзыгъуищ хъу пьесэ пьеса в трёх действиях. едзын перех. 1) закидывать, за- кинуть, забрасывать, забро- сить что-л. куда-л.; 2) наки- дывать, накинуть, набрасы- вать, набросить что-л. {напр. бурку на плечи); <> маф!э едзын поджечь; удтн едзын
  едз — 78 - разг, ударить, дать тумака; псалъэ хъуэр едзын уколоть, уязвить намёком. едзыхын перех. сбрасывать, сбросить чрю-л.; бгым мывэ едзыхын сбросить камень с го- ры. ежэгъуэк!ын неперех. обижать, обидеть кого-л. ежэжьэн неперех. 1) бежать, по- бежать куда-л.; 2) катиться, покатиться куда-л. ежэк!ын неперех. 1) забежать, сбегать куда-л.; гъунэгъум ежэ- к!ын сбегать к соседям; 2) обе- жать вокруг чего-л. ежэл1эн неперех. подбегать, под- бежать к кому-чему-л.; < гум ежэл1эн принять (близко) к сердцу. ежэн неперех. сбегаться, сбе- жаться вокруг кого-чего-л., об- ступать, обступить кого-что-л. ежэхын неперех. 1) скатываться, скатиться, спускаться, спу- ститься, бежать, сбежать вниз; джабэм ежэхын скатиться по косогору; 2) течь вниз (о ре- ке, ручье). ежьащхъуэ бот. лебеда. ежьэк1ын перех. зачёсывать, за- чесать (волосы) набок. ежьэн I неперех. пойти, отпра- виться (в путь; также о сред- ствах транспорта). ежьэн II неперех. ждать, ожи- дать, дожидаться кого-чего-л. ежьэныгъэ I и. д. отправление, ежьэяыгъэ II и. д. ожидание, ежьу припев. ежьужь сорняк. ежьуун неперех. подпевать. ежьыхын перех. расчёсывать (волосы). езанэ(рей) числ. порядк. первый; т1ощ1рэ езанэ двадцать пёр- езэвэк1ын неперех. жать, быть тесным (об обуви, одежде). езэгъ прил. приемлемый. езэгъын неперех. 1) уживаться, ужиться с кем-л.; привыкать, привыкнуть к кому-чему-л.; 2) идтй впрок, на пользу кому-л.; 3) быть годным, подходить (по величине, объёму и т. п.). езэгъырабгъу: езэгъырабгъу зи- мы1э неприемлемый. езэуэн неперех. драться, сра- жаться, вести бой с кем-л. езэуэныгъэ и. д. драка, сраже- ние. езэшыгъуэ прил. 1) утомитель- ный; 2) скучный; пщыхьэщ- хьэ езэшыгъуэ скучный вечер, езэшын неперех. 1) утомляться, утомиться; 2) скучать. езы мест, определит, он сам, она сама, оно самб; езыхэр они сами; езым итхащ он сам напи- сал; езым унафэ ищ!ащ он сам приказал. езыр-езыру нареч. он сам, само- стоятельно; мы жыгыр езыр- -езыру къэуащ это дерево самб повалилось. езырыххэ прил. похожий, вы- литый; ар езырыххэ и адэщ он вылитый отец. еигъэ I см. еиныгъэ. еигъэ II: еигъэ ц!эпапщ1э грам. личное местоимение. еижын неперех. интриговать, строить козни против кого-л. еин неперех. принадлежать ко- му-чему-л. еиныгъэ и. д. принадлежность кому-чему-л. ей I мест, вопросит, чей; хэт ей мы тхылъыр? это чья книга? ей II межд. эй; ей, хэт ар? эй, кто это? ей III мест, притяжат. (само- стоятельное) его, её; мы унэр абы ейщ этот дом его (её). ей-ехь межд. э (восклицание, выражающее-недоумение, изум- ление, недоверие). екуэдэк1ын неперех. 1) числен- но превосходить кого-л.; 2) иметься в большем колйче- екун неперех. сметь, посмёть, осмёливаться, осмелиться что-
  — 79 — -либо сделать; решаться, ре- шиться на что-л. ек1эк!ын неперех. обрастать, об- расти чем-л. ек!эпц1э 1. ольха; 2. в знач. опр. ольховый. ек!эрэхъуэк1ын неперех. вра- щаться вокруг чего-л. ек!эрэхъуэхын неперех. скаты- ваться, скатиться, падать, упасть с чего-л. ек1ын неперех.-. абы си зэран ек1ащ я ему навредил. ек!ыхын I неперех. врастать, врасти (в землю). ек1ыхын II перех. 1) лить (сверху вниз)-, 2) выпить (опрокинув сосуд вверх дном). ек!у прил. приличный, пристой- ный. ек1уэк1ын неперех. 1) идтй в об- ход; 2) пойти куда-л., к кому- -либо; 3) водиться, практико- ваться. ек!уэл1эн I неперех. 1) подхо- дить, подойти, приближаться, приблизиться к кому-чему-л.; 2) приходить, прийти, являть- ся, явиться (напр. на собра- ние). ек!уэл!эн II неперех. иметь сход- ство с кем-чем-л., быть похо- жим на кого-что-л. ек1уэсын неперех. подкрадывать- ся, подкрасться к кому-чему- -либо. ек1ужын неперех. мириться, по- мириться, примириться (с кем- -либо после ссоры.). ек!ун перех. идтй, подходить, подойти, годиться, соответст- вовать кому-л. (об одежде, обуви и т. п.). ек1урабгъу прил. приемлемый, не вызывающий возражения. ек!уу нареч. прилично, при- стойно. екъуа черта, линия; екъуа ит- хъэи провести черту. екъуэк1ын перех. 1) сдвигать, сдвйнуть, отодвигать, отодви- нуть что-л. (в сторону); 2) перен. превозмогать, превозмочь, сдерживать, сдержать, переси- ливать, пересилить что-л. екъуэншэк!ын неперех. относить- ся, отнестйсь несправедливо к кому-чему-л. екъузэк1ауэ нареч. в обтяжку. екъузэк1ын перех. обтягивать, обтянуть что-л. чем-л. екъузыл!эн перех. прижимать, прижать, припирать, припе- реть кого-что-л. к чему-л. екъун перех. тянуть, потянуть; к!апсэ к1апэм екъун тянуть за конец верёвки; -ф- екъуу ежьэжын удрать, дать тягу разг. екъухын перех. 1) сдвигать, сдвйнуть что-л. вниз; надви- гать, надвинуть что-л. (напр. шапку); 2) одёргивать, одёр- нуть, оправлять, оправить что- -либо; 3) перен. выпить с тру- дом (что-л. неприятное); 4) пе- рен. подавлять, подавить, сдер- живать, сдержать (напр. гнев, обиду и т. п.). екхъу внутренности (человека и животного); требуха; <> екхъуи кхъули всё содержимое. елэжьын неперех. 1) работать, поработать над чём-либо; 2) подработать, доработать что-л. елэлэхын неперех. провисать, провиснуть. елэн зоол. рысь; ср. также былъ- тырыку. елеек!ын неперех. см. ебэк1ын. елъагъул!эн перех. видеть, уви- деть кого-что-л. (на фоне чего- -либо, в сравнении с кем-чем-л.). елъап!э барьер, препятствие. елъэбышэуэн неперех. прихра- мывать. елъэдэкъэуэн неперех. 1) при- шпоривать, пришпорить (ко- ня); 2) перен. прибавлять,при- бавить, ускорять, ускорить елъэжын неперех. снова пере- прыгнуть что-л., через что-л.; <> лъэуейм елъэжын усесться на насест (о курах).
  елъ —80 —енэ елъэлъэхын неперех. сыпаться, посыпаться сверху. елъэн неперех. перепрыгивать, перепрыгнуть что-л., через что-л.-, к!энауэм елъэн пере- прыгнуть через канаву. елъэныкъуэбэн неперех. см. ебэн. елъэпэуэн неперех. 1) ударить, толкнуть ногой: 2) перен. уни- жать, унизить кого-л.-, плохо относиться, отнестись к кому- -либо (чаще незаслуженно). елъэрышауэ нареч. гуськом, ве- реницей; цугом. елъэрышэн неперех. идтй гусь- ком, вереницей; ехать цугом. елъэсэхын перех. смывать, смыть, обмывать, обмыть что-л. свер- ху. елъэстэуэн неперех. см. елъэ- пэуэн 2. елъэтэхын неперех. 1) слететь вниз, упасть; 2) быть прогло- ченным. елъэтыл!эн неперех. подлетать, подлететь, прилетать, приле- теть к кому-чему-л. елъэфэжьэн перех. волочь, по- волочь, тащить, потащить кого- -что-л. елъэфэк1ын перех. тащить кого- -что-л. в обход. елъэфэл1эн перех. 1) подтяги- вать, подтянуть, подтаскивать, подтащить, притащйть кого- -что-л.; 2) подгребать, под- грести к кому-чему-л.; 3) пе- рен. подтягивать, подтянуть ко- го-л. елъэфэхын перех. стаскивать, стащить кого-что-л. сверху вниз. елъэхъшэхын неперех. понижать- ся, понизиться. елъэшэуэн неперех. см. елъэбы- шэуэн. елъэщэк1ын неперех. превосхо- дить, превзойти по силе ко- елъэщ!эхын перех. стирать, сте- реть что-л. сверху вниз. ' елъэ1ун неперех. просить, попро- * сйть кого-л.; обращаться, обра- титься с просьбой к кому-л. елъыхын неперех. 1) спрыги- вать, спрыгнуть; 2) перен. сни- жаться, снизиться, падать, упасть (о ценах). ел1эл!эн неперех. возиться с чем- -либо (заниматься чем-л. кро- потливым). емэщ1эк!ын неперех. оказаться недостаточным, малочисленным. емыгугъу прил. небрежный, не- внимательный (в работе). емыгугъугъэ небрежность (в ра- боте). емыгугъун неперех. быть не- брежным. емыгугьуныгъэ и. д. небреж- ность, проявление небрёжно- емыджа неучёный; неуч. емызэшыж прич. неутомимый; къэхутак1уэ емызэшыж неуто- мймый изобретатель. емык!у прил. 1. неприличный; • 2. неприличие. емык!уэл!эн неперех. отриц. ф. от ек!уэл!эн I, II. емылыдж прил. норовистый; шы емылыдж норовистая лошадь. емылыджын неперех. упрямить- ся, быть с норовом, артачить- ся (о лошади). емынэ мед. чума; емынэм къелар хъумбылейм ихьыжщ пе- гое. от чумы уцелел, а от хме- ля умер (погиб от пустяка). емыфэ прил. непьющий; трез- вый. емыфэемышхэ прил. о человеке, ограничивающем себя в пище и питье. емы1усэ-цыснэ!у прил. 1. обид- чивый; щепетильный; 2. в знач. сущ. недотрога. ен прил. целый, весь; махуэ ен целый день; илъэс ен весь год. енэпэуэн неперех. дать пощё- чину. енэц!ын неперех. неодобр. смот- реть с завистью, зариться на что-л. разг.
  ент!э!ун неперех. дать слегка пинка. ент!ыр 1. бревно; 2. в знач. опр. бревенчатый. енц! вага (длинный шест). еныкъуэкъун неперех. 1) спо- рить, препираться; 2) состя- заться в чём-л. с кем-л. еныкъуэкъуныгьэ и. д. 1) спор; 2) состязание. епэгэк!ын неперех. держать себя высокомерно. епэгэк!ыныгъэ и. д. пренебре- жение, высокомерие. епэмын неперех. нюхать, поню- хать что-л. епэр 1. цветок; 2. в знач. опр. цветочный. епэсэуэн перех. спешить, поспе- шить (с как им-л. делом). епэсэуэныгъэ и. д. спешка, по- спешность. епэсын перех. удостоить кого-л. (напр. подарка, похвалы}. епэщэщын I неперех. см. ел1э- епэщэгцын II неперех. ласково теребить кого-что-л. епэщ1эуэн неперех. стукнуться носом (букв, усами) обо что-л. епк!эн неперех. прыгать, прыг- нуть. епк!ыхын неперех. 1) спрыги- .вать, спрыгнуть с чего-л.-, 2) перепрыгивать, перепрыгнуть что-л., через что-л. епк1ыхыныгъэ и. д. от епк!ыхын. еплъэк1ын неперех. оглядывать- ся, оглянуться. еплъэк!уэн неперех. подсматри- вать, заниматься слежкой. еплъын неперех. посмотреть на кого-что-л., куда-л.-, <> еплъи т!ысыж восклицание по поводу неожиданного происшествия (букв, посмотрев, садись). еплъыхын неперех. смотреть, по- смотреть сверху вниз. епл!анэ(рей) числ. порядк. чет- вёртый. епл!ыщ1анэ(рей) числ. порядк. сороковой. 6 Кабард.-русск. сл. епсалъэр прич. разговариваю- щий с кем-л. епсэлъэн неперех. говорить, по- говорить с кем-л. о ком-чём- -либо. епсэлъыл1эн неперех. разгово- риться с кем-л. епсынщ!эк1ын 1 неперех. см. еп1эщ!эк1ын. епсынщ1эк1ын II неперех. 1) по- казаться кому-л. лёгким (по весу)-, 2) проявить легкомыс- лие по отношению к кому- -чему-л. епсыхын неперех. слезать, слезть с лошади, спешиваться, спе- шиться. епхэк!ын перех. обвязывать, об- вязать что-л. (напр. верёвкой) в одном направлении. епхэк1ыныгъэ и. д. обвязывание, епхэуэн неперех. брыкаться, ля- гаться (задними ногами). епхын перех. привязывать, при- вязать кого-что-л. епхъэк!ын перех. швырять в сторону от себя (что-л. сыпу- чее). епхъуэн неперех. хватать, схва- тить кож-л. за что-л. епц!ыж прич. изменяющий ко- му-л. епц1ыжак!уэ 1. предатель, из- менник; 2. в знач. опр. пре- дательский, изменнический. епц!ыжын неперех. предавать, предать, выдавать, выдать ко- го-чгпо-л.; изменять, изменить кому-чему-л. епц1ыжыныгъэ и. д. преда- тельство. епщэдыкъэуэн неперех. дать под- затыльник. епщэк1ын неперех. ползти в об- ход. епщэн неперех. дуть на что-л. епщэфыЬн неперех. взять кого-л. за шиворот. епщык!убгъуанэ(рей) числ. по- рядк. девятнадцатый. епщык!убланэ(рей) числ. порядк. семнадцатый.
  есы епщык!узанэ(рей) числ. порядк. одиннадцатый. епщык1уиянэ(рей) числ. порядк. восемнадцатый. епщык!упл1анэ(рей) числ. по- рядк. четырнадцатый. епщык1утхуанэ(рей) числ. по- рядк. пятнадцатый. епщык1ут!анэ(рей) числ. порядк. двенадцатый. епщык1уханэ(рей) числ. порядк. шестнадцатый. епщык1ущанэ(рей) числ. порядк. тринадцатый. епщыл!эн неперех. подползать, подползти к кому-чему-л. епщыхын неперех. сползать, сползти (спуститься ползком). епщ1анэ(рей) числ. порядк. де- сятый. епщ!еянэ(рей) числ. порядк. вось- мидесятый. епщ1ын неперех. налетать, нале- теть, слетаться, слететься, об- леплять, облепить (чаще о на- секомых). епщ1ыхьын неперех. сниться, присниться; ныжэбэ сыно- пщ1ыхьащ ты мне этой ночью приснился. епыджын неперех. ударять, уда- рить (чем-л. колющим, режу- щим)', пырнуть разг. еп1эск!ун неперех. щипать, щип- нуть, ущипнуть кого-что-л. еп1эстхъын неперех. царапать, царапнуть, оцарапать кого- -что-л. еп!эщ1эк1ын неперех. спешить, поспешить. еп1эщ!эк1ыныгъэ и. д. поспеш- ность, спешка. еп1ыркъын неперех. щёлкать, щёлкнуть. ерагък1э нареч. еле, едва; сэ ар ерагъкЬ къэзгъуэтащ я его еле нашёл. ерагъ-мыгъуейуэ нареч. еле-еле. ерагъ-псэрагък1э, ерагъыу см. ерагък!э. ерэн айран (род кислого моло- ка). ерэхъу частица утвердит, лад- но, хорошо; ерэхъу, сыт!ысынщ ладно, сяду; <> ерэхъурэ хъун- рэ а) поддакивание; б) обе- щание на словах. ерэч приспособление в виде сер- па для выделки шкур, преиму- щественно овчйнок. ержыб вид старинного ружья, ермэлы армянин, армянка. еру прил. свирепый, жестокий, ерууэ нареч. свирепо, жестоко, еруугьэ свирепость, жестокость, еруун неперех. быть свирепым, жестоким, свирепствовать. ерыскъы съестные припасы, провизия. ерыщ прил. упрямый; упорный, настойчивый; ц!ыху ерыщ уп- рямый человек; ерыщ ек1уэн упрямиться; упорствовать. ерыщу нареч. упрямо; упорно, настойчиво. ерыщыгъэ упрямство; упорство, настойчивость. ес прил. статный, стройный; щ1а- лэ ес статный юноша. есэбэуэн неперех. вытряхивать, вытрясти (пыль). есэжын неперех. приноровиться, привыкнуть. есэк1ын перех. сажать что-л. в одном направлении; обсажи- вать что-л. кругом. есэн неперех. привыкать, при- выкнуть; повадиться разг. есэней порода кабардинской ло- шади. есэп 1) счёт, счисление; 2) ариф- метика. есэпыншэ прил. нерасчётливый; ц!ыху есэпыншэ нерасчётли- вый человек. естественнэ прил. естественный, естествознание естествознание. есык1э умение плавать. есыл1эн I неперех. подплывать, подплыть, приплывать, при- плыть к кому-чему-либо; 1уфэм есыл1эн подплыть к берегу. есыл1эн II перех. подставлять, подставить (подпорку).
  - 83 - есын неперех. плавать, плыть. етэн I неперех. преподнести в дар, подарить что-л. кому-л.; одарить кого-л. етэн И неперех. распоясаться, обнаглеть. ету утюг; ету тедзэн утюжить, гладить. етхэжьэн неперех. неодобр. рас- писаться разг, (начав писать, увлечься). етхэк!ын перех. неодобр. зани- маться писаниной, писать мно- го, но несерьёзно. етхуанэ числ. порядк. пятый, етхуанэрауэ нареч. в-пятых. етхуанэрей см. етхуанэ. етхущ1анэ(рей) числ. порядк. пя- тидесятый. етхьэкъун неперех. штрафовать, взимать штрафы. етхъэк1ын перех. чертить (в од- ном направлении). етхъыхын перех. срывать, обры- вать что-л. сверху вниз. етхъуэк1ын перех. сгребать, сгре- сти что-л. в одну сторону. етхъул!эн перех. подгребать, под- грестй что-л.; пхъэнк!ийр хьэ- кум етхъул1эн подгрести сор к печке. етхъунщ!эуэн неперех. скрести, скоблить кого-что-л. (напр. ко- ня). етхъухын перех. сгребать, сгре- сти что-л. сверху; унащхьэм уэсыр етхъухын сгрести снег с крыши. етыжын перех. отдавать, от- дать, возвращать, возвратить, вернуть что-л. етын перех. 1) давать, дать, вручать, вручить что-л. ко- му-л.; 2) отдавать, отдать, да- рить, подарить кого-что-л. ко- му-л.; <> 1унк!ыбзэ етын замк- нуть; сэху етын побелить; шхупц!атэ етын заквасить мо- локо. ет!эк1ын перех. окапывать, око- пать что-л. (в одном направле- нии). ет1эп!эк1ын перех. отпарывать» отпороть что-л. ет!эт1эхын неперех. течь сверху вниз (о густой массе). ет1эхъун неперех. чесать, поче- сать что-л. ет1ощ1анэ(рей) числ. порядк двадцатый. ет1уанэ 1. числ. порядк. второй: ет1уанэ этаж второй этаж; 2. прил. второй (заменяющий); ар сэрк1э ет1уанэ анэщ она для меня вторая мать; 3. в знач. сущ. второе; <> псалъэ- ухам и ет!уанэ член грам. второстепенный член предло- жения. ет1уанэрауэ нареч. во-вторых. ет1уанэрей см. ет1уанэ. ет1уанэу нареч. вторично; во- -вторых; вторым (напр. при- бежать). ет1ыркъын неперех. см. еп!ыр- къын. ет1ысэк!ын неперех. сесть во- круг кого-чего-л. ет1ысэхын неперех. 1) сесть, присесть (на корточки); при- седать; 2) садиться, сесть, приземляться, приземлиться; кхъухьлъатэр ет!ысэхащ само- лёт приземлился; 3) оседать, осесть (о постройке и т. п.); унэр ет1ысэхащ дом осёл; 4) опускаться, опуститься (о ту- мане и т. п.); оседать, осесть (об осадке и т. п.). ет1ысэхыныгъэ и. д. 1) приседа- ние; 2) посадка, приземление; 3) осадка (здания); 4) оседа- ние. ет!ысыл1эн неперех. 1) подса- живаться, подсесть к кому-че- му-л.; 2) перен. взяться за де- ло. ет!ыхын перех. углублять, углу- бить что-л. (копая). ет1ыхыныгъэ и. д. углубление чего-л. (при копке). еуэк1ын неперех. обогнуть что-л., зайти за угол; щ1ы1э еуэ- к!ын простудиться. 6*
  еуэл1эн неперех. 1) набрести, натыкаться, наткнуться на ко- го-что-л., столкнуться с кем- -чем-л.; 2) ударяться, биться (о волнах)-, 3) заболеть чем-л. еуэн неперех. 1) бить, побить, поколотить, ударить кого-л.-, 2) бить, ударять, ударить по че- му-л., во что-л.-, бэрэбанэ еуэн бить в барабан; тхьэгьуш еуэн бить в колокол; 1эгу еуэн хлопать в ладоши; 3) бить, пробить (о часах и т. п.); 4) бить, стрелять по кому- -чему-л.; нэщанэ еуэн стрелять по мишеням; мэзджэд лъэтам еуэн бить по взлетевшему фа- зану; 5) жалить, ужалить, укусить (о змее, о насекомом); абы къадзыгъуэ еуащ его ужа- лила оса; блэ зэуар аркъэным щощтэ поел, ужаленный змеёй аркана боится; 6) прихватить, побить что-л. (морозом); по- вредить что-л. (молью и т. п.); 7) косить что-л.; мэкъу еуэн косить сено; 8) рубить что-л.; мэз еуэн рубить лес; 9) играть что-л., на чём-л.; вальс еуэн играть вальс; шык!эпшынэ еуэн играть на скрипке; 10) привести в бессознательное со- стояние (об угаре, о солнечном ударе); тхъу еуэн бить, сби- вать масло; псыдыуэ еуэн при- сосаться (о пиявке); лъы еуэн сделать кровопускание; сэху- сэплъ еуэн подкраситься (под- красить губы, щёки); шоткэ еуэн чистить щёткой (наводя глянец); бадзэ еуэн гнать, от- гонять мух; пхъэпс еуэн стро- гать рубанком; сабэ еуэн вы- бивать, выколачивать пыль. еуэндэгъуэк!ын перех. оказать- ся тяжёлым, трудным для ко- го-л.; затруднять, затруднить кого-л. еуэныгъэ и. д. 1) побои; 2) удар; 3) бой (часов); 4) стрельба; 5) укус (змеи, насекомого); 6) повреждение (молью и т. п.); 7) косьба; 8) рубка; 9) игра на чём-л.; 10) солнечный удар, угар. еуэршэрыл!эн неперех. побол- тать, поговорить с кем-л. еуэсэн неперех. приохотиться, повадиться. еуэхын неперех. 1) свалиться сверху; 2) бить, стрелять свер- ху. еубгъуэхын перех. вешать, пове- сить (что-л. широкое так, чтобы оно свешивалось вниз). еубгьун перех. 1) увешивать, увешать что-л. чем-л.; блыным алэрыбгьу еубгьун увешать стены коврами; 2) занавеши- вать, занавесить что-л. (окно еубжьытхын неперех. плевать, плюнуть, наплевать на кого- -что-л. (также перен. отно- ситься пренебрежительно). еубзэн неперех. разг, подлизы- ваться, подлизаться, подоль- ститься к кому-л. еубзэрэбзэн 1. перех. ласкать кого-л.; 2. неперех. ласкаться к кому-л. еувэк!ын неперех. стать вокруг кого-чего-л. еувэл!эн неперех. 1) стать вплот- ную к кому-чему-л.; блыным еувэл!эн стать вплотную к стене; 2) перен. стать заодно, примкнуть, присоединиться; 3) перен. начинать, начать что-л.; приниматься, приняться за что-л.; приступать, присту- пить к чему-л.; лэжьыгъэм еувэл!эн приняться за работу. еувэхын неперех. спускаться, спуститься, сходить, сойти (вниз); пк!элъейм еувэхын сой- ти с лестницы. еудэк!ын перех. 1) ударять, уда рить чем-л. обо что-л.; 2) перен. попрекать, попрекнуть, упрекать, упрекнуть кого-л. еудыха прич. см. еудыхын. еудыхын, еужьыгуэхын перех. 1) сбивать, сбить- сталкивать,
  еужь еф! столкнуть, спихивать, спих- нуть кого-л.-, 2) перен. уни- жать, унизить кого-что-л.-, <> зыгуэрым и пагагьыр еудыхын сбить спесь с кого-либо. еужьырэк1ын неперех. спешить, торопиться. еужьырэк1ыныгъэ и. д. от еу- жьырэк1ын. еукъуэдиехын см. екъухын 2. еукъулэн неперех. 1) попросить поделиться чем-л.-, 2) поде- литься чем-л. с кем-л. еупсэхын перех. брить, подбрить что-л. сверху. еупсеин перех. приставлять, при- ставить, прислонять, присло- нйть что-л. к чему-л.-, пк1э- лъейр блыным еупсеин приста- вить лестницу к стене. еупц1ын перех. пришлёпнуть, прилепить что-л.\ блыным ят!э 1эшк1э еупц!ын пришлёп- - нуть комок глины к стене (при обмазывании). еупщ1этэхын перех. срезать, сре- зать, срубать, срубить что-л. сверху. еупщ1эхын перех. см. еупщ!э- ejnurlbiH неперех. спрашивать, спросить что-л. у кого-л. еутхын перех. забрызгать кого- -что-л. еут1ыпщын перех. 1) пустить, бросить чем-л. в кого-что-л. мывэ еут!ыпщын запустить камнем в кого-л.; 2) напустить, натравить кого-л. (напр. соба- ку). еууей межд. ай-ай; ах как жаль. еуфэк1ын перех. обкладывать, обложйть что-л. чем-л. еуфэрэзэк!ын неперех. прислу- живаться. еуфэрэнк!эхын неперех. упасть с чего-л. вниз. еуфэхын перех. 1) накрывать, накрыть, покрывать, покрыть что-л. чем-л.-, 2) надвигать, надвйнуть (шапку). еухыл!эн перех. уславливаться* условиться, уговариваться’ уговорйться с кем-л. о чём-л. еухын неперех. 1) ударять, бить, стрелять сверху; 2) рухнуть, обрушиться; унащхьэр еухащ потолок рухнул. еухуэнэхын перех. плестй, за- плестй (сверху вниз). еухъуэнщЬхын перех. очищать от сучьев что-л. (сверху вниз). еуштын перех. напускать, на- травйть на кого-л. (собаку). еущиен неперех. наставлять, на- ставить кого-л. еу1ун неперех. 1) стучаться, по- стучаться; 2) клевать, клю- нуть (о птицах). ефа прич. 1. пьющий; 2. в знач. прил. пьяный, нетрезвый. ефак1уэ пьяница. ефап1э питейное заведение. ефэ пьянка, попойка. ефэ-ешхэ пир (букв, питьё-еда). ефэкъуэн неперех. перепйть, на- пйться (до опьянения). ефэн неперех. 1) пить; выпивать; 2) сосать (грудь); <> тутын ефэн курйть. ефэнды эфенди (служитель куль- та). ефэныгъэ и. д. В питьё; выпивка; 2) сосание (груди); <> тутын ефэныгъэ курение. ефэреин неперех. пьянствовать. ефэрей пьяница. . ефиин неперех. 1) свистеть, свйст- нуть кому-л.; 2) освистать ко- го-что-л. ефрейтор ефрейтор. ефыгъуэн неперех. завйдовать, позавидовать кому-л. ефыгъул1эн перех. 1) ревновать ' кого-л.; 2) завйдовать кому-л. ефык!ын неперех. переносить, перенестй что-л.; сабийм фэгьа- зэ ефык!ащ ребёнок перенёс корь. еф!эк!ын неперех. превосходйть, превзойтй качеством. еф!эк1уэн перех. 1) улучшаться, улучшиться; узыншагъэр еф1э-
  еф! к!уащ здоровье улучшилось; 2) хорошеть, похорошеть. еф!ыжын неперех. см. ек!ужын. еханэ(рей) числ. порядк. шестой, ехыгъуэ см. егъэзыхыгъуэ I. ехыжын неперех. сойти (с того места, куда взобрался); <> сэ- лам ехыжын попрощаться; ду- нейм ехыжын умереть (букв. уйти из мира). ехын неперех. сходить, сойти, спускаться, спуститься; щ1ы- унэм ехын спуститься в под- вал; <> сэлам ехын поздоро- ваться; лей ехын а) мучить; б) обижать; в) насиловать. ехып!э спуск, сход (место'). ехыщ1анэ(рей) числ. порядк. ше- стидесятый. ехуэхын неперех. 1) свалиться; падать, упасть с чего-л.; 2) перен. снижаться, снизиться, падать, упасть (о ценах). ехужьэн перех. гнать, погнать кого-л. куда-л.; шыхэр еху- жьэн погнать лошадей; хьэ- к!экхъуэк1эр ехужьэн погнать зверя. ехулэк1ын перех. хлестать, хлест- нуть кого-л. ехул1эн перех. 1) подгонять, по- догнать, пригонять, пригнать кого-что-л. куда-л.; 1эщхэр куэбжэм ехул!эн подогнать скот к воротам; 2) принуждать, принудить кого-л. к чему-л. ехул1эныгъэ и. д. принуждение, ехухын I перех. сгонять, со- гнать кого-л. откуда-л. ехухын II перех. пйчкагь, об- кармливать, обкормить кого- -либо. ехьэжьауэ нареч. расточительно, роскошно, великолепно. ехьэжьэн 1. перех. 1) унести что-л. с собой; 2) предприни- мать, предпринятьчто-л.; при- ступать, приступйть к чему-л.; 2. неперех. понести, понестйсь, помчаться (о лошадях). ехьэк1ын перех. занестй; подняв, отвести в сторону (напр. конец бревна); <> 1эр щ1ыбагъымк1э ехьэк!ын убрать руки за спину. ехьэл1эн перех. 1) приклады- вать, приложить, отдавать, от- дать что-л. (напр. силы, уме- ние); къару псори ехьэл1эн при- ложить усйлия; 2) украшать, украсить что-л. чем-л.; 3) под- носйть, поднестй кого-что-л. к кому-чему-л.; хьэпшыпхэр авто- бусым ехьэл1эн поднестй вещи к автобусу; 4) давать, дать (ле- карство). ехьэхын перех. 1) опускать, опу- стйть кого-что-л.; щхьэр ехьэ- хын опустйть голову; 2) спу- скать, спустйть кого-что-л.; ра- бочэхэр шахтэм ехьэхын спу- стйть рабочих в шахту. ехьэхыныгъэ и. д. 1) опускание; 2) спуск. ехьын перех.; щхъуэ ехьын отра- вить кого-л. ехъуэжэн неперех. обменяться, поменяться чем-л. с кем-л. ехъуэжын перех. менять, обме- нять что-л.; тхылъыр ехъуэ- жын обменять кнйгу. ехъуэжыныгьэ и. д. обмен, мёна. ехъуэнын неперех. 1) кольнуть, уязвить, упрекнуть кого-л.; 2) выругать, обругать кого-л ехъуэпсэн неперех. 1) завйдо- вать, позавйдовать кому-л.; 2) соблазняться, соблазнйться чем-л.; 3) влюбляться, влю- биться в кого-л. ехъул!эн неперех. 1) посчастли- виться; 2) справляться, спра- виться с чем-л. е\ъул!эныгъэ 1. успех, удача; ехъул1эныгъэ нэс полный ус- пех; 2. в знач. опр. успешный, удачный. ехъун неперех. нагуливать, на- гулять жйру (о скоте). ехъурджэуэн неперех. выговари- вать кому-л., бранить кого- -что-л. (намёками). ехъуцэцэн неперех. шептать, на- шёптывать что-л. кому-л.; шеп- таться с кем-л.
  ецы ецырхъын неперех. прикасаться, прикоснуться к кому-чему-л.; задевать, задеть кого-что-л. ец1амп1ырауэн неперех. груб. треснуть кого-л. ечэнджэщын неперех. 1) совето- вать, посоветовать что-л. ко- му-л.; 2) советоваться с кем-л. еш усталость; абы еш жыхуа!э ищ!эркъым он не знает уста- лости. еша прич. и прил. усталый, утом- лённый. еша-ел1а прич. выбившийся из сил. ешэжьэн перех. повести, взять с собой кого-л. ешэк!ын перех. 1) обводить, об- вести кого-л. вокруг чего -л.; 2) обматывать, обмотать что-л. чем-л.\ у и щхьэр мыузу боз йо- мышэк! погов. здоровую голову не обматывай бязью (т. е. не делай того, чего не нужно). ешэл!эн перех. 1) подводить, подвести или подвозить, под- везти кого-л. куда-л.-, 2) при- влекать, привлечь кого-л. (к ответственности и т. п.). ешэл!эныгъэ и. д. 1) подвоз; 2) привлечение (к ответственно- сти). ешэхын перех. 1) сводйть, све- сти или свозить, свезти кого- -что-л. вниз; 2) нагибать, на- гнуть что-л. (напр. ветку). ешхыдэн неперех. бранить, по- бранить кого-л. ешын неперех. утомляться, уто- мйться, уставать, устать. ешыныгъэ и. д. утомление, уста- лость. ешыхьэк1ын перех. обматывать, обмотать кого-что-л. чем-л. ещанэ числ. порядк. третий; <> махуэ ещанэм третьего дня. ещанэрауэ нареч. в-трётьих. ещанэрей см. ещанэ. ещэ прич. продажный. ещэк!уэн неперех. охотиться на кого-что-л.-, дыгьужь ещэкТуэн Охотиться на волков. ещэн I неперех. 1) охотиться за кем-чем-л.; 2) перен. стремить- ся к чему-л. ещэн II перех. продать кого-что- -либо кому-чему-л. ещэныгъэ и. д. охота. ещэтэхын неперех.падать,упасть, сползать, сползтй с чего-л. ещэщэхын неперех. сыпаться, посыпаться сверху. ещит!анэ(рей) числ. порядк. двух- сотый. ещищанэ(рей) числ. порядк.трёх- ещхь прил. похожий; ар и анэм ещхыц он похож на мать. ещхьэк!уэн неперех. огорчйть, расстроить кого-л. (печальным известием). ещхьэфэуэн неперех. ударять, ударить кого-л. по голове. ешхьыркъабзэ прил. вылитый, очень похожий. ещхьыркъабзэу 1. нареч. также, равным образом; вмёсте с тем; 2. союз также. ещын неперех. обзывать, обо- звать кого-л. ещыщын неперех. ржать. ещ!а прич. наклонённый. ещ1эжын перех. свести счёты с кём-либо; отомстить, отпла- тить кому-л. (за причинённое зло). ещ!эк!ын перех. строить, по- строить что-л. 'кругом. ещ!экъуэуэн неперех. см. елъэ- бышэуэн. ещ1эн перех. учинять, учинить что-л.; причинять, причинить зло. ещ!опщэуэн неперех. стегать, стегнуть кого-л. (напр. кну- том). ещ1ыл!эн перех. 1) пристраи- вать, пристроить что-л. (к че- му-л. вплотную); 2) заклю- чать, заключить что-л. с кем- -чем-л.(напр. условие, договор). ещ1ын неперех. крениться, на- кренйться. * сянэ(рей) числ. порядк. восьмой.
  — 88 — жас el межд. как (употр. для выра- жения негодования, возмуще- ния)-, el! си унафэр иджыри бгъэ- зэщ!акъыми! как! ты моё при- казание до сих пор не выпол- е!эбын неперех. трогать, тро- нуть, щупать, пощупать кого- -что-л. е!эдэкъэуэн неперех.толкать, тол- кнуть, ударить (рукой). е!эдэкъэуэныгъэ и. д. толкание (напр. ядра)- толчок, удар (ру- кой). е1э-епхъуэу нареч. второпях (букв, дёргая-хватая). е!эзэн неперех. лечить кого-л.; сымаджэм е!эзэн лечить боль- е!эзэныгъэ и. д. лечение. е!эн неперех. дёргать, дёрнуть, тянуть, потянуть. е!эпщэк!уэн неперех. 1) превос- ходить, превзойтй кого-л. (в плохом отношении); быть ху- же кого-чего-л.; 2) см. епщэфы- е!еек1уэн неперех. становиться, стать хуже, ухудшаться, ухуд- шиться. е1уэк!ын неперех. намекать, на- мекнуть о чём-л. кому-л. е!уэк1ыныгъэ и. д. намёк. е!уэнт1эк1ын 1. перех. поворачи- вать, повернуть что-л. (в сто- рону); 2. неперех. поворачи- ваться, повернуться (в сторо- ну)- е1унт!эк1ыныгъэ и. д. поворот. е!убын неперех. глотнуть (жид- кость). е!ул!ын перех. прикреплять, прикрепить, прицеплять, при- цепить, прибивать, прибить что-л. к чему-л. е!ущэщэн неперех. см. ехъуцэ- е!ущ1эхын перех. тесать что-л. (сверху вниз). е!уящ!э забияка, озорник. е!уящ!эн неперех. баловаться; озорничать разг. Е ёлкэ 1. ёлка; илъэсыщ!э ёлкэ новогодняя ёлка; 2. в знач. опр. ёлочный. ёрш ёрш (рыба). Ж жа 1 прич. (см. жэн) бежав- ший. жа II прич. (см. ткын I) трес- нувший. жагъэ бег (лошади); а шым жагьэф! н!эщ у этой лошади хороший бег. жагъын 1. норов (лошади); 2. в знач. опр. норовистый (о ло- шади). жагъуэ 1. 1) неприязнь; 2) обида; 2. в знач. опр. 1) неприятный; неприязненный; 2) обидный. жагъуэгъу враждебно настроен- ный человек. жагъуэл! нелюбимый муж. жакет жакет. жал хребет (лошади). жалыдж кожаный мешок. жан I 1. прил. острый; 2. перо- чинный нож. жан II прил. подвижный, по- движной; быстрый, растороп- ный. жан III ист. княжна. жанагъ подвижность; быстрота, расторопность. жандарм жандарм. жандармерие жандармерия. жанр жанр. жаншэрхъ ист. тяжёлое пере- катываемое орудие нартов в виде большого колеса с ре- жущими лопастями. жаныгъэ см. жанагъ. жаргон жаргон. жармык!э 1. ярмарка; 2. в знач. опр. ярмарочный; жармык!э сату ярмарочная торговля. жасмин бот. жасмин. жасы 1) позднее вечернее время;
  жэ — 89 - 2) молебен, совершаемый позд- но вечером. жэ прич. 1. бегущий; 2. в знач. сущ. бег. жэбза прич. отстоявшийся (о жидкости). жэбзэн неперех. отстаиваться, от- стояться (о жидкости). жэгуэт полукруглое долото жэгундэ 1. свёкла; 2. в знач. опр. 1) свекловичный; 2) свеколь- ный. жэгъуэгьун неперех. враждо- вать. жэжа прич. см. жэжын. жэжыгъуэ пора случки (о ско- те). жэжын неперех. пройти случку или искусственное осеменение (о скоте). жэз 1. латунь; 2. в знач. опр. латунный. жэм 1. корова; 2. в знач. опр. коровий. Жэманшэрыкъ фольк. Жаман- шарйк (любимый боевой конь кабардинского народного героя Андемыркана). жэмэщ коровник, хлев. жэмхэгъасэ уст. посещение дома жениха родственниками невес- ты до свадебной церемонии. жэмыбгъэ яловая корова. жэмыбгъэшэ молоко яловой ко- ровы. жэмыкуэ кулин. молочное блюдо (приготовляемое из варёной сметаны с мукой и свежей брынзой). жэмылъхуэ отёл. жэмытхъу коровье масло. жэмыхьэт 1) квартал; 2) ист. часть населённого пункта, объ- единяемая одной мечетью (соотв. церковному приходу). жэмыш доярка, доильщица, до- ил ьщи к. жэмышэ коровье молоко. жэмыщ!э тёлка (букв, молодая корова). жэн неперех. 1) бежать; 2) течь, бежать (о воде). жэназы панихида. жэназыщ! 1) служёние пани- хиды; 2) место панихиды; 3) участник панихиды. жэнэт (по религиозно-мистиче- ским представлениям, также перен.) 1. рай; жэнэтым хуэдэщ как в раю; 2. в знач. опр. рай- жэнэтбзу щегол. жэнэтыбжэ (по религиозно-ми- стическим представлен шчл)рай- ские врата. жэндаур подвязка барка (уп- ряжного валька пароконной телеги) к телеге со стороны более сильной лошади (это облегчает более слабую или уставшую лошадь). жэныгъэ и. д. бег. жэп иней; жэп техэн покрывать- ся инеем, индеветь. жэпкъ стебель (растения). жэпхъа прич. просохший, обсох- ший. жэпхъын неперех. просыхать, просохнуть, обсыхать, обсох- нуть. жэр прил. 1. быстроногий; 2. в знач. сущ. хороший бегун. жэрагъ умение хорошо бегать. жэрдэм находчивость, инициа- тива; ц!ыхубэм я творческэ жэрдэм творческая инициатива масс. жэрдэмыншэ прил. ненаходчи- вый, безынициативный, бес- помощный. жэрдэмыншэн неперех. быть не- находчивым, быть безынициа- тивным, быть беспомощным. жэрдэмыщ!, жэрдэмщ1ак1уэ ини- циатор. жэрумэ колбаса из овечьих ки- шок. жэрыбэ уст. большой табун ло- шадей. жэрыгъэк!э нареч. бегом. жэрыжэ нареч. на бегу, на скаку. жэрыжэк1э см. жэрыгъэк1э. жэуап 1. ответ; 2. в знач. опр. ответный.
  — 90 — жыг жэуаптак1уэ 1. ответчик; 2. в знач. прил. ответственный. жэуапыншэ прил. не имеющий ответа, безответный. жэхафэ поверхность пола в ком- жэхафэгу середина пола. жэщ 1. ночь; жэщым на ночь; жэщу, жэщк1э ночью; жэщ ныкъуэ полночь; жэщ щы!эп1э ночлаг; жэщщы!эн, жэщ щыгъэ- к!уэн ночевать, заночевать; фи жэщ ф!ы ухъу! спокойной но- чи!; 2. взнач. опр. ночной; жэщ зэманым в ночное время; жэщ дежурнэгъуэ ночное дежур- жэщаплъэ кудесник, гадающий ночью. жэщгъуэлъ человек, приглашае- мый на ночлег (обычно жен- щиной, испытывающей страх, оставшись одной в доме). жэщищ-мэхуищ три дня и три жэщмахуэ сутки. жэщныкъуэ полночь; жэщны- къуэм в полночь; жэщныкъуэм куэдк1э ф1эк1ауэ далеко за полночь. жэщтеуэ (в народной мифологии) домовой. жэщыбг глубокая ночь, середина жэщым нареч. в ночь; Илъэсы- щ!э жэщым в ночь под Новый ГОД. жэщыргъэн неперех. дремать стоя (о лошади). жэщ!ын неперех. сохнуть, вы- сохнуть (о чём-л. намокшем-, также перен.—сильно поху- деть). жеикъуэн неперех. спать слишком долго и крепко. жеин неперех. спать; заснуть, жеиншагъэ бессонница. жеиншэ прил. без сна, бессбн- жеирей прил. 1. сонливый; 2. в знач. сущ. соня. жей прич 1. спйщий; 2. в знач' сущ. сон; спячка (у живот- ных); 3. в знач. прил. сон- жейбащхъуэ прил. сонный, за- спанный. жейбащхъуэнэ1у прил. с заспан- ными глазами. жейнэд см. жеирей. жейнэдыгъэ сонливость, железа анат. железа, желудочек анат. желудочек, женскэ прил.; женскэ род жен- ский род. же1эн перех. сказать что-л. ко- му-л. живописец живописец; ср. так- же сурэтыщ!. жин призрак, наваждение. жинт переплёт, обложка; тхы- лъым жинт телъхьэн перепле- сти книгу. жинтыншэ прил. без переплёта, без обложки, не имеющий об- ложки, непереплетённый. жираф зоол. жираф. жор крест. жуз сура (глава корана). жумар I религиозное нравоучё- ние, проповедь (у мусульман). жумар II бот. манжетка. жумарт прил. щедрый. жумартагъ(э) щедрость. жумэ рел. служба в мечети в пятницу. жумэрэн зоол. 1. суслик; хомяк; 2. в знач. опр. сусличий; хо- мячий; жумэрэныгъуэ сусличья нора; хомячья нора. журнал 1. журнал: 2. в знач. опр. журнальный. журналист журналйст. журнальнэ прил. журнальный, журт тат, горский еврей. жыг 1. дерево; 2. в знач. опр. 1) деревянньш; 2) древесный, жыггъэк! садовод; лесовод (букв. выращивающий деревья). ж ы где лэ бот. дикий клён (букв. глупое дерево). жыгеилъэ местность, поросшая дубами; дубняк.
  жыг жыгей 1. дуб; 2. в знач. опр. дубовый; жыгей ст!ол дубовый стол; жыгей мэз дубовый лес. жыглыц мох; жыглыц къытек!эн обрастй мохом, обомшеть. жыгхадэ 1. сад; 2. в знач. опр. садовый. жыгыщхьэ 1) крона дерева; 2) верхушка дерева. жыгун 1. чугун; 2. в знач. опр. чугунный. жыгу!у дятел. жыгу1ущхьэпс вертишейка (пти- ца из отряда дятлов). жыжьагъ(э) дальность. жыжьаплъэ прил. 1) далеко вй- дящий; 2) перен. дальновид- ный. жыжьаплъэу нареч. дальновйд- но. жыжьэ прил. 1. далёкий, даль- ний; гъуэгуанэ жыжьэ далё- кий путь, дальний путь; 2. в знач. сущ. даль. жыжьэн неперех. быть далёким, жыжьэрыуэ прил. дальнобой- ный. жыжьэу нареч. 1) далеко; 2) из- дали, издалека. жызум 1. виноград (плод и рас- тение); жызум 1эрамэ гроздь винограда; жызум зыгъэк! ви- ноградарь; 2. в знач. опр. ви- ноградный; жызум хадэ вино- градник. жызумей 1. виноград (растение); 2. в знач. опр. виноградный; жызумей къудамэ виноградная лоза. жызумыпс виноградный сок. жызы!э прич. говорящий. жылагъуэ селение, поселение. жылак!э остатки селения. жылан третий год двенадцате- рйчного животного календаря. жылапхъэ с. -х. семенной фонд, семена (для посева). жыласэ с.-х. 1) сеялка; 2) сев. жылэ I семена; семя. жылэ II селение. жылэгъу односельчанин. жылэдэс жйтель селения, жылэку центр селения. жылэк!э конец, край, окраина селения, околица. жылэншэ I прил. не имеющий семян; не имеющий семени, бессемянный. жылэншэ II прил. не имеющий пристанища. жылъкъы первый год двенад- цатерйчного животного кален- даря. жын I неперех. трескаться, трес- нуть. жын II перех. пробежать (ка- кое-/. расстояние). жып 1. карман; 2. в знач. опр. карманный. жыпхъэ шаблон, трафарет. жыпыншэ прил. без карманов. жыпыпхъэ материал на карма- ны. жыпы!у прорезь кармана. жыр 1. сталь; 2. в знач. опр. стальной. жырыбзэ стальной механизм. жырыш поэт, стальной конь (о тракторе). жыхапхъэ веник. жыхафэ см. жэхафэ. жыхафэгу см. жэхафэгу. жыхьэнэмэ (по религиозно-ми- ст ическ им п редставлен иям, также перен.) 1. ад; 2. в знач. опр. адский. жы1эгъуаф1э прил. легко про- износимый. жы!эгъуэ удобный момент, что- бы сказать что-л. жьПэгъуей прил. труднопроиз- ноеймый. жы1эда!уагъ(э) см. жы!эщ1агъэ. жы!эда1уэ см. жы!эщ1э. жы!эмыщ1агъэ 1) непослуша- ние; 2) неисполнйтельность. жы!эмыщ1э прил. 1) непослуш- ный; 2) неисполнйтельный. жы1эн 1. неперех. говорйть; 2. перех. сказать что-л. жы1эфын 1. неперех. уметь гово- рйть; хороню, краейво гово- рйть; 2. перех. уметь, суметь сказать что-л.
  жьэ жы!эщ1агъэ 1) послушание; 2) исполнительность. жы!эщ1э прил. 1) послушный; 2) исполнительный. жы)эщ1эн неперех. 1) быть по- слушным; 2) быть исполни- тельным. жюри жюри. жь жьа прич. прожарившийся. жьабгъуэ прил. имеющий ши- рокий рот, широкоротый. жьагуэ прил. не обладающий красноречием, не умеющий хо- рошо говорить. жьагъэ баран, зарезанный в честь кого-либо или подарен- ный кому-либо. жьагъуэ с.-х. приспособление для косьбы сена узкими поко- сами (надевается на рукоятку под острым углом). жьажьагъ медлительность. жьажьэ I прил. медлительный, жьажьэ II сноп, надетый на улей для предохранения его от дождя. Жьак1агъуэ прил. рыжебородый (букв, желтоборбдый). Жьак1ацэ прил. бородатый, с бо- родой. Жьак1ащхъуэ прил. с седеющей бородой, с сединой в бороде (букв, серобородый). жьак!э борода. Жьак1эншэ прил. безбородый, без бороды. жьак!эпэ кончик бороды. жьак!эпэсыс 1) дрожащий кон- чик бороды; 2) человек с дро- жащей бородой. жьак!эупсып1э парикмахерская. Жьак1эф1ыц1э прил. черноборо- дый. жьак!эху прил. белобородый, се- добородый. жьак!уагъ(э) красноречие, крас- норечивость. жьак!уэ I прил. красноречивый. жьак1уэ II прил. в меру горя- чий (приятный—о пище). жьанэ теснина, ущелье. жьант!ак!уэ неодобр. человек, рвущийся занять почётное место (преимущественно за столом)-, хьэщ1эмыхъу жьан- т!ак!уэщ поел, недостойный гость на почётное место ме- тит. жьант!э почётное место в ком- нате или за столом (которое обычно отводится гостям; со- отв. красный угол). жьант!эдэс гость, восседающий на почётном месте. жьапхъалъэ жаровня. жьауап1э место в тенй, тени- стое место. жьауэ 1) зонт; 2) тень. жьафэ отвисшая губа (букв, ко- жа рта). Жьафэ1урылэл неодобр. губо- шлёп. Жьаф1агъ(э) см. жьак1уагъэ. жьаф1э см. жьак1уэ I. жьэ рот; жьэ к!уэц! полость рта; жьэ къупщхьэ челюсть; жьэ къупщхьэ щ!ы!у верхняя челюсть; жьэ къупщхьэ щ!агъ нйжняя челюсть. жьэ* (жьэдэ*) глагольная при- ставка, обозначает действие, направленное на что-л.; пере- даётся обычно с помощью на- речий прямо, в упор; напр.-. жьэхэплъэн взглянуть, посмо- треть прямо, в упор. жьэбыдэ лошадь, которую труд- но взнуздать (букв, крепкий рот). жьэгу очаг. жьэгупащхьэ 1) место у очага; 2) перен. семейный очаг. жьэгъу I анат. основание нйж- ней челюсти. жьэгъу II подножие горы. жьэгъуашхэ 1. жвачка; 2. в знач. опр. жвачный; 1эщ жьэгъуа- шхэхэр жвачные животные. жьэгъуэшхэн неперех. жевать жвачку.
  жьэ — 93 - жЬэ жьэгъуэшхэрей прил. часто жую- щий жвачку. жьэгъубабэ зоб. жьэгъул жировое отложение (складки) под подбородком. жьэгъуху прил. с белой шеей (о девушке). жьэгъущ!эс жители подножия гор. жьэгъу1угьу прил. 1. сварли- вый, скандальный; 2. в знач. сущ. скандалист. жьэдэгуэн перех. 1) запихивать, запихнуть, заталкивать, за- толкать в рот что-л.-, 2) перен. возразить кому-либо на только что сказанное им (букв, запих- нуть сказанное обратно в рот). жьэдэгъэжыхьын перех. поло- скать рот. -жьэдэгъэлъэдэн перех. засовы- вать, засунуть в рот что-л.-, налить в рот чего-л. жьэдэгъэтын неперех. держать во рту (какую-л. жидкость). жьэдэгъэщэщэн перех. сыпать что-л. в рот. жьэдэдзэн перех. бросить что-л. в рот (чаще другому). жьэдэз полный рот. жьэдэлъын неперех. держать во рту что-л. жьэдзнэн неперех. застревать, застрять в зубах, во рту. жьэдэплъэн неперех. смотреть, посмотреть в рот кому-л. жьэдэпыджэн неперех. ткнуть в рот кого-л. (каким-л. острым предметом). жьэдэсын неперех. находить- ся во рту (букв, сидеть во рту). жьэдэтын неперех. торчать во рту, торчать изо рта. жьэдэт1ыхьын неперех. ковы- рять в зубах. жьэдэуэн неперех. 1) бить в зу- бы; 2) перен. перебивать, пе- ребить кого-л. жьэдэхуэн 1. неперех. попасть в рот; 2. перех. силой отпра- вить что-л. в рот. жьэдэхьэн неперех. помещать- ся, поместиться во рту. жьэдэщэщэн неперех. сыпаться в рот. жьэдэ!эбэн неперех. залезать, залезть рукой (или чем-л. дру- гим) в рот. жьэжьэн неперех. быть медли- тельным, медлить. жьэжьэныгъэ медлительность. жьэжьей анат. почки, почка. жьэлъэт1анэ угол рта. жьэмахуэ поэт, златоуст. жьэмей прил. неодобр. нераз- говорчивый, некрасноречй- вый. жьэмщхьэм прил. 1. тупоголо- вый, тупой; 2. взнач. сущ. ту- пица, болван. жьэмщхьэмыгъэ тупость. жьэн I мед. туберкулёз. жьэн II неперех. жариться, сжа- риться. жьэнахуагъ откровенность. жьэнахуэ прил. и сущ. откровен- ный; откровенный человек. жьэнфэн внутренности (живот- ного), требуха; потроха. жьэпкъ, жьэпкъыпэ подбородок, жьэпхъалъэ жаровня. жьэпхъэбгъу чёлюсть. жьэпхъуантэ 1) полость рта; 2) нёбо. жьэражьэ прич. 1. горящий, пы- лающий; 2. в знач. сущ. жар, горячка. жьэрэжьэн неперех. 1) гореть, пылать; 2) перен. гореть (о больном с высокой температу- рой). жьэрэ!урагь(э) сквернословие. жьэрэ1урэ сквернослов. жьэрэ!урэн неперех. скверносло- вить. жьэрыкуэ орнамент, тиснение на коже. жьэрыкуей жареная картошка. жьэрыплъэ ротозей. жьэрыхъу прил. 1. грубый; 2. в знач. сущ. грубиян. жьэры!эзэ 1) мастер слова; 2) говорун.
  кьэ — 94 — жьэры!уатэ прил. устный, из- устный. жьэхэк!иен неперех. кричать, на- кричать на кого-л. жьэхэк!уэтэн неперех. 1) насту- пать, наступить, надвигаться на кого-что-л.-, 2) перен. под- ступиться к кому-чему-л. жьэхэлъэдэн неперех. подбегать, подбежать к кому-чему-л. жьэхэлъэн неперех. набрасы- ваться, наброситься на кого- -что-л. жьэхэпк!эн неперех. пинать, пнуть ногой кого-что-л. жьэхэплъэн неперех. посмотреть, взглянуть прямо, в упор на кого-что-л. жьэхэплъыхьын неперех. разгля- дывать пристально, в упор кого-что-л. жьэхэпхъэнк!эн неперех. местй что-л. прямо на кого-что-л. жьэхэпхъуэн неперех. хватать, схватить кого-л. спереди (чаще о собаке). жьэхэуэн неперех. толкать, толк- нуть, задевать, задеть кого- -что-л. жьэхэупц1эн перех. наваливать, навалить что-л. на кого-что-л. спереди. жьэхэхуэн перех. гнать, погнать кого-л. прямо на кого-что-л. жьэхуагъ(э) грубость, невежли- вость (в разговоре). жьэхъу см. жьэрыхъу. жьгъей, жьгъыдз прил. 1. мел- кий; 2. в знач. сущ. мелочь. жьгъыру колокольчик (звонок). жьей прил. уст. злоязычный. =жьей вторая часть сложных слов, придаёт уменьшитель- ное значение, указывает на по- томственность', напр.-. джэд- жьей цыплёнок; щ1эжьей скот- -молодняк. жьец лунь (птица). жьуджалэ бот. перекати-поле. жьы I прил. старый; старческий; жьым щытхъуи щ1эр къащтэ поел, похвали старого, а берй молодого; жьы хъун стареть, постареть, стариться, соста- риться. жьы II ветер. жьыбгъэ слабый ветер. жьыгъэ старость. жьыгъэщ1агъэ возраст (букв. старость-молодость). жьык!эфэк1э старьё. жьын перех. чесать, расчёсывать, расчесать что-л. (напр. воло- сы). жьынду фйлин. жьыншагъэ безветрие. жьыншэ прил. безветренный. жьыпэу укрытие от ветра. жьырытэдж прил. привыкший рано вставать. жьытхьэ миф. бог ветра. жьыху 1) вентилятор; 2) веер, жьыщхьэ нареч. на старости лет. жьыщхьэмахуэ счастлйвая ста- жьыщхьэмыгъуэ несчастная ста- рость. жьыщ!а прич. 1) выстиранный; 2) стиравший. жьыщ1ак1уэ прачка. жьыщ!эк1э способ стйрки. жьыщ1эн неперех. стирать, вы- стирать что-л. жьыщ!эпс 1) вода для стйрки; 2) вода после стйрки. жьыщ!эху 1. прохлада; 2. в знач. опр. прохладный. жьыщ!ыгъэубыд зажймы для белья. жьыщ!ыгъуэ 1) стйрка; 2) стй- раное бельё. жьыщ1ын перех. стирать, высти- рать что-л. 3 за прич. процеженный. забастовкэ 1. забастовка; заба- стовка къэ!этын бастовать, за- бастовать, поднять забастов- ку; забастовкэ щ!ын объя- вйть забастовку; 2. в знач. опр. забастовочный.
  забой забой. забойщик забойщик. завод 1. завод; 2. в знач. опр. заводский, заводской. заводскэ прил. заводский, за- водской. заговор полит, заговор; заго- ворим хэт заговорщик. загс (Гражданскэ состояниемкТэ актхэр тхыныгъэмкТэ отдел) - загс (Отдел записи актов граж- данского состояния). загъап!э приют, прибежище; за- гъап!э гъуэтын найтй приют. загъэ покой; абы загъэ жыхуа1э и!экъым он не знает покоя. задать крутизна {склона, горы). задача мат. задача; задачэр щ!ыжын решить задачу; ср. также хьисэп. задачник задачник. задэ прил. крутой; бгы задэ кру- тая гора. задэ-зэкъуэ отец и сын, отец с сыном. задэ-зэпхъу отец и дочь, отец с дочерью. заём заём; заёмым 1э тедзэн подписаться на заём. заказ заказ; заказ щ!ын сделать заказ; заказать что-л.-, заказ- к1э на заказ, по заказу; за- казк1э ящ1а сделанный на за- каз, заказной. заказной прил. заказной. заказыщ! заказчик, заказчица, закон закон; законым тет закон- ный; законк1э по закону; зако- ным и проект законопроект. законодательнэ прил. законода- тельный. законодательствэ законодатель- законопроект законопроект. закъуагъэ 1. одиночество; 2. в знач. опр. одинокий. закъуэ прил. одиночный; оди- нокий; единственный. закъуэрылажьэ работающий в одиночку, единоличник. закъуэрыуэ прил. одноствольный (о винтовке). закъуэт!акъуэ 1. редкость; 2. в знач. опр. редкий. зал зал. залив геогр. залйв. залог грам. залог. залым 1. деспот; 2. в знач. опр. деспотичный; крутой (о нра- залымагъ 1. деспотйзм, деспо- тйчность; 2. в знач. опр. деспо- тический. залымыгъэ 1. насилие, принуж- дение, произвол; 2. в знач. опр. насйльственный, прину- дительный. залымыгъэк!э нареч. насйльно, сйлой. залымыгъэн'щэ прил. без насй- лия, без принуждения, добро- вольный. заметкэ замётка. занэ-зэкъуэ мать и сын, мать с сыном. занэ-зэпхъу мать и дочь, мать с дочерью. занщ1э прил. прямой; гъуэгу занщ!э прямая дорога. занщ1эу нареч. 1) моментально; быстро, мгновенно; ар зан- щ1эу къыщылъэтащ он быстро вскочил; 2) прямо; занщ!эу к!уэн идтй прямо; занщ!эу дэ- к1уей вертикальный. заочнэ прил. заочный; заочнэ еджэныгъэ заочное обучение. заочник заочник, заочница. запад 1. запад; ср. также къухьэп1э; 2. в знач. опр. за- падный. западнэ прил. западный; ср. так- же къухьэп!э. заряд эл. заряд. зарядкэ зарядка; пщэдджыжь зарядкэ утренняя зарядка. заседание заседание; заседание щ1ын провестй заседание, за- седать. заседатель юр. заседатель; на- родна заседатель народный за- седатель. заслон воен, заслон; заслон гъэу- вын выставить заслон.
  - 56 - зэб заслугэ заслуга; Родинэм и пащхьэм щи!э заслугэхэр за- слуги перед Родиной. заслуженна прил. заслуженный (о звании): республикам и за- служенна артист заслуженный артист республики. застава застава. затвор затвор (у ружья и т. п.) зауак!уэ 1) см. зауэл!; 2) драчун. зауап1э 1) фронт; зауап1эм к1уэн идти на фронт; 2) поле боя, поле битвы зауэ 1. 1) война; зауэ ещ!ыл!эн объявить войну; Хэку за- уэшхуэ Великая Отечественная война; 2) бой, битва, сражение; 3) драка; 2. в знач. опр. воен- ный; зауэ къулыкъу военная служба. зауэ-банэ 1) бой, бйтва; 2) борь- ба; 3) драка. зауэл! боец, воин. зауэреигъэ 1) воинственность; 2) драчливость. зауэрей прил. 1. 1)войнственный; лъэпкъ зауэрей воинственный народ; 2) драчливый; 2. в знач. сущ. драчун. зауэщ!эгъэст, зауэщ1эгъэста- к!уэ поджигатель войны. заул некоторое врёмя, какой-ли- бо период времени; заулдэк!ащ прошло некоторое врёмя. захуагъэ 1) прямизна; 2) перен. прямота; справедливость. захуэ прил. 1) прямой; жыг захуэ прямое дерево; 2) прямой; справедлйвый; ц!ыху захуэ справедлйвый человек. зачёт зачёт; зачёт тын сдать зачёг. зачётнэ прил. зачётный; зачёт- нэ ведомость зачётная ведо- мость. защита юр. защйта. защищать: защищать щ!ын перех. защищать кого-что-л.-, защищать щ!ыныгъэ защйта; диссерта- циер защищать щ!ыныгъэ за- щйта диссертации. защ!э прил. одинарный. защ!ысын неперех. распростра- няться, распространиться (о слухах, вестях и т. п.). заявкэ заявка; заявкэ тын сде- лать заявку на что-л. заявление заявление; заявление тын подать заявление. зэ I нареч. 1) одйн раз; зэ къе- джэн прочитать одйн раз; 2) одйн раз, однажды. зэ II 1. кизил (ягода)-, 2. в знач. опр. кизиловый. зэ III нареч. пока; зэ умып!ащ1э пока не торопйсь; <> зэ мыхъу- ми зэ очень скоро, на днях, не сегодня-завтра. зэ IV союз или; то... то; зэ мэп- салъэ зэ мэувы!эж то гово- рйт, то перестаёт. зэ« 1. глагольная приставка 1) служит для образования кате- гории взаимности глаголов, со- ответствует русской частице »ся; напр.: зэзэуэн драться; 2) служит для образования возвратной формы: см. зыг; 2. в сочетании с суффиксом «гъу образует существительное, по- казывающее объединение по ка- кому-л. признаку: напр.: зэ- къуажэгъу односельчане; зэп- сэлъэгъу собеседники. зэакъылэгъу единомышленники, зэбэдзэуэн неперех. отмахивать- ся, отмахнуться от кого-че- го-л. (напр. от мух). зэбэн борьба (спортивная). зэбэнын неперех. бороться; пе- луанхэр зобэн силачи борют- ся. зэбэныныгъэ и. д. борьба. зэбгырыгъэгъуэлъык1ын перех. побуд. ф. от зэбгырыгьуэлъы- к!ын. зэбгырыгъэжын перех. побуд. ф. от зэбгырыжын. зэбгырыгьэк!ын перех. распус- кать, распустйть, отпускать, отпустйть кого-л.-, еджак!уэ- хэр зыгъэпсэхуак1уэ зэбгыры- гъэк1ын распустйть учеников на каникулы.
  зэб — 97 — ЗЭб зэбгырыгъуэлъык!ын неперех. ложиться, разлечься (о мно- гих). зэбгырыджэдын неперех. разбре- даться, разбрестись. зэбгырыдза прич. разбросан- ный. зэбгырыдзын перех. разбрасы- вать, разбросать что-л. зэбгырыжа прич. см. зэбгыры- жын. зэбгырыжын неперех. 1) разбе- гаться, разбежаться; 2) расте- каться, растечься, зэбгырык!ыжын, зэбгырык!ын неперех. расходиться, разой- тись или разъезжаться, разъе- хаться; ц!ыхухэр зэбгыры- к!ащ люди разошлись. зэбгырык1уэтын неперех. раз- двигаться, раздвинуться, рас- ступаться, расступиться. зэбгырылъэлъын неперех. прям, и перен. распадаться, рас- пасться; кружокыр зэбгырылъэ- лъащ кружок распался. зэбгырылъэтык!ыжын неперех. разлетаться, разлететься (в разные стороны). зэбгырытхъуа прич. см. зэбгы- рытхъун. зэбгырытхъун перех. разгре- бать, разгрести что-л.-, уэсыр зэбгырытхъун разгребать снег. зэбгырыт!эт1ын неперех. расте- каться, растечься (о чём-л. густом, напр. о тесте). зэбгырыун неперех. 1) развали- ваться, развалиться; блынхэр зэбгырыуащ стены развали- лись; 2) перен. расходиться, разойтись (о людях). зэбгырыхын перех. 1) разносить, разнести что-л. (доставить)-, почтальоным письмохэр зэб- гырех почтальон разносит письма; 2) растаскивать, рас- тащить, грабить, разграбить что-л. зэбгырыхуа прич. см. зэбгыры- зэбгырыхун перех. разгонять, 7 Кабард.-русск. сл. разогнать кого-что-л.-, жьым пшэхэр зэбгырихуащ ветер ра- зогнал облакй. зэбгъэдэгъэсын перех. побуд. ф. от зэбгъэдэсын. зэбгъэдэгъэтын перех. побуд. ф. от зэбгьэдэтын. зэбгъэдэгъэувэн перех. поста- вить кого-что-л. рядом. зэбгъэдэк!ын неперех. 1) расхо- диться, разойтись (в разные стороны)-, 2) расходиться, ра- зойтись, расставаться, рас- статься (о супругах). зэбгъэдэк!ыныгъэ и. д. развод (супругов). зэбгъэдэк!уэтэн неперех. подо- двигаться, пододвинуться друг К другу. зэбгъэдэк1уэтын неперех. ото- двигаться, отодвинуться друг от друга. зэбгъэдэлъ прич. лежащие вме- сте, рядом. зэбгъэдэлъхьэн перех. класть, положить вместе, рядом что-л. зэбгъэдэлъын неперех. лежать вместе, рядом. зэбгьэдэпщхьэн неперех. под- ползать, подползти друг к другу. зэбгъэдэпщын неперех. отпол- зать, отползти друг от дру- га. зэбгъэдэсын неперех. сидеть вместе, рядом. зэбгьэдэтын неперех. стоять вместе, рядом. зэбгъэдэувэн неперех. становить- ся, стать рядом. зэбгъэдэхын перех. 1) относить, отнести что-л. одно от другого; 2) удалять, удалйть кого-что-л. друг от друга. зэбгъэдэхун перех. отгонять, ото- гнать кого-л. друг от друга. зэбгъэдэшэн перех. сводить, све- сти кого-л. вместе. зэбгъэдыхьэн неперех. подойти друг к другу. зэбгъэрык1уэн неперех. насту- пать друг на друга.
  зэб зэг зэбгъузэнат!э 1. квадрат; квад- рат щ1ын возвести в квадрат; 2. в знач. опр. квадратный; метр зэбгъузэнат!э квадрат- ный метр. зэбгъурыгъэгъуэлъхьэн перех. укладывать, уложить рядом кого-что-л.-, составить вместе зэбгъурыгъэтын перех. держать в стоячем положении кого-л. рядом. зэбгъурыгъэувэн перех. ставить, поставить рядом кого-что-л. зэбгъурыдэн перех. сшивать, сшить что-л. одно с другим. зэбгъурыдзэн перех. соединить что-л. вместе (сшить, слепить, сбить). зэбгъурылъхьэн перех. класть, положить что-л. рядом. зэбгъурыпщхьэн неперех. под- ползать, подползти друг К дру- гу. зэбгъурысын неперех. сидеть ря- дом друг с другом. зэбгъурытын неперех. стоять ря- дом. зэбгъурыт1ысхьэн неперех. са- диться, сесть рядом. зэбгъурыувэн неперех. стано- виться, стать рядом. зэбгъурыщ!эн перех. впрягать, впрячь, запрягать, запрячь кого-л. вместе. зэбжьэкъуэуэн неперех. бодать, боднуть друг друга, бодать- ся. зэбиин неперех. враждовать меж- ду собой. зэбий прич. враждующие между собой. зэблэгъэк!ын неперех. побуд. ф. от зэблэк1ын. зэблэдза прич. сложенный, по- ложенный или связанный, за- вязанный крест-накрест. зэблэдзауэ нареч. крест-накрест (положить, завязать). зэблэдзын перех. положить что- -либо крест-накрест. зэблэжын неперех 1) разминуть- ся в беге; 2) суетиться (о мно- гих). зэблэк1ын неперех. 1) разминуть- ся, разъехаться, разойтись (в пу- ти)-, 2) пересекаться (об ули- цах). зэблэк1ып!э перекрёсток. зэблэун неперех. 1) сорваться (о деле, плане и т. п.); 2) ударять, бить, стрелять (с раз- ных сторон). зэблэхъун перех. менять что-л. (периодически). зэблэша прич. перекошенный. зэблэшын I перех. перекосить что-л.-, бжэр зэблэшын пере- косить дверь. зэблэшын II перех. провести кого-л. мимо. зэблишын неперех. перекосить- ся; абы и напэр узым зэбли- шащ у него лицо перекосилось от боли. зэбуун неперех. мычать (пере- кликаясь друг с другом). зэбыдыл1эн неперех. скреплять- ся, скрепиться друг с дру- зэбын-зэунэ семья (букв, дёти- -родйтели). зэв прил. узкий, тесный; вакъэ зэв тесная обувь. зэвыбжьэ прил. уст. одинако- вый, похожий друг на друга. зэвып!э теснина, узкий проход. зэгиен, зэгиин неперех. упре- кать друг друга. зэгуапэ прил. приятные друг другу. зэгуэгъэжа прич. разрезанный. зэгуэгъэжын перех. разрезать, разрезать что-л.; хъарбызыр зэгуэгъэжын разрезать арбуз. зэгуэгъэза прич. расколотый, рас- щеплённый. зэгуэгъэзын перех. раскалывать, расколоть, расщеплять, рас- щепить что-л. зэгуэгъэк!ын перех. делить, раз- делить на части что-л. зэгуэгъэпщ!эн перех. склеивать, склеить что-л.
  Зэгу— 99 —зэгу зэгуэгъэпын перех. 1) злить, разозлить, бесить, взбесйть, дразнить, раздразнить кого-л.; 2) досаждать, досадить кому-л. зэгуэгъу прил. парный (состав- ляющий пару). зэгуэда прич.' сшитый. зэгуэдэн перех. сшивать, сшить что-л. вдоль. зэгуэдза прич. см. зэбгъуры- дзэн. зэгуэдзэн перех. сшивать что-л. вдоль. зэгуэжын неперех. растекаться, растечься. зэгуэзын неперех. раскалывать- ся, расколоться, расщеплять- ся, расщепиться. зэгуэк!а прич. см. зэгуэк1ын. зэгуэк1ын неперех. разойтись, раздвйнуться в стороны; щ1а- к1уэ к1апэхэр зэгуэк1ащ полы бурки разошлись. зэгуэк1ып1э расщелина, тре- щина (в дереве). зэгуэк!уа прич. влюблённые друг в друга, очарованные друг другом. зэгуэк!уэн неперех. нравиться, понравиться друг другу, влюб- ляться, влюбйться друг в дру- га, очаровывать, очаровать друг друга. зэгуэкъа прич. распахнутый, рас- стёгнутый. зэгуэкъын перех. распахнуть, расстегнуть что-л. (напр. паль- то, ворот рубашки и т. п.). зэгуэлъ прич. 1) соединённые, скреплённые; 2) скрученные; 1уданэ зэгуэлъ скрученные нйтки. зэгуэлъхьэн перех. класть, поло- жить что-л. рядом. зэгуэлъын неперех. лежать ря- дом. зэгуэп 1) злоба; 2) досада; раз- дражение; 3) негодование, гнев, возмущение. зэгуэпхэн перех. связать что-л. вмёсте. зэгуэпхъуа прич. И порезанный; 2) распоротый. зэгуэпхъун перех. 1) порезать что-л.; 1эпэр зэгуэпхъун поре- зать палец; 2) распарывать, распороть что-л. зэгуэпыгъуэ прил. возмутйтель- ный, досадный; 1уэху зэгу- эпыгъуэ возмутйтельный по ступок. зэгуэпын неперех. 1) злйться; 2) досадовать; раздражаться; 3) негодовать, возмущаться. зэгуэп!эн перех. закрывать, за- крыть что-л. (напр. книгу и т. п.). зэгуэрым. нареч. однажды; зэ- гуэрым жэщу однажды ночью, зэгуэт прич. объединённый; ма- мырыгъэм щ!эбэнхэм я къару зэгуэт объединённые усйлия борцов за мир. зэгуэтхъа прич. разорванный, зэгуэтхъын перех. разрывать, разорвать что-л. вдоль. зэгуэтхъып1э разрыв, место раз- зэгуэтын неперех. быть в едине- нии друг с другом; социализ- мэм и къэралхэр быдэу зэгуэтщ страны социалйзма находятся в прочном единении. I зэгуэтып!э место соединения пе- го-л. У, зэгуэуэн I неперех. огорчать, огорчить друг друга. зэгуэуэн II неперех. захлопнув- шись, стукнуться друг о дру- га. зэгуэувэн неперех. сомкнуться, слйться. зэгуэудыгъуэ прил. вызываю- щий; раздражающий. зэгуэудын 1. перех. разбивать, разбйть что-л.; тепщэчыр зэ- .гуэудын разбйть тарелку: 2. неперех. 1) разбиваться, раз- бйться вдребезги; 2) перен. негодовать; сйльно нервни- чать. зэгуэун неперех. кричать друг другу, перекликаться. 7*
  зэгу зэгуэхын перех. 1) распиливать, распилйть что-л. вдоль; бжей жыгыр зэгуэхын распилить чинару; 2) делить, разделить, разъединять, разъединить что- зэгуэхыныгъэ и. д. распилива- ние (продольное). зэгуэшхэн перех. склеивать, склеить что-л.; тхылъымп1э, напэхэр зэгуэшхэн склеивать’ листы бумаги. зэгуэщ1ык!а прич. см. зэгуэ- щ1ык1ын. зэгуэщ!ык1ын 1. перех. разла- мывать, разломать, разло- мить что-л.; щ!акхъуэр зэгуэ- щ!ык1ын разломать хлеб; 2. неперех. разламываться, раз- ломаться, разломиться. зэгул1ын перех. сбивать, сбить, сколачивать, сколотить что-л. зэгупэу нареч. лёжа лицом друг к другу. зэгурыгъэ!уэн перех. побуд. ф. от зэгуры!уэн. зэгуры1уэ прил. согласные друг с другом, единодушные. зэгуры!уэн неперех. согласйться, прийти к согласию; догово- риться между собой. зэгухьэн неперех. объединяться, объединиться между собой. зэгухьэныгъэ и. д. 1) объедине- ние; 2) единение. зэгъ I прил. спокойный, ужив- чивый; ц1ыху зэгъ спокойный человёк. зэгъ II прил. лёгкий, хорошо перевариваемый (о пище). зэгъэбыдыл1эн перех. 1) закре- плять, закрепйть что-л.; ехъу- л!эныгъэхэр зэгъэбыдылЬн за- крепйть успехи; 2) скреплять, скре.пйть что-л. одно с другим. зэгьэгъуэтын перех. 1) найтй что-л.; 2) овладеть кем-чем-л.; щ1эныгъэ зэгьэгъуэтын овла- деть знаниями. зэгъэдэ1уэн перех. 1) заставить кого-л. слушать; 2) перен. укро- тить, поработить кого-л. зэгъэдзэк!а прич. вывернутый. зэгъэдзэк!ыжын перех. 1) лице- вать, перелицевать что-л.; костюмыр зэгъэдзэк1ыжын пе- релицевать костюм; 2) перево- рачивать, перевернуть кого- что-л. зэгъэдзэк!ын перех. 1) вывёр- тывать, вывернуть что-л.; къэ- пыр зэгьэдзэк1ын вывернуть мешок; 2) переворачивать, перевернуть кого-что-л. зэгьэжьэн перех. заставить себя ждать. зэгъэзэгьын перех. 1) быть до- вольным, довольствоваться чем-л.; 2) примирять, прими- рить кого-л. зэгъэзэхуа прич. приведённый в порядок. зэгъэзэхуэжын перех. см. зэгъэ- пэщыжын. зэгъэзэхуэн перех. I) приводйть, привести что-л. в порядок; 2) экономить, беречь что-л.; ахъшэр зэгъэзэхуэн экономить деньги. зэгъэк1эса прич. см. зэгъэк!э- сын. зэгъэк!эсын перех. 1) состав- лять, составить что-л. вместе, рядом, складывать, сложйть что-л.; 2) строить, построить что-л. непрочно; 3) насажи- вать, насадйть что-л. одно на другое. зэгъэк1уа прич. I) упорядочен- ный, приведённый в порядок; 2) примирённый. зэгъэк!уэк1ын перех. 1) изменять, изменйть что-л. (качество, свойство чего-л.); 2) обмени- вать, обменять что-л.; хур к!эрт1офу зэгъэк1уэк1ын обме- нять просо на картофель; 3) перен. извращать, извратить что-л.; 4) перен. развращать, развратйть кого-л. зэгъэк!ужын перех. 1) приводйть, привестй кого-что-л. в преж- ний вид; 2) мирйть, помирйть кого-л. (враждующие стороны).
  зэгъ зэгъэк1ун перех. 1) упорядочить, привестй в порядок что-л.; 2) примирять, примирить, ми- рить, помирить кого-л. зэгъэкъун перех. 1) ставить, по- ставить, прислонив друг , к другу; 2) тянуть что-л. в раз- ные стороны (пытаясь перетя- нуть друг друга). зэгъэлъагъун перех. увидеть, по- видать кого-л. разг.; сабийр зэгъэлъагъун повидатьребёнка. зэгъэлъэн перех. 1) плиссиро- вать что-л.; 2) морщить, на- морщить что-л. (лоб, нос). зэгъэлъэ!ун неперех. заставить себя просйть; абы щхьэк!э сызумыгъэлъэ!у не заставляй себя просйть из-за этого. зэгъэн неперех. успокаиваться, успокоиться. зэгъэпэщыжа прич. 1) исправлен- ный; 2) восстановленный, ре- ставрйрованный. зэгъэпэщыжын перех. 1) испра- влять, исправить что-л.; чи- нить, починить, ремонтйро- вать, отремонтйровать что-л.; 2) восстанавливать, восстано- вйть, реставрировать что-л. зэгъэпэщыжыныгъэ и. д. 1) ис- правление; почйнка, ремонт; 2) восстановление, реставра- ция. зэгъэпэщын перех. 1) составлять, составить что-л.; создавать, создать, организовывать, орга- низовать что-л.; бригадэ зэгъэ- пэщын создать бригаду; 2) украшать, украсить что-л.; наряжать, нарядйтького-что-л. зэгъэпэщыныгъэ и. д. 1) соста- вление; создание, организа- ция чего-л.; 2) украшение че- зэгъэплъын неперех. подверг- нуть себя осмотру, освиде- тельствованию (со стороны другого лица). зэгъэпсэлъэн неперех. побуд. ф. от зэпсэлъэн. зэгъэпц1а прич. см. зэгъ?пц!ын- зэгъэпц1ыжын перех. восстана- вливать, восстановйть что-л. наспех, непрочно. зэгъэпц1ын перех. сделать, по- строить что-л. наспех, не- прочно. зэгъэпщэжын перех. выпрямить тело (только что умершего че- ловека). зэгьэпщэн перех. сравнивать, сравнйть, сопоставлять, сопо- ставить кого-что-л. зэгъэпщ!ын неперех. дать насесть на себя (насекомым). зэгъэсэн перех. 1) побуд. ф. от зэсэн; 2) приучать, приучйть, приручать, приручить кого-л. зэгъэт1ылъэк1ын перех. 1) поло- жйть позадй себя- что-л.; 2) запасаться, запастйсь чем-л., положйть про запас что-л. зэгъэуэн неперех. побуд. ф. от уэн. зэгъэувэк!ын перех. отставить от себя что-л. в сторону. зэгъэувэл!эн перех. 1) побуд. ф от зэувэл1эн; 2) ставить, по- ставить кого-что-л. рядом. зэгъэунтЫун перех. сталкивать, столкнуть кого-что-л. зэгъэу1ун перех. 1) собирать, собрать кого-что-л. (в одном месте); 2) см. зэгъэунтЫун. зэгъэхъуэпсэн перех. побуд. ф. от зэхъуэпсэн. / зэгъэхъул1эгъуей прил..^ трудно осуществймый. зэгъэцырхъын перех. задевать, задеть что-л. (одним предме- том о другой). зэгъэц1ыхун перех. 1) узнавать, узнать кого-л.; 2) знакомиться, познакомиться с кем-чем-л. зэгъэщ!эн перех. 1) учйть, вы- учить что-л.; урокыр зэгъэщ1эи выучить урок; 2) овладевать, овладеть чем-л.; щ1эныгъэхэр зэгъэщ!эн овладеть знания- ми. зэгьэ1эзэн неперех. лечйться; врачыр зэгъэ1эзэн лечйться у врача.
  зэгь зэгъэ!усэн перех. см. зэгъэун- зэгъын неперех. 1) быть полез- ным, усваиваться (о пище); 2) быть уживчивым. зэгъуэк! затишье. зэгъуэлъэгъу лежащие на одной постели. зэгъуэлъэгъун неперех. лежать на одной постели. зэгьунэгъу 1. соседи: 2. в знач. опр. соседний. зэгьусэ 1) единомышленники; 2) спутники; 3) люди, вмёсте находящиеся. зэгъусэн неперех. быть, нахо- диться вмёсте. зэгъусэу нареч. вмёсте. зэдэарэзын неперех. быть в со- гласии, в дружеских отношё- ниях. зэдэгуэшэн неперех. делиться чем-л. мёжду собой. зэдэгуэшын перех. делить что-л. мёжду собой. зэдэгушы!эн неперех. шутить мёжду собой. зэдэгъэгуэшэн перех. побуд. ф. от зэдэгуэшэн. зэдэгъэжэн перех. побуд. ф. от зэдэжэн. зэдэгъэхъун перех. побуд. ф. от зэдэхъун. зэдэгьэ1эпыкъун перех. побуд. ф. от зэдэ1эпыкъун. зэдэжэн неперех. бегать, бежать наперегонки, состязаться в бёге. зэдэкГуэн неперех. идтй вмёсте. зэдэк1уэу нареч. подряд, без вы- бора. зэдэлъху-зэшыпхъу брат и сест- ра, брат с сестрой. зэдэпсэун неперех. жить вмёсте. зэдэуэн неперех. 1) спорить мёж- ду собой; 2) судиться с кем- -чем -л. зэдэхъун неперех. 1) соответство- вать друг другу; 2) быть друж- ным; 3) поспевать, созревать одноврёмённо (о фруктах). зэдэхъуныгъэ и. д. 1) соответ- ствие друг другу; 2) одноврё- мённое созревание; 3) коорди- нация. зэдэшхэ совмёстная еда; зэ- дэшхэ 1эф1щ поел, вмёсте и есть вкуснее. зэдэшхэн неперех. есть вмёсте с кем-л. зэдэ!эпыкъун неперех. помогать, помочь друг другу. зэдэ!ыгъын неперех. поддержи- вать что-л. сообща (напр. ка- кое-л. мероприятие). зэдэ1уэн I неперех. слушаться друг друга; прислушиваться друг к другу. зэдэ!уэн II перех. молотить со- вмёстно что-л. зэджэн неперех. перекликаться друг с другом. зэдза I прич. сшитый, состав- ленный (из отдельных частей). Зэдза II прич. заквашенный; шэ зэдза простокваша из кипячё- ного молока. зэдзэк1а прич. 1. переведённый; 2. в знач. прил. переводный; роман зэдзэк1а переводный ро- ман. зэдзэк1ар перевод (с одного язы- ка на другой). зэдзэк!ын перех. 1) переворачи- вать, перевернуть что-л.; 2) переводить, перевести что-л. (с одного языка на другой). зэдзеин неперех. уст. быть ком- паньоном во врёмя пахоты. зэдзын I перех. сшивать, сшить, составлять, составить что-л. (из отдельных частей). зэдзын II перех. покрываться, покрыться чем-л. (напр. бур- кой, платком и т. п.). зэдзын III перех. заквасить (мо- локо). зэжагъуэ прил. враждёбно на- строенные друг к другу, не- приязненно настроенные по отношёнию друг к другу, не- приятные друг другу. зэжагъуэгьу враги, недоброже- латели.
  зэж — 103 — ЗЭК1 зэжэгъуэгъун неперех. враждо- вать с кем-л., питать взаим- ную неприязнь к кому-л. зэжэгъуэн неперех. быть неприят- ными друг другу, вызывать взаимную неприязнь. зэжэл!эн неперех. подбегать, под- бежать, подъезжать, подъехать друг к другу. зэжьэхэгъэуэн перех. сталкивать, столкнуть кого-что-л. друг с другом. зэжьэхэлъэдэн неперех. 1) под- бежать, подъехать; 2) сойтись, съехаться; машинэхэр зэжьэ- хэлъэдащ машины съехались. зэжьэхэуэн неперех. сталкивать- ся, столкнуться; бжэм деж щызэжьэхэуэн столкнуться в дверях. зэжьэхэуэныгъэ и. д. столкно- вение. зэз 1. жёлчь; 2. в знач. опр. жёлчный; зэз итып!э жёлч- ный пузырь. зэзакъуэ один (единственный) зэзэгъын неперех. жить в согла- сии, в мире между собой. зэзэмызэ нареч. иногда, изредка; сэ ар зэзэмызэ солъагъу я его изредка вижу. зэзэуэжын неперех. подраться, передраться. зэзэуэн неперех. драться, по- драться, биться друг с другом. зэзэуэныгъэ см. зауэ. зэзыдзэк! переводчик. зэзыпх прил. соединительный; зэзыпх союзхэр соединитель- ные союзы. зэижэгъу недоброжелатели, за- вистники. зэижын неперех. 1) завйдовать ДРУГ другу; 2) навредить друг другу из зависти. зэй кизил {куст). зэклассэгъу одноклассники. зэк!элъелъэн неперех. 1) пере- прыгнуть что-л. через что-л. не- сколько раз подряд; 2) пры- гать один за другим. зэк!элъхьэужьу нареч. гуськом, одйн за другим; зэк1элъхьэу- жьу к!уэн идтй гуськом. зэк!элъыгъэк1уэн перех. исправ- но вестй что-л. {напр. хозяй- ство, дело и т. п.). зэк1элъыгъэп!эщ1эн перех. то- ропйться, тороплйво делать зэк!элъык1уэ I прич. 1) непрерыв- но следующий одйн за другйм; 2) навещающие друг друга. зэк!элъык1уэ II прил. 1) акку- ратный, исправный; 2) кра- сйвый. зэк1элъык!уэн I неперех. 1) сле- довать одйн за другйм; 2) навещать друг друга. зэк1элъык!уэн II неперех. 1) быть аккуратным, исправным; 2) быть красйвым. зэк1элъылъэн неперех. прыгать, прыгнуть несколько раз под- ряд. зэк!элъымык!уагъ(э) 1) небреж- ность, неряшливость; беспо- рядок; 2) беззаботность, беспеч- ность. зэк!элъымык1уэ прил. 1) небреж- ный, неряшливый; беспоря- дочный; 2) беззаботный, бес- печный. зэк!элъыпыт прил. непрерыв- ный; зу макъ зэк1элъыпыт непрерывный звон. зэк!элъыпыту нареч. непрерыв- но. \ зэк1элъыуэн неперех. 1) бйть, уда- рять подряд; 2) стрелять бег- лым огнём. / зэк!элъыувэн неперех. становить- ся, стать одйн за другйм, гуськом, в затылок. зэк!эрыблаблэ прил. 1) растрё- панный; 2) развесистый. зэк!эрыблэн перех. сплетать, сплестй что-л.; связывать, связать что-л.; бжьыныщхьэ- хэр зэк1эрыблэн сплестй лу- ковицы в плетень. зэк!эрыгъэпщ1эн перех. склеи- вать, склеить что-л.
  ЗЭК| — 104 — зэк!у зэкЬрыгъуэн неперех склеи- ваться, склеиться. зэк!эрыдэн перех. сшивать, сшить что-л.-, щэк! к!апит!ыр зэкЬрыдэн сшить два куска материи. зэк!эрыжын неперех. растекать- ся, растечься по поверхности чего-л. (о жидкости). зэк!эрык1ын неперех. отстать, отделиться друг от друга. зэк!эрылэл прил. неряшливый, неаккуратный. зэкЬрымык! прил. неразлуч- ный; зэныбжьэгъу зэк!эры- мык! неразлучные друзья. зэк1эрыук!эн перех. см. зэк!э- ры!ул1эн. зэкЬрыхун 1. перех. 1) разго- нять, разогнать кого-л.; 2) от- гонять, отогнать кого-л. друг от друга; 2. неперех. отставать, отстать друг от друга. зэк1эрыщэщ прил. рассыпча- зэк1эрыщэщын неперех. рассы- паться, рассыпаться. зэк1эрыщ!эн перех. связывать, связать что-л. вместе; хьэ- лыгъуанэхэр зэк!эрыщ1эн свя- зывать бублики. зэк1эры!ул1эн перех. прибивать, прибить что-л. одно к друго- му, сбивать, сбить, сколачи- вать, сколотить что-л. вместе; пхъэбгъухэр зэк!эры1ул1эн сбить доски. зэк!эсын неперех. сесть на одного коня, ехать на одном коне (напр. вдвоём). зэк!эщ1эпхъа прич. разбросан- ный, распылённый, рассёян- ный. зэк!эщ1эпхъын перех. разбра- сывать, разбросать, распылять, распылить, рассеивать, рас- сеять что-л. зэк!эщ1эп1иен неперех. торчать в разные стороны. 39к1эщ1этхэн перех. писать что-л. с маленькими промежутками между строчками. зэк!эщ1этхъын перех. рвать, раз- рывать, разорвать на части кого-что-л. зэк!эщ1эуэн перех. 1) ударять, ударить друг друга снизу; 2) перен. подсиживать друг друга, делать неприятности друг дру- зэк!эщ1эук1эн перех. см. зэк!э- ры!ул1эн. зэк1эщ!эхын перех. рассажи- вать, рассадить что-л.; къэ- кТыгъэхэр зэк1эщ1эхын рас- садить растения. зэк1эщ!эхун перех. разгонять, разогнать, рассеивать, рас- сеять кого-что-л.; жьым пшэ- хэр зэк1эщ!ихуащ ветер разо- гнал тучи; бийр зэк1эщ1эхун рассеять врага. зэк!эщ1эчын перех. 1) проре- живать, проредить что-л.(напр. растения); 2) перен. разлучать, разлучить кого-л. зэк1эщ1эша I прич. см. зэк!э- щ!эшын I. зэк1эщ1эша II прич. 1) см. зэк!э- щ1эшын II; 2) в знач. прил. иереи.неуравновешенный (о че- ловеке). зэк!эщ1эшын I перех. растяги- вать, растянуть что-л. (в раз- ные стороны); растаскивать, растащить кого-л. (в разные стороны). зэк1эщ!эшын II 1. перех. кри- вить, покривить что-л.; 2. неперех. кривиться, гримасни- чать, строить гримасы. зэк!у прил. подходящие, соот- ветствующие друг другу, до- стойные друг друга. зэк!уэк1а прич. 1) изменивший- ся; 2) порченный, испорчен- ный. зэк!уэк1ын неперех. 1) изменять- ся, измениться; 2) портиться, испортиться. зэк!уэл1эн неперех. подходить, подойти друг к другу. зэк1уэтэл!эн неперех. подойти друг к другу вплотную.
  — 105 — зэлъ зэк!у зэк1уэц1ыгъэджэрэзэн перех. ска- тывать, скатать что-л. (напр. шинель). зэк1уэц1ыгъэджэрэзык!ын, 39- к!уэц1ыгъэхун перех. развора- чивать, развернуть, раскаты- вать, раскатать что-л. (напр. ковёр). зэк!уэц!ыдэн перех. зашивать, зашить, обшивать, обшйть, па- ковать, запаковать что-л. во что-л. (напр. посылку). зэк1уэц1ыжын неперех. развора- чиваться, развернуться (о чём-л. скатанном). зэк1уэц!ык1ын неперех. разро- диться. зэк!уэц1ыпха связка; тхылъ зэк!уэц1ыпха связка книг. зэк1уэц1ыпхэн перех. связывать, связать, завязывать, завязать что-л. зэк1уэц1ыхын перех. развора- чивать, развернуть, раскры- вать, раскрыть что-л. зэк1уэц1ыхун неперех. развора- чиваться, развернуться, рас- крываться, раскрыться. зэк!уэц1ышыхьын перех. свёр- тывать, свернуть, скатывать, скатать что-л. зэк!уж прил. статный, ладный; 1эпкълъэпкъ зэк!уж статная фигура. зэк1ужу нареч. ладно. зэк!ужын неперех. мириться, по- мириться друг с другом (после ссоры). зэкъуажэгъу односельчане. зэкъуэт прил. 1) стоящие вплот- ную, рядом; 2) перен. единый, сплочённый. зэкъуэтын неперех. 1) стоять рядом, вплотную друг к другу; 2) перен. быть сплочёнными, быть солидарными. зэкъуэтыныгъэ сплочённость, единство, солидарность; пар- тией и зэкъуэтыныгъэ един- ство партии. зэкъуэувэн / еперех. 1) стать друг за другом; 2) перен, спло- титься, стать солидарными, солидаризоваться. зэкъуэхуа I прич. 1) неожидан- ный, нежданный; 2) нечаян- ный. зэкъуэхуа II прич. обедневший, зэкъуэхуауэ I нареч. 1) неожи- данно, врасплох; 2) нечаянно. зэкъуэхуауэ II нареч. бедно. зэкъуэхун I неперех. попасть впросак, оплошать. зэкъуэхун II неперех. обеднеть, зэкъуэчын перех. см. зэк1эщ!эчын. зэкъуэш братья. зэкъугъын неперех. выть, пере- кликаясь (напр. о волках). зэкъузылГэн перех. прижимать, прижать кого-что-л. к себе или друг к другу. зэл прил. единоутробные, род- ные. зэлымп!ын неперех. см. зэлъэн. зэлъа прич. 1. 1) высохший; 2) завядший; 2. в знач. прил. сморщенный, морщинистый; 3. в знач. сущ. морщина. зэлъабжьэгъу прил. гром, одно- коренные (слова, образованные от одного корня). зэлъащ1ысын неперех. облететь, распространиться (о вестях и т. п.). зэлъэн неперех. 1) сохнуть, усох- нуть, ссохнуться (о коже, шку- ре); 2) вянуть, завянуть; 3) морщиться, сморщиться. зэлъэпагъ прил. лежащие вале- том (головами в противополож- ные стороны). зэлъэпагъыу нареч. лёжа / ва- летом. / зэлъэпкъэгъу прил. однородные, одной породы; жыг зэлъэп- къэгъу деревья одной породы. зэлъэфэл!эн перех. подтащить к себе кого-что-л. зэлъэиЦысын перех. распростра- няться, распространиться (о молве, вести и т. п.). зэлъэ!эсын неперех. 1) касаться, коснуться друг друга; дотя- нуться друг до друга руками;
  зэлъ зэп 2) общаться с кем-л.-, 3) сооб- щаться (о смежных помеще- ниях, о сосудах и т. п.). зэлъихьэн неперех. общаться друг с другом, посещать друг др<та. зэлъыта прич. см. зэлъытын. зэлъытын перех. сравнивать, сравнить кого-что-л. с кем- -чем -л. зэлъы1угъэк!ын перех. побуд. ф. от зэлъы!ук1ын. зэлъы1угъэк1уэтын перех. заста- вить расступиться кого-л. зэлъы!ук1ын неперех. 1) рассту- паться, расступиться; 2) рас- ходиться, разойтись. зэлъы1уупи.1эн неперех. устроить беспорядокгде-л. (напр. в доме). зэлъы!уха прич. убранный, при- бранный. зэлъы!ухын перех. 1) отделять, отделить, обособлять, обосо- бить что-л. друг от друга; 2) убирать, убрать, прибирать, прибрать где-л.\ навести по- рядок. зэл!эужьыгъуэ см. зэлъэпкъэгъу. зэл1зэфыз 1. супруги; 2. в знач. опр. супружеский. зэл1зэфызыгъэ супружество. зэмалъхъэгъу свояки, мужья се- стёр. зэман в разн. знач. время; зэ- маныр дапщэ хъуа? сколько времени?; гъэм и зэман хэр времена года; лэжьэгъуэ зэ- ман рабочее время; щыщхьэ- хуит зэман свободное время; зы зэманым зэдэпсэуа совре- менники. зэманыгъуэ наиболее прият- ный период жизни (обычно о молодости). зэманыжь старое время, старина, зэм-зэм нареч. редко, иногда, зэмыакъылэгъу прил. инакомыс- лящий уст. зэмылъэпкъэгъу прил. неодно- родный. зэмыл!эужьыгъуэ прил. различ- ные, неодинаковые. зэмыпэсынперех. презирать кого- -что-л..; игнорировать кого-л. зэмыфэгъу прил. разноцветные (напр. карандаши). зэмычэнджэщын неперех. отри- цат. ф. от зэчэнджэщын. зэмыщхь прил. неодинаковые, непохожие. зымыщхьын неперех. быть не- одинаковыми, непохожими друг на друга. зэмьПэба прил. нетронутый, не- затронутый. зэмы1эба!а прил. никем не тро- нутый. зэнэ-зэпсэ прич. живущие душа В душу. зэнэ-зэпсэу нареч.-. зэнэ-зэпсэу зэдэпсэун жить душа в душу (дружно, в согласии). зэнтЫун неперех. сталкиваться, столкнуться друг с другом. зэныбжьэгъу друзья, сверстни- ки, товарищи. зэныбжьэгъугъэ дружба, това- рищество. зэныбжьэгъун неперех. дружить, быть в товарищеских отноше- ниях между собой. зэныкъуэкъу 1) спор, пререка- ния; 2) диспут, полемика; 3) оппонент. зэныкъуэкъун неперех. 1) спо- рить друг с другом, прере- каться между собой; 2) вести полемику. зэныкъуэкъуныгъэ и. д. от зэ- ныкъуэкъун. зэнысэгъу невестки жёны брать- ев. зэпартэгъу сидящие за одной партой. зэпартэгъун неперех. сидеть за одной партой. зэпэбж прил. чётный; бжыгъэ зэпэбж чётное число. зэпэбыхъу прил. широкий, рас- шйренный с концов. зэпэгъэк1уэжын, зэпэгъэк!уэн пе- рех. 1) сводить, свести счё- ты с кем-л.: 2) фин. подводить, подвести баланс.
  зэпэгьэт1ысын перех. посадйть, положить кого-что-л. с проти- воположных сторон. зэпэгъэувын перех. 1) ставить, поставить кого-что-л. с про- тивоположных сторон; 2) про- тивопоставлять, противопоста- вить кого-что-л. друг другу; 3) настраивать, настроить ко- го-л. друг против друга. зэпэгъуанэ прил. дырявый. зэпэджэжын неперех. перекли- каться друг с другом. зэпэджэжыныгъэ и. д. переклич- ка. зэпэдзын перех. перебрасывать- ся чем-л. (напр. мячом). зэпэк1уэжын, зэпэк|уэн неперех. расквитаться, быть в расчёте с кем-л. зэпэлъэщ1ыхьын перех. обти- рать, обтереть кого-что-л. (со всех сторон). зэпэмын неперех. обнюхивать, обнюхать друг друга. зэпэплъыхьын перех. рассматри- вать, рассмотреть, осматривать, осмотреть что-л. (со всех сто- рон). зэпэпл1имэ 1. квадрат; 2. в знач. опр. квадратный; метр зэпэ- пл1имэ квадратный метр; зэпэп- л!имэ нап!эу зэрасэ щ1ык1э квадратно-гнездовой посев. зэпэсын перех. признавать, при- знать кого-что-л. достойным себя; удостаивать, удостоить кого-что-л. внимания. зэпэт!ысын неперех. сесть друг против друга. зэпэубыдэ прич. 1. см. зэпэубы- дын; 2. е знач. прил. редкий, дефицитный; хьэпшып зэпэубы- да редкая вещь. зэпэубыдын перех. 1) взять, взяться, схватить, схватить- ся за что-л. с противоположных сторон; 2) не поделить что-л. ' с кем-л. зэпэувын неперех. 1) становиться, стать друг против друга; 2) пе-у пен. повздорить между собой. зэпэхъун неперех. соответство- вать друг другу по силе. зэпэшэчын перех. 1) развеши- вать, развесить что-л. поров- ну; 2) перен. взвешивать, взве- сить, сопоставлять, сопоста- вить что-л. зэпэщ прил. хороший, доб- рый; 1уэху зэпэщ доброе де- ло. зэпэщхьэхуэ прил. противопо- ложные, расположенные на- против, один против другого; 1энат1э зэпэщхьэхуэ участки, расположенные один против другого. зэпэщхьэхуэн неперех. см. зэ- пэ1эщ1эн. зэпэщын неперех. 1) быть гото- вым.приготовиться; гъуэгуанэм хузэпэщын приготовиться в путь; 2) налаживаться, нала- диться. зэпэщ1эдзын перех. отбрасывать, отбросить кого-что-л. друг от друга. зэпэ1эщ1э прил. 1) находящиеся на противоположных концах чего-л.-, 2) находящиеся вдали друг от друга. зэпэ!эщ1эн неперех. 1) быть на противоположных концах че- го-л.; 2) быть, находиться вда- ли друг от друга. зэпедзэк! заплечная сумка, рюк- зак. зэпекъун неперех. тянуть, потя- нуть в противоположные сто- роны кого-что-л зэпехулэк!ын перех. ударить, хлестнуть кого-что-л. зэпкъырылэлын неперех. Г; бол- таться (о чём-л. плохо скреплён- ном или прикреплённом); 2) пе- рен. быть разболтанным, не- дисциплинйрованным. зэпкъырылъэлъын перех. рассы- паться, рассыпаться, распадать- ся, распасться (на составные части). зэпкъырылъхьэн перех. собирать, собрать что-л. (из частей); фо--
  зэп— 108 —зэп чыр зэпкъырылъхьэн собрать ружьё. зэпкъырыудын перех. разбивать, разбйть что-л. (на составные части). зэпкъырыхын перех. 1) разби- рать, разобрать что-л. (напр. машину); 2) перен. разобрать, выяснить что-л. зэплъэк1ыгъуэ: абы зэплъэк!ы- гьуэ къызитакъым он и огля- нуться не дал (сразу наки- нулся). зэплъэк!ын неперех. оглядывать- ся, оглянуться. зэплъэк!ып1э см. зэплъэк!ыгъуэ. зэплъыжын неперех. осматри- ваться, осмотреться, осматри- вать, осмотреть себя. зэпсэгъу влюблённые. зэпсэлъэгъу собеседники. зэпсэлъэн неперех. переговари- ваться, разговаривать между собой. зэпсэлъэныгьэ и. д. переговоры: разговор. зэпсэлъыл!эн неперех. беседо- вать, побеседовать мёжду со- бой. зэпхидзын неперех. пробивать, пробить что-л. насквозь (о пу- ле). зэпхыжын неперех. протекать, протечь, дать течь. зэпхык!ын неперех. просачиваться, просочиться (о воде). зэпхын перех. 1) связывать, свя- зать кого-что-л.; 2) перен. уста- новить общение, тесную связь зэпхырылъэфын перех. 1) протя- гивать, протянуть что-л. через что-л.; 2) перетаскивать, пере- тащить кого-что-л. через что-л. зэпхыун неперех. ударять из- редка. зэлц!ын неперех. закиснуть (о молоке). зэпщэфьПэн неперех. схватиться, помёряться силами. зэпщ!эхэдзауэ нареч. в обним- ку. зэпщТыхэлъын неперех. быть в объятиях друг друга. зэпыбжэн перех. присчитывать, присчитать что-л. (одно к дру- гому). зэпыгъэжын перех. перерезать, перерёзать что-л. зэпыгъэжьэн перех. сваривать, сварить что-л. (части чего-л.); приваривать, приварить что-л. к чему-л. зэпыгъэзын перех. разделить что-л. поперёк. зэпыгъэк1эн перех. сращивать, срастить что-л. (напр. сло- манную кость). зэпыгъэк1ын перех. побуд. ф. от зэпык!ын. зэпыгъэк!уэтын перех. отодви- гать, отодвинуть что-л. одно от другого. зэпыгьэлъэлъын перех. разру- бать, разрубить что-л. (на мел- кие куски). зэпыгъэлъын перех. быть посрёд- ником мёжду влюблёнными. зэпыгъэсык!ын перех. пережи- гать, пережечь что-л. (разде- лить огнём). зэпыгъэун перех. прекращать, прекратить, приостанавливать, приостановить что-л. зэпыгъук1ын I неперех. 1) пере- сыхать, пересохнуть (напр. в середине); 2) перен. сильно похудеть. зэпыгъук!ын II перех. перегры- зать, перегрызть что-л. зэпыда прич. сшитый зэпыдэн перех. сшивать, сшить что-л. одно с другим. зэпыджын неперех. бодаться, бо- дать друг друга. зэпыдзэн перех. составлять, со- ставить что-л. (из частей). зэпыжьэн неперех. вариться, сва- риться (о металле). зэпык!эн неперех. срастаться, срастись. зэпык1ыжын неперех. расста- ваться, расстаться, разводить- ся, развестись (о супругах).
  — 109 - зэп зэпык!ын неперех. расходиться, разойтись (порвать отноше- зэпык!уэтын неперех. отступать, отступить, отодвигаться, ото- двинуться друг от друга. зэпылэжьык1ын неперех. сра- ботаться, износиться в попе- речнике (напр. о деталях ма- шины, об инструментах). зэпылъ прич. 1. см. зыпылъын; 2. в знач. сущ. влюблённые. зэпылъэлъын неперех. рассы- паться, рассыпаться (на мел- кие куски). зэпылъэщ!ыхьын перех. очи- щать, очистить что-л.; обти- рать, обтереть кого-что-л. зэпылъхьэн перех. класть, по- ложить кого-что-л. рядом. зэпылъын неперех. 1) лежать, находиться рядом с чем-л.; прилегать к чему-л.; 2) дру- жить; любить друг друга. зэпылъып!э стык, место стыка, зэпыму прил. непрерывный; уэшх зэпыму непрерывный дождь. зэпымууэ нареч. непрерывно. зэпымуугъэ непрерывность. зэпымууж прил. непрерывный; нескончаемый; 1эгуауэ зэпы- муужхэр долго несмолкаемые аплодисменты. зэпырыгъэжын перех. 1) побуд. ф. от зэпырыжын; 2) перекй- дывать, перекинуть что-л. че- рез что-либо (напр. шест через реку). зэпырыгъэк!ын перех. побуд. ф. от зэпырык!ын. зэпырыгъэсык1ын перех. побуд. ф. от зэпырысык!ын. зэпырыджэдын неперех. пере- ходить, перейти что-л., через что-л. (напр. болото или через болото). зэпырыдз прил. клетчатый, в клетку; щэк! зэпырыдз клет- чатый материал. зэпырыдзын перех. перебрасы- вать, перебросить, перекйды- вать, перекйнуть что-л. через что-л. зэпырыжын неперех. перебегать, перебежать что-л.,- через что- либо. зэпырык!ын неперех. перехо- дйть, перейти что-л., через что-л.; уэрамым зэпырык!ын перейтй улицу (или через ули- цу)- зэпырылъэфын перех. перетас- кивать, перетащить кого-что-л. через что-либо. зэпырылъын неперех. перепрыги- вать, перепрыгнуть что-л., че- рез что-л.; щ!ыт!ым зэпы- рылъын перепрыгнуть ров (или через ров). зэпырыплъын неперех. смотреть через, сквозь что-либо. зэпырыпщын неперех. перепол- зать, переползти что-л., через что-л. зэпырысык!ын перех. переплы- вать, переплыть что-л., через что-л. зэпырыт!ык1ын перех. перекапы- вать, перекопать что-л. зэпырыхын перех. переносить, перенести кого-что-л. через что-л.; сабийр псы ц!ык!ум зэпырыхын перенести ребёнка через ручей. зэпырыхук!ын перех. перегора- живать, перегородить что-л. зэпырыхун перех. перегонять, перегнать кого-что-л. через что-либо; хъушэр къуэм зэ- пырыхун перегонять стадо через овраг. зэпырышын перех. переводйть, перевестй кого-л. чёрез чтб- -либо; щ!алэ ц!ык!ур псым зэ- пырышын перевестй мальчика чёрез реку. зэпысык!ын неперех. перегорать, перегореть (надвое). зэпытрэ: зэпытрэ зэк!эсу ук!уэ! разг, скатертью дорога! зэпытхъын перех. перерывать, перервать что-л. (напр. верёв- ку).
  - 110 - 'эр зэпытын неперех. 1) быть соеди- нёнными; 2) стоять рядом. зэпытып!э место соединения. зэпыуа прич. прерванный; 1уэху зэпыуа прерванное депо. зэпыугъуэ перерыв; антракт; ар зэпыугъуэ имы!эу мэлажьэ он работает без перерыва. зэпыуда прич. см. зэпыудын. зэпыудын перех. 1) перебить, пе- реломить что-л. (напр. ногу)-, 2) перен. срывать, сорвать что- -либо; зауэщ!эгъэстхэм я мурад- хэр зэпыудын сорвать планы поджигателей войны. зэпыун неперех. приостанавли- ваться, приостановиться; пре- кращаться, прекратиться; уэш- хыр зэпыуащ дождь прекра- тился. зэпыуныгъэ и. д. приостановка; прекращение. зэпыупщ!а прич. см. зэпыу- пщ!ын. зэпыупщ!ын перех. перерезать, перерезать что-л. (напр. про- волоку). зэпыуп!э 1) разрыв, место раз- рыва; 2) перерыв. зэпыфык!ын перех. перегнить, сгнить в поперечнике. зэпыфыщ!ык1ын перех. рвать, порвать, разорвать что-л. (на мелкие куски). зэпыхын перех. распиливать, рас- пилить что-л. зэпыхук!ын перех. перегоражи- вать, перегородить что-л.• пэ- шыр зэпыхук!ын перегородить комнату. зэпыхун 1. перех. 1) разделить, отделить что-л,; 2) отделить одну часть от другой части (напр. в стаде); 2. неперех. рас- падаться, распасться надвое. зэпыч перерыв; зэпыч имы!эу без перерыва. зэпычын перех. перервать что-л.; (уданэр зэпычын перервать нитку. зэпышхэн перех. склеивать, скле- ить что-л. зэпышхык!ын перех. перекусы- вать, перекусить что-л. (напр. нитку). зэпышын перех. растягивать, растянуть, вытягивать, вытя- нуть что-л.; хьэфэр зэпышын растянуть резину. зэпыщэн перех. сплетать, сплестй что-л. вмёсте; соединять, со- единить что-л. (напр. концы верёвки). зэпыщ!а прич. связанные. зэпыщ1эн перех. 11 связывать, связать что-л. (напр. концы верёвки); 2) перен. установить связь, общение с кем-л. зэпыщ!эныгъэ и. д. связь. зэпыщ!ык1ын 1. перех. перело- мить что-л. (напр. палку); 2. неперех. переломиться. зэпы!ун перех. разг, неодобр. устраивать, устроить, состря- пать что-л. зэп!эзэрыт прил. уравновешен- ный; выдержанный. зэп!эзэрытагъ уравновешен- ность; выдержанность. зэрагуэш: зэрагуэш бжыгъэ мат. делитель. зэрагъэбагъуэ мат. множитель; <> зэрагъэбагъуэ таблицэ таб- лица умножения. зэрагъэкъуаншэ прил. обвини- тельный; зэрагъэкъуаншэ за- ключение обвинительное за- ключение. зэрамыщ!эж прил. огромный, очень большой. зэран, зэраныгъэ вред; помеха, зэранын неперех. баловаться. зэра!уатэ прил. грам. повество- вательный; зэра!уатэ псалъэу- ха повествовательное предло- жение. зэра!уэ молотилка. зэрелъэфэжьэн неперех. 1) по- тянуть друг друга; 2) потя- нуться одйн за другим. зэрехужьэн неперех. гнаться, по- гнаться всем вмёсте. зэрехьэжьэн неперех. бежать, по- бежать всем вмёсте.
  зэрешэжьэн неперех. пойти всем вместе. зэрыб печать; зэрыб жьгъей мелкая печать. зэрыбауэ прил. дыхательный; зэрыбауэ гъуэгухэр дыхатель- ные пути. зэрыгъэбыдэн неперех. совме- стно подготовиться к отпору. зэрыгъэгугъэн неперех. обнадё- живать, обнадёжить друг дру- зэрыгъэделэн неперех. вместе ре- шиться на неблаговидное дело. зэрыгъэжанын 1. перех. точить, поточить одно о другое {напр. нож о нож)-, 2. неперех. перен. подбодрить друг друга. зэрыгъэжын перех. быстро раз- вязать что-л. зэрыгъэк1иин неперех. шуметь, кричать всем вместе. зэрыгъэк1ийуэ нареч. с шумом, с криком. зэрыгъэлъэда прич. см. зэрыгъэ- лъэдэн. зэрыгъэлъэдэн перех. завязать что-л. очень плотным узлом {напр. нитку, верёвку). зэрыгъэл1эн неперех. шутить друг с другом, перекидывать- ся шутками. зэрыгъэнэн перех. запутывать, запутать что-л. {напр. пря- жу и т. п.); затягивать, за- тянуть что-л. {напр. узел). зэрыгъэпэжын неперех. сохра- нять верность друг другу (в дружбе, в браке). зэрыгъэуэн перех. см. зэры- пк1ын. зэрыгъэугъуеин неперех. соби- раться, собраться, скучиться {обычно о животных). зэрыгъэунэн неперех. обогащать, обогатить друг друга. зэрыгъэунэхъун неперех. разо- рять, разорить друг друга. зэрыгъэхуэбэн неперех. согре- вать, согреть друг друга. зэрыгъэхьыи перех. 1) см. зэ- хуэгъэдэн; 2) наказывать, на- казать кого-л. {всех, многих)-, 3) уничтожать, уничтожить ко- го-л. {всех, многих). зэрыгъэхъун неперех. прижи- ваться, прижиться, принимать- ся, приняться (о растени- ях). зэрыгъэц1ыхун перех. знако- мить, познакомить кого-л. друг с другом. зэрыгъэшэн перех. женить, по- женить {молодых людей). зэрыгъэшхын перех. 1) стравли- вать, стравить кого-л. {напр. собак)-, 2) скрипеть зубами. зэрыгъэщ!эн перех. сообщать, сообщить друг другу (о вра- гах, соперниках и т. п.). зэрыгъэ1уща прич. 1. сговорив- шиеся; 2. в знач. сущ. заговор- щики. зэрыгъэ!ущыи неперех. 1) сгова- риваться, сговориться; 2) ор- ганизовать заговор. зэрыгъуэтыи неперех. находить, найти друг друга; встречаться, встретиться друг с другом. зэрыдэ прил. швейный; зэрыдэ машинэ швейная машина. зэрыдэгъэхуэн неперех. умещать- ся, уместиться где-л. всем вместе. зэрыдэхын неперех. умчаться, унестись откуда-л. всем вместе. зэрыдэхуэи неперех. вбегать, вбе- жать куда-л. всем вместе. зэрыдэхуеин неперех. вбегать, вбежать друг за другом {на- верх); взбираться, взобраться {наверх). зэрыдэшын неперех. выходить, выйти всем вместе. зэрыджэ калина {ягоды). зэрыджэгу прил. игральный; зэ- рыджэгу куэзыр игральные карты. зэрыджэпс сок калины. зэрыджей калина (кустарник). зэрыдза прич. завязанный уз- зэрыдзэк!э манера, приём завя- зывания узла.
  зэрыдзэн перех. завязывать, за- вязать узел; завязывать, за- вязать узлом что-л. [верёвку и т. п.). зэрыжа прич. развязавшийся (об узле). зэрыжын неперех. развязывать- ся, развязаться; к!апсэр зэ- рыжащ верёвка развязалась, зэрызэ нареч. по одному разу. зэрызэк!элъык1уэ прил. 1) по- следовательный; 2) порядко- вый (напр. номер). зэрызекъуэ возня. зэрызекъуэн неперех. возиться друг с другом (напр. о де- тях). зэрызелъэфэн неперех. 1) валять, таскать друг друга (сцепив- шись)-, 2) перен. канителить, тянуть кого-что-л.; медлить с чем-л. зэрызехуэн неперех. гоняться друг за другом. зэрызехьэн неперех. суетиться, торопиться. зэрызехьэрей прил. суетливые, зэрызешэ прич. см. зэрызешэн. зэрызешэн неперех. водить или возить друг друга; ходить или ездить вместе куда-л. зэрызк!э нареч. одйн на одйн. зэрызыхуагъазэ обращение, при- зыв. зэрыкъуэхын неперех. выбегать, выбежать из-за чего-л. зэрыкъун неперех. избивать, из- бить друг друга. зэрылэ прил. красильный; к!э нареч. по недоразумению, невзначай. зэрына прич. 1) затянувшийся (об узле); 2) перен. запутан- ный (о деле, вопросе и т. п.). зэрынэн неперех. 1) затягивать- ся, затянуться; 1уданэр зэ- рынащ узел на нитке затя- нулся; 2) перен. запутаться (о деле, вопросе и т. п.). зэрыпк!ын неперех. вывихнуть что-л.; лъакъуэр зэрыпк!ын вывихнуть ногу. зэрыпк1ыныгъэ и. д. вывих. зэрыпхъуак!уэ захватчик; гра- битель. зэрыпхъуэн перех. захватывать, захватить чпю-л. силой; гра- бить, разграбить, растаски- вать, растащить что-л. зэрып!ыт1ын неперех. давиться, давить друг друга (в тесноте). зэрытхэ прил. пишущий; зэ- рытхэ машинкэ пишущая ма- шинка. зэрытхьэлэн неперех. душить ДРУГ друга. зэрытын неперех. стоять, на- ходиться внутри чего-л. зэрытып1э 1) место вхождения одной части в другую; 2) су- став. зэрыубыда прич. 1) сцепившие- ся; 2) окрепший. зэрыубыдын неперех. ^схватить- ся (за руки); 2) окрепнуть; Ьпкълъэпкъыр зэрыубыдащ организм окреп. зэрыувэн неперех. плотно вхо- дыщэ зэрылэ позолота. зэрылъагъун неперех. посещать, посетить, навещать, навестить Друг друга; повидаться, уви- деться с кем-л. зэрылъэдэн неперех. затягивать, затянуть узел (на нитке, шну- ре и т. п.). зэрылъэлъын неперех. распус- каться, распуститься (о вя- занье). зэрымышДагъэ недоразумение. зэрымыщ1агъэк!э, зэрымыщ!э- дить, войти одно в другое, подходить, подойти одно к другому (о деталях машины). зэры'ужэгьуа прич. см. зэрыу- жэгъун. зэрыужэгъун неперех. надоедать, надоесть друг другу. зэрыук! битва, драка. зэрыук!ын неперех. 1) биться, драться друг с другом; 2) уби- вать, убить друг друга. зэрыфышДын неперех. 1) ца- рапаться, царапать друг дру-
  зэр J га; 2) бороться друг с дру- гом. зэрыхабзэк1э нареч. по обычаю, зэрыхабзэщи вводи, сл. как при- нято, как установлено, как заведено. зэрыхах прил. избирательный. зэрыхэгъэнэн неперех. проиг- рать друг другу. зэрыхэлъэфэн неперех. 1) втас- кивать, втащить друг друга куда-л.-, 2) перен. втягивать, втянуть друг друга (в не- приятное дело). зэрыхэшэн неперех. вводить, ввести друг друга куда-л. зэрыхын перех. развязывать, развязать (узел). зэрыхуэн неперех. вгонять, во- гнать одно в другое (о дета- лях машин и т. п.), подо- гнать одно к другому. зэрыхуэхъу мат. частное (от деления). зэрыхуей прил. желаемый, же- ланный. зэрыхун I неперех. 1) выпадать, выпасть, вываливаться, выва- литься одно из другого; 2) развязываться, развязаться. зэрыхун II неперех. см. зэрыхьэн. зэрыхьэн неперех. входить, вой- ти одно в другое. зэрыхь-зэрий суета, беготня; волнение. зэрыхьын неперех. 1) нести друг друга по очереди; 2) бежать, нестись куда-л. всем вместе; < 1ейри ф!ыри зэрыхьу псори ищтащ он взял всё без раз- бора. зэрыхъу мат. знак равенства. зэрыхъумэн неперех. охранять друг друга. зэрышагъащЬхэр молодожёны. зырышэн неперех. пожениться, зэрышх прям, и перен. грызня, зэрышхэ прил. столовый; зэ- рышхэ хьэкъущыкъу столовая посуда. зэрышхын неперех. прям, и пе- рен. грызться. 8 Кабард.-русск. сл. 13 — ЗЭТ зэрышхыхьын неперех. стирать- ся, стереться, изнашиваться, износиться от взаимного трения (о деталях, частях машин). зэрыщымыта прил. необычный (букв, каким не был). зэрыщыт прил. 1) целый, не- тронутый; 2) прежний; обыч- ный. зэрыщытауэ нареч. как прежде; как обычно; по-прёжнему, по- -старому; псори зэрыщытауэ къэнэжащ всё осталось по- -прёжнему. зэрыщЬн неперех. знать друг о друге. зэрыщ!эшын неперех. выводить, вывести друг друга, (из по- мещения). зэры1ыгъ прил. сплочённый, сплочённые, единый, единые; коллектив зэры1ыгъ сплочён- ный коллектив. зэры!ыгъын неперех. 1) держать- ся друг за друга; 2) быть сплочённым. зэры!уахыж прил. уборочный; зэры1уахыж машинэ убороч- ная машина. зэры!уэ собир. орудия для мо- лотьбы. зэры!угуэн неперех. столпиться, сгрудиться у чего-л. зэры!ушын неперех. уходить, уйти всем вмёсте. зэса прич. 1. привыкшие; 2. в знач. сущ. привычка; зэсэ сэгъейщ погов. привычка—вто- рая натура. зэсэн неперех. привыкать, при- выкнуть друг к другу. зэт# глагольная приставка, обо- значает полноту, совокупность действия-, напр.: зэтеутхыхьын обрызгать. зэта прич. см. зэтэн. зэтэн неперех. одаривать друг друга, делать друг другу по- дарки. зэтегъэбыдэн перех. плотно за- крыть верх чего-л. (напр. ящи- ка).
  зэт—114—зэт зэтегъэджэлэн перех. валить, по- валить одно на другое. зэтегъэжа прич. разрезанный по горизонтали. зэтегъэжын перех. разрезать, разрезать что-л. по горизон- тали. зэтегъэк!уэдэн перех. 1) нерас- чётливо потратить, растратить попусту что-л.; 2) портить, испортить, приводить, приве- сти в негодность что-л. зэтегъэл!эн перех. уничтожать, уничтожить кого-что-л., мо- - рйть, уморить кого-л. (во мно- жестве). зэтегъэплъэн перех. дать воз- можность видеться, увидеть- ся. зэтегъэсхьэн перех. жечь, по- жечь всё. зэтегъэсын перех. нагромождать, нагромоздить одно на дру- гое. зэтегъэт!ысхьэн перех. класть, положить одно на другое, одйн предмет на другой. зэтегъэуэн перех. разрушать, разрушить, валйть, повалйть что-л.; блыныр зэтегъэуэн разрушить стену. зэтегъэува прич см. зэтегъэу- вэн. зэтегъэувэн перех. ставить, по- ставить одно на другое; ст!о- лымрэ шэнтымрэ зэтегъэувэн поставить стул на стол. зэтегьэувы!эн перех. приоста- навливать, приостановйть что- -либо. зэтегъэук!уриен перех. валйть, навалить одно на другое. зэтегъэфыхьын перех. побуд. ф. от зэтефыхьын. зэтегъэхуэн перех. уместить, складывая одно на другое. зэтегъэхун перех. разваливать, развалйть что-л. (напр. копну сена). зэтегъэщэхэн перех. разрушать, разрушить что-л. до основа- ния. затеда прич. сшитый вдвое или в несколько слоёв. затедэн перех. сшивать, сшить вдвое или в несколько слоёв чпю-л. зэтедыжэн перех. нашивать, на- шйть одно на другое; латать, залатать что-л. зэтедытэн перех. стегать, про- стегать что-л. (напр. одеяло). зэтеджэлэн неперех. упасть, на- валйться друг на друга. зэтедза I прич. (см. зэтедзэн) заброшенный. зэтедза II прич. см. зэтедзын. зэтедзэн перех. забросить что-л. одно на другое. зэтедзын перех. 1) разбрасы- вать, разбросать что-л. (обна- жая нижние слои чего-л. сло- женного); 2) листать, перели- стывать, перелистать что-л. зэтежын неперех. 1) расплы- ваться, расплыться в улыбке; 2) скользить (о шёлке); 3) от- крываться, открыться, рас- крываться, раскрыться (напр. о чемодане). зэтез прил. сложенный, свален- ный в кучу. зэтезэрыгуэн неперех. напирйть, напереть сообща на что-л. зэтек!ын неперех. 1) раскрыть- ся; образовать щель, при- открыться; 2) слоиться, рас- слойться. зэтек1уэдэн неперех. гйбнуть, по- гибнуть, пропасть (во множе- стве). зэтек!утэн перех. насыпать, на- сыпать что-л. кучей; ссыпать, ссыпать что-л. в кучу; к!эр- т!офыр самэу зэтек1утэн ссы- пать картофель в кучу. зэтекъуэн перех. натягивать, на- тянуть одно на другое. зэтекъута прич. разрушенный, зэтекъутэн 1. перех. разрушать, разрушить до основания что- -либо; 2. неперех. разрушать- ся, разрушиться. зэтелъ прич. см. зэтелъын.
  — 115 - зэт зэтелъхьа прич. сложенные, на- ложенные одно на другое. зэтелъхьэн перех. 1) наклады- вать, наложить одно на дру- гое; 2) возводить, возвести что-л. (напр. стену). зэтелъын неперех. лежать одно на другом. зэтел!эн неперех. мереть, дох- нуть, подохнуть (во множест- ве—о скоте).1 зэтел1эныгъэ и. д. массовый па- дёж (скота), мор. зэтемэхэн неперех. падать в об- морок (о многих). зэтепщ!ык1ын неперех. слоить- ся, расслоиться. зэтеп!а прич. закрытый, при- крытый. зэтеп!эн перех. закрывать, за- крыть, прикрывать, прикрыть кого-что-л. чем-л. зэтеп!ыт1эн перех. передавить, задавить кого-л. (многих). зэтес прил. 1) ладный; 2) ров- ный; гъуэгу зэтес ровная до- зэтесабырэн неперех. затихать, затихнуть, смолкать, смолк- нуть. зэтет I прил. многоэтажный; унэ зэтет многоэтажный дом. зэтет II прил. выдержанный, уравновешенный, воспитанный, зэтетхъа прич. 1) раскрытый; 2) вскрытый, распечатанный. (напр. о конверте). зэтетхъын перех. 1) раскрывать, раскрыть что-л. (напр. чемо- дан); 2) вскрывать, вскрыть, распечатывать, распечатать что-л. (напр. конверт). зэтетхъуа прич. см. зэтетхъуэн. зэтетхъуэн перех. сгребать, сгре- сти что-л. (в кучу). зэтетын I неперех. стоять один на другом. зэтетын II неперех. быть вы- держанным, уравновешенным; быть воспитанным. зэтеуэн неперех. 1) разрушаться, разрушиться, разваливаться, развалиться; 2) захлопнуться (о крышке и т. п.). зэтеуба прич. утоптанный, ут- рамбованный. зэтеубэн перех. утаптывать, утоп- тать, утрамбовывать, утрамбо- вать что-л. зэтеубгъуэн перех. накрывать, накрыть кого-что-л. в несколь- ко раз. зэтеубыда прич. сдержанный, спокойный. зэтеубыдауэ нареч. сдержанно, спокойно. зэтеубыдэн перех. 1) приоста- навливать, приостановить что- -либо; 2) прям, и перен. сдер- живать, сдержать кого-что-л,; губжьыр зэтеубыдэн сдержи- вать гнев. зэтеувэн неперех. 1) стать друг на друга; 2) упорядочиваться, упорядочиться, налаживаться, наладиться; 1уэхур зэтеуващ дело наладилось. зэтеувы!эн неперех. приостанав- ливаться, приостановиться. зэтеувы1эныгъэ и. д. приоста- новка. зэтеувы!эп1э стоянка, место стоянки. зэтеудын перех. ударом отде- лить что-л. зэтеук!эн перех. перебить, пе- рестрелять кого-л. (многих). зэтеупл1энщ!а прич. свёрнутый (в рулон и т. п.). зэтеупл!энщ!эн перех. свёрты- вать, свернуть что-л. (в ру- лон и т. п.). зэтеуп!эщ1эн перех. плющить, расплющить что-л. (многое). зэтеухэн перех. 1) окончить, ис- черпать что-л.; 2) уничтожить что-л. (многое). зэтеу1эф!эжын, зэтеу1эф!эн пе- рех. успокаивать, успокоить кого-л. зэтефыхьа прич. сгнивший, про- гнивший изнутри. зэтефыхьын неперех. гнить, сгнить (о сложенном в кучу).
  зэт — 116 — зэф зэтефышДэн неперех. см. зэхэ- фыщ1эн. зэтеха прич. раскрытый. зэтехын перех. 1) раскрывать, раскрыть что-л. (напр. че- модан)-, 2) разбирать, разо- брать что-л. (напр. штабель). зэтехуа I. прич. см. зэтехуэн. зэтехуа II прич. (см. зэтехун) 1) распавшийся; 2) обеднев- ший. зэтехуэн неперех. 1) совпадать, совпасть; 2) стать аналогич- ным. зэтехуэныгъэ и. д. совпадение. зэтехун неперех. 1) распадаться, распасться; 2) обеднеть, обан- кротиться. зэтеша прич. раскрытый. зэтешха прич. наклеенный. зэтешхэн перех. наклеивать, на- клеить одно на другое. зэтешхыхьын перех. съедать, съесть всё, что подано на стол. зэтешын перех. 1) раскрывать, раскрыть (пасть, рот); 2) раз- матывать, размотать что-л. зэтещэхэн неперех. обрушивать- ся, обрушиться (о строении). зэтещэхуэн перех. закупать, за- купить что-л. (многое). зэте1ыгъэн перех. сдерживать, сдержать кого-что-л. зэте1уба прич. см. зэте!убэн. зэте!убэн перех. накрыть одно другим (напр. одну тарелку другой). зэте!ул1а прич. забитый; заколо- ченный. зэте!ул!эн перех. забивать, за- бить что-л.; заколачивать, за- колотить что-л. (напр. ящик). зэт!эхъун неперех. чесаться, че- сать что-л. зэт1олъхуэныкъуэ близнецы. зэуак!уэ воин, боец. зэуак!уэ-бэнак!уэ 1. драчун; 2. в знач. опр. драчливый. зэуэк1ын неперех. ударить кого- -что-л. позади себя. зэуэл1эн неперех. удариться, стукнуться друг о друга (напр. о бильярдных шарах). зэуэн неперех. воевать, сражать- ся. зэуэреигъэ 1) воинственность; 2) драчливость. зэуэреин неперех. 1)’ быть воин- ственным; 2) быть драчли- вым. зэуэрей прил. 1. 1) воинствен- ный; 2) драчливый; 2. в знач. сущ. драчун, забияка. зэубзэжын неперех. уступать, уступить друг другу. зэубзэрэбзэн неперех. ласкать- ся друг к другу. зэувэл1эн неперех. 1) становить- ся, стать вплотную друг к дру- гу; 2) сталкиваться, столк- нуться друг с другом. зэунэкъуэщ родственники, но- сящие одну фамилию. зэунэц1эджэгъу однофамильцы (не состоящие в родстве). зэунтЫун неперех. сталкивать- ся, столкнуться друг с дру- гом (не сильно). зэупсеин перех. приставлять, приставить одно к другому; поставить что-л. рядом, соста- вить что-л. вмёсте (напр. вин- товки). зэусэгъуджэн неперех. пренебре- гать, пренебречь чем-л.; брез- гать чем -л. зэутхын перех. брызгать, брыз- гаться (водой). зэут1ып!цын перех. напускать, напустить кого-л. друг на дру- га; стравливать, стравить ко- го-л. зэухыл1эн неперех. договаривать- ся, договориться о чём-л. мё- жду собой. зэу!у 1. совокупность; 2. взнач. опр. совокупный. зэфэгъу прил. одноцветные, од- ного цвета. зэфэдафэгъу собутыльники. зэфэзэщ см. зэфэгъу. зэфиин непепех. пересвистывать- ся.
  зэф! — 117 — зэф! зэф! прич. 1. живущие в мире между собой, живущие друж- но; находящиеся в хороших отношениях; 2. в знач. сущ. друзья. зэф!эгъэзэрыхьын перех. запу- тывать, запутать что-л. (напр. вопрос, дело). зэф1эгъэк!ын перех. выполнять, выполнить что-л. зэф1эгъэк!ыншагъэ безынициа- тивность; беспомощность. зэф1эгъэк1ыншэ прил. безыни- циативный; беспомощный. зэф!эгъэнэн перех. 1) цеплять, зацепить одно за другое; 2) перен. ссорить, поссорить ко- го-л. с кем-л. зэфЬгъэувэжын перех. вновь восстановить, вновь наладить что-л. зэф!эгъэувэн перех. восстанавли- вать, восстановить что-л.; на- лаживать, наладить что-л. зэф!эгъэщхьа прич. согнутый (сверху вниз). зэф1эгъэщхьэн перех. сгибать, согнуть что-л. (сверху вниз). зэф!эгъэщ1эн перех. сгибать, со- гнуть что-л. зэф1эда прич. сшитый. зэф!эдэн перех. сшивать, сшить что-л. одно с другйм. зэф1эжын неперех. рассыпаться, рассыпаться (о нанизанных предметах). зэф1эзэрыхьа прич. запутанный (о делах и т. п.). зэф!эзэрыхьын неперех. запутать- ся (о делах и т. п.). зэф!эк! инициатива; деловитость; зэф!эк1 зи!э инициативный; деловитый. зэф!эк1а прич. разрешённый, ула- женный. зэф!эк!ын неперех. разрешить- ся, уладиться (о каком-либо деле). зэф 1эк I ы нш агъэ безыници атйв - зэф1эк!ыншэ прил. безынициа- тивный. зэф!элэл прил. неряшливый, не- ряшливо одетый. зэф!элэлын неперех. быть неряш- ливо одетым. зэф!элъ прич. 1) надетый, наса- женный, нанизанный на что- -либс; 2) собранный; 3) оде- тый. зэф1элъхьа см. зэф!элъ. зэф!элъхьэн перех. 1) надевать, надеть, насаживать, насадить, нанизывать, нанизать что-л. одно на другое; 2) собирать, собрать что-л. (в одно целое)-, 3) надевать, надеть что-л. зэфТэлъын неперех. 1) быть на- детым, насаженным, нанизан- ным; 2) быть собранным; 3) быть надетым. зэф!эл1эн неперех. упасть, рух- нуть (о живых существах). зэф!эмыхьагъ(э) неурядица, не- порядок. зэф!эмыхьэ прил. несобранный, неаккуратный. зэф!эна прич. см. зэф!энэн. зэф!энэн неперех. 1) зацепить- ся, сцепиться (напр. о двух телегах); 2) поссориться, по- вздорить с кем-л. зэф!энэныгъэ и. д. ссора, раз- дор. зэф!эс прич. сидящий. зэф1эсын неперех. сидеть. зэф!эт прил. составной, соста- вленный из частей; костюм зэф!эт костюм (пиджак и брю- ки). зэф!этхъа прич. порванный. зэф!этхъын перех. рвать, по- рвать что-л. зэф!этын неперех. стоять на но- гах. зэф1эт1эт!ын неперех. 1) тянуться (напр. о тесте); 2) перен. быть слабым; 3) обмякнуть (о человеке). зэф1эук!а перех. сколачивать, сколотить, сбивать, сбить одно с другйм. зэф!эун перех. вдевать, вдеть (нитку в иголку).
  зэф! — 118 — зэх зэф!эшын перех. растягивать, растянуть что-л. зэф!эшыныгъэ и. д. растягива- ние. зэф1эщхьэн неперех. 1) сплющи- ваться, сплющиться; 2) суту- литься, ссутулиться, горбить- ся, сгорбиться. зэфЬщын перех. дать друг другу прозвище. зэф!эщ1а прич. см. зэф[эщ!эн. зэф!эщ!эн неперех. упасть, рух- нуть. зэф!эщ1ык1а прич. переломлен- ный. зэф1эщ1ык1ын перех. переломить что-л.; сломать что-л.; башыр зэф!эщ1ык1ын переломить пал- ку. зэф!эщ1ык1ыныгъэ и. д. пере- лом. зэф!э!уа прич. 1) см. зэфЫун; 2) перен. кричащий (о манере, моде и т. п.). зэф1э!ул1эн перех. набивать, на- бить одно на другое. зэфЫун перех. 1) сцеплять, сце- пить одно с другим; 2) наса- живать, насадить одно на дру- гое. зэфЫуныгьэ и. д. 1) сцепление; 2) насадка. зэф!ын неперех. быть в мире, дружбе, согласии, ладу, ла- дить друг с другом. зэхэбэга прич. опухший. зэхэбэгэн неперех. опухать, опух- нуть. зэхэбжэн I перех. причислить одно к другому; считать всех вместе. зэхэбжэн II неперех. ; разг, не- одобр. болтать всем вместе. зэхэбжык!ын перех. считать, со- считать кого-что-л. в отдельно- сти (сортируя считаемые пред- меты). зэхэбз 1. ясность; 1уэхур зэхэбз щ!ын’ внести в дело ясность; 2. в знач. опр. ясный; 1уэху зэхэбз ясное дело. Зэхэбзеен неперех. вылизывать. вылизать, облизывать, обли- зать, облизнуть что-л. зэхэбзыхьа прич. изрезанный, ис- кромсанный. зэхэбзыхьын перех. изрезать, ис- кромсать что-л. зэхэвэ-зэхэжьэ шум-гам (букв. варящееся и жарящееся вме- сте). зэхэвэн I перех. вспахивая, пере- мешивать (землю и дёрн). зэхэвэн II перех. судачить, бол- зэхэвэныгъэ I и. д. вспашка, зэхэвэныгъэ II и. д. болтовня, зэхэвыхьын перех. перепахать что-л. зэхэгъэва прич. сваренные вме- сте. зэхэгъэвэн перех. варить, сва- рить что-л. вместе. зэхэгъэгъуэщэн перех. путать, перепутать что-л. (напр. адрес). зэхэгъэгъуэщэныгъэ 1) и. д. пу- тание; 2) путаница. зэхэгъэжын I перех. различать, различить кого-что-л.; делать различие между кем-л. зэхэгъэжын II перех. 1) отливать, отлить что-л., чего-л.; 2) тех. отливать, отлить что-л. зэхэгъэжыныгъэ I и. д. различие, зэхэгъэжыныгъэ II и. д. 1) от- ливание; 2) тех. отливка. зэхэгъэжьа I прич. зажаренные вместе. зэхэгъэжьа II прич. тех. 1. спла- вленные; 2. в знач. сущ. сплав, зэхэгъэжьэн I перех. жарить, по- жарить, зажарить что-л. вместе (в одной посуде). зэхэгъэжьэн II перех. тех. спла- влять, сплавить (металлы). зэхэгъэзэрыхьа прич. переме- шанный. зэхэгъэзэрыхьын перех. переме- шивать, перемешать что-л. зэхэгъэзэрыхьыныгъэ и. д. пе- ремешивание. зэхэгъэк1аирпч. см. зэхэгъэк1ын. зэхэгъэк!ын перех. 1) отличать, отличить что-л. (напр. ложь
  и правду)-, 2) разделять, раз- делить кого-л. (на две семьи, напр. отца и сына); 3) выяс- нять, выяснить, выявлять, вы- явить что-л. зэхэгъэк!ыныгъэ и. д. 1) разли- чение; 2) разделение. зэхэгъэлыбжьэн перех. см. зэхэ- гъэжьэн I. зэхэгъэлъын перех. побуд. ф. от зэхэлъын. зэхэгъэпшэхъуэн перех. переме- шать кого-что-л. вмёсте. зэхэгъэсын перех. побуд. ф. от зэхэсын. зэхэгъэт!эт!эн перех. побуд. ф. от зэхэт1эт1эн. зэхэгъэт!ысхьэн перех. 1) уса- живать, усадить вмёсте в об- щий круг (многих); 2) селить, поселить кого-л. (в каком-л. районе). зэхэгъэувэн перех. нагромождать, нагромоздить что-л., чего-л. зэхэгъэщэщэн перех. толочь, ис- толочь, измельчать, измельчить что-л. зэхэгъэщыхьын неперех. спле- тать, сплести одно с другим. зэхэгъэщ!ыщ!эн перех. разло- мать, сломать что-л. зэхэгъыхьэн перех. объединять, объединить, сливать, слить что-л. (напр. бригады, заводы и т. п.). зэхэгъыхьэныгъэ и. д. объеди- нение, слияние. зэхэдыгъуэжын перех. расхи- щать, расхитить, разворовы- вать, разворовать что-л.; гра- бить, разграбить что-л. зэхэдыгъуэжыныгъэ и. д. рас- хищёние; грабёж. зэхэдыжа прич. залатанный. зэхэдыжэн перех. латать что-л., ставить заплаты. зэхэдыхьа прич. сшитый из лос- кутов. зэхэдыхьын перех. шить, сшить что-л. из лоскутов. зэхэджэн перех. прясть, спрясть что-л. зэхэдза I прич. (см. зэхэдзэн) сложенный в кучу. зэхэдза II прич. (см. зэхэдзын) рассортированный. зэхэдзэн перех. сложйть, сме- шать что-л. в кучу. зэхэдзэныгъэ и. д. от зэхэ- дзэн. зэхэдзын перех. сортировать, рассортировать что-л. зэхэдзыныгъэ и. д. сортировка, зэхэк!ын неперех. 1) выясниться, выявиться; 2) отдаляться, отда- литься друг от друга. зэхэкъута прич. см. зэхэкъутэн. зэхэкъутэн перех. 1) сломать, разломитьчто-л.; 2) раздробить что-л.; 3) разгромить кого- -что-л. зэхэкъутэныгъэ и. д. разгром. зэхэлыбжьэн неперех. жариться, сжариться вмёсте. зэхэлъ прич. 1. лежащие вмё- сте; 2. взнач. прил. коллектив- ный, общественный. зэхэлъэтэн неперех. слетаться, слететься. зэхэлъэтэныгъэ и. д. слёт. зэхэлъхьа прич. сложенные вмё- зэхэлъхьэгьу мат. слагаемое. зэхэлъхьэн перех. мат. склады- вать, сложйть«mo-л.; бжыгъит! зэхэлъхьэн сложйть два числа. зэхэлъхьэныгъэ и. д. мат. сло- жение; бжыгъит! зэхэлъхьэ- ныгъэ сложение двух чисел. зэхэлъык!э 1) устройство; госу- дарствэм и зэхэлъык!э госу- дарственное устройство; 2) уст- ройство, конструкция; маши- нам и зэхэлъык!э устройство машйны. зэхэлъын неперех. лежать вмё- сте, вперемёшку. зэхэмыбз прил. нечёткий, не- ясный, невнятный. зэхэплъэн неперех. развлекаться, развлёчься, веселйться (в об- ществе). зэхэнлъэныгъэ и. д. развлечение, веселье.
  — 120 — зэхэпсэук1ын неперех. 1) жить в различных материальных ус- ловиях по сравнению друг с другом; 2) уметь жить; уметь вести себя в общежитии. зэхэпсыхэн неперех. спешиться всем вместе. зэхэпц!ыхьа прич. 1) сгустивший- ся; 2) спутавшийся. зэхэпц1ыхьын неперех. 1) сгу- щаться, сгуститься; 2) путать- ся, спутаться (о волосах}. зэхэшцэн перех. замешивать, за- месить что-л. (напр. глину}.' зэхэп!ык1ын перех. неодинаково воспитывать, воспитать кого-л. (одного лучше, другого хуже). зэхэп1ыт!а прич. раздавленный. зэхэп!ыт1эн перех. 1) давить, раздавить что-л.; 2) смешать, разминая; шэмрэ п!астэмрэ зэ- хэп!ыт1эн смешать пасту с мо- локом (см. п!астэ). зэхэс прич. 1. 1) сидящие вме- сте, одной компанией; 2) живу- щие вместе, одной семьёй; 2. в знач. сущ. вечеринка; зэхэс щ!ын устроить вечеринку. зэхэсын неперех. 1) сидеть вме- сте, одной компанией; 2) жить вместе, одной семьёй. зэхэсыхьын неперех. привыкать, привыкнуть к кому-чему-л. зэхэт прич. 1) стоящие вместе; 2) проходящий, текущий (напр. съезд, собрание ит. п.). зэхэтхэн перех. писать, напи- сать что-л. всё вместе. зэхэтхык!ын перех. писать, груп- пируя (по какому-л. признаку}. зэхэтхыхьа прич. исписанный; тхылъымп1э зэхэтхыхьа испи- санная бумага. зэхэтхыхьын перех. исписывать, исписать что-л. (всё целиком). зэхэтхъык!ын неперех. см. зэхэш- хык!ын. зэхэтхъуэн перех. 1) сметать, смести что-л.; 2) перемеши- вать, перемешать что-л. зэхэтык!э образ жизни; манера поведения. зэхэтын неперех. 1) стоять вместе; 2) состояться; нобэ собрание зэхэтын хуейщ сегодня долж- но состояться собрание. зэхэт!эп!эн перех. распарывать, распороть что-л. (во многих местах). зэхэт!эт1эн неперех. разжижать- ся, разжидиться. зэхэт!ысхьэн неперех. 1) садить- ся, сесть вместе (в общий круг); 2) поселяться, поселиться вме- сте где-л. зэхэт!ыхьа прич. см. зэхэт!ы- зэхэт!ыхьын перех. перекопать, расковырять что-л. зэхэуэ перестрелка, перепалка, зэхэуэн I неперех. 1) передраться; 2) перестреливаться; 3) пере- ругиваться, переругаться, бра- ниться, перебраниться, устраи- вать, устроить перебранку. зэхэуэн II неперех. насупиться, нахмуриться. зэхэуэныгъэ и. д. 1) драка; 2) перестрелка; 3) перебранка, зэхэубэрэжьа прич. 1. избитый; 2. в знач. прил. утомлённый, измученный. зэхэубэрэжьэн перех. 1) избивать, избить; 2) утомить, измучить. зэхэубэрэжьэныгъэ и. д. избиё- зэхэубла прич. начатый всеми вместе (напр. о танце). зэхэублак!уэ зачинщик, подстре- катель. зэхэублэн перех. организовы- вать, организовать, устра- ивать, устроить что-л. (напр. собрание, танцы). зэхэублэныгъэ и. д. организация, зэхэувэн неперех. беспорядочно столпиться в одном месте, сгрудиться. зэхэугъуаен перех. сгонять, со- гнать в одно место (скот). зэхэугъуэнэн, зэхэугъуэныхьын перех. изрешетить что-л.; про- дырявить, проколоть что-л, во многих местах.
  зэх — 121 — зэх зэхэудыныщ!а прич. см. зэхэу- дыныщЬн. зэхэудыныщ!эн перех. укачи- вать, укачать, растрясти кого-л. (напр. в пути). зэхэук!эн I перех. 1) избивать, из- бить кого-л.-, 2) мучить, изму- чить кого-л. зэхэук!эн II перех. насупить (брови). зэхэук!эиыгъэ I и. д. 1) избиение; 2) мучение. зэхэупц!эн перех. разбрасывать, разбросать что-л. (небрежно). зэхэупщЬта прич. изрезанный, порезанный. зэхэупщЬтэн перех. изрезать, порезать что-л. (многое). зэхэуп!эн перех. резать, поре- зать мясо тонкими кусками (для посола). зэхэута прич. см. зэхэутэн. зэхэутэн перех. 1) топтать, рас- топтать что-л.; 2) толочь что-л. вместе, перемешивая. зэхэут1эрэзэн неперех. взъеро- шиться. зэхэуфэн перех. 1) обволакивать, обволочь что-л.; 2) см. зэхэу- к!эн II. зэхэуфэныгъэ и. д. обволаки- вание. зэхэуф!аен 1. перех. загрязнить что-л.; 2. неперех. загрязнить- ся. зэхэухуэнэн перех. сплетать, спле- сти что-л. вместе. зэхэуц!эп1а прич. загрязнённый. зэхэуц1эп!эн перех. см. зэхэу- ф1аен. зэхэуц1ыныхьа прич. раскис- ший, размокший. зэхэуц1ыиыхьын неперех. раски- сать, раскиснуть, размокать, размокнуть. зэхэушк!умп!а прич. измятый. зэхэушк1умп!эн перех. мять, из- мять что-л. зэхэущэба прич. толчёный. зэхэущэбэн перех. 1) толочь, истолочь что-л.; 2) перен. из- бивать, избить кого-л. зэхэущыкъуаен перех. крошить, покрошить, искрошить, накро- шить что-л. зэхэу1ухьа прич. см. зэхэу!ухьын. зэхэу1ухьын перех. исклевать что-л. (напр. яблоко); скле- вать (всё). зэхэфыхьа прич. перегнивший, сгнивший. зэхэфыхьын неперех. перегнить, сгнить вместе с чем-л. зэхэфыщ1а прич. 1) исцарапан- ный; 2) разорванный. зэхэфыщ!эн перех. 1) исцара- пать кого-что-л.; 2) разорвать (напр. одежду). зэхэхын I перех. услышать кого- -что-л. зэхэхын II перех. перебирать, перебрать, сортировать, рас- сортировать что-л. (напр. фрукты, овощи). зэхэхыныгъэ и. д. переборка, сортировка. зэхэхуэн перех. 1) сгонять, со- гнать кого-л. вместе; 2) сте- кать в одно место (о реках, ру- чьях и т. п.). зэхэхун перех. 1) сгонять, со- гнать кого-л. (в разные места); 2) выяснить что-л., разобрать- ся в чём-л. зэхэхуныгъэ и. д. выяснение, зэхэхьэжа прич. размолотый, зэхэхьэжэн перех. размалывать, размолоть что-л. вместе (напр. пшеницу и ячмень). зэхэхъук!ын неперех. созревать, созреть в разное время (о фрук- тах, овощах). зэхэц!эла прич. перепачканный. зэхэц!элэн перех. перепачкать кого-что-л. зэхэчэтхъа прич. изодранный, разорванный в клочья. зэхэчэтхъэн перех. изодрать, ра- зорвать что-л. в клочья. зэхэшэн перех. 1) вводить, вве- сти кого-л. (в какое-л. обще- ство, среду); 2) доить в одну посуду (молоко от разных ко- ров).
  — 122 — зэхэшууэн перех. посолить вме- сте что-л. {напр. огурцы и помидоры). зэхэшхык!ын неперех. есть, пи- таться вместе с кем-л. зэхэшыи перех. разводить, раз- вести кого-л. {в разные сторо- ны). зэхэщэщэн неперех. разбиваться, разбиться вдребезги. зэхэщыхьын перех. стричь кого- -что-л. беспорядочно, остров- ками. зэхэщ1а прич. разведённый (о жидкости]. зэхэщ1эн перех. разводить, раз- вести что-л. (о жидкости). зэхэщ!эныгъэ и. д. разведе- ние. зэхэщ!ык1 сознание; зэхэщ!ык!ыр ф!эк!уэдын потерять созна- ние. зэхэщ!ык1ыгъуэ прил. понятный, ясный. зэхэщ!ык!ын перех. понимать, понять, осознавать, осознать, уяснять, уяснить что-л. зэхэщ1ык1ыншагъэ непонятли- вость. зэхэщ!ык1ыншэ прил. непонят- ливый. зэхэщ!ык1ыныгъэ и. д. 1) созна- тельность; 2) понимание. зэхэщ!ытыхьын неперех. вымок- нуть, откйснуть (о замочен- ном. перед стиркой белье). зэхэщ!ыхьа прил. 1) сложный, составной, многообразный (по составу входящих частей)-, 2) коренастый (о человеке). зэхэщ1ыщ1эн неперех. 1) скри- петь; хрустеть; трещать: 2) с треском ломаться. зэхэЬ-зэхэпхъуэ суматоха. зэхэ!уэта прич. 1) мятый, измя- тый, помятый; 2) потёртый, ис- тёртый. зэхэ!уэтэн перех. 1) мять, из- мять, помять что-л. (напр. бу- магу)-, 2) обрабатывать, обра- ботать кожу (кустарным спо- собом). зэхыхьэжа прич. см. зэхыхьэ- жын. зэхыхьэжын неперех. 1) вновь слиться, объединиться; 2) вновь сойтись (о разошедшихся су- пругах). зэхыхьэн неперех. собираться, собраться (напр. на собрание). зэхуаку промежуток (простран- ства и времени). зэхуэгъэбэгъуэн перех. мат. мно- жить, помножить, умножать, умножить что-л. на что-л.; перемножить что-л. зэхуэгъэбэгъуэныгъэ и. д. умно- жение. зэхуэгъэдэн перех. 1) считать кого-л. равными друг другу; 2) относиться к людям спра- ведливо, беспристрастно. зэхуэгъэдизын перех. уравни- вать, уравнять кого-что-л. (по количеству, величине). зэхуэгъэдизыныгъэ и. д. уравни- вание. зэхуэгъэза прич. обращённые ли- цом друг к другу. зэхуэгъэзауэ нареч. лицом к ли- ЦУ- зэхуэгъэзэн перех. устроить встре- чу (между двумя сторонами). зэхуэгъэк!уэн перех. 1) побуд. ф. от зэхуэк!уэн; 2) подгонять, подогнать что-л. одно к дру- зэхуэгъэсын перех. созывать, со- звать кого-что-л. зэхуэгъэсыныгъэ и. д. созыв. зэхуэдэн неперех. быть похо- жим друг на друга. зэхуэдизын неперех. быть рав- ными, одинаковыми (по коли- честву, размеру). зэхуэдзысын перех. 1) собирать что-л. в одно место; 2) перен. разг, скопить, накопить (иму- щество). зэхуэзэн неперех. встречаться, встретиться друг с другом. зэхуэзэныгъэ и. д. встреча. зэхуэк!уэн неперех. 1) идтй или ехать навстречу друг другу;
  зэху 2) посещать, навещать друг друга; 3) подойти друг к другу (о деталях машины и т. п.). зэхуэмыдагьэ неравенство, зэхуэса прич. см. зэхуэсын. зэхуэсын неперех. собираться, собраться всем вмёсте, съехать- ся, сойтись. зэхуэсыныгъэ и. д. сбор, съезд. зэхуэсып!э место сбора, съезда, зэхуэтхьэусыхэн неперех. жа- ловаться, пожаловаться друг ДРУгу. зэхуэтхъуса прич. см. зэхуэ- тхъусын. зэхуэтхъусын перех. сгребать, сгрестй что-л. зэхуэупсэн неперех. одаривать, одарить друг друга чем-л. зэхуэфащэ прил. достойные друг друга. зэхуэфэщэн неперех. быть достой- ными друг друга. зэхуэф! I прич. находящиеся в хороших взаимоотношениях. зэхуэф! II прич. тренированный (о лошади). зэхуэф!ын I неперех. иметь хоро- шие взаимоотношения. зэхуэф!ын II неперех. быть тре- нированным (о лошади). зэхуэхуса прич. см. зэхуэхусын. зэхуэхусын перех. сгонять, со- гнать кого-что-л. в одно место. зэхуэхьэса прич. см. зэхуэхьэсын. зэхуэхьэсын перех. собирать, со- брать, копить, накопить что- -либо. зэхуэхьэсыныгъэ и. д. собирание, накопление, накапливание. зэхуэхъу прич. соответствующие, подходящие друг другу. зэхуэхъун неперех. 1) соответ- ствовать, подходить, подойти друг другу; 2) становиться, стать кем-чем-л.-, ныбжьэгьу зэхуэхъун стать друзьями. зэхуэхъущ!эн неперех. выска- зывать, высказать неудоволь- ствие друг другу. зэхуэша прич. см. зэхуэшэн. зэхуэшэн перех. стягивать, стя- нуть, собирать, собрать что-л. (при шитье). зэхуэшэныгъэ и. д. стягивание, собирание (при шитье). зэхуэшэсын перех. 1) собирать, собрать, созывать, созватького- -что-л. (напр. собрание, ми- тинг и т. п.); 2) сводить, све- сти или свозить, свезти кого- -что-л. (в одно место). зэхуэшэсыныгъэ и. д. сбор, со- зыв. зэхуэщ!а прич. закрытый. зэхуэщЬн перех. делать, сделать что-л. кому-л.-, услужить друг ДРУГУ- зэхуэщ!ын перех. закрывать, за- крыть что-л. (напр. магазин и т. п.). зэхуеплъын неперех. сравнивать, сравнить, сопоставлять, сопо- ставить кого-что-л. зэхуилъын неперех. 1) грозить, пригрозить друг другу; 2) гру- бить, нагрубить друг другу. зэхул1эн неперех. подъезжать, подъехать друг к другу. зэхущытык!э взаимоотношения; дякум зэхущытык1эф! дэлъщ у нас хорошие взаимоотноше- ния. зэхьэк!ын перех. неодобр. 1) жад- ничать; прятать, приберегать что-л.; 2) извращать, извратить что-л. зэхьэл!эжын перех. присваивать, присвоить что-л. (напр. иму- щество). зэхьэлТэн перех. I) подносить, поднести одно к другому; 2) принимать, принять (лекар- ство); 3) брать, взять себе ко- го-что-л. зэхъуэжэн неперех. обменивать- ся, обменяться чем-л. зэхъуэжэн ыгъэ и. д. обмен. зэхъуэжын перех. меняться, по- меняться (напр. местами). зэхъуэк!а прич. см. зэхъуэ- к!ын. зэхъуэк1ын перех. I) изменять, изменить что-л.; 2) сменять,
  сменить, заменять, заменить кого-что-л. зэхъуэк!ыныгъэ и. д. 1) изме- нение; 2) смена, замена. зэхъуэнын неперех. нецензурно бранить друг друга. зэхъуэпсэн неперех. завидовать Друг другу- зэхъурджэуэн неперех. укорять, колоть друг друга. зэхъуцэцэн неперех. шептаться, перешёптываться, шушукаться. зэхъуцэцэныгъэ и. д. перешёпты- вание, шушуканье. зэц!эджэгъу тёзки. зэчэнджэщын неперех. совето- ваться между собой. зэчий прил. уст. талантливый. зэчыр рел. богослужебная пёс- зэш братья. зэшэзэп!э миг, мгновение. зэшэзэп!эу нареч. мгновенно; ар зэшэзэп!эу бзэхащ он мгновен- но исчез. зэшэк1ын перех. завернуться во что-л. зэшэл!эн перех. 1) подзывать, по- дозвать к себе кого-л.-, 2) под- водить, подвести кого-л. друг к другу; 3) пристраивать, при- строить кого-л.;приютйть кого-л. зэш-зэрыбын 1) семьи братьев; 2) перен. свой круг. зэш-зэхуефэ 1) пир между бра- тьями; 2) пир в своём кругу. зэшхэгъу однокашники. зэшхэгъун неперех. быть одно- кашниками. зэшыбэ множество братьев. зэшыгъэ братство. зэшыгъуэ прил. скучный. зэшыгъуэн неперех. быть скуч- ным. зэшыгъуп!астэгъу см. зэшхэгъу. зэшын I неперех. скучать. зэшын II неперех. быть братья- ми, приходиться друг другу братьями. зэшыпхъу сёстры; зэшыпхъухэм я бын двоюродные сёстры (по матери). зэшыпхъун неперех. быть сёстра- ми, приходиться друг другу сёстрами. зэшыхьэк!ын перех. см. зэшэ- к1ын. зэщхь прил. похожие друг на друга. зэщхьэгъусит! супруги. зэщхьэщыгъэжын перех. отли- вать, отлить что-л. (из одной посуды в другую). зэщхьэщыгъэк1ын неперех. раз- личать, различить кого-что-л.-, разграничивать, разграничить что.-л. зэщхьэщыгъэк1ыныгъэ и. д. раз- личение; разграничение. зэщхьэщык!ын неперех. 1) быть разными по величине; 2) рас- ходиться в чём-л. зэщхьэщыхауэ нареч. раздель- но. зэщхьэщыхын перех. делить, раз- делить что-л. (на части). зэщхьэщыхыныгъэ и. д. деле- ние, разделение чего-л. (на части). зэщхьэщыщ1ык!ын перех. над- ламывать, надломить что-л. зэщхьыгъэ сходство. зэщхьын неперех. иметь сход- ство, быть похожими, походить друг на друга. зэщыгуа прич. спрессованный, сжатый; уплотнённый. зэщыгуэн перех. спрессовать, сжать что-л.-, уплотнять,уплот- нить что-л. зэщыгуэныгъэ и. д. уплотнение зэщыгугъын неперех. понадеять- ся друг на друга. зэщыгъэк1уэтын перех. уплот- нять, уплотнить что-л. зэщыгъэкъуэн перех. см. зэщы- гъэк1уэтын. зэщыгъэтхъун перех. побуд. ф. от зэщытхъун. зэщыгъэхьэн перех. поссорить кого-л. с кем-л. зэщыгъупщэжа прич. позабыв- шие друг друга.
  зэщ — 125 — зэщыгъупщэжын неперех. забы- вать, забыть друг друга. зэщыджэн неперех. рыдать, за- рыдать. зэщыджэу нареч. навзрыд. зэщык!уэтын неперех. потеснить- ся. зэщымыщ прил. разношёрстный, пёстрый, неоднородный, неоди- наковый. зэщымыщхъу прил. 1) невкусный, недостаточно солёный; ерыскъы зэщымыщхъу невкусная еда; 2) перен. нездоровый, боль- ной, болезненный. зэщысхьын неперех. жалеть, обе- регать, щадить друг друга. зэщытхъужын неперех. хвалить, похваливать друг друга. зэщытхъун неперех. хвалить друг друга. зэщыхьа прич. поссорившиеся, зэщыхьэн неперех. поссориться, повздорить между собой. зэщыхьэныгъэ и. д. ссора, раз- дор. зэщыхъуэн перех. тереть что-л. одно о другое. зэщыщ прил. однородные, оди- наковые. зэщыщхъу прил. 1) вкусный, в меру солёный; 2) перен. здо- ровый. зэщы!еин неперех. испортиться (о взаимоотношениях}. зэщЬбэга прич. опухший. зэщ!эбэгэн неперех. опухать, опухнуть (целиком}. зэщ!эбэгын неперех. стремиться, рваться друг к другу; любить ДРУГ Друга. зэщ!эбгъэн перех. сделать на- вес (из соломы, сена или ка- мыша). зэщ!эблаблэ прил. 1) лохматый, торчащий в разные стороны; 2) развесистый (о дереве). зэщ!эблэблэн неперех. 1) быть лохматым, разлохматиться; 2) быть развесистым. ' зэщ!эблэн перех. увешивать, уве- шать что-л. чем-л. зэщ!эва прич. см. зэщ!эвэн. зэщ!эвэн неперех. 1) шуметь, за- шуметь всем вместе; 2) жуж- жать, зажужжать (о пчёлах). зэщ!эвэщ!эн неперех. выкипать, выкипеть. зэщ!эвууэн неперех. загудеть; тракторхэр зэщ!эвууащ трак- торы загудели. зэщ!эгуэуэн неперех. см. зэщ!э- к!иен 1. зэщ!эгъэгъа прич. расцветший. зэщ!эгъэгъэн неперех. расцве- тать, расцвести; хадэр зэщ1э- гъэгъащ сад расцвёл. зэщ!эгъэдиен перех. 1) остудить что-л.; 2) заморозить что-л. зэщ!эгъэкъуэн перех. подстав- лять, подставить что-л. одно к другому, составить что-л. вместе (напр. винтовки). зэщЬгъэна прич. 1) включён- ный; 2) зажжённый. зэщ!эгъэнэн перех. 1) заводить, завести, включать, включить что-л. (напр. мотор); 2) за- жигать, зажечь что-л.; 3) при- куривать, прикурить что-л.; 4) перен. зажигать, зажечь ко- го-л. чем-л. зэщ!эгъэплъа прич. 1) заведён- ный, включённый; 2) нагретый, раскалённый. зэщ!эгъэплъэн перех. 1) заво- дить, завести, включать, вклю- чить что-л. (напр. мотор); 2) нагревать, нагреть, раска- лить, накалить что-л. (напр. плиту); 3) отапливать, ото- пить что-л. зэщ!эгъэстак!уэ поджигатель; зауэм и зэщ!эгъэстак1уэ под- жигатели войны. зэщЬгъэстын перех. 1) разжи- гать, разжечь что-л. сильнее, раздувать, раздуть (огонь); 2) подкладывать, подложить что- -либо, чего-л. в огонь; 3) перен. разжигать, разжечь что-л. (напр. войну, ссору). зэщ!эгъэстыныгъэ и. д. разжига-
  — 126 — зэщ1эгъэу1уэн неперех. 1) бу- доражить, взбудоражить ко- го-л.- 2) воодушевлять, воо- душевить кого-л. зэщ1эгъэу1уэныгъэ и. д. воо- душевление кого-л. зэщ!эда прич. подшитый, под- битый. зэщ1эдэн перех. подшивать, под- шить, подбивать, подбить что-л. (напр. подмётку). зэщ!эдиен неперех. 1) остывать, остыть; застывать, застыть; 2) замерзать, замёрзнуть, зяб- нуть, озябнуть. зэщ1эдиеныгъэ и. д. 1) остыва- ние; 2) замерзание. зэщ!эен перех. обмазывать, об- мазать что-л. (напр. глиной). зэщ1эеныгъэ и. д. обмазывание. зэщ1эжэбзык1ын неперех. от- стаиваться, отстояться (о мут- ной воде). зэщ!эжын перех. отомстить друг ДРУгу. зэщ1эзджызджэн неперех. силь- но дрожать, задрожать. зэщЬзджызджэныгъэ и. д. силь- ная дрожь. зэщ1эк!эн неперех. 1) зарастать, зарасти чем-л. (напр. травой)-, 2) обрастать, обрасти волосами. зэщ1эк!иен неперех. I) закричать всем вмёсте, поднять крик; 2) кричать, накричать друг на друга. зэщ!экъуа прил. опрятный (о че- ловеке). зэщ1экъуэн перех. сгребать, сгре- сти что-л. (напр. сено). зэщЬкъугъэн неперех. выть, за- выть всем вмёсте, поднимать, поднять вой. зэщЬкъуза прич. перетянутый, стянутый. зэщЬкъузэн неперех. перетяги- вать, перетянуть, затягивать, затянуть что-л. (напр. кладь на возу). зэщ!элэжьык1ын неперех. изна- шиваться, износиться (об обу- ви). зэщ!элэн перех. красить, покра- сить что-л. зэщ!элыдэн неперех. сверкать, засверкать, блестеть, забле- стёть (со всех сторон). зэщ1элъ прил. имёющий подклад- ку; шхы!эн зэщ1элъ одеяло с пододеяльником. зэщ!элъхьэн перех. подшивать, подшить (пододеяльник). зэщ1элъык1а прич. заточенный, отточенный. зэщ!элъык1ын перех. точить, за- точить, отточить что-л. зэщ!эна прич. см. зэщ!энэн. зэщ1энэн неперех. 1) загораться, загорёться (напр. о лампе, огне и т. п.); 2) заводиться, завестись (напр. о моторе)-, 3) перен. покраснеть, раскрас- неться (напр. от волнения). зэщ1эплъэн неперех. 1) разогре- ваться, разогрёться (о мото- ре); 2) покраснёть, раскрас- нёться (напр. на морозе). зэщ1эпсыпсэн неперех. отливать серебром (о шёлке, атласе и т. п.). зэщ!эпхэн перех. крёпко связать, завязать что-л. зэщ1эпщ1ыпщ1эн неперех. пе- реливаться разными красками. зэщ1эпщ!ыпщ1эныгъэ и. д. пере- ливы разных красок. зэщЬпыхьэн неперех. зарыдать всем вмёсте. зэщ!эскъыскъэн неперех. ша- таться, быть плохо скреплён- ным. зэщ!эсысэн неперех. трястись, дрожать (всем телом). зэщ!этэджэн неперех. вставать, встать, подниматься, поднять- ся всем вмёсте. зэщ!этхъа прич. оторванный. зэщ!этхъын перех. отрывать, ото- рвать одно от другого. зэщ!зтхъуа прич. см. зэщ!э- тхъуэн.' зэщ!этхъуэн перех. сгребать, сгрести что-л. в кучу (только сыпучее).
  — 127 — зэщ! зэщ!эт1эп1ык1а прич. распоро- тый; отпоротый. зэщ1эт1эп1ык1ын 1. перех. рас- пороть что-л.; отпороть что-л.; 2. неперех. распороться; от- пороться. зэщ1эт!еен неперех. торчать в разные стороны. зэщ!эт1ысык1ын неперех. при- сесть неожиданно (чаще от боли). зэщ1эубыда прич. см. зэщ!эубы- дэн. зэщЬубыдэн перех. 1) обхваты- вать, обхватить, схватывать, схватить кого-что-л. (со всех сторон); 2) перен. пленить, завлечь кого-л. зэщ1эугъуаен перех. сгонять, со- гнать кого-л. в одно стадо. зэщ1эук!а прич. скреплённый (гвоздями); сколотый (шпиль- ками). зэщ!эук1эн перех. подбивать, под- бить, пришивать, пришить одно к другому (снизу). зэщ1эулъиен неперех. заржаветь, поржаветь, покрыться ржав- чиной. зэщ!эупса прич. тщательно вы- бритый. зэщ!эупсэн перех. тщательно вы- брить что-л. зэщ1эупсэпсэн неперех. отсыреть. зэщ!эупщ1а прил. подобранный, опрятный (о человеке). зэщ1эупщ!эн перех. 1) подвора- чивать, подвернуть одно под другое; 2) справляться, спра- виться друг о друге. зэщ1эут1эрэза прич. 1) завитый; 2) взъерошенный. зэщ1эут1эрэзэн неперех. 1) за- виваться, завиться; 2) взъе- рошиться. зэщ!эуфа прич. закутанный. зэщ!эуфэн перех. закутывать, закутать кого-что-л. зэщ1эуф1аен неперех. перепач- каться. зэщ1эуф1ыц1а прич. почернев- ший; посиневший. зэщ!эуф1ыц1эн неперех. почер- неть; посинеть (напр. от хо- лода). зэщ!эушэн неперех. прям, и перен. пробуждаться, про- будиться (о многих). зэщ!эушэныгъэ и. д. пробуждё- зэщ1эу1ук1а прич. см. зэщ!э- у|ук!ын. зэщ1эу1ук!ын перех. отбивать, отбить, оттачивать, отточить что-л. (напр. косу). зэщ!эу1ук1ыныгъэ и. д. отбивка, оттачивание. зэнЦэфын неперех. питаться мо- локом матери. зэщЬхъеен неперех. всколых- нуться, прийти в движение (о многих). зэщ1эхъееныгъэ и. д. движение. зэщ!эц!ууэн неперех. заблестеть, засверкать. зэщ!эшэсэн неперех. сесть на коней (о многих). зэщ!эшха прич. склеенный. зэщ1эшхэн перех. склеивать, склеить что-л. зэщ1эщыщэн неперех. заржать (о многих конях). зэщ1эщ1а прич. запряжённый, впряжённый/ зэщ1эщ1эн перех. запрягать, за- прячь, впрягать, впрячь (ло- шадей, волов и т. п.). зэщЫэтэн перех. поднять, мо- билизовать кого-л. (напр. на работу). зэщЫыгъэн перех. придержи- вать, придержать (со всех сто- рон). зэ!эбэк1ын неперех. отводить, отвести руку назад, за спину. зэ!эзэн неперех. лечиться, ле- чить себя. зэ!эпык1ыжын неперех. разво- диться, развестись (о супру- гах). зэ!эпык1ыжыныгъэ и. д. раз- вод. зэ!эпыхын перех. передавать ко- го-что-л. из рук в руки.
  зэ! — 128 — зэ! зэ1эщ1эгъэк1ын перех. разнимать, разнять кого-л. зэ1эщ!эк1ын неперех. освобож- даться, освободиться друг от друга. зэ!эщ1элъ прил. полный сил. зэ!ыгъэк1ын перех. растягивать, растянуть что-л.-, расширять, расширить что-л. зэ!ыгьыхьэн перех. 1) запутать что-л.; 2) испортить. зэ!ык1ын неперех. растягивать- ся, растянуться; раздаваться, раздаться вширь, расширяться, расшириться. зэ!ык1ыныгъэ и. д. растяжение; расширение. зэ1ылъ прил. сложный, сложно устроенный. зэ!ына прич. запнувшийся, за- путавшийся. зэ!ынэн неперех. запнуться, за- путаться (напр. при ответе). зэ!ыпц!а прич. спутанный. зэ!ылц!эн неперех. спутаться (о волосах), сваляться (о шер- сти). зэ!ытхъа прич. порванный, ра- зорванный. зэ!ытхъын перех. порвать, ра- зорвать что-л. зэ1ыт!эт1а прич. см. зэ!ыт1э- т!ын. зэ!ыт1эт1ын неперех. располз- тись (о чём-л. жидком). зэ!ыуда лрыч. 1) разбитый; 2) ра- зорванный (на части). зэ!ыудын перех. 1) разбивать, разбить что-л.; 2) разрывать, разорвать что-л. (на части). зэ1ыха прич. см. зэ!ыхын. зэ!ыхын перех. разделывать, разделать, свежевать, освеже- вать что-л.; мэл ф!эгъэжар зэТыхын разделать тушу ба- рана. зэ!ыхун перех. разбрызгать что-л. (напр. ногам и грязь). зэТыхьа прич. см. зэ!ыхьэн. зэ!ыхьэн неперех. 1) запутывать- ся, запутаться (о делах и т.п.); 2) портиться, испортиться. зэ!ышын неперех. растягивать, растянуть что-л. зэ1ыщэтын неперех. развали- ваться, развалиться, изнаши- ваться, износиться (об обуви). зэ1ыщ1а прич. см. зэ!ыщ!эн. зэ!ыщ1эн перех. 1) устроить бес- порядок (напр. в комнате); 2) путать, перепутать, ме- шать, перемешать кого-что-л.; 3) взбалтывать, взболтать, раз- мешивать, размешать что-л. зэ!угъэуэн перех. защёлкивать, защёлкнуть (замок). зэ!угъэуэныгъэ и. д. защёлки- вание. зэ[уда прич. сшитый. зэ!удэн перех. сшивать, сшить (оба края материала). зэ1ужын неперех. снова рас- крыться, распахнуться. зэ1узэпэщ прил. благополучный; гъуэгуанэ зэ!узэпэщ благопо- лучный путь. зэ!узэпэ1цагъ(э) благополучие. зэ!узэпэщу нареч. благополучно. зэ!ук1ын неперех. раскрывать- ся, раскрыться, распахиваться, распахнуться; куэбжэр зэ!у- к!ащ ворота раскрылись. зэ!ул!а прич. см. зэ1ул!ын. зэ!ул!ын перех. сшивать, сшить что-л. зэ!унэн неперех. защёлкнуться (о замке). зэ1унщ1ыи неперех. толкаться, толкать друг друга. зэ1упэф!эгъу сообщники. зэ!уп!а прич. закрытый (напр. о ставнях). зэ!уп1эн перех. закрывать, за- крыть что-л. (напр. ставни). зэ!урыбзеен неперех. облизы- ваться, облизнуться. зэ1урыуа прич. см. зэ!урыун. зэ!урыун неперех. перекусить, закусить слегка. зэ!ууэжын неперех. защёлкнуть- ся (о замке). зэ1ууэн неперех.\)см. зэ!ууэжын; 2) перен. прийти в плохое на- строение.
  — 129— зэ»у____________________ зэ!уха прич. раскрытый. зэ!ухын перех. раскрывать, рас- крыть, открывать, открыть что-л. зэ!ухыныгъэ и. д. от зэ!ухын. ,зэ!уща прич. 1. тканный, со- тканный; 2. ь знач. прил. тка- ный. зэ!ущэн перех. ткать, соткать что-л. зэ!ущэщэн неперех. шептаться мёжду собой, перешёптывать- ся. зэ!ущ1ап1э место встречи, сбо- ра. зэ!ущ1э встреча; сход, сходка; собрание; сборище. зэ1ущ!эн неперех. встретиться, сойтись, съехаться, собраться. звено звено перен.-, производст- вам и звено нэхъыщхьэ основ- ное звено производства; пио- нерскэ звено пионерское зве- но. звеньевой звеньевой, звеньевая. зверинец зверинец. звонок звонок; электрическэ зво- нок электрический звонок: зво- нок еуэн звонить. зджыздж дрожь. зджызджын неперех. дрожать; щ!ыр мэзджыздж земля дро- жйт. зджызджыныгъэ и. д. дрожа- ние. зебыршэн неперех. шататься (чаще о пьяном)-, идти впере- валку, вразвалку. зегъэджэлэн перех. перекаты- вать, перекатать (напр. бочку, бревно и т. п.); переваливать что-л. зегъэжэн перех. катать что-л. (напр. колесо). зегьэжьэн неперех. загорать, за- гореть (на солнце). зегъэзэк!ын неперех. оборачи- ваться, обернуться. зегъэк!уэн перех. 1) водить ко- го-л. (напр. ребёнка)-, 2) водить, вести что-л., управлять чем-л. (напр. машиной). 9 Кабард.-русск. сл. зегъэк1уэныгъэ и. д. вождение, управление. зегъэлэлэхын неперех. свеши- ваться, свеситься, низко скло- няться, склониться (напр. о ветвях). зегъэлыгъуэжын перех. побуд. ф. от зылыгъуэжын. зегъэлъэщ!ын неперех. 1) побуд. ф. от зылъэщ!ын; 2) перен. налаживать, наладить, настра- ивать, настроить что-л. (напр. машину). зегъэсэн неперех. учиться, вы- учиться чему-л. зегъэсэныгъэ и. д. учение чему-л., выучка. зегъэсын неперех. обгорать, об- гореть (на солнце). зегъэтхьэлэжын 1. неперех. то- питься, утопиться; 2. перех. побуд. ф. от зытхьэлэжын. зегъэтхьэлэн неперех. см. зе- гъэтхьэлэжын 1. зегъэтхьэщ!ын неперех. побуд. ф. от зытхьэщ!ын. зегъэт1эщ!ын неперех. побуд. ф. от зыт1эщ!ын. зегъэужьын перех. 1) побуд. ф. от зыужьын; 2) развивать, раз- вить, совершенствовать, усо- вершенствовать что-л. зегъэузэщ1ын перех. см. зегъэ- ужьын 2. зегъэузэщ1ыныгьэ и. д. разви- тие, совершенствование. зегъэукГуриен перех. катить что-л., переваливая с боку на бок (напр. бочку). зегъэук!уриехын неперех. ка- титься, переваливаясь с боку на бок. зегъэфыщ1ыжын 1. перех. побуд. ф. от зыфыщ1ыжын: 2. непе- рех. довести до исступления кого-л. зегъэхуэхын неперех. бросаться, броситься (вниз). зегъэхьын неперех. 1) побуд. ф. от хьын; 2) перен. отправить- ся домой; убраться восвояси
  аегъ — 130 — зегъэхъунщ!эн неперех. побуд. ф. от зыхъунщЬн. зегъэц!ыхужын неперех. приво- дйть, привести в чувство ко- го-л. зегъэшэн неперех. 1) заставить вести или везти себя; 2) за- ставить жениться на себе, же- нить кого-л. на себе. зегъэщэтэхын неперех. валиться, повалиться (напр. на стул). зегъэщхьын неперех. стараться быть похожим на кого-л., под- ражать кому-л. зегъэщЬжын неперех. см. зе- гъэц1ыхужын. зегъэщ!ын 1. перех. побуд. ф. от зыщ1ын; 2. неперех. при- слоняться, прислониться к че- му-л. зегъэ!убын перех. перевёртывать, перевернуть что-л. вверх дном. зеджэдэн неперех. болтаться, хо- дить без дела. зеджэлэн неперех. шататься, ка- чаться, нетвёрдо стоять на ногах. зеджэлэныгъэ и. д. от зеджэлэн. зедзэн перех. бросать в разных направлениях что-л. (напр. зедзын неперех. 1) вскакивать, вскочить (на коня)-, 2) набрасы- ваться, наброситься на кого- -что-л. зсдзыхын неперех. бросаться, броситься куда-л. зежэн неперех. бегать. зежэныгъэ и. д. беготня, бе- гание. зезыгъак1уэ прич. 1. управляю- щий чем-л.; 2. в знач. прил. движущий; зезыгъак!уэ къару- . хэр движущие силы.' зезыхьэ прич. 1. правящий, уп- равляющий; 2. в знач. сущ. управляющий. зеиншагъэ сиротство. зеиншэ 1. сирота; зыри зимы!э зеиншэ круглый сирота; 2. в знач. опр. сиротский. зей I мест, относит, чей. зей II кизил (куст). зейнэпц! бот. свидйна. зек1уап1э людное место. зек!уэ ист. набёг, поход. зек!уэк!э походка. зек!уэл! ист. участник набега, похода. зек!уэн неперех. ходить. зск1уэныгъэ и. д. ходьба, хож- дение. зекъузыл!эн неперех. прижимать- ся, прижаться к кому-чему-л. зелъэтэн неперех. летать. зелъытын неперех. сравниваться, сравниться, сравнить себя с кем -л., поставить себя на чьё-л. место. землечерпалка землечерпалка, земляника земляника (ягоды и растение). земснаряд земснаряд. зенитнэ прил. зенитный; зенит- нэ топ зенитное орудие. зенитчик воен, зенитчик. зерносушилка с.-х. зерносушил- ка. зепщыпщэн неперех. ползать по земле. зепщытын неперех. осмеливать- ся, осмелиться на что-л. (с рис- ком для себя). зетын неперех. отдаваться, от- даться кому-чему-л. зеуэлэн неперех. болтаться, хо- дить без дела. зехуэн перех. 1) гонять кого-л.-, 2) выращивать, растить (скот); 3) быть занятым (делом); 4) во- дить что-л., управлять чем-л. (напр. автомашиной). зехуэныгъэ и. д. 1) прогон; 2) вы- ращивание (скота); 3) вожде- ние, управление. зехьа прич. обмазанный глиной и побелённый. зехьэн перех. 1) обмазывать, об- мазать глиной и белить, по- белить что-л. (напр. дом); 2) носить (одежду); 3) хранить что-л. зехьэней прил. 1) скоропортя- щийся; 2) маркий.
  зехь — 131 — зыгу зехьэныгьэ и. д. 1) обмазывание глиной и побелка; 2) ношение одежды); 3) хранение. зешэк!ын неперех. 1) обвиваться, обвиться вокруг чего-л.-, 2) об- нимать, обнять кого-что-л. зешэн перех. 1) водить, возить кого-л.; 2) перен. водить кого-л. за нос. зещэтэн неперех. идтй, перева- ливаясь (чаще о тучном чело- веке). зи мест, относит, чей, чья, чьё, чьи. зигьэпщк1уэн неперех. прятаться, спрятаться внутри чего-л. зигъэук!уриен неперех. валиться, повалиться на что-л. зигъэщ1еик1ын неперех. 1) от- кидываться, откинуться назад; 2) выпрямляться, выпрямить- ся. зидзэн неперех. бросаться, бро- ситься (накресло, диван ит. п.). зилъэфыхьын неперех. медлить, возиться, не торопиться с чем- -либо. зиудыгъуэн неперех. притаить- ся где-л. зиунагъуэрэ межд. эх. зиусхьэн господин, госпожа. зичыгъуей прил. тяжёлый на подъём (о человеке). зичын неперех. рвануться, тро- нуться с места. зишиик!ын неперех. вытягивать- ся, вытянуться; привставать, привстать (напр. в седле). зищ!ысыр мест, вопросит, что это такое? зи1уэнт1ыхьын неперех. мяться, ' топтаться в нерешительности, знаменатель мат. знаменатель; зы знаменателым хуэгъэк!уэн привести к одному знамена- знать знать (аристократы^. значок значок; университетскэ значок университетский зна- • чок. зодчества зодчество. зодчий зодчий. зона зона; къэк!ыгъэ зона расти- тельная зона; погранична зона пограничная зона. зоолог зоолог. зоологие зоология. зоопарк зоопарк. зоотехник зоотехник. зу 1. звукоподр. дзинь; 2. звон. зуун неперех. звенеть. зы числ. колич. одйн. зы« глагольная приставка, обо- значает возвратное действие, соответствует русской возврат- ной частице «ся; напр.: зылъэ- щ!ын обтереться; зыплъыхьын осмотреться. зыбгъэдэлъхьэн перех. 1) класть, положйть что-л. около себя, рядом с собой; 2) брать, взять на себя что-л. (обязательство, поручение и т. и.). зыбгъэдэхын перех. 1) удалять, удалйть кого-что-л. (от себя); 2) сложйть с себя обязанности, зыбгъэдэхун перех. отгонять, отогнать кого-л. (от себя). зыбгъэдэшэн перех. манйть, по- манйть кого-л. зыбгъупщ! числ. неопр.-колич. девять-десять. зыбгъурыгъэсын перех. 1) держать кого-л. рядом с собой в сидя- чем положении; 2) позволить кому-л. сидеть рядом с собой. зыбгъурыгьэтын перех. 1) дер- жать кого-л. рядом с собой в стоячем положении; 2) позво- лить кому-л. стоять рядом с со- бой. зыбгъурылъхьэн перех. положйть кого-что-л. рядом с собой. зыбгъурыщ1эн неперех. впря- гаться, впрячься рядом скем-л. зыбжанэ 1) множество; 2) нёко- торое время. зыбжын неперех.: акъылыф!эу зыбжын считать себя умным. зыгуэр мест, неопр. некто, нечто; кто-то, кто-нибудь, кто-либо; что-то, что-нибудь, что-либо; зыгуэр пэшым щ!ыхьащ кто- -то вошёл в комнату; уэ зы- 9*
  — 132 — гуэр жып!а?ты что-то сказал?; сытми зыгуэр что-либо, чтб- -нибудь. зыгуэри мест, отрицат. никто, ничто. зыгуэрурэ нареч. как-нибудь. зыгурыгъэ!уэн перех. добиться понимания. зыгъэакъылыфЬн неперех. стро- ить нз себя умницу. зыгъэбэгын неперех. см. зыгъэ- бжьыф!эн. зыгъэбэлэбэнэн неперех. иметь неряшливый вид. зыгъэбэлыхьын неперех. стро- ить из себя героя, хвалиться удалью. зыгъэбэшэчын неперех. 1) кре- питься; стараться быть выдер- жанным; 2) прикидываться вы- носливым. зыгъэбэяун неперех. перестать, утихомириться. зыгъэбеин неперех. 1) стать бога- тым, разбогатеть; 2) старать- ся казаться богатым. зыгъэбжьыф!эн неперех. напу- скать на себя солидный вид, важничать. зыгъэбзаджэмыщ1эн неперех. прикидываться смирным, тихо- ней. зыгъэбзэгурэфын неперех. наро- чито картавить. зыгъэбзэхын неперех. исчезать, исчезнуть; прятаться, спря- таться. зыгъэбзэхыныгъэ и. д. исчезнове- ние. зыгъэбыдэн неперех. 1) крепить- ся; 2) укрепляться, укрепить- ся. зыгъэбыдэныгъэ и. д. укреплё- зыгъэгубзыгъэн см. зыгъэакъы- лыфЬн. зыгъэгувэн .неперех. задержи- ваться, задержаться. зыгъэгувэныгъэ и. д. задерж- ка. зыгъэгусэгъуафЬ прил. обйдчи- зыгъэгусэн неперех. обижаться, обидеться. зыгъэгусэныгъэ и. д. обида. зыгъэгусэрей см. зыгъэгусэгъуа- ф!э. зыгъэгъун неперех. иссохнуть. зыгьэгъущыжын, зыгъэгъущын неперех. обсушиваться, обсу- шиться. зыгъэдэхэн неперех. прихораши- ваться. зыгъэделэн неперех. дурачиться. зыгъэделэ!уделэфэн неперех. при- кидываться дурачком, глупым. зыгъэджэлэн неперех. валиться, повалиться (по своей воле). зыгъэджэрэзыи неперех. крутить- ся, вертеться (о живых суще- ствах). зыгъэемыщ1эф1ымыщ1эн непе- рех. притворяться безразлич- ным, равнодушным. зыгъэжанын неперех. 1) быть расторопным, ловким; 2) бод- риться. зыгъэжаныфэн неперех. притво- ряться весёлым, бодрым, напу- скать на себя весёлый вид. зыгъэжумартын неперех. прики- дываться щедрым, добрым. зыгъэжьэжьэн неперех. медлить с чем-л. зыгъэзэгъуей прил. неуклюжий. зыгъэзэн неперех. поворачивать- ся, повернуться. зыгъэзэныгъэ и. д. поворот. зыгъэзэшын неперех. скучать. зыгъэзыжын неперех. жеманить- ся, заставлять себя упраши- зыгъэик!эн неперех. унижать, унизить себя, унижаться, уни- зиться. зыгъэик1эныгъэ и. д. унижё- зыгъэинын неперех. имёть гор- дый, надмённый вид. зыгъэищхьэн неперех. напускать на себя начальственный вид. зыгъэк!уэдын неперех. исчезать, исчёзнуть, скрываться, скрыть- ся из виду.
  зыгь зыгъэк!уэдыныгъэ и. д. исчезно- вение. зыгъэкъанлын неперех. быть же- стоким, беспощадным. зыгъэкъаруун неперех. стараться казаться сильным, стараться выглядеть силачом. зыгъэкъарууншэн неперех. ста- раться выглядеть слабым. зыгъэкъарууф1эн неперех. см. зы- гъэкъаруун. зыгъэкъэбзэжын неперех. чи- ститься, почиститься; мыться, помыться. зыгьэкъиинын неперех. каприз- ничать. зыгъэкъын неперех. напускать на себя важность, важничать. зыгъэкъуэншэжын неперех. ви- нить самого себя. зыгьэкъулаин неперех. см. зы- гъэбеин. зыгъэкъулайсызын неперех. при- бедняться. зыгъэлъагъугъуэф!эн неперех. казаться миловидным, симпа- тичным; стараться вызывать симпатию. зыгъэлъагъугъуеин неперех. вы- зывать неприязнь, казаться не- симпатичным. зыгъэлъэгъуэн неперех. показы- вать, показать себя. зыгъэлъэп!эн неперех. выказы- вать собственное достоинство. зыгъэлъэрызехьэн неперех. бод- риться. зыгъэлъэрымыхьын неперех. I) быть беспомощным; быть не- подвижным; 2) сильно болеть. зыгъэлъэхъшэн неперех. 1) при- гибаться, пригнуться, накло- няться, наклониться; 2) при- нижать себя, унижаться. зыгъэлъэхъшэныгъэ и. д. 1) на- клон; 2) унижение, принижен- ность. зыгъэлъэщын неперех. казаться могущественным, сильным. зыгъэлЬжын неперех. быть са- моотверженным, заниматься самопожертвованием. зыгъэл!эн неперех. 1) уморйть себя голодом; 2) отдать свою жизнь за кого-что-л. зыгъэл1ыжьын неперех. казаться стариком, выглядеть старше своих лет. зыгъэл!ын неперех. стараться быть мужественным. зыгъэл!ыхъужьын неперех. дер- жаться героем. зыгъэл1ыхъул1ыбжьын неперех. храбриться. зыгъэмэжэл1эн неперех. отказы- вать, отказать себе в пище. зыгъэмэхын неперех. притворно упасть в обморок, разыграть, симулировать обморок. зыгъэмызын неперех. жеманить- ся. зыгъэмысэн неперех. прикиды- ваться невинным, невинов- ным. зыгъэнэжэгужэфэн неперех. ка- заться приветливым. зыгъэнэмысыф!эн неперех. ка- заться, выглядеть благопри- стойным. зыгъэнэщхъеин неперех. казать- ся сумрачным, угрюмым. зыгъэнщ1ын неперех. насыщать- ся, насытиться. зыгъэнщ1ыныгъэ и. д. насыщё- зыгъэныкъуэделэн неперех. см. з ы гъэде лэ I уде лэфэ н. зыгъэнысэщ!эн неперех. 1) быть в положении невесты; 2) пе- рен. излишне скромничать. зыгъэпэгэн неперех. кичиться; быть надменным. зыгъэпэрытын неперех. казать- ся передовым. зыгъэпсэхуак1уэ 1) отдыхающий; 2) место отдыха. зыгъэпсэхугъуэ пора отдыха, ка- никулы, отпуск. зыгъэпсэхун неперех. отдыхать, отдохнуть. зыгъэпсэхуп1э место отдыха. зыгъэпск1ын неперех. купать- ся, искупаться, выкупаться. зыгъэпск!ыныгъэ и. д. купание.
  зыгъэпск1ып1э место для купа- ния. зыгъэпудын неперех. унижаться, унижать своё достоинство. зыгъэпудыныгъэ и. д. унижение, самоуничижение. зыгъэпщк1ун неперех. прятаться, спрятаться. зыгъэпщк1уп1э место, где мож- но спрятаться; укрытие. зыгъэп1эжьэжьэн неперех. ше- велиться, пошевелиться. зыгьэп1ейтеин неперех. беспо- койно вести себя, ёрзать на месте. зыгъэп!иин неперех. быть на ви- ду; показывать, показать себя. зыгъэп1ыщ1эн неперех, мёрзнуть, замёрзнуть (о себе). зыгъэсабырын неперех. 1) казать- ся тихоней; 2) успокаивать, успокоить себя. зыгъэсымэджэн неперех. 1) при- кидываться больным, симули- ровать; 2) болеть. зыгъэсысын неперех. качаться, раскачиваться (о себе). зыгъэтхьэмыщкЬн неперех. см. зыгъэкъулайсызын. зыгъэтхъэн неперех. 1) наживать- ся, нажиться на чём-л.; пожи- виться за счёт кого-чего-л.; 2) наедаться, наесться вдо- воль. зыгъэт1эсхъэн неперех. ослабить свой силы, ослабить себя. зыгъэт!еин неперех. вести себй вызывающе. зыгьэук1ытэхнэпц1ын неперех. прикидываться смущённым. зыгъэук!ытэхын неперех. делан- но стесняться, жеманиться. зыгъэук1уриин неперех. валить- ся, повалйться (о себе). зыгъэунэн неперех. обогащаться, обогатйться. зыгъэунэхужын неперех. испы- тывать, испытать себя зыгъэунэхужыныгъэ и. д. испы- тание свойх сил, возможностей. зыгъэунэхъужын неперех. обан- кротиться. зыгъэфэншэи неперех. опускйть- ся, опустйться (стать неряш- ливым). зыгъэфэрыщ1ын неперех. рисо- ваться, кокетничать. зыгъэф1эн неперех. нежиться, по- нежиться. зыгъэхуэбэн неперех. греться (напр. у печки). зыгъэхуэмын неперех. быть мед- лйтельным. зыгъэхьэзырын неперех. гото- виться, подготовиться, гото- вить себя к чему-л. зыгъэхьэзырыныгъэ и. д. под- готовка. зыгъэхьэлъэн неперех. быть тя- жело больным. зыгъэхьэщЬн неперех. Одержать себя в гостях принуждённо; 2) считать себя гостем. зыгъэхъеин неперех. шевелйть- ся, пошевелйться; двигаться, подвйгаться. зыгъэхъужын неперех. лечиться, вылечиться. зыгъэшын неперех. 1) сгибаться, согнуться; 2) перен. грустйть, загрустйть; пригорюниться. зыгъэщабэ мягкий знак. зыгъэщэныф!эн неперех. см. зы- гъэнэмысыф1эн. зыгъэщхъын неперех. слегка нагнуться. зыгъэщ1эгъуэн неперех. важни- чать, выставляя напоказ что- -либо. зыгъэщ!элэн неперех. казаться молодым, считать себй моло- дым. зыгъэщ1эрэщ!эн неперех. наря- жаться, нарядиться. зыгъэщ!ы1эты1эн неперех. 1) умываться, умыться, освежать- ся, освежйться (водой); 2) хо- лодать, похолодать. зыгъэ1эгъуэн неперех. 1) при- ближаться, приблйзиться к че- му-л.; 2) держаться наготове, быть наготове. зыгъэ1эзэи неперех. напустйть на себй учёный вид.
  зыгьэ1эсэн неперех. стараться казаться смирным, тихим. зыгъэ1ук1ейщ1ык!еин неперех. быть неблаговоспитанным, раз- вязно держаться. зыгъэ!умэхуэн неперех. говорить красиво. зыгъэ!ун неперех. распростра- нять, распространить о себе молву, слухи. зыдэгуэн неперех. забиваться, за- биться (напр. в угол). зыдэгъэгуэшэн неперех. побуд. ф. от дэгуэшэн. зыдэгъэжэн перех. 1) побуд. ф. от дэжэн; 2) позволить кому-л. бежать с собой. зыдэгъэжын неперех. высовы- ваться, высунуться (напр. в ок- но). зыдэгъэшхэн перех. 1) побуд. ф. от дэшхэн; 2) позволить ко- му-л. есть с собой. зыдэгъэ!эпыкъун перех. 1) по- буд. ф. от дэ!эпыкъун; 2) по- просить у кого-л. помощи. зыдэдзыхын неперех. отклады- вать, отложить что-л. на чёр- ный день. зыдэкъузэн неперех. втискивать- ся, втиснуться (куда-л.). зыдэук!эн неперех. см. зыдэгуэн. зыдэщ1ын неперех. подражать кому-л. зыдэщ!ыныгъэ и. д. подража- зыдэ1этеин неперех. поднимать- ся, подняться. зыдэ!этеиныгъэ и. д. подъём. зыдегъэк1ун неперех. приспосаб- ливаться, приспособиться к кому-чему-л. зыдегъэк1уныгъэ и. д. невдобр. приспособленчество. зыдегъэхьэхын неперех. дать се- бя увлечь кому-л. зыжьэдэгъэлъэдэн перех. 1) по- ложить что-л. в рот (сразу всё)-, 2) перен. мигом прогло- тить, съесть что-л. зыжьэдэгъэлъын неперех. дер- жать что-л. во рту. зыжьэдэлъхьэн неперех. поло- жйть себе в рот что-л. зыжьэдэ!ун неперех. сунуть себе в рот что-л. зызэгъэпэщын неперех. 1) наря- жаться, нарядйться; 2) гото- виться, подготовиться к чему-л. зызэдзын неперех. бросаться, броситься друг на друга. зызэк!эщ1эшын неперех. крив- ляться. зызэпщытын неперех. нападать, напасть друг на друга. зызэрыгъэнэн неперех. упрямить- ся, заупрямиться. зызэрыгъэпщхьэн неперех. свер- нуться; лечь, свернувшись (о животных). зызэтеубыдэн неперех. сдержи- ваться, сдержаться. зызэтешэщ!эн неперех. замахи- ваться, замахнуться друг на друга. зызэте!ыгъэн неперех. 1) удер- живаться, удержаться; 2) пе- рен. сдерживаться, сдержать- ся. зызэхуэшэн неперех. корчиться, скорчиться (от боли). зызэшэк1ын неперех. обнимать- ся, обняться друг с другом. зызэшэк1ыныгъэ и д. от зызэ- шэк1ын. зызэщ!экъузэн неперех. подпоя- сываться, подпоясаться (рем- нём). зызэщ1эужьэн неперех. получйть развйтие, развиваться, раз- вйться, достигать, достйгнуть подъёма. зызэщ!эужьэныгъэ и. д. развй- тие, подъём. зызэщ1эупсэн неперех. выбрить- ся начисто. зызэщ!эхуэпэн неперех. при- одеться. зызузэдыж прил. самозаряд- ный. зызунэщ!ыж самосвал (букв, са» моразгружающийся). зык!элъыплъыжын неперех. сле- дйгь за собой.
  ЗЫК! зыкъ зык!эрыгъэщэщын неперех. стря- хивать, стряхнуть с себя что- -либо (напр. пыль). зык1эрыгъэщ!эн неперех. обло- качиваться, облокотиться на что-л. зык1эрыщ!эн перех. навесить, нацепить на себя что-л. зык1эщ1эупщ1эн перех. 1) под- вёртывать, подвернуть, заги- бать, загнуть снизу что-л.; 2) присваивать, присвоить ко- го-что-л. себе. зык1и мест, отрицат. никем, ничем; нисколько; ар зык1и хьэлэмэткъым это нисколько не интересно. зыкъэгъэзэн неперех. поворачи- ваться, повернуться, оборачи- ваться, обернуться. зыкъэгъэнэн неперех. оставать- ся, остаться где-л. (по соб- ственному желанию); не пойти, не поехать. зыкъэгъэхъеин неперех. поше- вельнуться. зыкъэт1этэн неперех. развязы- ваться, развязаться, отвязы- ваться, отвязаться от чего-л. (освободить себя). зыкъэтЬтэныгъэ и. д. от зыкъэ- т!этэн. зыкъэумысын неперех. призна- ваться, признаться в чём-л. зыкъэщ!эжын неперех. опом- ниться, прийти в себя. зыкъэ!этын неперех. поднимать- ся, подняться. зыкъэЬтыныгъэ и. д. подъём. зыкъегъэзэк1ын неперех. см. зы- къэгъэзэн. зыкъегъэзэкТыныгъэ и. д. по- ' ворот. зыкъегъэлъагъун неперех. дать себя увйдеть. зыкъегъэумысын неперех. побуд. ф. от зыкъэумысын. зыкъегъэщ!эн неперех. дать о себе знать, извещать, известить зыкъедзыхын неперех. бросать- ся, броситься вниз. зыкъетхъужьэн неперех. создать у себя беспорядок. зыкъешэк1ын, зыкъешыхьэк1ын неперех. см. зешэк1ын. зыкъизых прил. очень наряд- ный (о человеке). зыкъихын I неперех. исполнять на турнике упражнения. зыкъихын II неперех. наряжать- ся, нарядиться. .зыкъом нареч. несколько, сколь- ко-то; нобэ зыкъомк1э ц!ыху нэхъыбэ клубым щызэхуэсащ сегодня в клубе собралось не- сколько больше народу. зыкъомрэ нареч. долго, продол- жительное время. зыкъызэкъуэхын неперех. не- ожиданно проявить себя. зыкъызэщ1эщ1эн неперех. пор- титься, испортиться (о погоде). зыкъызэщ1егъэужьэн перех. ак- тивизировать что-л. зыкъызыф1эщ1ыжа прич. не- одобр. 1. зазнавшийся; 2. в знач. сущ. зазнайка. зыкъык!эрыгъэхун неперех. опаз- дывать, опоздать; отставать, отстать от кого-л., в чём-л. (по своей вине). зыкъык!эрыгъэхуныгъэ и. д. опаздывание, опоздание; отста- вание (по своей вине). зыкъык!эрыт1ык1ын неперех. от- вязываться, отвязаться от че- зыкъыте1этык!ын неперех. при- подниматься, приподняться. зыкъыф!эщ1ыжын неперех. не- одобр. зазнаваться, зазнаться. зыкъыф1эщ1ыжыныгъэ и. д. не- одобр. зазнайство. зыкъыхэгъэщхьэхук1ын неперех. обособляться, обособиться, от- деляться, отделиться (от дру- гих). зыкъыхэгъэщын неперех. выде- лять себя; выделяться чем-л. (из окружающей среды). зыкъыхуэ!этын неперех. вста- вать, встать, подниматься, под- няться (напр. на борьбу)
  - 137 — зыр зыкъыщЬгьэхуэн неперех. ока- заться растратчиком; оказать- ся нечестным. зыкъы1удзын неперех. отпря- нуть, отскочйть; къэщтауэ зы- къы!удзын отпрянуть в стра- хе. зыкъуэгъэпщк!уэн неперех. пря- таться, спрятаться за (в) укрытие; притаиться за чём- зыкъуэдыгъуэн I неперех. см. зыкъуэгъэпщк!уэн. зыкъуэдыгъуэн II перех. похи- щать, похитить, присваивать, присвоить кого-что-л. зыкъуэдыгъуэныгъэ и. д. похи- щение, присвоение. зыкъуэдзэн неперех. броситься за (в) укрытие. зыкъутэ прил. подрывной. зылэн неперех. краситься и пуд- риться. зылыгъуэжын перех. выходить из себя, выйти из себя. зылъэк! прич. могучий, власть имущий. зылъэщ!ын неперех. утираться, утереться. зылъыгъагьын перех. носить на ногах (обувь). зылъыпы!ун перех. надеть до- - машние туфли, смяв задники. зылъытхъын перех. стаскивать, стащить, снимать, снять с тру- дом что-л. (обувь, одежду). зылъыт!эгъэн перех. обуваться, обуться, надевать, надеть что- -либо на ноги. зылъыук!эн перех. натягивать, натянуть на ноги (обувь). зылъыхын перех. разуваться, разуться, снимать, снять что- -либо с ног. зыл!эжын неперех. горько пла- кать; сокрушаться о чём-л. зымакъыу нареч. в одйн голос (напр. сказать что-л). зыми мест, отрицат. никто, ничто, ни одйн. зын перех. цедить, процеживать, процедить что-л. зыпэмыплъа 1. неожиданность; 2. в знач. опр. неожидан- ный. зыпэщ!эгъэкъуэн неперех. обло- качиваться, облокотйться на что-л. зыпэщ1эгъэхуэн неперех. по пасться в руки кому-л. зыпэщ1эдзын неперех. 1) избе- гать, чураться кого-что-л.-, 2) избежать чего-л. (напр. непри- ятностей)-, 3) бросаться, бро- ситься в сторону. зыпэщ!ын неперех. считать себя равным кому-л. зыплъыхьак1уэ 1) наблюдатель; 2) гуляющий; 3) место наблю- дения; 4) место прогулки. зыплъыхьын неперех. осматри- ваться, осмотреться, огляды- ваться, оглядеться (вокруг)-, наблюдать. зыплъыхьып!э наблюдательный пункт. зыпл!ытху числ. неопр.-колич.' четыре-пять. зыпхегъэдзын перех. пробивать, пробить насквозь что-л. зыпхыук1ын неперех. брыкаться, лягаться. зыпщ1эхэдзэн 1. перех. набро- сить, накйнуть себе на шею что-л.; 2. неперех. бросаться, броситься на шёю кому-л. зыпышэн неперех. 1) привязать- ся, придраться; 2) осмеливать- ся выступить против кого-л. зыпыщ!ыжын неперех. подра- жать кому-л.; копйровать кого- -либо. зыпы!удзын неперех. сторонйть- ся кого-чего-л. зып1ыжын неперех. быть предо- ставленным самому себе, расти, вырасти без семьи, самостоя- тельно. зыри мест, отрицат. никто, ничто; абы зыри зэран хуэ- хъуркъым ему ничто не ме- шает. зырыз числ. разделит по од- ному.
  зытэлай мест, неопр. несколько; некоторое врёмя. зытегъэзэгъэн перех. терпеть, стерпеть что-л. (обиды, ос- корбления и т. п.). зытегъэук!уриен неперех. нава- ливаться, навалиться на что- -либо; лечь на что-л. зытегъэун неперех. развлекать- ся, развлечься. зытегъэщ!эн неперех. облока- чиваться, облокотиться ничто- зытегъэ!ук!ын неперех. см. зы- гъэ1ун. зытедзын перех. сбрасывать, сбросить с себя что-л. зытелъхьэн перех. 1) накрывать- ся, накрыться чем-л.-, 2) наде- вать, надеть на‘себя что-л.-, 1элъэщ1 зытелъхьэн надеть на себя платок. зытеп!эн, зытеубгъуэн перех. см. зытелъхьэн. зытеудыгъуэн неперех. 1) тряс- тйсь над чем-л.; жадно беречь что-л.-, ревниво оберегать ко- го-что-л.-, 2) притаиться. зытехын перех. снимать, снять, скидывать, скинуть, сбрасы- вать, сбросить с себя что- зыте!этык!ын неперех. припод- ниматься, приподняться над чем -л. зытхух числ. неопр. -колич. пять- -шесть. зытхьэлэжын неперех. удушить- ся, повеситься. зытхьэщ1ын неперех. умываться, умыться. зытхьэщ!ып!э умывальник. зыт!эщ!ын неперех. раздевать- ся, раздеться. зыт1эщ1ып1э гардеробная, раз- девалка, раздевальня. зыт1ощ1ырыпщ1 числ. неопр.- -колич. около двадцати. зыт!ущ числ. неопр.-колич. два- -три. зыуэ нареч. 1) в одйн голос, всем вместе, дружно, 2) воедино; псори зыуэ зэхуэхьэсын со- брать всех воедино. зыубгъуауэ нареч. широко. зыубгъун неперех. 1) расстилать- ся, расстелиться; 2) распростра- няться, распространйться, шй- риться, расширяться, расшй- риться. зыубгъуныгъэ и. д. распростране- ние, расширение. зыубыдын неперех. сдерживаться, сдержаться. зыубыжын неперех. критиковать себя; ругать себя; клеветать на самого себя. зыудыгъун неперех. ёжиться, съёжиться. зыужьыгъуэ врёмя, стадия раз- вития. зыужьын неперех. развиваться, совершёнствоваться. зыужьыныгъэ и. д. развйтие, совершёнствование. зыузэдыжын неперех. заряжать- ся автоматйчески. зыуи, зыуик! мест, отрицат. никак; ар абы зыуик! хузэф!э- к!ыркъым это ему никак не удаётся. зыукъуэдиин неперех. вытяги- ваться, вытянуться. зыумэзэхын неперех. 1) притйх- нуть, притайться; 2) притво- ряться невиновным, невйн- ным. зыумысыжын неперех. созна- ваться, сознаться в чём-л., при- знавать, признать себя винов- зыумысыжыныгъэ и. д. призна- ние своей вины. зыумысын неперех. см. зыумысы- зыунэщ!ын неперех. разгружать- ся, разгрузйться (о самосва- ле). зыупц!энын неперех. раздёться догола. зыутхыпщ!ын неперех. отряхи- ваться, отряхнуться от чего-л. зыуф!еижын, зыуфГеин неперех. 'загрязняться, загрязниться.
  зыу зыухуэн неперех. сгибаться, со- гнуться, сутулиться, ссуту- литься. зыуц!эп1ын неперех. вымазаться, измазаться чем-л. зыущэхужын, зыущэхун непе- рех. стихать, стихнуть, умол- кать, умолкнуть. зыу1эжын неперех. порезаться, зыфэ-зылэ прил. однородные; одноцветные; одинаковые. зыфыщ!ыжын неперех. 1) рвать, порвать, изорвать что-л. (напр. свою одежду)- 2} перен. сильно волноваться, беспокоиться. зыф!эмыгъэщ1ын неперех. не по- давать виду, не подать виду. зыф1эф1 прил. самодовольный. зыф!эщын неперех. называться, называть себя; дать себе имя, прозвище. зыхэбжэн неперех. причйслить. причислять себя к кому-л. зыхэгъэбжьэхъуэн неперех. вли- ваться, влиться (в толпу, в другую среду). зыхэгъэпшэхъуэн неперех. не- заметно влйться, присоеди- нйться к чему-л. (смешаться с другими людьми). зыхэгъэук!уриен неперех. вва- литься куда-л., упасть. зыхэдзын перех. 1) удалять, уда- лить кого-л. из своей среды; 2) бросать, бросить, оставлять, оставить что-л.-, хьэл 1ейр зы- хэдзын бросить дурную при- вычку. зыхэлъхьэн перех. 1) усваивать, усвоить что-л.; 2) надевать, надеть (орден, значок и т. п.); 3) пудриться,напудриться, кра- ситься, подкраситься. зыхэлъхьэныгъэ и. д. усвоение чего-л. зыхэнэн перех. см. зыхэдзын. зыхэук!эн перех. 1) вцепляться, вцепиться во что-л.; 2) вса- сываться, всосаться во что- -либо. зыхэщ1эн перех. 1) чувствовать, почувствовать, ощущать, ощу- ) — зыху тйть (боль); 2) перен. впуты- ваться, впутаться (в неприят- ное дело). зыхэщ1эныгъэ и. д. ощущение чего-л. зыхэ1ун перех. см. зыхэлъхьэн 2. зыхегъэщ!эн неперех. дать по- чувствовать что-л. кому-л. зыхегъэщ1ык1ын перех. дать по- нять что-л. кому-л. зыхыбл числ.неопр.-колич. шесть- -семь. зыхуэгъэгусэн неперех. обижать- ся, обйдеться на кого-л. зыхуэгъэдэн неперех. уподоблять себя кому-л.; считать себя равным кому-л. зыхуэгъэл!эн неперех. отказы- вать, отказать себе в чём-л. зыхуэгъэныкъуэн неперех. испы- тывать недостаток в чём-л. зыхуэгъэсэн неперех. обучаться, обучйться чему-л.; учйться, выучиться на кого-либо. зыхуэгъэтхьэмыщк1эн неперех. прибедняться перед кем-л. зыхуэгъэфэщэн перех. считать себя достойным кого-л. зыхуэгъэф!эн неперех. нежиться перед кем -л. зыхуэгъэхьэзырын неперех. го- товиться, подготовиться к чему- -либо. зыхуэгъэшэчын перех. терпеть, переносйть что-л. зыхуэгъэщхъын неперех. не- одобр. преклоняться, унижать- ся перед кем-л. зыхуэгъэщхъыныгъэ и. д. пре- клонение, унижение (перед кем-л.). зыхуэпэн неперех. одеваться, одеться; абы ф!ыуэ зехуапэ он хорошо одевается. зыхуэсакъын неперех. 1) быть осторожным; 2) беречь, обере- гать себя; остерегаться чего-л зыхуэунэт!ын неперех. 1) на- правляться, направиться на- встречу друг другу, устре- миться навстречу друг другу; 2) стремйться к чему-л.
  зыху зыхуей-зыхуэф! собир. потреб- ности. зыхущыхьын неперех. бегать, рыскать, шнырять. зыхъуэжын неперех. меняться, изменяться, измениться. зыхъумэжын неперех. см. зы- хуэсакъын. зыхъумэн неперех. обороняться, защищаться; оберегаться, бе- речься. зыхъумэныгъэ и. д. 1) оборона, защита; 2) обороноспособность. зыхъунщ!эн неперех. 1) хорохо- риться; 2) сердиться. зыц1элэн неперех. см. зыуц!э- п!ын. зышэщ1ын неперех. 1) см. зыу- къуэдиин; 2) размахнуться (для удара). зышхыхьыжын неперех. волно- ваться, сильно нервничать. зышыхьын неперех. сворачи- ваться, свернуться (о змее, еже и т. п.). зышы!э воздержание. зышы1эн неперех. воздерживать- ся, воздержаться, удерживать- ся, удержаться от чего-л. зышы!эныгъэ и. д. см. зышы1э. зыщхьэрыгъагъын перех. носить головной убор. зыщхьэрыгъэсын перех. надеть что-л. на голову; носить что-л. на голове. зыщхьэрыт1эгъэн перех. наде- вать, надеть на голову что-л. зыщхьэрыхын перех. снимать, снять головной убор. зыщыгъагъын перех. несйть (одежду-- о себе)-, ходить в чём-л. зыщыгъэгугъын неперех. обна- дёживать, обнадёжить кого-л. зыщыгъэгъупщэн перех. поза- . быть кого-что-л.; стараться забыть кого-что-л. зыщыгъэпщк1ун неперех. спря- таться от кого-л. зыщыгъэтхъун неперех. добить- ся похвалы от кого-л. зыщыдзэн перех. набросить, на- кинуть на себя что-л. зыщыдзеин неперех. избегать кого-л. зыщыкъун перех. 1) отрыгнуть что-л.; 2) перен. надуться. зыщыпл! числ. неопр.-колич. три- -четыре. зыщыпсэу прил. жилой; зыщып- сэу унэ жилой дом. зыщысхьын неперех. жалеть, ща- дить, оберегать себя. зыщытхъужын неперех. хвалйть себя; хвастаться чем-л. зыщытЬгъэн перех. надевать, надеть на себя что-л. (кроме головного убора). зыщыхын перех. снимать, снять с себя что-л. (кроме головного убора). зыщыхуэн перех. мазаться, на- мазаться (напр. мазью}. зыщыхъуэн неперех. тереться обо что-л. зыщыхъумэн неперех. остере- гаться кого-чего-л. зыщ!эгупсысын неперех. думать о себе; задуматься. зыщ!эгъэк1ын перех. 1) выпол- нять, выполнить что-л.; 2) ис- пытывать, испытать что-л. зыщ1эгъэкъуэн перех. опираться, опереться на что-л., обо что-л. зыщЬгъэмбырыуэн неперех. ны- рять, нырнуть во что-л. зыщ!эгъэуэн перех. 1) делать, сделать себе припарки; 2) см. зы щ!эгъэмбырыуэн. зыщ!эдзэн неперех. бросаться, броситься подо что-л., куда- -либо. зыщЬдзын перех. 1) подклйды- вать, подложить под себя что-л.; 2) выбрасываться, вы- броситься откуда-л. зыщ!эжын неперех. помнить себя, быть в здравом уме. зыщ1экъузэн перех. 1) стягивать, стянуть что-л.; крепко обвя- зывать, обвязать что-л.; 2) за- тягиваться, затянуться (рем- нём). зыщ!эпхэн неперех. подпоясы- ваться, подпоясаться чем-л.
  — 141 — зыщ1эуфэн неперех. закутывать- ся, закутаться во что-л. зыщЬхъумэн неперех. прятать- ся, спрятаться подо что-л., под чем-л. зыщ!ын неперех. держаться не- естественно. натянуто, жеман- ничать, манерничать. зыщ1ып1э нареч. где-то, куда-то; ар зыщ!ып1э к!уащ он куда-то ушёл. зыщ!ып1и нареч. нигде; ар зы- щ!ып1и щызгьуэтакъым я его нигде не нашёл. зы1эжьэн неперех. задерживать- ся, задержаться. зы!эзыбжьэ прил. незамедли- тельный, немедленный. зы!эзыбжьэу нареч. незамедлй- * тельно, немедленно. зьПэпишэн неперех. увлекаться, увлечься, войтй в азарт. зы1эпишэиыгъэ и. д. увлечение, азарт. зы1эрыгъэлъын перех. носйть на руке (перчатки, кольцо и т. п.). зы1эрыгъэхьэн перех. 1) овла- девать, овладеть чем-л.-, 2) до- стигать, достйгнуть чего-л. зы1эрыгъэхьэныгъэ и. д. 1) овла- дение чем-л.-, 2) достижение зы!эрыт1эгъэн перех. надеть на руку (перчатку, кольцо и т. п.). зы!эрыхын перех. снимать, снять что-л. с руки. зы!этыгъуэ врёмя подъёма. зы!этыгьуей прил. тяжёлый на подъём, медлительный. зьПэтын неперех. подниматься, подняться на чём-л. (напр. на самолёте, лифте и т. п.). зы!эщ1эгъэк1ын перех. выпус- кать, выпустить из рук кого- -что-л. зы!эщ1эгъэк1уэдэн перех. тра- тить, потратить, истратить; растрачивать, растратить что- -либо. зы1эщ1эгьэлъын перех. держать в своих руках, в своём ведении, в своей власти. зы1эщ!эгъэхун перех. ронять, уронить, выронить что-л. из РУК. зы!эщ1эгъыхьэн перех. см. зы- 1эрыгъэхьэн. зы1эщ!экъузэн перех. сжимать, сжать в руках кого-что-л. зы1эщ!элъ I прил. и сущ. владею- щий чем-л.-, владелец. зы!эщ1элъ II прил. крепкий, плот- ный (о человеке). зы1эщ1эп1ыт1эн перех. разда- вить, смять что-л. в руке. зы!ыгъын неперех. сдерживать- ся, сдерживать себя, держать себя в руках. зы1убын неперех. перевёрты- ваться, перевернуться вверх дном. зы1урыгъэлъыи перех. держать во рту что-л. (напр. папиросу). зы!урыгъэсын перех. взять в рот что-л. (напр. папиросу). зыКурыдзэн перех. 1) быстро съесть что-л.-, 2) мигом кон- чить что-л.-, 3) быстро истра- тить что-л. И и I 1. числ. колич. восемь; ик!э восемью; 2. восьмёрка (цифра). и II союз соединит, и, да. и III (абы и) мест, притяжат. его, её; абы и унэ его (её) дом; и щхьэк1э (он) сам лично, и» глагольная приставка 1) обо- значает движение, направлен- ное вниз и внутрь предмета; обычно передаётся предлогом в, во (что-л.), иногда в соче- тании с глагольной приставкой в* (во*); напр.; игуэн впихнуть кого-что-л. куда-л.; 2) обозна- чает пребывание внутр и чего-л.; обычно передаётся предлогом ъ(чём-л.); напр.; вагоным исын сидеть в вагоне; 3) обозначает удаление, изъятие предмета откуда-л.; обычно передаётся глагольной приставкой вы*
  часто в сочетании с предлогом из (чего-л.); приставкой от* (ото*),часто в сочетании с пред- логом от (чего-л.); напр.: игъэ- хун выронить (из кармана и т. п.); пэгуиым псыр ижащ вода вытекла из ведра; игъэщ- 1еик1ыи отклонить что -л. назад, ибэ 1. сирота; 2. в знач. опр. сиротский. ибэтык1ын неперех. вырасти до огромных размеров (о расте- ниях). ибгъукГэ нареч. сбоку. ибжьэи неперех. жечь (о чём-л. едком, остром); шыбжийр жьэ- к!уэц!ым йобжьэ от перца жжёт во рту. ибза прич. надрезанный. ибзап1э надрез, надрезанное мё- ибзэн перех. надрезать, надре- зать что-л. ибзеик!ыи перех. вылизывать, вылизать что-л. ибзык!ын перех. вырезать, вы- резать что-л. иблис миф. дьявол, сатана, злой дух. ивэщ!эи неперех. выкипать, вы- кипеть; псыр ивэщ!ащ вода выкипела. ивык!а прич. крутое, сваренное вкрутую (о яйце). ивыкТыинеперех. свариться вкру- тую (о яйце). игуэн перех. впйхивать, впих- нуть, запихивать, запихнуть кого-что-л. куда-л., во что-л. игугъу послелог, передаётся пред- логом о, об (ком-чём-л.); дэ абы игугъу тщ1ащ мы гово- рили о нём. игъащ!эк!э нареч. пожйзненно, навечно, навеки, навсегда. игъащ1эм нареч. испокбн веков, игъэжын перех. побуд. ф. от ижын 1-3. игъэжыхьын перех. споласки- вать, сполоснуть что-л. игъэк!ыжыи перех. разводиться, развестись (с женой). игъэк!ын перех. 1) выпускать, выпустить кого-что-л. из чего- -л., откуда-л.; 2) разводйться, развестйсь (о супругах); 3) вы- селять, выселить кого-л. (с ка- кой-л. территории). игъэк!уэтыи перех. 1) отодви- гать, отодвинуть что-л.; 2) отталкивать, оттолкнуть кого-л. (от себя); оттеснять, оттес- нйть кого-что-л. (напр. непри- ятеля). игъэлъэлъын перех. высыпать, высыпать что-л. откуда-л. игъэнэн перех. побуд. ф. от инэи. игъэпк!эжын перех. вправлять, вправить что-л. (вывихнутую конечность). игъэпк!ын перех. вывихнуть что-л. игъэплъыи I перех. побуд. ф. от иплъын. игъэплъыи II перех. отапливать, обогревать что-л. игъэпщын перех. побуд. ф. от ипщын. игъэсык1ыи перех. побуд. ф. от исык1ыи I, II. игъэт1ылъык!ын перех. уклады- вать, уложйть что-л. игъэузэщ1ык1ауэ нареч. настежь. игъэузэщ!ык1ыи перех. откры- вать, открыть настежь что-л. игъэук!уриен перех. валйгь, вва- лить что-л. куда-л.; мывэр мащэм игъэук1уриен ввалйть камень в яму. игъэук!уриик1ыи перех. выва- ливать, вывалить что-л. из че- го-л. игъэхуэн перех. 1) вмещать, вме- стйть кого-что-л.; 2) ронять, уронить что-л. внутрь чего- -либо. игъэхуи перех. ронять, выронить что-л. откуда-л. (напр. из кармана). игъэхъуэи перех. вливать, влить что-л. куда-л. игъэщэтын перех. побуд. ф. от ищэтын.
  — 143 — игъэщэщэн перех. всыпать, всы- пать что-л. куда-л. игъэщ!еик1ын перех. отклонять, отклонить что-л. назад. игъуэ 1. подходящий момент; 2. в знач. опр. пришедшийся кстати, уместный. игъуэджэ 1. прил. неуместный; 2. нареч. некстати, невпопад. игъуэлъхьэн неперех. ложиться, лечь куда-л., на что-л.-, гъуэ- лъып!эм игъуэлъхьэн лечь на кровать. игъуэлъык!ауэ нареч. лёжа, по- лулёжа, в лежачем положении. игъуэлъык1ын неперех. ложить- ся', лечь, прилечь (о многих). игъуэу нареч. уместно, кстати. игъущ!ык1а прич. пересохший. игъущ!ык1ын неперех. 1) пере- сыхать, пересохнуть (во рту; также об источниках, реках); 2) испаряться, испариться. ида прич. 1) пришитый; 2) ши- тый, вышитый; дыщэ ида ши- тый золотом. идэн перех. 1) пришивать, при- шить что-л.; 2) вышивать, вы- шить что-л.; щ!ы]у идэн при- шить пуговицу; дыщэ идэн вышивать золотом. идеализацие идеализация, идеализм филос. идеализм, идеалист филос. идеалист. идеалистическэ прил. филос. идеа- листический. идейнэ прил. идейный. идейно-политическэ прил. идей- но-политический. идеолог идеолог. идеологие идеология. идеологическэ прил. идеологй- ческнй. идеологическэкТэ нареч. идеоло- гически. идея идея. идиоматическэ прил. идиомати- ческий; идиоматическэ выра- жение идиоматическое выра- жение. идиомэ идиома. идык!а прич. выстроченный. идык!ын перех. выстрочить что- -либо. иджы нареч. теперь. иджыблагъэ нареч. 1) в недалё- ком будущем, вскоре; 2) в не- давнем прошлом, недавно. иджык!э нареч. пока, всё ещё; иджык!э си !уэху щ!агъуэкъым пока дела мой идут неважно. иджырей прил. теперешний, ны- нешний, современный; иджы- рей гъащ!э современность. иджыри (къэс) нареч. до сих пор, ещё, всё ещё. идзэн перех. бросать, бросить, кидать, кйнуть что-л. внутрь чего-л.; пхэ идзэн бросить жре- бий. идзын перех. сбрасывать, сбро- сить что-л. с чего-либо. иж 1) злой умысел; 2) зависть, ижэн неперех. завйдовать кому-л. ижэщ!ык1ын неперех. всасывать- ся, всосаться (о влаге); исче- зать, исчезнуть (чаще о лу- жах). ижын неперех. 1) течь, вытекать, вытечь откуда-л. (струёй или каплями); пэгуным псыуэ итар ижащ вся вода вытекла из ведра; 2) выскальзывать, вы- скользнуть откуда-л.; 3) вы- катываться, выкатиться отку- да-л.; 4) падать (о звёздах). ижь I прил. правый; 1э ижь пра- вая рука. ижь II прил. древний; ижь исто- рие древняя история. ижьэн неперех. загорать, заго- реть, покрыться загаром; на- пэр дыгъэм ижьащ лицо заго- рело на солнце. ижь-ижьыж прил. древнейший, самый древний. ижьырабгъу 1. правая сторона; ижьырабгъумк1э плъэ смотрй в правую сторону, вправо; 2. в знач. опр. правосторонний. ижьыщ!ык1ын перех. отмывать, отмыть что-л. (напр. пятна). из прил. полный; чей из фо пол- ная кадка мёду.
  изэ изэрыгуэн неперех. 1) втиски- ваться, втиснуться (войти во множестве куда-л.); 2) вторг- нуться (на чужую территорию). избач избач. изба-читальнэ изба-читальня. изобразительна прил. изобрази- тельный; изобразительна искус- ствэхэр изобразительные ис- кусства. изолятор физ., тех. изолятор, изоляцие физ., тех. изоляция. икуэн перех. см. игуан. икудэн перех. напихивать, на- пихать что-л. куда-л.; запол- нить, набивать, набить что-л. чем-л. ик1а I прим. 1. см. ик!ын II; 2.взнач. прил. охрипший, осип- лый, хриплый, сиплый; макъ ик!а хриплый голос. ик!а II прич. см. ик1ын III. ик1агъэ низость, пошлость. ик1э прил. низкий, низкопроб- ный, пошлый. ик!эм нареч. под конец; <> ик1эм ик1эжым в конце концов; ик!эм нас до конца. ик1эн перех. вливать, влить, на- ливать, налить что-л. во что-л. ик1эщ1ык1ын перех. вычерпы- вать, вычерпать что-л. из чего-л.; кхъуафэжьейм псыр ик1эш,1ык1ын вычерпать воду из лодки. ик1эщ1ып1эк!э нареч. вскоре, не- замедлительно. ик!и союз соединит, и, да. ик!ыжын неперех. разводиться, развестись (с мужем). ик1ын I неперех. переправлять- ся, переправиться через что-л. (напр. через реку). ик!ын II неперех.: макъыр ик1ын охрипнуть, осипнуть. ик!ын III неперех. лезть, вылезть, падать, выпасть (о волосах, шерсти). ик!ып1э брод; псым и ик!ы- п1эмк1а зэпырык1ын перейти реку вброд. ик!уэсык1ын неперех. улетучи- ваться. улетучиться; мэр ик1уэ- сык1ащ запах улетучился. ик!уэтын неперех. двигаться на- зад, пятиться, попятиться; от- ступать, отступить. ик1уэтыныгъэ и. д. попятное дви- жение, задний ход; отступле- ние. ик1уэц1к1э послелог, передаётся предлогами в течение, в про- должение чего-л.; илъэсым ик1уэц!к1э в продолжение го- да. ик!ута прич. 1) рассыпанный; ик!ута из хъужрэ поел, рас- сыпанное самб не соберётся; 2) разлитый. ик1утэн перех. всыпать, всыпать что-л. ик!утын перех. 1) высыпать, вы- сыпать, рассыпать, рассыпать что-л.; 2) выливать, вылить, разливать, разлить что-л. икъугъэ полнота (полная мера). икъу-икъуж нареч. очень и очень, весьма и весьма. икъук1э нареч. очень, весьма; икъук!э лъэщ очень сильный. икъутык!ыжын перех. вычёрки- вать, вычеркнуть, зачёрки- вать, зачеркнуть что-л. икъухьа прич. разбросанный в беспорядке. икъухьыи перех. разбрасывать, разбросать что-л.; приводить, привести что-л. в беспорядок. илэжьыхьын перех. работать где-л.; хадэм илэжьыхьын ра- ботать в огороде. иллюминацие иллюминация; ил- люмииацие щ!ын устроить ил- люминацию, иллюминировать что-л. иллюстрацие иллюстрация; ил- люстрацие щ1ын иллюстри- ровать что-л.; иллюстрацие зи!э иллюстрированный. иллюстрированна прил. иллю- стрированный. илъабжьэм нареч. внизу; илъа- бжьэм си ныбжьэгъур щопеэу внизу живёт мой товарищ.
  иль илъабжьэмк!э нареч. снизу; илъабжьэмк!э жьы къыщ!еху снизу дует. илъэдэн неперех. 1) втекать, впадать (о реках, ручьях); 2) стекать, стечь куда-л.; псыр мащэм йолъадэ вода стекает в яму; 3) выбегать, выбежать куда-л. шыщ1эхэр губгъуэм илъэдащ жеребята выбежали в поле. илъэлъэн перех. сыпаться, ссы- паться во что-л. илъэлъын неперех. высыпаться, высыпаться из чего-л.; къэ- пым ху куэд илъэлъащ из мешка высыпалось много про- са. илъэн неперех. впрыгивать, впрыгнуть во что-л.; кхъуафэ- жьейм илъэн впрыгнуть в лод- ку. илъэс 1. 1) год (мн. годы и го- да; род. мн. лет); илъэсит! дэ- к!ащ прошло два года; илъэс ныкъуэ а) полгода; б) полу- годовой; илъэсым и ныкъуэ полугодие; илъэс къэс каждый год, из года в год, ежегодно; илъэс бжыгъэк!э годами; илъэс хъурей весь год, целый год, круглый год; зы илъэсым за год; зы илъэск!э на год; 2) год, лета; ар илъэс пщ!ей хъуащ ему восемьдесят лет; сабийр илъэс ет!уанэм ихьак1эщ ре- бёнку пошёл второй год; илъэс зи ныбжь годовалый; илъэс ныкъуэ зи ныбжь полугодова- лый; илъэс бжыгъэ возраст; 2. в знач. опр. 1) годовой; илъэс файдэ годовой доход; 2) годичный; илъэс п1алъэ го- дичный срок; 3) годовалый; ар илъэс сабийуэ зеиншэу къэ- нащ он годовалым ребёнком остался сиротой. илъэсипщ! 1. десять лет; илъэ- сипщ! п1алъэ десятилетие (срок); илъэсипщ! щырикъу п!алъэдесятилетие чего-л.; 2. в знач. опр. десятилетний. Ю Кабард.-русск. сл илъэситху 1. пять лет; пятиле- тие; 2. в знач. опр. пягилётний; илъэситху план пятилётний план. илъэсищэ 1. сто лет; столетие; 2. в знач. опр. столетний. илъэсык!ын перех. размывать, размыть что-л.; уэшхым вагъэр ирилъэсык!ащ дождь размыл (дождём размыло) пашню. илъэсыщ!э 1. Новый год; 2. в знач. опр. новогодний; илъэсы- щ!э жэщым в новогоднюю ночь.. илъэтэн неперех. залетать, зале- теть куда-л. внутрь. илъэтын неперех. вылетать, вы- лететь откуда-л. илъэфыи перех. 1): псырылъэ илъэфын очищать пеньку от кожицы; 2) протащить что-л. через что-л. илъэщ!ык!ын перех. 1) выте- реть, вычистить что-л. изну- три; 2) перен. опустошать, опу- стошить что-л. илъэщ!ыхьын неперех. чистить, почистить что-л. изнутри. илъхьэн перех. 1) класть, по- ложить, укладывать, уложить что-л. куда-л.; вкладывать, вложить что-л. во что-л.;мы\э- рысэхэр ашычым илъхьэн уло- жйть яблоки в ящик; 2) мос- тить, замостить, вымостить, выкладывать, выложить что-л. чем-л. илъын I неперех. рвануться; спортсменхэр зэуэ илъащ спорт- смены рванулись одновремен- но. илъын II неперех. лежать в чём-л., внутри чего-л.; гъуэлъыпЬм илъын лежать в постели. илъын III перех.-. гъунэ илъын провести первую борозду (при пахоте). илъыпык!ын перех. лакать, вы- лакать что-л. именительнэ прил.-. именительнэ падеж грам. именительный па- дёж.
  — 146 — иммигрант иммигрант. иммиграцие иммиграция. император 1. император; 2. в знач. опр. императорский. императрица императрица, империализм империализм, империалист империалист. империалистическэ прил. им-, периалистйческий; империалн- стическэ зауэхэр империали- стические войны. империе империя. импровизировать: импровизиро- вать щ!ын неперех. импрови- зировать. имыкурэ-имыбгыу нареч. ни к селу ни к городу, совершенно некстати. имык1уэтыж прил. непоколеби- мый, неотступный. ин I прил. большой; унэ ин большой дом; 1уэху ин боль- шое дело; учёна ин большой учёный; ин дыдэ гигантский, грандиозный; егъэлеяуэ ин ги- ин II перех. мазать, обмазывать, обмазать (напр. печь глиной). инагъ величина, размер. инат упрямец, упрямый. иная неперех. застревать, за- стрять в чём-л., где-л. инвалид инвалид. инвалидыгъэ инвалидность. инвентаризацие инвентаризация; инвентаризацие щ!ын прове- сти инвентаризацию, инвента- ризовать что-л. индеец индеец. индейскэ прил. индейский. индианка (женский род к индеец и индиец) индианка. индиец индиец. индийскэ прил. индийский. индус 1. индус; 2. в знач. опр. индусский. индустриализацие индустриали- зация; индустриализацие щ!ын индустриализировать что-л.-, къэрал ыр индустриализацие щ1ыныгъэ индустриализация страны. индустриальнэ прил. индустри" альный; индустриальнэ къалэ индустриальный город. индустрие индустрия; индуст- рие хьэлъэ тяжёлая индуст- рия. инджыл рел. евангелие. инейк!э нареч. назло. инерцие физ. инерция; инерцием тету к1уэн двигаться по инер- ции. инженер инженер. инженерна прил. инженерный. инжир инжир (плод и дерево). инкубатор инкубатор. инспектор инспектор; иалогхэх инспектор налоговый инспек- тор. инспекцие инспекция. инстанцие инстанция; инстан- цие нэхъыщхьэм тын подать в высшую инстанцию (напр. прошение). институт институт. инструктаж инструктаж; ин- структаж щ1ын проводить ин- структаж, инструктировать ко- го-л. инструктор инструктор. инструкцие инструкция; ин- струкциемк!э лэжьэн работать по инструкции. инструмент в разн. знач. ин- струмент; пхъащ!э инструмент плотничий инструмент. инструментальнэ прил. инстру- ментальный. интеллигент интеллигент. интеллигентнэ прил. интелли- гентный; ц!ыху интеллигентнэ интеллигентный человек. интеллигенцие интеллигенция; советскэ интеллигенцие совет- ская интеллигенция. интендант воен, интендант. интервент интервёнт. интервенцие интервенция. интервью интервью; интервью тын дать интервью. интернат интернат; интернатым щыпсэун жить в интернате. интернационал интернационал.
  ИНТ — 147 — -исп интернационализм интернацио- нализм. интернациональна прил. интер- национальный. инфинитив грим, инфинитив. инфляцие эк. инфляция. информатор информатор. информацие информация; ин- формацие къе!ыхын получить информацию. информационна прил. информа- ционный. инырал уст. генерал. инышхуэ прил. огромный, гро- мадный, большущий разг. иныщэ громада. ины!уэ прил. великоватый. ипэк1э нареч. прежде, раньше. ипкъ: ипкъ итк!э союз следствия потому, поэтому, ввиду этого; абы ипкъ итк!э ввиду этого. иплъын неперех. смотреть, вы- глядывать, выглянуть из чего- -либо, откуда-л. ипхъуэтын перех. выхватывать, выхватить что-л. откуда-л. ипщэ 1. юг; 2. в знач. опр. юж- на (чём-л.)-, напр.: лъакъуэм ирик1уэн идтй по тропинке, ириджэгун неперех. играть чем-л.-, обращаться с чем-л. как с игрушкой, забавляться чем-л. иридзэн неперех. зародиться. иридзэныгъэ и. д. зачатие, зарож- дение. ирижэн неперех. 1) бежать, мчаться; 2) скользить. ирий числ. разделит, по восьми. ирик!уэн перех. 1) идтй или ехать по чему-либо; лъагъуэм ирик!уэн идтй по тропйнке; 2) ехать на чём-л., чем-л. (каким-л. видом транспорта); маф!эгум ирик!уэн ехать поез- дом, на поезде. ирикъун неперех. довольство- ваться, удовлетворяться, удо- влетворйться чем-л.; ар зы- мащ!эми ирокъу он довольст- вуется немногим. ирихьэл!эн неперех. подоспеть, поспеть вовремя куда-л. ирихьэл!эу нареч. вовремя, свое- временно, кстати. ный; ирихьын неперех.: игу ирихьын ипщэ-къуэк!ып1э 1. юго-восток; 2. в знач. опр. юго-восточный. ипщэ-къухьэп!э 1. юго-запад; 2. в знач. опр. юго-западный., ипщхьэн неперех. вползать, вползти, заползать, заползти куда-л. внутрь; влезать, влезть, залезать, залезть куда-л. внутрь. ипщын неперех. пролезать, про- лезть чёрез что-либо (напр. через отверстие). ип!эк!э послелог, передаётся предлогом вместо (кого-чего-л.)-, зыгуэрым ип!эк!э лэжьэн ра- ботать вместо кого-либо. ирегъэхьэхын перех. сплавлять, сплавить что-л. (по реке)-, пхъащхьэ ирегъэхьэхын спла- вить viec (строительный). ири= глагольная приставка, обо- значает движение по поверх- ности чего-л.-, обычно передаёт- ся предлогами по (чему-л.), понравиться, прийтйсь по ду- ше. ирищ!эн неперех. заводйться, за- вестйсь внутри чего-л.; хъэуа- ным хьэп!ац!э ирищ[ащ в ды- не завелйсь черви. ирригацие ирригация. ирригационнэ прил. ирригацнбн- ирыскъы продукты, пйща; ср. также ерыскъы. иса I прич. (см. исэн) поста- вленный торчком. иса II прич. (см. исын II) сго- ревший. исауэ нареч. торчком. исэн перех. ставить, поставить что-л. торчком. искусства искусство. испанец испанец. испанкэ испанка. испанскэ прил. испанский; ис- панскэ литература испанская литература. 10*
  — 148 — ифы исполком исполком (исполни- тельный комитет). испы фольк. кабардинское на- звание древней народности, жи- вшей в нижнем Поволжье. испытание испытания; зэрыщ!э- т!ысхьэ испытаниехэр тыфын выдержать приёмные испыта- ния. историе история; Къэбэрдейм и историе история Кабарды. историк историк. историческэ прил. исторический; историческэ материализм ис- торический материализм. исык!ын I неперех. переплывать, переплыть что-л., через что-л.; хьэр псым исык1ащ собака переплыла (через) реку. исык!ын II неперех. 1) выгорать, выгореть {сгореть)-, фэтыджэ- иыр исык1ри уэздыгъэр ун- к1ыф1ащ керосин выгорел, и лампа погасла; 2) перен. из- расходоваться, иссякнуть (о деньгах и т. п.}. исын I неперех. сидеть в чём-л., внутри чего-л. исын II перех. сгореть. итхъа черта, линия. итхъэн перех. проводить, про- вести черту, линию. итхъык1ын перех. вычёркивать, вычеркнуть, зачёркивать, за- черкнуть что-л. итхъыи перех. см. итхъык1ын. итхъунщ1ык1ын перех. выскаб- ливать, выскоблить что-л. итын неперех. стоять, находить- ся в чём-л., внутри чего-л. итырыгьу сухостой (о дереве). ит1а см. иса I. ит1анэ нареч. потом. ит!эи перех. см. исэн. ит!ысхьэн неперех. садиться, сесть куда-л., во что-л.-, кхъухь- лъатэм ит1ысхьэн сесть в са- молёт; <> кЬлошым ит!ысхьэн сесть в калошу. ит!ыхьын неперех. копаться, рыться в чём-л. иуэжыннеперех. завалиться, рух- нуть (о подземных строени- ях). иубыдын перех. заслонить что-л. {о небесных телах). иубыдыиыгъэ и. д. затмение; дыгъэр иубыдыиыгъэ затмение солнца. иувэн I. неперех. становиться, стать куда-либо, во что-либо; мащэм иувэн стать в яму; 2. перех. стать на чьё-л. место {заменив кого-л. собою). иугъуэнык!ын перех. продыря- вить что-л. иудэн перех. всыпать, всыпать что-л. внутрь чего-л. иудын перех. побороть, пова- лить кого-л. {при состязании в борьбе). иужь 1. нареч. следом; зыгуэ- рым иужь иту к1уэн идти следом за кем-либо; 2. послелог, передаётся предлогом за {что- -либо); ]уэхум иужь ихьэн при- няться за дело. иужьк!э нареч. после, потом; иужьк1э дызэпсэлъэнщ после поговорим. иужьрей прил. последний; иужь- рей хъыбархэр последние из- вестия; ар иужьрей собранием щ!эсакъым его на последнем собрании не было. иук!эн перех. вбивать, вбить, вколачивать, вколотить, во- гнать что-л. {в какое-л. отвер- стие)-, втискивать, втиснуть что-л. куда-л. иук!ын I. перех. бить, стрелять кого-что-л. {в направлении от говорящего)-, 2. неперех. убить кого-л.-, ар щыблэм иук!ащ его убило молнией. иуи перех. вдевать, вдеть что-л. иупщ1ап!э надрез, место над- реза. иупщ1эн неперех. см. ибзэн. иупщ1ык1ын перех. срубать, сру- бить, вырубать, вырубить что- -либо. ифын перех. выпить, испить, осушить что-л.
  ифы — 1 ифыщ1ык1ын перех. рвать, вы- рвать, щипать, выщипывать, выщипать что-л. иха прич. 1. вырезанный; 2. в знач. сущ. вырез. ихын I перех. 1) вытаскивать, вытащить, вынимать, вынуть что-л. откуда-л.; 2) сгружать, сгрузить, снимать, снять что-л. с чего-л.; къэпхэр гум ихын сгрузить мешки с телеги; 3) переносить, перенестй, пере- правлйть, переправить кого- -что-л. через что-л. ихын II перех. вырезать, вырезать что-л. ихуэн перех. вмещаться, вмес- титься во что-либо; чейм псы пэгунипщ! йохуэ в кадку вме- щается десять вёдер воды. ихун I неперех. 1) выпадать, выпасть откуда-л.; ахъшэ жьгъейхэр жыпым 'ихуащ ме- лочь (деньги) выпала из кар- мана; 2) падать, выпадать, вы- пасть (о волосах); 3) отрывать- ся, оторваться, отпарываться, отпороться; щ!ы!ур ихуащ пу- говица оторвалась; 4) перен. забываться, забыться; исче- зать, исчезнуть из памяти. ихун II перех. 1) перегонять, пе- регнать кого-л. через что-л.; шыхэр псым ихун перегнать лошадей через реку; 2) выго- нять, выгнать кого-л. отку-. да-л. ихьэн 1. неперех. 1) вбираться, вобраться; 2) входить, войтй куда-л. (в помещение); 2. перех. внестй кого-что-л. во что-л. ихьын перех. 1) уносить, унестй кого-что-л.; 2) идтй, пойтй на что-л. (потребоваться для изготовления чего-л.). ихъу-ибжь1)лихачество; 2)лихач. ихъуреягък!э нареч. вокруг, кру- гом; ихъуреягък!э зыплъыхьын озираться вокруг. ичэзууэ нареч. вовремя. ичын перех. 1) выдёргивать, вы- дернуть что-л. (волосы, росте- ИЩ1 ние и т. п.); 2) нарезать, на- резать (резьбу). ичынды 1) предвечерний час (время ближе к вечеру); 2) уст. вечерняя молйтва. ишэн перех.; унэ ишэн привести невесту в дом (торжественная церемония, один из свадебных обрядов). ишиик1ын перех. высовывать, высунуть что-л. из чего-л., откуда-л. ишын перех. переправлять, пере- править кого-что-л.; перево- дйть, перевестй кого-л.; сабийр псым ишын перевестй ребёнка через реку; <> фэлъыр ишын вырезать тонкие полоски кожи. ищэтын неперех. вываливаться, вывалиться откуда-л., изчего- -либо. ищэщын неперех. сыпаться, вы- сыпаться, высыпаться изчего-л. ищхьэ 1. прил. высший; ф1агь ищхьэ зи!э товар товар выс- шего качества; еджап1э ищхьэ высшая школа; командование ищхьэ высшее командование; 2. нареч. наверху; <- ищхьэ течауэ откровенно. ищхьэк1э нареч. наверху. ищхьэмк1э нареч. сверху. ищхъэрэ 1. север (букв, нйж- няя часть); 2. в знач. опр. се- верный. ищхъэрэ-къуэк!ып1э 1. сёверо- -востбк; 2. в знач. опр. сёверо- -востбчный. ищхъэрэ-къухьэп1э 1. сёверо- -запад; 2. в знач. опр. сёверо- -западный. ищын неперех.; япэ ищын об- гонять, обогнать, опережать, опередйть кого-л. ищ! числ. колич. восемьдесят. ищ!агъ 1. прил. нйжний; ищ1агъ этаж нйжний этаж; 2. нареч. внизу; <> ищ!агъым къыщы- щ1эдзауэ ищ1ы1ум нэс снйзу доверху. ищ!агък!э нареч. снйзу; вниз. ищ1агъым см. илъабжьэм.
  ищ! кам ищ!агъымк1э см. илъабжьэмк!э. ищ1эн перех. привязывать, при- вязать что-л. ищ1ык!ын перех. выламывать, выломать что-л., повалить, сломав что-л. ищ!ы1у 1. прил. верхний; 2. на- реч. наверху. ищ1ы!ук1э нареч. сверху; вверху, наверху. июль 1. июль; 2. в знач. опр. июльский; июль хуабэ июль- ская жара. июльскэ прил. июльский. июнь 1. июнь; 2. в знач. опр. июньский; июнь махуэ июнь- ский день. июньскэ прил. июньский. и!а прич. 1. крашенный; 2. в знач. прил. крашеный; щхьэц и1а крашеные волосы. и!э межд. ну (выражает побуж- дение)-, и!э, нак1уэ ну, пошли. и1эбэн неперех. залезать, за- лезть, полезть куда-л. чем-л.-, жыпым и!эбэн полезть в кар- ман. и1эбэрэбыхьын неперех. шарить, пошарить внутри чего-л. и!эгъэ краситель, красящее ве- щество, краска. и1эн перех. красить, покрасить, окрасить, выкрасить что-л.; щ1ак1уэр ф!ыц1эу и!эн окра- сить бурку в чёрный цвет. и!эркъэ межд. ну-ка. и1эт межд. ну-ка, нуте, нуте-ка. и!уэн перех. называть, назвать кого-что-л. (напр. по фамилии и т. п.); кандидатхэм я ц!э и1уэн назвать кандидатов. и!ун перех. совать, сунуть, всу- нуть что-л. внутрь чего-л. и!ущ1ык1ын перех. прорубать, прорубить что-л. (какое-л. от- верстие). К кабачок бот. 1. кабачок; 2. в знач. опр. кабачковый. кабель тех. кабель. кабельнэ прил. кабельный; ка- бельнэ завод кабельный за- вод. кабинэ кабина. кабинет I 1. кабинет; директо- рии и кабинет кабинет дирек- тора; 2. в знач. опр. кабинет- кабинет II кабинет; министрхэм я кабинет кабинет министров, кавалерие кавалерия; ср. также шуудзэ. кавалерийскэ прил. кавалерйй- ский; ср. также шу. кавычка кавычки только мн.; псалъэр кавычкэхэм дэгъэувэи поставить слово в кавычки. кадет полит, кадет (член кон- ституционно-демократической партии). кадр кин. кадр. кадрхэр только мн. кадры; кадр- хэмк1э отдел отдел кадров. казармэ казарма. казах 1. казах; 2. в знач. опр. казахский; казах губгъуэ ка- захская степь; казахыбзэ ка- захский язык. казашка казашка. казначей казначей. кактус бот. кактус. календарнэ прил. календар- ный. календарь календарь; къыты- ратхъ хъу календарь отрывной календарь. калибр калибр; калибр ин зи!э, калибр п!ащэ зи!э крупнока- либерный; калибр ц1ык1у зи1э малокалиберный. калька в разн. знач. калька; калька щ1ын калькировать. калькулятор калькулятор. калькуляцие калькуляция; каль- куляцие зэхэлъхьэн калькули- ровать. камера в разн. знач. камера: щхьэзакъуэ камера одиночная камера; хьэпшып хъумап1э ка- мера камера хранения; хьэ- фэтопым и камера камера мя- ча.
  кам — 151 — кат кампание кампания: хэхыныгъэ камлание избирательная кам- пания; вэн-сэн кампание по- севная кампания. канализацие канализация. кандидат в разы. знач. кандидат; депутатхэу хахыным и канди- дат кандидат в депутаты; фи- лологическэ наукэхэмк1э канди- дат кандидат филологических наук. кандидатскэ прил. кандидат- ский; кандидатскэ стаж кан- дидатский стаж. кандидатура кандидатура; зы- гуэрым и кандидатура гъэ- лъэгъуэн выдвинуть чью-либо кандидатуру. каникул 1. каникулы только мн.-, гъэмахуэ каникул летние каникулы; 2. в знач. опр. ка- нпкул'ярный; каникул зэман каникулярное время. канцелярие канцелярия. канцелярскэ прил. канцеляр- ский, капиллярна прил. капиллярный; капиллярна лъынтхуэхэр ка- пиллярные сосуды. капитал в разн. знач. капитал; гуащ1эдэк1ымрэ капиталымрэ я противоречие противоречие между трудом и капиталом. капитализм капитализм. капиталист капиталист. капиталистическэ прил. капита- листический; ка питал ист ичес- кэ къэрал капиталистическая страна. капиталовложение капиталовло- жение. капитальна прил.-. капитальна ремонт капитальный ремонт. капитан в разн. знач. капитан; кораблым и капитан капитан корабля; футбольнэ командам и капитан капитан футбольной команды. капитуляцие капитуляция; пса- лъэмакъыншэ капитуляцие безоговорочная капитуляция. капсюль капсюль. карабин карабин. каракалпак каракалпак, кара- калпачка. каракалпакскэ прил. каракал- пакский; каракалпакскэ бзэ ка- ракалпакский язык. карамель карамель. караул 1. караул; 2. в знач. опр. караульный; ср. также къэрэ- гъул. кардинал кардинал. карел карел. карелка карелка. карельскэ прил. карельский; ка- рельскэ пхъэхуей карельская берёза. карикатура карикатура (рису- нок). карнавал 1. карнавал; 2. в знач. опр. карнавальный. карп карп (рыба). карта карта; Кавказым и карта карта Кавказа. картон 1. картон; 2. в знач. опр. картонный. картотека картотека. карточка карточка; псалъэхэр карточкам итхэн выписать сло- ва на карточки. карточнэ прил.: карточка систе- ма карточная система. карьера карьера; карьера щ!ын сделать карьеру. карьерист неодобр. карьерист. каска каска. кассацие кассация; приговорым- к1э кассацие тыныгъэ касса- ция приговора; кассацие щ!ын кассировать. кассационнэ прил. кассацион- ный; кассационнэ тхьэусыха- фэтхылъ кассационная жало- ба. касса касса; билетщап!э касса билетная касса; ахъшэ хъума- п!э касса сберегательная касса. кассир кассир. каста каста. каталог каталог. катар катар; лъатэ катар катар желудка. катастрофа катастрофа.
  кат— 152 —кио катастрофическэ прил. катастро- фический. категорие категория. катер мор. катер. катет мат. катет. катод физ. катод. каторгэ каторга; каторгам щы- 1эн отбыть каторгу; каторгэ гъэк!уэи сослать на каторгу. каторжанки каторжанин. каторжна прил. каторжный; ка- торжна лэжьыгъэхэр каторж- ные работы. каторжник каторжник. каучук 1. каучук; 2. в знач. опр. каучуковый. кафе кафе нескл. кафедра кафедра. кашэ каша; прунж каша рисо- вая каша. кашемыр 1. кашемир; 2. в знач. опр. кашемировый; кашемыр босгей кашемировое платье. каштан 1. каштан (деоево и плод)-, 2. взнач. опр. каштано- вый. каюта каюта. кают-компание кают-компания. квадрат мат. квадрат; бжыгъэр квадратым хуэгъэк!уэн возве- сти число в, квадрат. квартал квартал; къалэ квартал- хэр городские кварталы; гъэм и ет!уанэ квартал второй квар- тал года. квартальнэ прил. квартальный; квартальнэ отчёт'квартальный отчёт. квартет муз. квартет. кварц мин. 1. кварц; 2. в знач. опр. кварцевый. квас квас; квас ефэн выпить ква- квитанцие квитанция; квитан- цие тхын выписать квитан- цию; заказ къызэры!ах кви- танцие квитанция на получе- ние заказа. кедр 1. кедр; 2. взнач. опр. кед- ровый. кенаф бот. кенаф. кенгуру зоол, кенгуру нескл. кепка кепка. керамика собир. керамика. керамическэ прил. керамический; керамическэ производствэ ке- рамическое производство. керосинкэ керосинка. кило кило. киловатт физ. киловатт. килограмм 1. килограмм; 2. в знач. опр. килограммовый; ки- лограмм гырэ килограммовая километр 1. километр; 2. взнач. опр. километровый; километр зи жыжьагъ километровое рас- стояние. килькэ килька. кинематограф кинематограф. кинематографие кинематография, кинематографическэ прил. ки- нематографический. кино кино; кино техыныгъэ ки- носъёмка; кино зытрегъэхын сниматься в кино. киноактёр киноактёр. киноактриса киноактриса. киноаппарат киноаппарат. киножурнал киножурнал. кинокартина кинокартина; кино- картинэщ!э техыи снимать но- вую кинокартину. киномеханик киномеханик. кинооператор кинооператор. кинопередвижка кпнопередвпж- кинорежиссёр кинорежиссёр. киносеанс киносеанс; лекцие нэу- жьым киносеанс къызэгьэпэ- щын организовать киносеанс после лекции. киностудие киностудия. кинотеатр кинотеатр; кинотеат- ры щ!э ухуэн выстроить новый кинотеатр. кинофестиваль кинофестиваль. кинофикацие кинофикация. кинофильм кинофильм; кино- фильм гъэлъэгъуэн демонстри- ровать кинофильм. кинохроника кинохроника. киоск киоск; киоскым щылажьэ продавец в киоске, кцоскёр.. .
  кипарис 1. кипарис; 2. в знач. опр. кипарисовый; кипарис ал- лей кипарисовая аллея. киркэ кирка. кисель кисель. кислород хим. 1. кислород; 2. в знач. опр. кислородный; кис- лород щхьэнтэ кислородная подушка. кислота хим. кислота. китаец китаец. китайскэ прил. китайский; ки- тайскэ бзэ китайский язык. китаянка китаянка. китель китель. кишлак кишлак. кладовэ кладовая, кладовка разг. кладовщик кладовщик класс I полит, класс; классхэм я зэбэныныгьэ борьба клас- сов; рабочэ класс рабочий класс. клас II 1. я разн. знач. класс; епщ!анэ классыр къэухын окон- чить десятый класс; классым жьы щ!егъэхун проветрить класс; шэрып! псэущхьэхэм я класс класс млекопитающих; ет!уанэ класс ресторан ресто- ран второго класса; 2. в знач. опр. классный; класс пэш клас- сная комната. классик классик; марксизмэм- -ленинизмэм и классикхэр классики марксйзма-ленинйз- классификацие классификация; классификацне щ1ын класси- фицйровать что-л. классицизм лит., иск. классп- цйзм. классическэ прил. классйческпй. классовэ прил. классовый; клас- совэ бэнэныгъэ классовая борь- ба. классыншэ прил. бесклассо- вый; клевер 1. клевер; 2. в знач. опр. клеверный; клеверыпкъэ кле- верное поле. клён 1. клён; 2. в знач. опр. кле- новый, клеткэ биол. клетка; иервнэ клет- кэ нервная клетка. кликэ неодобр. клйка. климат клймат; климат хуабэ тёплый клймат. клиника клиника; сымаджэр кли- никам щ1эгьэгьуэльхьан поло- жйть больного в клйнику. клиническэ прил. клинйческий. клоун 1. клоун; ср. также ажэ- гъафэ; 2. в знач. опр. клоун- ский. клуб 1. клуб; къуажэ клуб сель- ский клуб; 2. в знач. опр. клуб- ный. клубника 1. клубнйка (ягода и растение)-, 2. в знач. опр. кдуб- нйчный. клумбэ клумба; клумбэм удз пэрымэхэр хэсэн высадить цве- ты на клумбу. клюквэ 1. клюква (ягода и расте- ние); 2. в знач. опр. клюквен- ный. ключ тех. ключ; гайкэ зэры- ф1алъхьэ ключ гаечный ключ. кнопкэ кнопка (канцелярская); кнопкэхэмк!э тхылъымп1эр к1эры1ул!эн приколоть бумагу кнопками. коалицие полит, коалйция. кодекс юр. кодекс; гуащ!эдэк1- хэмк1э щы1э законхэм я кодекс кодекс законов о труде. кокос 1. кокос; 2. в знач. опр. кокосовый; кокос пальма ко- косовая пальма. кокс тех. кокс; кокс щ1ын коксо- вать; ф!амыщ!ыр кокс щ1ын коксовать уголь. кок-сагыз бот. кок-сагыз. колбэ хим. колба. коллегиальна прил. коллегиаль- ный. коллегиальность коллегиаль- ность. коллегие коллегия; уэчылхэм я коллегие коллегия адвока- тов. коллектив 1. коллектйв; коллек- тив зэры1ыгь сплочённый кол- лектив; коллективу зэгуэг.ъэ-
  кол ком хьэн коллективизировать; 2. в знач. опр. коллективный; кол- лектив гуащ1эдэк1 коллектив- ный труд. коллективизацие коллективиза- ция. коллективизм коллективизм. коллективнэ прил. коллектив- ный; коллективна быдагъэ зэ- щ1ыл!эныгьэ заключение кол- лективного договора. коллекцие коллекция; коллекцие зэхуэхьэсын собирать коллек- цию. коллекционер коллекционер. колониальна прил. колониаль- ный; колониальна политика ко- лониальная политика. колонне I колония; колониехэр щхьэхуит къэхъуныгъэ осво- бождение колоний; колоннеу хамэщ! къэубыдын колонизо- вать, колонизировать, превра- тить в колонию. колонне II колония; сабийхэр зыщыпсэу колонне детская ко- лония. колонизатор колонизатор. колонизаторскэ прил. колони- заторский; колон изаторскэ по- литика колонизаторская по- литика. колонизацие колонизация, колонист колонист. колонка колонка (водопроводная, бензиновая и т. д.). колонна I архит. колонна; ко- лоннэхэр зи!э унэ дом с колон- нами. колонна II колонна; демонстрант- хам я колонна колонна демон- странтов; автомашина колон- на колонна антомашйн. колхоз 1. колхоз; 2. в знач. опр. колхозный; колхоз сату кол- хозная торговля. колхознэ прил. колхозный. колхозник колхозник; ср. также колхозхэт. колхозхэт колхозник, колхоз- ница. команда в разн. знач. команда; । командэк1э гъэуэн стрелять по команде; командэр къэщтэн принять команду; пожарнэ ко- манда пожарная команда; фут- больнэ команда футбольная команда; команда тын (хуэ- щ!ын) командовать; команда тыныгъэ командование (дейст- вие). командир командир. командировка командировка; ко- мандировка к!уэн поехать в командировку. командировочна прил. команди- ровочный. командна прил. командный; ко- мандна состав командный со- став. командование командование; вер- ховна командование верховное командование. командующэ командующий; ар- мией и командующэ командую- щий армией. комбайн комбайн; жэгундэ зэ- ры1уахыж комбайн свеклоубо- рочный комбайн. комбайнер комбайнер, комбинат комбинат. комбинезон комбинезон; зэры- лажьэ комбинезон рабочий комбинезон. комедие лит., театр, комедия; комедие гъэувын поставить комедию. комендант комендант; къалэм и комендант комендант города. комендатура комендатура, комета астр, комета. коми коми. коминтерн (Коммунист!!ческа Ин- тернационал) ист. Коминтерн (Коммунистический Интерна- ционал). комиссар комиссар. комиссариат комиссариат. комиссие комиссия; къэзыщтэ комиссие приёмная комиссия; хэхыныгъэ комиссие избира- тельная комиссия. комитет комитет; центральна ко- митет центральный комитет;
  ком — 155 — кон исполнительна комитет испол- нительный комитет. комментарий комментарий, комментатор комментатор, коммерсант коммерсант, коммерческэ прил. коммерче- ский. коммунальна прил. коммуналь- ный; коммунальна дэ!эпыкъу- ныгъэхэр коммунальные ус- луги. коммунар ист. коммунар. коммуна коммуна; мэкъумэш- хозяйственнэ коммуна сель- скохозяйственная коммуна. коммунизм коммунизм; комму- низм ухуэныгьэ построение коммунизма; коммунизмэм и ухуакГуэхэр строители комму- низма. коммуннкацие коммуникация. коммуникационна прил. комму- никационный. коммунист коммунист. коммунистическэ прил. комму- нистический; коммунистическэ партие коммунистическая пар- тия. коммунистка коммунистка, коммутатор коммутатор, коммюнике полит, коммюнике, комод комод; ср. также сыра, компание компания; акционернэ компание акционерная компа- ния. компартие компартия (комму- нистическая партия). компас компас; ср. также къаб- лэмэ. комплекс комплекс; упражнение- хэмк1э комплекс комплекс уп- ражнений. комплексна прил. комплексный; комплексна бригада комплекс- ная бригада. комплект комплект; щыгъын комплект комплект белья. композитор композитор, композицие композиция, компостер компостер; компостер тегьэуэн компостировать, за- компостировать (билет). 1 компот компот; балий компот компот из вишен. компресс мед. компресс; ком- пресс телъхьэн поставить ком- пресс. комсомол (Щ1алэгъуалэхэм я Коммунистическэ Союз) ком- сомол (Коммунистический Со- юз Молодёжи). комсомолец комсомолец, комсомолкэ комсомолка. Комсомольска прил. комсомоль- ский; Комсомольска билет ком- сомольский билет. комсорг комсорг (комсомольский организатор). комсостав комсостав (команд- ный состав). конвейер конвейер; конвейерым щылэжьэн работать на кон- вейере; конвейерымкТэ етын передать по конвейеру. конвейернэ прил. конвейерный; конвейернэ система конвей- ерная система. конвенцие конвенция. конверт конверт; ср. также письмоулъэ. конгресс 1) конгресс; Мамырыгъэм и телъхьэхэм я дунейпсо кон- гресс Всемирный конгресс сто- ронников мира; 2) конгресс (парламент в США). кондитер кондитер. кондитерскэ прил. 1. кондитер- ский; 2. в знач. сущ. конди- терская. кондуктор кондуктор; трамвайм и кондуктор кондуктор трам- вая. конкуренцие конкуренция. конкурс конкурс; конкурс егъэ к!уэк1ын. конкурснэ прил. конкурсный; конкурснэ экзаменхэр конкурс- ные экзамены. консерв консервы: лы консерв мясные консервы; бдзэжьей консервхэр рыбные консер- вы. консервативна консервативный, консерватизм консерватизм.
  коо консерватор консерватор (член консервативной партии). консерваторке консерватория; консерваторией щеджэн учить- ся в консерватории. консилиум консилиум; врачхэм я консилиум къызэгъэпэщын созвать консилиум врачей. конспект конспект; конспект щ1ын конспекторовать. конституцие полит, конститу- ция; СССР-м и Конституцие Конституция СССР. конструктор конструктор, консультант консультант. консультацие в разн. знач. кон- сультация; юристым консуль- тацие къе1ыхын получить кон- сультацию у юриста; сабий консультацие детская консуль- тация; консультацие етын кон- сультировать, давать консуль- тацию. контакт тех. контакт. контингент контингент. континент континент. континентальнэ прил. континен- тальный; континентальнэ къэ- рал континентальная страна. конторэ контора. контрабандэ контрабанда; конт- рабандэу сату щ!ын торговать контрабандой. контрабандист контрабандист. контр-адмирал мор. контр-адмп- контральто муз. контральто, контрамарка контрамарка, контраст контраст. контрастна прил. контрастный. контратака контратака; контра- така к!уэн перейти в контр- атаку. контрибуцие воен. коптрпбу- контрнаступление контрнасту- пление; контрнаступление к1уэн пойти в контрнаступление. контролёр контролёр. контрразведка контрразведка. контрреволюцие контрреволю- ция; контрреволюциёр зэхэ- къутэн подавить контрреволю- цию. контрреволюционер контррево- люционер. контрреволюционна прил. контр- революционный. контрудар контрудар контур контур, контуры; кон- туру щ1а сурэтхэр контуры рисунка. контурна прил. контурный; кон- турна карта контурная карта. конус мат. конус; конус теплъэ зи!э конусообразный. конфелерацне конфедерация. конференцие конференция; пар- тийна конференцие партийная конференция; тхылъ еджэхэм я конференцие читательская конференция. конфискацие конфискация; кон- фискацие щ1ын конфисковать что-л. концентрат концентрат; мэкъу- мылэ концентратхэр кормовые концентраты. концентрацие эк. концентрация, концентрационнэ прил. концент- рационный; концентрационнэ лагерь концентрационный ла- концерн эк. концерн. концерт концерт: концерт тын дать концерт; концертым к!уэн пойти на концерт. концертнэ прил. концертный; концертнэ зал концертный зал. концессие концессия. концлагерь концлагерь (кон- центрационный лагерь). коньки коньки; конькихэмк!э къэжыхьын кататься (бегать) на коньках. коньяк коньяк. кооператив кооператив. кооперативнэ прил. кооператив- ный; кооперативнэ сату коопе- ративная торговля. кооперацие кооперация; коопе- рацией хэгъэхьэн, коопера- циеу зэгуэгъэхьэн коопериро- вать кого-что-л.
  — 157 — кро координат координаты, копие копия; копие техын сде- лать копию, снять копию с чего- коралл 1. коралл; 2. в знач. опр. коралловый. кореец кореец. корейскэ прил. корейский; ко- рейскэ бза корейский язык. корень мат. корень; кореныр из- влекать щ!ын извлечь корень. кореянкэ кореянка. корифей корифей; наукам и ко- рифей корифей науки. королева королева. королевскэ прил. королёвский. король король. корпорацие корпорация. корпус воен, корпус. корректив корректив. корректура тип. корректура; корректура щ1ын править кор- ректуру. корреспондент корреспондент. кортик кортик. космическэ прил. космический; космическэ саба космическая пыль. космополит космополит. космополитизм космополитизм. космос космос. костюм костюм; ср. также к!э- стум. котик 1. котик (морское живот- ное и его мех): 2. в знач. прил. котиковый. котлет котлета; котлет гъэжьэн жарить котлеты. коф 1. кофе; 2. в знач. опр. кофейный; кофым и фэм хуэдэ кофейный цвет. кофейник кофейник. кочегар кочегар. коэффициент коэффициент. КПСС (Советскэ Союзым и Ком- мунистическэ партие) КПСС (Коммунистическая партия Со- ветского Союза). краб краб. краевед краевед. краеведение краеведение. краейедческэ прил.: краеведче- скэ музей краеведческий му- зей. край край. кран тех. кран; бахъэрылажьэ кран паровой кран. крант кран; псыкъижып!э крант водопроводный кран. красноармеец красноармеец. красноармейскэ прил. красноар- мейский. красногвардеец красногвардеец, красногвардейскэ прил. красно- гвардейский. краснофлотец краснофлотец. краснофлотскэ прил. красно- флотский. кратер кратер; вулканым и кра- тер кратер вулкана. крахмал крахмал, крахмал щ!э- гъэжын крахмалить, накрах- малить что-л.: крахмал зы- щ!эгьэжа крахмальный, на- крахмаленный. крахмальнэ прил. крахмальный. кредит фин., торг, кредит; кре- диту къе!ыхын получать в кре- дит; ср. также щ!ыхуэ. кредитор кредитор. крейсер мор. крейсер. крем крем. крематорие крематорий. кремацне кремация; кремацие щ!ын предать кремации, кре- мировать кого-л. кремлёвскэ прил. кремлёвский; кремлёвскэ блынхэр кремлёв- ские стены. кремль 1. кремль; Московскэ Кремль Московский Кремль; 2. в знач. опр. кремлёвский. крепдешин 1. крепдешину 2. в знач. опр. крепдешиновый. кризис кризис; дунейпсо эко- номическэ кризис мировой эко- номический кризис. критик критик. критикэ критика; критикэ щ!ын критиковать. кролик 1. кролик; 2. в знач. опр. кроличий. кролнкгъэхъу, кроликзехуэ кро- лиководство.
  — 158 — куэ кро___________________ кроликыбз крольчиха. кросс спорт, кросс; кроссым хэ- тын участвовать в кроссе. кроссворд кроссворд; кроссвор- дыр зэпкъырыхын решить крос- сворд. круг круг; круг щ!ын начертить круг; ср. также хъурей. крупа крупа; прунж крупа рисо- вая крупа. крушкэ кружка. куб в разн' знач. куб. кубик кубик. кубическэ прил. кубический; ку- бическэ сантиметр кубический сантиметр. кубок спорт, кубок; кубокыр къэхьын завоевать кубок. кубометр (кубическэ метр) ку- бометр (кубический метр). кулак 1. кулак (богатый крестья- нин-эксплуататор)-, кулакхэр кулачество; 2. в знач. опр. кулацкий. кулинар кулинар. кулис кулисы только мн. культ культ; личностым и культ культ личности. культиватор с.-х. культиватор. культивацие с.-х. культивация; къэк!ыгъэхэр культивацие гц!ын проводить культивацию посевов. культлэжьак!уэ культработник. культмассовэ прил. культмассо- вый; культмассовэ 1уэхугъуэ- хэр культмассовые мероприя- тия. культпоход культпоход; культ- поход къызэгъэпэщын прове- сти (организовать) культпо- ход. культурэ в разн. знач. культура; культура лъагэ высокая куль- тура; мэкъумэш культурэ сель- скохозяйственные культуры. культурнагъ(э) культурность. культурна прил. культурный; ц!ыху культурна культурный человек. культурно-массовэ прил. куль- турно-массовый; культурно- -массовэ лэжьыгъэ культурно- -массовая работа. культурно-просветительна прил. культурно-просветительный. культхьэп ш ы пхэр кул ьттовар ы. купе купе. купец 1. купец; 2. в знач. опр. купеческий. куплет куплет; уэрэдым и зы куплет жы!эн пропеть куплет песни. купол купол; чылисэм и купол купол ' церкви. курорт 1. курорт; курортым зы- щыгъэпсэхун отдыхать на ку- рорте; 2. в знач. опр. курорт- ный; курорт къалэ курортный город. курс 1) в разн. знач. курс; ещанэ курсым к!уэн перейти на тре- тий курс; советскэ сомым и курсыр нэхъ лъагэ хъуныгъэ повышение курса советского рубля; псык!э зэ1эзэныгьэ курс курс водолечения; 2) курсы; дэрбзэр курс курсы кройки и шитья. курсант курсант. курсовкэ курсовка; зыщагьэпсэху унэм зэрык!уэ курсовкэ курсов- ка в дом отдыха. курсовой прил. курсовой; кур- совой собрание курсовое соб- рание. курьер курьер; курьерым письмо егъэхьын отправить письмо с курьером. курьерскэ прил. курьерский; курь- ерскэ маф!эгу курьерский по- езд. КУ ку середина. куэ бедро, бёдра. куэбжэ ворота.' куэбжэц1ык1у калитка. куэбжэ!ут уст. челядйнец-при- вратник. куэбзэпс сухожилие мышц бед- ра.
  куэд нареч. много; куэд зы- гъащ!эм куэд елъагъу погов. кто долго живёт, тот много видит. куэдагъ численность. куэдрэ нареч. часто, много раз. куэзыр карты (игральные). куэншыб 1. навоз; 2. в знач. опр. навозный. куэншыбэ корсет. куэпэч блудница, проститутка, куэсэ прил. и сущ. 1) безбородый (мужчина, лишённый волосяно- го покрова на лице); 2) ско- пец, евнух. куэтэн I анат. прямая кишка, куэтэн II: куэтэн шэрхъ малое колесо однолемешного плуга, куэщ! место на коленях сидя- щего человека; сабийр анэм и куэщ1ым исщ ребёнок сидит у матери на коленях. кугъу высохшая середина дё- кугъуэ желток (яйца). куда прич. 1) набитый; 2) начи- нённый. кудэн перех. 1) набивать, набить что-л.; 2) начинять, начинить что-л. куей ист. община. кукъу распорка (в строениях). кумб ухаб, яма, впадина, углуб- ление. кумбл!эмб прил. ухабистый; гъуэгу кумбл!эмб ухабистая дорога. кумбыжь яма (мусорная). кумылэ сердцевина. купрауз синька (минеральная синяя краска). купсэ 1) стержень, стебелёк; 2) перен. торчащее дно папахи. купщ1э 1) ядро; дэ купщ!э ядро ореха; 2) перен. рациональное зерно, главное. купщ1эншэ прил. 1) не имеющий в себе ядра, пустой; 2) перен. пустой, бесполезный. курмэ 1) узел на конце бечёвки; 2) способ затягивания такого узла. курыбэ сусло. курыжэ едва заметная полоска (в тканях). курыкупсэ 1) центр, самая сере- дина; 2) сердцевина. курыт прил. средний; еджап1э курыт средняя школа; сн къуэ курытыр къэк1уэжащ мой сред- ний сын вернулся. курыхирпл. срединный (взятый из середины чего-л.). кусабэ прил. полосатый. кусэ полоса, полоска. куу прил. глубокий; псы куу глубокая река. кууагъ глубина. куут! перегородка; пэшымрэ пщэф1ап1эмрэ я зэхуакум чыр- быш куут! дэпц между ком- натой и кухней имеется кир- пичная перегородка. куууэ нареч. глубоко. куц! мозг; щхьэ куц! голов- ной мозг; тхы куц! спинной мозг; къупщхьэ куц! костный KI к!аблэ сок орешника. к!агуэ 1. короткий, куцый; 2. пиджак, фуфайка. к!агъэпшагъэ 1. прил. пасмур- ный, ненастный (о погоде); 2. сущ. непогода, ненастье. к!агьуэ копоть; к!агъуэ щ!ын коптить (напр. о лампе); к!а- гъуэ защ!э хъун покрыться копотью, закоптиться. к!адэ кадка, кадушка. к!ак!э 1) трескотня, щебетание (птиц); 2) перен. трещотка (о человеке). к!акъ см. к!акхъу. к!акхъу курок; к!акхъур щ!эчын спустить курок; к!акхъур къэ- гъэпк!эн взвести курок. к!анэ кусок; фошыгъу к!анэ ку- сок сахару. к!ант!э 1.: псы к!ант!э малень- кий ручей, ручеёк; 2. перен.
  тоненький, слабенький, хилый (напр. о ребёнке). к!апэ 1. 1) курдюк; 2) кончик; -3) отрезок (времени, пути)-, 2. в знач. опр. курдючный. к!апэлъапэ обрывки, кончики. к1апсэ 1. верёвка; к!апсэ псы- гьуэ бечёвка; 2. в знач. опр. верёвочный; к!апсэ пк1элъей верёвочная лестница. к!апсэлэрыгъу 1) шпагат, шнур; 2) канат. к1апсэлъэрышэу нареч. гуськом; ахэр к!апсэлъэрышэу к1уэрг они шли гуськом. к1апсэрык!уэ канатоходец; к!апсэшхуэ 1. канат; длинная верёвка или ремень для свя- зывания поклажи на арбе, по- возке; 2. в знач. опр. канатный. к!апц!э желудок. к1ап1инэ копна; к!ап!инэу зэ- телъхьэн копнить. кТарниз карниз. к!артуз картуз. к1арц бот. акация. к1асэ прил. 1. поздний; бжьыхьэ к1асэ поздняя осень; 2. сущ. младший в семье. к!атэ-лъатэу нареч. порхая. к!ахэ уст. адыгеец; ср. адыгэ. к!ащхъэ прил. скудный, бед- ный. к!ащ!э пасынки у растений. к1э 1. 1) хвост; к1э к1ыхь хвоста- тый; 2) юбка; 3) конец; гьуэгум и к1э конец дороги; абы к1э игъуэтащ и дело с концом; к1э имы!эу без конца; к1эи гъу- ни и!экъым конца краю нет; 2. в знач. опр. хвостовой. к!эг глагольная приставка, пере- даётся 1) предлогом вслед кому- -чему-л. за кем-чем-л.; следом за кем-чем-л.; напр.: мыщэм к!элъык!уэн пойти вслед мед- ведю; 2) приставкой при* в со- четании с предлогом к; напр.: к1эщ1этхъуэн подгрести. к!эбгьу: к1эбгъу ищ!ри ежьэжащ удрал (букв, вильнув хвостом, скрылся). к1эбдз бедро (животных); голень (птиц). к1эгъуасэ сажа. к1эдахъуэ подол (напр. платья). к!эдэдзэ кусочек, клин, полоска, вставленная при шитьё. к1эдэуп1э хомутик (для закрепле- ния конца поясного ремня). к1эдыкъуакъуэ мокрица (насеко- мое). к!эзонэ 1. казна; 2. в знач. опр. казённый. кЬзыз прич. 1. дрожащий; 2. в знач. сущ. дрожь, озноб. кЬзызын неперех. дрожать (о го- лосе, струне и т. п.); дрожать мелкой дрожью. к!экуакуэ 1. сильная дрожь; 2. в знач. опр. дрожащий. к1экуэкуэн неперех. сильно дро- жать. к1эк1эн неперех. 1) трещать, ще- бетать (о птице); 2) перен. трещать (говорить беспорядоч- ной скороговоркой). к1эк1эрей прил. 1) трескучий; 2) перен. болтливый. кЬкъинэ остаток, осадок (на дне чего-л.). к1экъуащ1э пола; цей к!экъуащ1э пола черкески. к!элалэ см. к!эломп1. к!эломп1 неряшливо болтающая- ся грязная пола одежды. к!элош галоши. к1элындор коридор (в здании). к!элъэф прил. 1) медлительный; 2) длительный, затяжной. к!элъежэжьэн неперех. бежать, побежать вслед за кем-чем- -либо. к!э.тьежьэн неперех. отправлять- ся, отправиться вслед за кем- -чем-л. к!элъесын неперех. плыть вслед за кем-чем-л. к!элъехужьэн перех. гнать, по- гнать кого-что-л. вслед за кем -чем -л. к1элъехьэжьэн перех. нести, по- нести кого-что-л. вслед за кем -чем -л.
  161 — к!элъешэжьэн перех. везти, по- везтй кого-что-л. вслед за кем- -чем -л. к!элъе1эн неперех. тянуться вслед за кем-л.-, подтягиваться, под- тянуться; къак!эрыхуахэр па- шэхэм к!элъе!эн хуей хъуащ отставшим пришлось подтя- нуться за передовиками. к!элъы; приставка см. к!эг. кЬлъыбжэн неперех. посылать проклятия вслед кому-чему-л. к!элъыгъын неперех. плакать, заплакать вслед кому-чему-л. (напр. уходящему, покойнику и т. п.). кЬлъыгъуэгын неперех. рыдать, зарыдать вслед кому-чему-л. (напр. уходящему, покойнику к1элъыджэн неперех. окликать, окликнуть (впереди идущего). к!элъыдзыжын перех. швырнуть что-л. вслед кому-л.; отшвыр- нуть обратно. к!элъыдзын перех. швырнуть, бросить что-л. вслед кому- -чему-л. к!элъыжэн неперех. бежать, побе- жать вслед за кем-чем-л. к!элъызек1уэн неперех. похажи- вать к кому-л. кЬлъызеплъэн неперех. следйть за кем-чем-л., преследовать кого-что-л. к!элъык1уэн неперех. идтй или ехать вслед за кем-чем-л.; следом за кем-л. к!элъык1уэтэн неперех. 1) дви- гаться, подвигаться вслед за кем-чем-л.; 2) провожать кого- либо (напр. гостя). к!элъылъэн неперех. прыгать, прыгнуть вслед за кем-чем-л. к!элъылъэтэн неперех. лететь, полететь вслед за кем-чем-л. к!элъыплъын неперех. 1) смот- реть, посмотреть вслед кому- -чему-л.; 2) ухаживать за кем- -чем-л., заботиться о ком-ч'ем-л. к!элъыплъыныгъэ и. д. 1) наблю- . дёние; 2) уход, забота. 11 Цабард.-русск. сл. кЬлъыпхъэрын неперех. пускать- ся, пуститьсяJbJ погоню за кем-чем-л. к1элъыпхъуэн неперех. хватать сзади, догоняя кого-что-л. кЬлъыпщын неперех. ползтй, поползти вслед за кем-чем-л.; тащйться, потащиться вслед за кем -чем -л. к1элъысын неперех. догнать ко- го-что-л.; хьэр тхьэк!умэ- к!ыхьым кЬлъысын лъэк!а- къым собака не смогла догнать зайца. к!элъыуэн неперех. бить, стре- лять, выстрелить вслед кому- -чему-л. к!элъыут1ыпщын перех. пускать, пустйть кого-что-л. вслед за кем-чем-л., вслед кому-чему-л. к!элъыфиин неперех. свистеть, свистнуть вслед кому-чему-л. к!элъыхун перех. гнать, погнать кого-что-л. вслед кому-чему- кЬлъыхьын перех. нестй кого- -что-л. вслед за кем-чем-л. к!элъышэн перех. вестй, повестй или везти, повезтй кого-л. вслед за кем-чем-л. к!элъыщ1эпхъуэн неперех. бе- жать, побежать вслед за кем- -чем -л. к!элъыщ1эц1ывэн неперех. мчать- ся, помчаться вслед за кем- к!элъыщ1ыхьэн неперех. дого- нять, догнать кого-что-л. к!эмп1ырафэ прил. 1. тощий; ху- дющий разг.; 2. в знач. сущ. очень тощее мясо. к!эмщхьэм дубйнка (увесистая палка). кЬмыргуеибзэ кемиргбевский диалект адыгейского языка. к!эмыргуей кемиргбевец. к!эмыштыкъ рудимент (кончик позвоночника у некоторых жи- вотных и людей). к!эн бабка, альчик (для игры в кости). к!энауэ канал; канава.
  к!э — 162 — к!э к1энтхъ см. к!экъинэ. к1энтхъфэнтхъ жалкие остат- ки (чего-л.). к!энт!ын неперех. изнемогать, изнемочь. к!энт1ы!у поясница. к1энт1ы!ушэ прил. сгорбленный, согбенный (о человеке). к!энуанэ свинчатка (кость для игры в бабки, налитая свин- цом). к!энфет 1. конфета; 2. взнач. опр. конфетный. к!эпкъ анат. копчик. к!эпкъжьэпкъ озорнйк. к!эпкъжьэпкъын неперех. озор- ничать. к!эпхын фартук. к1эпхъ 1. белка; 2. в знач. опр. беличий; кЬпхъыфэ белка, бе- личий мех. к!эп1ейк1э копейка; гуащ1эдэк! к1эп!ейк!эр зымылъытэр к!э- п!ейк!э иуасэкъым поел, кто не считает трудовой копейки, тот и сам копейки не стоит. к!эрахъуалъэ кобура (револьве- ра). к!эрахъуэ револьвер, пистолет. к!эрахъуэпс портупея (чаще га- лунная). кТэрэхь постолы, чирики, кожа- ные лапти (обувь горцев). к!эрэхъыпс ремешки для шну- ровки постблов. кЬрэхъуэн неперех. вращаться, кружиться, вертеться. к!эридзэн неперех. отбрасывать, бросать, бросить что-л. (на боковую поверхность)-, уэзды- гьэм и нурыр блыным к!эре- ДЗЭ лампа отбрасывает свой луч на стену. кЬрикъэн перех. припирать, при- переть кого-что-л. (напр. к стене). к!эрисхьэн неперех. пригорать, пригореть. к1эрищ!эн неперех. наслаиваться, наслоиться (с оку). к1эрт1оф 1. картофель; 2. в знач. опр. картофельный; к1эрт!оф хьэжыгъэ картофельная мука, крахмал. к!эрт1офуэздыгьэ свеча. к!эры« приставка обозначает 1) действие на поверхности пред- мета, находящегося в верти- кальном положении-, передаёт- ся предлогом на (ком-чём-л.): напр.: блыным лозунг к!эры- тхэн написать на с"енё ло- зунг; 2) пребывание на склоне, на поверхности предмета-, передаётся предлогом на (ком- -чем-л.); напр.: мэлхэр бгым к1эрытщ овцы стоят на горе; 1эм ят!э к!эрыл-ыц на руке грязь; 3) отделение от чего-л.-, передаётся предлогом от (кого- -чего-л.); напр.: ар сэ ск!эрык1- ащ он от меня отстал (оставил в покое); к!эрыд?.ын отбросить что-либо от чего-л.-, 4) плотное присоединение к чему-л.: пере- даётся предлогом к (кому-чему- -либо): напр.: к!эрык1эн при- расти к чему-л.-, к1эрыгъуэн присохнуть к чему-л. к!эрыблэн перех. нацепйгь, на- весить, нашить что-л. (мно- жество мелких предметов на боковую поверхность чего-л.). к!эрывэн неперех. приварйться к чему-л. к!эрыгъэбыдэн перех. прикре- плять, прикрепить что-л. к чему-л. кЬрыгъэвэн перех. тех. при- варивать, приварить что-л. к чему-л. к1эрыгьэгъуэн перех. побуд. ф. от к!эрыгъуэн. к1эрыгъэжьэн перех. тех. при- варивать, приварйть что-л. к!эрыгъэк1ын перех. 1) отделять, отделйть, отстранять, отстра- нйть что-л.-, 2) чйстить, очис- тить что-л. к!эрыгъэлъын перех. не отде- лить, оставить приложенным к чему-л., лежащим на боко- вой поверхности чего-л. к!эрыгъэпщ1апрнч. приклеенный.
  — 163 — к1эрыгъэпщ1эн перех. приклеи- вать, приклеить что-л. к чему- -либо. к!эрыгьэтын перех. побуд. ф. от к!эрытын. к1эрыгьэт1ысхьэн перех. побуд. ф. ст к!эрыт1ысхьэн. к!эрыгъэувэн перех. пристав- лять, приставить к чему-л. к!эрыгьэхуэн перех. размещать, разместить что-л. на боковой поверхности чего-л. к!эрыгъэхун перех. 1) дать упасть; 2) снижать, снизить (цены)-, 3) допустить падёж скота (по своей вине). к!эрыгъэщэщын перех. отсы- пать, отсыпать что-л., чего-л. (от общей массы). к!эрыгьуа прич. присохший. к!эрыгъуэлъхьэн неперех. при- лечь к чему-л. к!эрыгъуэн неперех. присыхать, присохнуть к чему-л. к!эрыда прич. пришитый. к!эрыдэн перех. пришивать, при- шить что-л. сбоку или свёр- к!эрыдзэн I перех. бросать, бро- сить что-л. на боковую поверх- ность (вертикальную или на- клонную). к1эрыдзэн II 1) придаток(чего-Л-); 2) грам. служебное слово. к!эрыдзын перех. отбрасывать, отбросить кого-что-л. от че- к!эрыжын неперех. утечь (о жид- кости). к1эрыжыныгъэ и. д. утечка. к!эрыжыхьын неперех. привари- ваться, привариться к чему-л. (о металле). к!эрыжьэн неперех. прижариться к чему-л. к1эрызэгъэн неперех. прилажи- ваться, приладиться сбоку. к1эрык1эн неперех. прирасти к чему-л. к!арык1ын неперех. 1) отделять- ся, отделиться от чего-л.-, 2) очищаться, очиститься от че- го-л.-, 3) перен. оставить кого-л. в покое, отстать от кого-л. к1эрылъэлъын неперех. отсыпать- ся, отсыпаться (о сыпучем— из общей массы). к!эрылъхьэн перех. 1) приклады- вать, приложить что-л. к че- му-л.; 2) перен. приписывать, приписать кому-л. какие-л. по- ступки; наговаривать, нагово- рить на кого-л. к!эрылъын неперех. лежать, быть приложенным к чему-л. к!эрына прич. приставший, при- липший. к1эрынэн неперех. приставать, пристать, прилипать, прилип- нуть к чему-л. кЬрыпсэн неперех. направлять, направить свет на поверх- ность чего-л. к!эрыпха прич. привязанный. к!эрыпхэн перех. 1) привязы- вать, привязать что-л. к чему- -либо; 2) перен. неодобр. при- шить (дело) кому-л. к1эрыпщ1эн неперех. 1) прикле- иваться, приклеиться к чему-л.; 2) перен. довериться сердцем кому-л. к!эрысын неперех. 1) сидеть на боковой поверхности чего-л.; 2) перен. сидеть, корпеть над чем-л. (напр. над трудной за- дачей). кЬрытхэн перех. писать на вер- тикальной или наклонной бо- ковой поверхности чего-л. к1эрытхъунщ1ык1ын перех. со- скабливать, соскоблить что-л. к1эрытын неперех. стоять, вплот- ную прижавшись или присло- нившись к чему-л. к1эрыт1эт!ын неперех. литься, тянуться (о густо разведённой массе или сгущённой жидкос- ти). к1эрыт1ысхьэн неперех. сесть, прислонившись к боковой по- верхности чего-л. кТэрыуэн неперех. раскачиваясь, ударяться обо что-л.
  к!э — 164 — к!эрыхын перех. отирать, оте- реть, снимать, снять, счищать, счистить что-л. с боковой по- верхности чего-л. к!эрыху падёж (скота). к!эрыхуэн неперех. помещаться, поместиться на боковой по- верхности чего-л. к!эрыху-бжьэрыху отбросы, от- ходы. к!эрыхун неперех. 1) падать, упасть (о предметах)-, 2) сни- жаться, снизиться, падать, упасть (о ценах); 3) пасть (о скоте). к!эрыхьэн неперех. начинать, на- чать восхождение, подъём (на гору). кЬрычын перех. 1) отрывать, оторвать, отделять, отделить что-л.; 2) убавлять, убавить, уменьшать, уменьшить что-л.; давать, дать меньше чего-л. к1эрышэн перех. везтй, повезти на гору, на подъём. к!эрышхэн см. к1эрыгьэпщ1эн. к1эрышхык1ын, к!эрышхыхьын перех. 1) обгрызать, обгрызть, объедать, объесть что-л. (напр. мясо, отделяя его зубами от кости); 2) перен. вымогать что-л. к1эрыщэщын см. кЬрылъзлъын. кЬрыщтхьэн перех. примерзать, примёрзнуть к чему-л.; башыр щ!ым к1эрыщтхьащ палка при- мёрзла к земле. к!эрыщтыхьын см. к!эрыщтхьэн. к!эрыщ!а прич. 1. подвешен- ный; 2. в знач. прил. висячий. к!эрыщ!э уст.; мэжаджэ к!з- рыщ!э подвешивание кукуруз- ного торта—национальный се- мейный праздничный обряд в честь новорождённого. к!эрыщ!эн I перех. подвеши- вать, подвесить что-л. к!эрыщ1зн II 1) прицеп; 2) пе- рен. нежелательный спутник; 3) нахлёбник, иждивенец. к!эрыщ1эн III уст. (по суевер- ным представлениям) нечистая сила, злой дух, привязавший- ся к кому-л. к!эры1эбэн перех. притронуться (к вертикальной или наклон- ной боковой поверхности чего- -либо). к1эры1ыгъэн перех. придержи- вать кого-что-л. (у вертикаль- ной или наклонной боковой по- верхности чего-л.). к1эры1убэ прич. см. к!эры1убэн. к1эры!убэн перех. прислонить (предмет вогнутой формы во- гнутой стороной к опоре). к1эры1ул!а прич. 1) намётанный ни чём-л.; 2) прибитый, при- гвождённый к чему-л. к!эры1ул1эн перех. 1) пришивать, пришить, приметать; 2) при- бивать, прибйть, приколачи- вать, приколотйть (гвоздями). к!эс I человек, едущий с кём-либо верхом на одной лошади (сидя на её крупе за седлом). к1эс II уст. пленник (человек, пленённый в бою или-боевых походах и доставленный в место расположения войск или селе- к!эстум костюм. к1эсу нареч. верхом на одной лошади. к1эсыж самосейка (растения, выросшие изопавших или остав- шихся в почве семян). к1эт!ий 1. кишка (животных, и людей); к!эт1ийхэр кишкй, ки- шечник; 2. в знач. опр. кишёч- ный; к!эт1ий узхэр кишечные заболевания. к!эт!ийгъум толстая кишка. к!эт!ийнэф слепая кишка. к!эудэ разг, неодобр. вертопрах; вертихвостка. к1эух конец. к1эфий свисток, свистулька. к1эху заря; к1эху къищ!ащ заря занялась, рассвело. к!эц1алъэ гнездо, где несётся домашняя птйца. к!эц1ын неперех. нести яйца (о птицах).
  — 165 — к1эщуэщ 1. тишина, безмолвие; 2. в знач. опр. тихий, безмолв- ный; 1уэхур къа!этат. ауэ к!эщуэщ ящ1ыжащ дело было затеяли, но свелй на нет. к1эщхъ 1. мелкий; мывэ к!эщхъ мелкие камешки; 2. ослабление, спад. к!эщхъэн неперех. иссякать при- ходить к концу, к спаду, осла- бевать (напр. о дожде). к!эщ! прил. короткий; 1эщхьэ к!эщ[ короткий рукав; гъуэгьу к1эщ! короткий путь; п!алъэ к!эщ1 короткий срок. к1эщ1эгьэбыдэн перех. 1) закре- плять, закрепить что-л. снйзу; 2) перен. нажать накрго-л.; на- стропалить кого-л. разг. к1эщ1эгъэт1ысхьэн перех. I) по- садить кого-что-л. подо чтб- -либо; 2) перен. натравить, на- пустить кого-л. на кого-л. к!эщ1эгъэувэн перех. поставить что-л. подо что-либо. к!эщ1эгъэхуэбэн перех. подогре- вать, подогреть что-л. снйзу. •к!эщ1эгьуэлъхьэн неперех. 1) при- лечь в постель к кому-либо; 2) лечь под чём-либо. к!эщ1эдыгъуэн неперех. воро- вать, красть у кого-либо. к!эщ1эдыгъук1ын перех. уворо- вать. украсть что-л. у когб- к!эщ1эдзэжын перех. подкйды- вать, подкйнуть кому-л. что-л. (напр. украденное). к1эщ1эдзэн перех. подбрасывать, подбросить, подкидывать, под- кйнуть кого-что-л. (предмет, ребёнка). к!эщ1эк1эн перех. плескать, плеснуть что-л. под когб-чтб- либо; хьэщ!э жагъуэ псы к!э- щ!ак!э погов. под нежелан- ного гостя воду подплёскива- ют. к1эщ1эк1эи1эн неперех. снестй яйцо под чем-л. к!эщ1эк1ын неперех. уходить, уйтй из-под когб-чегб-либо; джэдкъуртым джэджьейр к!э- щ1эк!ащ из-под наседки ушёл цыплёнок. к1эщ1эк1уэсык1ын неперех. ухо- дить, уйтй тайком, сбегать, сбежать от кого-л., откуда-л. к!эщ!экъузэн перех. 1) поджи- мать, поджать что-л. снйзу, 2) перен. поднажать, воздей- ствовать на кого-л. к!эщ1элъхьэн перех. класть, по- ложйть, подкладывать, подло- жить что-л. подо чтб-либо; пхъа- щ!эм бгыкъу к!апэм пхъэ ты- къыр к1эщ1илъхьащ плотник подложйл под конец балки кусок бревна. к1эщ1элъын неперех. лежать по- коиться под чем-л. к!э1ц1эпэ1цэ1цыхьын неперех. 11 шуровать; маф!эм к1эщ!эпэ- щэщыхьын шуровать в огне; 2) медленно копаться, нудно возиться с чём-либо или около чего-либо. к1эщ!эплъэн неперех. посмот- рёть, заглянуть подо что-ли- бо. к1эщ1эплъыхьын неперех. погля дывать на кого-что-л. испод- тишка; разглядывать кого-что- -либо исподтишка. к!эщ1эпщхьэн неперех. подпол- зать, подползти, подлезать, подлезть подо что-либо. к1эщ1эсын неперех. сидёть под чём-либо. к!эщ1этхэн перех. 1) писать, на- писать, подписать что-л. под чём-либо, внизу чего-л.-, 2) при- писывать, приписать что-л. (незаконно, умышленно)-, 3) пи- сать, написать анонймный до- нос, анонймное письмо на ко- го-л. к1эщ1этхыхьын неперех. см. к!э- щ1этхэн 3. к1эщ!этхъуэн перех. подгребать, подгрестй что-л. подо чтб-ли- бо; уэсыр жыг лъабжьэм к!э- цЦэтхъуэн подгрестй снег под дерево.
  — 166 — к!эщ1этхъун перех. выгребать, выгрести что-л. из под чегб- к1эщ!этын неперех. стоять под чём-либо. к1эщ1эт1ысхьэн неперех. сесть под чём-либо; ар бгы лъабжьэм к1эщ1эт1ысхьащ он сел под горой. к!эщ1эт1ыхьын неперех. 1) под- капывать, подкопать под чём- -либо (напр. под скалой)-, 2) перен. подкапываться, подко- паться под кого-либо. к!эщ1эуэн неперех. 1) ударить кого-что-л. снизу; 2) перен. наговаривать на кого-л., уда- рить по кому-чему-л. (чаще— неожиданно и с дурной целью). к!эщ1эубыдэн перех. держать, придержать кого-что-л. под чём-либо. к!эщ1эувэн неперех. стать подо что-либо. к!эщ1эук1эн перех. подбивать, подбить, забивать, забить сни- зу что-л.-, хьэлэ к1эщ!эук1эн подбить клин. к1эщ1эупщ!эн перех. подворачи- вать, подвернуть что-л. (напр. одеяло). к1эщ1эхын перех. взять, вынести кого-что-л. из-под чего-ли- бо. к1эщ!э!этэн перех. приподни- мать, приподнять кого-л., по- мочь подняться кому-л. (под- держивая}.. к!эщ!э1ыгъэн перех. придержи- вать, поддерживать, поддер- жать кого-что-л. снизу. к1эщ1ущ прил. умный, хитро- умный. к!эщ1ущыгъэ хитроумие. кЫупхъуэ см. к!эпхын. к!ей 1. ясень; 2. в знач. опр. ясеневый. к!ейпей прил. 1. озорной; 2. в знач. сущ. озорник. к!ейпеягъэ озорство. к!иин неперех. кричать. к!ий-гуо крик, шум. к!у к!ы ручка, рукоять, рукоятка. к!ыгу стрёлка (цветоносный сте- бель у некоторых растений). к!ыгуугу зоол. кукушка. к!ыгъ скрип, скрипение. к!ыгъэ ростки. к!ыгъ-сыгъ прил. скрипучий, шэрхъ к!ыгъ скрипучее колесо. к!ыгъын неперех. скрипёть. к!ыжын неперех. заживать, за- жить (о ране). к!ыл щекотание, щекотка. к!ылын неперех. подвергаться щекотанию со стороны кого-л. к!ын неперех. расти. к!ыр прил. 1) высокий, рослый; удз к!ыр высокая трава; 2) густой (напр. о бороде}. к!ырит1эмэрит1э прил. легкомыс- ленный, вётреный (с человеке). к!ырыкъ овсянка гадбвая (пти ца). к!ытэ 1. солод; 2. в знач. опр. солодовый. к!ыф! 1. темень, темнота; 2. в знач. опр. тёмный; жэщ к!ыф! тёмная ночь. к1ыф!ыгъэ прям, и перен. тем- к!ыхь прил. длинный; долгий; гъуэгу к!ыхь длйнная дорога. к!ыхьагъ(э) длина. к!ыхьл1ыхь прил. длительный, затяжной. к!ыхьл!ыхьу нареч. медлитель- но; долго. к!ыхьсолэ прил. долговязый, длиннющий. к!ыхьу нареч. длинно. к!ыщ кузница. к!ыщмащэ спец, приямок пёред горном в кузнице. к1ыщтэн перех. и неперех. 1) веять, провёять (веялкой); 2) остужать^ остудить что-л. К1У к!уап!э 1) тропинка, тропа; 2) мёсто частого посещения; ди унэр хьэщ,э к!уап1э хъуащ
  — 167 - Му. 1 наш дом стал местом частого I посещения гостей. К1уап1э-жап1э ходы и выходы; к!уап1э-жап!эу щы1э псори абы ещ1э он знает все ходы и выходы. к1уап!э-жап1эншэу нареч. край- не трудно. к1уасэ беглянка (девушка, вы- ходящая замуж без ведома ро- дителей). к1уэ прич. идущий, едущий. Муэгьуэ врёмя ухода. к1уэгьужэгьу знакомые, прия- тели (часто навещающие друг друга). к1уэгьужэгъун неперех. быть зна- комым с кем-л., быть вхожим куда-л. к!уэда прич. 1) исчезнувший, пропавший; 2) испорченный. к!уэдыгъуаф1э прил. быстро под- вергающийся порче, скоро- портящийся (о продуктах). к1уэдыжыгьуэ пора гибели, смерти; конец существования; хъумп!эц1эджым и к!уэдыжы- гьуэм дамэ къытокГэ поел. у муравья к концу его суще- ствования вырастают крылья (т. е. всякое существо перед своей гибелью ведёт себя очень храбро, отчаянно). к!уэдыжын неперех. 1) исчезать, исчезнуть, пропадать, про- пасть; ар нап!эзып1эм к!уэды- жащ он мйгом исчез; 2) вырож- даться, выродиться, выводить- ся, вывестись; выходить, вый- ти из употребления (напр. о старых обычаях). к1уэдык!ей трагическая гибель, ужасный конец. к!уэдын неперех. 11 исчезать, ис- чезнуть, пропадать, пропасть, теряться, затеряться; 2) поги- бать, погибнуть. к!уэдыныгьэ и. д. 1) исчезнове- ние, пропажа; 2) гибель. к1уэдып1э 1) место пропажи; 2) место гибели. к!уэжын неперех. идти или ехать к!у домой, обратно; возвращать- ся, вернуться домой, обрат- но. к!уэн неперех. 1) идти, ходйть; лъэсу к!уэн идгй пешком; 2) идтй, пролегать (напр. о до- роге); 3) идтй, ходйть (о меха- низме); сыхьэтыр ф!ыуэ ма- к!уэ часы идут хорошо; 4)ехать, ездить. к!уэныгъэ и. д. 11 ходьба, хожде- ние; 2) ход (механизма), 3) езда. к!уэр I прич. 1. 1) идущий; 2) еду- щий; 2. в знач. сущ. ездок. к!уэр II 1) иноходь; 2) инохо- дец. к!уэрабгъу какое-либо определён- ное, постояннее направление; цым и к!уэрабгъук!э 1э дэлъэн гладить по шерсти. к1уэрык1уэу нареч. на ходу; к!уэрык!уэу къелъэн соскочйгь на ходу; к!уэрык!уэу еджэн читать на ходу. к1уэрын неперех. бегать, бежать йноходью. к1уэса прич. 1) бежавший, сбе- жавший; 2) тайно вышедшая замуж. к!уэсэжа прич. 1. бежавший; 2. взнач. сущ. беглец, беглянка. к!уэсэжын неперех. 1) бежать откуда-л. (напр. из плена); 2) дезертировать. к!уэсэжыныгтэ и. д. 1) бегство откуда-л.; 2) дезертйрство. к!уэсэн неперех. 1) бежать, сбе- жать (напр. из плена и т. п.); 2) дезертйровать; 3) выйти за- муж уходом (без согласия ро- дителей). к!уэтэн неперех. подвигаться, подвйнуться. к1уэфын неперех. уметь ходйть. к!уэхъу размашистый шаг. к!уэц! I 1. внутренности; нутро разг.; 2. в знач. опр. внутрен- ний; нутряной разг. к1уэц1 II послелог, передаётся предлогами внутри чего-л.. в чём-л.; къэрал к!уэц!ым внутри
  государства; ар пэш к!уэц!ым щ1эсащ он сидел в комнате. к1уэц1бжьэц1 см. к1уэц1 I. к1уэц!ищ1эн неперех. образовать- ся внутри кого-чего-л. (напр. об опухоли, о накипи и т. п.). к!уэц1к!э см. к!уэц! II; и к!уэц1- к!э послелог передаётся пред- логами в, на чём-л. к!уэц1ы« (к!уэц1ырыг) глаголь- ная приставка 1) обозначает движение внутрь или изнутри чего-л., сквозь что-л.; обычно передаётся приставкой про« в сочетании с уточняющими словами; напр.: к!уэц!ырыхун провалиться сквозь что-л.; к1уэцГыхун выпасть из чего-л.; 2) обозначает помещение чего- -либо куда-л. внутрь или из- влечение его откуда-л.; напр.; сабий шхы1эным к1уэц!ылъ- хьэн завернуть ребёнка в оде- к!уэц1ыгъэджэрэ<эн перех. за- вёртывать, завернуть кого-что -либо во что-л., свёртывать, свернуть что-л. (в рулон). к1уэц!ыгъэхуэн перех. поместить, завернув (в узел, в свёрток и т. п.). к1уэц1ыгьэхун перех. ронять, вы- ронить что-л. (из того, во что завёрнуто). к1уэц!ыгъуэн перех. засыхать, засохнуть внутри чего-л. к!уэц!ыда что-л. завёрнутое и зашйтое. к1уэц1ыдэн неперех зашивать, зашить что-л. (завёрнутое); паковать, запаковать, обши- вать, обшйть (напр. посылку). к1уэц!ыжын неперех. выскаль- зывать, выскользнуть, выкаты- ваться, выкатиться (из свёрт- ка, узла и т. п.). к1уэц!ык1 см. к!уэц! I. к1уэц!ык!ыщ1э внутренности (человека). к!уэц1ык1утэн перех. насыпать и завернуть что-л.' (напр му- ку. семена и т. п.). к1уэц!ылъхьэн перех. 1) класть, вкладывать, положйть, вло- жйть что-л. внутрь чего-л;-, 2) перен. разг, обругать кого-л. к!уэц1ылъын неперех. лежать в завёрнутом, закутанном вйде. к1уэц!ыпк1эн неперех. пнуть, пи- нать кого-л. ногой. к!уэц1ырык1ын неперех. прохо- дйть, пройти или проезжать, проехать через что-л., сквозь что-л. (напр. через лес). к1узц!ырыкъуагъ(э) грубость не- вежливость. к!уэц!ырыкъуэ 1. грубиян, не- вежа, 2. в знач. опр. грубый, невежливый. к!уэц1ырылъэфын перех. тащйть, протащйть кого-что-л. через, сквозь что-л. к1уэц1ырыпщын неперех. про- лезать, пролезть через что-л.; проползать, проползтй через что-л. к!уэц!ырытхъын перех. проры- вать, прорвать что-л. (напр. бумагу). к!уэц1ырытхъун перех. проры- ваться, прорваться, пробиваться, пробйться сквозь что-л. к1уэц1ырыудын перех. проши- бать, прошибйть, пробивать, пробйть что-л. насквозь. к1уэц!ырыхун 1. перех. вгонять, вогнать (что-л. острое); 2. 1) неперех. проваливаться, про- валйться сквозь что-л.; 2) пе- рен. исчезать, исчезнуть. к!уэц1ырышхык1ын перех. про- грызать, прогрызть, проедать, проесть что-л. насквозь. к1уэц1ырышын перех. провозить, провезтй или проводить, про- вестй кого-что-л. через, сквозь что-л. (напр. через кустар- ник). к1уэц1ырыщэщын неперех. про- сыпаться, просыпаться через что-л. (о чём-л. сыпучем). к1уэц1ырыщык1ын перех. про- стригать, прострйчь (напр. по- лоску в шерсти овец).
  — 169 — къа к!уэц1ысын неперех. сидеть в чём-л. (в завёрнутом виде, напр. о ребёнке). к!уэц!ытын неперех. стоять в чём-л. мягком (напр. в снегу, в грязи). к!уэц1ыупл1энщ1эн перех. ском- кав, завернуть во что-л. к!уэц1ыхын перех. брать, взять, .извлекать, извлечь (из того, во что завёрнуто). к!уэц!ыхуэн перех. 1) помещать- - ся, поместиться (в свёрток, в узел)-, 2) попадать, попасть во что-л. (внутрь). к!уэц!ыхун перех. вываливать- ся, вывалиться, выпадать, вы- пасть из чего-л. (из пакета и т. п.). к!уэц!ышхыхьын перех. 1) есть, съесть что-л. (извлекая из чего- -либо); 2) перен. нагло доволь- ствоваться за счёт кого-л. к1уэц!ыщэщын неперех. высы- паться, высыпаться (из свёрт- ка и т. п.). к!уэц1ыщын неперех. виднеться, выглядывать (из свёртка и т. п.). к!уэц1ы!ун перех. 1) пырнуть кого-л. (напр. ножом); 2) во- гнать что-л. (внутрь). к!улоку кулёк. к!ун перех. проходить, пройти или проезжать, -проехать (ка- кое-л. расстояние). к!уп!ец большая шёлковая шаль. к!урк!унау зоол. сыч. к!ущэ ласк, киска (о кошке). КЪ къабзагъ(э) чистота; къабзагъэр узыншагъэщ чистота — залог здоровья. къабзэ прил. 1) чистый; псы къабзэ чистая вода; 2) чисто- плотный; 3) перен. чистый, честный, правдйвый; ныбжьэ- гъугъэ къабзэ чистая друж- ба; гу къабзэ честная душа; 4) перен. верный; 1уэху къабзэ дело верное; 5) чистый, ясный; уафэ къабзэ чистое нёбо; 6) чистый, беспримесный; дыщэ къабзэ чистое золото; 7) чй- стый, чёткий, правильный; бзэ къабзэ правильный язык; 8) чистый, аккуратный, тщатель- ный; лэжьыгъэ къабзэ чистая работа; 9) чйстый, абсолют- ный; файдэ къабзэ чйстая прй- быль; 10) перен. симпатйчный, (человек); 11) перен. здоровый, нормальный .(об аппетите). къабзэлъабзагъ(э) чистоплот- ность. къабзэлъабзэ прил. чистоплот- ный; ц!ыху къабзэлъабзэ чи- стоплотный человек. къабзэныгъэ см. къабзагъ(э). къабзэрытхэ чистописание. къабзэу нареч. чйсто; ученикыр къабзэу матхэ ученйк пишет чйсто. къабзий птйчье перо. къаблэ 1. юг; 2. в знач. опр. южный. къаблэмэ компас. къабыл правда, действйтель- ность. къавэ-къажьэ разг, шум и гам. къады рел. кады (духовный глава какой-л. крупной территори- альной единицы). къадыр майский жук. къадзыгъуэ зоол. 1. оса; 2. в знач. опр. осйный; къадзы- гъуэ банэщ злой на язык че- ловек. къажьыкъ сорокопут-жулан (птица). къажьыкъщхьэф!ыц1э сероголо- вый сорокопут (птица). къажьыкъыщхъуэ сорокопут се- рый (птица). къаз 1. гусь; къаз шыр гусёнок; къаз анэ гусыня; 2. в знач. опр. гусиный; къаз дамэ гу- сйное крыло. къазмакъ бот. облепйха (ку- старник и его ягоды). къазмакъей см. къазмакъ.
  къа къа къазмакъылъэ местность, обиль- ная облепихой. къазудз бот. спорыш, птичья гречиха. къазшырыфэ прил. кремовый, светло-жёлтый, (букв. цвета утят). , „ къазыдзэ I гусиный зуб. къазыдзэ II нарезка (на подо- шве галоши). къазыкъ кол; ср. также бжэгъу. къазыл гусятина. къазынэ I гусиный глаз, къазынэ II промётанная петля, къазыхъу гусак. къазыц 1) собир. гусиное перо; 2) перина. къайгьэ 1. скандал; къайгъэ щ!ын устроить скандал; 2. взнач. опр. скандальный; ц!ыху къайгьэ скандалист. къайгъэншэ прил. смирный, спо- койный; ц1ыху къайгъэншэ смирный человек. къайгъэныгъэ и. д. скандал, скандалы. къайгъэшы прил. 1. скандаль- ный; 2. в знач. сущ. сканда- лист. къайгъэшын неперех. быть скан- дальным. къакъэ кудахтанье: <z ахэр къа- къэ пщ!ыпщ1у щысщ они весе- ло (праздно) проводят врёмя. къакъий бот. лядвинёц. къалапщэ верхняя часть города, къалэ 1. город; 2. в знач. опр. городской; къалэ уэрам город- ская улица; къалэ совет (гу.а- щ!эрыпсэухэм я депутатхэм я къачэ совет) горсовет (город- ской совет депутатов трудя- щихся); къалэ щхьэгуэжьу сыпщогугъ надеюсь на тебя, как на крепость. къалэдэс городской житель. къалэку центр города. къалэк1э нижняя часть города, къалэм уст. ручка. къалэмыпэ уст. гусиное перо (для письма). къалэн 1) задача; къалэн нэ- хъыщхьэр главные задачи; 2) обязательство; къалэн къэщ- тэн взять на себя обязатель- ство. къалэныншэ прил. бесцельно жи- вущий, не имеющий обязанно- къалэпэ нйжняя часть города, къалмыкъ 1. калмык; 2. в знач. опр. калмыцкий; къалмыкъ шей калмыцкий чай. къалъэн кусок рёберной кости, используемый при ручной об- работке КОНОПЛИ. къалъхуа прич. 1. рождённый; 2. в знач. сущ. потомок. къалъхуагъащ1э прил. новорож- дённый; сабий къалъхуагъащ!э новорождённый ребёнок. къамап1э ножны кинжала. къамащ!э оружейник, мастер по выделке кинжалов. къамэ 1. кинжал; 2. в знач. опр. кинжальный. къамэк! ручка кинжала. къамэщ!элъысэ маленький нож (обычно носят под кинжа- лом). къамэ1эпщэ см. къамэк!. къамыл 1. камыш; 2. в знач. опр. камышовый; къамыл баш ка- мышовая трость. къамылфо патока (приготовляе- мая из сока камыша-, букв. камышовый мёд). къамылылъэ прил. камыши, ка- мышовые заросли. къамылыфэ прил. смуглый, чер- нявый. къамышы плеть. къан ист. воспитанник. къандес ломать птичью дужке (как предмет спора)-, къандес джэгун играть в кандёс. къандесджэгу игра в кандёс. къандзэгу 1) кочка; 2) муравей- ник. къандзэгулъэ прил. кочковатый къандзэгулъэ щ1ып!э кочкова- тая мёстность. къанжэ 1. сорока; 2. в знач, опр. сорочий.
  къанжэлъахъэ бот. сорочань, дрёма. къанлы прил. упрямый, слишком настойчивый; очень каприз- ный. къантэлэужь старинное ружьё. къанц!у свирель. къанц1ууапщэ музыкант, играю- щий на свирели. къаплъэн 1. тигр; къаплъэн шыр тигрёнок; 2. в знач. опр. тиг- ровый; къаплъэныфэ тигровая шкура. къаплъэныбз тигрица. къаплъи-къэда!уэ вводи, сл. вот увидишь. къапхъэн капкан. къарапц!э вороной конь. къарэ прил. 1) чёрный; хьэ къа- рэ чёрная собака; 2) вороной; шы къарэ вороная лошадь. къарэдае вид старинного ру- жья. къару 1. сила; къару ин большая сила; 2. в знач. опр. силь- ный; щ1алэ къару сильный па- рень. къарууншагъ(э) слабость, бес- силие. къарууншэ прил. 1) слабый, бес- сильный; 2) непитательный (о пище)-, ерыскъы къарууншэ не- питательная пища. къарууф!агъ(э) мощность. къарууф1э прил. сильный; мощ- ный; ц1ыху къарууф!э сильный человек. къат 1) слой; 2) этаж. къатибл фольк. семислбйная поч- ва. къат-къату нареч. 1) слоями; 2) этажами. къатыр сапог, сапоги; бдзатхьэ къатыр резиновые сапоги. къатырлъэпс шнурок, шнурки (для ботинок). къаугъэ 1. скандал; 2. в знач. опр. скандальный. къаугъэншагъ(э) спокойствие, отсутствие скандалов. къаугъэншэ прил. смирный, спо- койный, нескандальный. къаугъэшы прил. 1. скандаль- ный; 2. в знач. сущ. сканда- лист. къаугъэ щ! см. къаугъэшы. къауц пух. къафапщ!э плата за танцы. къафап1э место для танцев, тан- цевальная площадка. къафэ танец; пляска. къашыргъэ коршун. къашыргъэпэ прил. с орлиным носом, горбоносый. къащхъуэ прил. голубой; уафэ къащхъуэ голубое нёбо. къэ5 глагольная приставка 1) обозначает прибытие, прибли- жение, движение, направленное в сторону говорящего-, пере- даётся чаще всего приставкой при* в сочетании с предлогом к или без него, напр.-. маф!эгур къэсащ поезд прйбыл; 2) обо- значает приближение, насту- пление какого-л. времени-, напр.-. щ!ымахуэр къэсащ наступила зима, пришла зима; 3) при- даёт глаголу оттенок опре- делённости-, передаётся гла- голами совершенного вида-, напр.: къэпсэлъэн произнести речь, начать говорить. къэб 1. тыква; 2. в знач. опр. тыквенный. къэбан порода лошадей, къэбэга прич. 1. опухший; 2. в знач. сущ. опухоль. къэбэгын неперех. опухать, опух- нуть. къэбэдзэуэжын неперех. ожить, ар зыгъэпсэхугъуэ нэужьым къэбэдзэуэжащ он после от- дыха Ожил. къэбэкъуэн неперех. шагнуть (в сторону говорящего). къэбэкъун неперех. сделать шаг, шагнуть (в сторону говоря- щего). къэбэрдей 1. кабардинец, кабар- динка; 2. в знач. опр. кабар- динский; къэбэрдей народ ка- бардинский народ; къэбэрдеиб- зэ кабардинский язык.
  къэбэта прич. 1) взрыхлённый; 2) перен. разбогатевший. къэбэтэн неперех. 1) взрыхляться; 2) перен. богатеть, разбога- теть. къэбзеин перех. лизать, обли- зывать, облизать кого-что-л. къэбзеихьын перех. 1) см. къэ- бзеин; 2) перен. угодничать, подхалимничать. къэблэ см. къаблэ. къэблэгъэн неперех. прибли- жаться, приблизиться (о сроке, времени и т. п.). къэблэгъэпэн неперех. прибли- жаться, приблизиться вплот- ную. къэбырсеигъуаф1э прил. легко возбуждающийся. къэбырсеии неперех. 1) взбудо- ражиться, разволноваться; 2) сильно захотеть чего-л. къэбырсея прил. взбудоражен- ный, взволнованный. къэбыстэ 1.' капуста; 2. в знач. опр. капустный; къэбыстэ тхьэмпэ капустный лист. къэбыфэ прил. каурый; шы къэ- быфэ- каурая лошадь. къэбыщхьэ 1) тыква; 2) перен. тупйца (о человеке). къэвэгъуаф1э прил. 1) быстро за- кипающий; 2) перен. болтли- вый. къэвэн неперех. 1) кипеть, вски- петь, закипать, закипеть; псыр къэващ вода закипела; 2) бро- дить (о вине и т. п.); махъсы- мэр къовэ буза бродит; 3) перен. болтать; укъэмывэ! не болтай! къэвыжын неперех. оттаять; щхьэгъубжэр къэвыжащ окно оттаяло. къэвын 1 неперех. растаять; мылыр къэващ лёд растаял. къэвын II перех. выболтать что-л. къэвыхьын перех. пахать во- круг чего-л., опахать что-л. къэгубжьа прич. рассерженный, разгневанный. къэгубжьын неперех. разозлить- ся, рассердиться, разгневать- ся, вспылить. . къэгубжьырей прил. гневливый, вспыльчивый. къэгубзыгъыжын перех. вспоми- нать, вспомнить что-л. къэгува лрпч. задержавшийся.- къэгувэн неперех. задерживать- ся, задержаться, запаздывать, запоздать; машинэр къэгуващ машина задержалась. къэгувэныгъэ и. д. задержка, запоздание. къэгугъэн неперех. надеяться, возлагать надежду на кого- -что-л. къэгузэвэн неперех. забеспоко- иться. къэгузэвын перех. беспокоиться (сильно). къэгузэсэн неперех. горевать, за- горевать. къэгуоун неперех. 1) крикнуть (в направлении говорящего); 2) выкрикнуть (какое-л. слово). къэгупсысак1уэ мечтатель, вы- думщик. къэгупсысыжын перех. см. къэ- губзыгъыжын. къэгупсысын перех. придумы- вать, придумать, выдумывать, выдумать что-л.; изобретать, изобрести что-л. къэгупсысыныгъэ и. д. от къэ- гупсысын. къэгуф1эжын неперех. снова об- радоваться, вновь воспрянуть духом. къэгуф!эн неперех. обрадовать- ся, воспрянуть духом. къэгушхуа прич. оживлённый, одушевлённый, воодушевлён- ный, одухотворённый. къэгушхуэн неперех. оживлять- ся, оживиться, одушевляться, одушевиться, воодушевляться, воодушевиться. къэгушхуэныгъэ и. д. одухотво- рение, одушевление, воодуше- вление. къэгъагъын перех. доводить, до- вести кого-л. до слёз.
  къэ къэгъэбэгын перех. побуд. ф. от къэбэгын. къэгъэбэкъуэн перех. псбуд. ф. от къэбэкъуэн. къэгъэбэтэн перех. 1) взрыхлить что-л. (напр. почву)-, 2) перен. разбогатеть. къэгъэбыда прич. 1) закрытый; 2) укреплённый. къэгъэбыдэн перех. 1) закры- вать, закрыть что-л. изнутри; 2) укреплять, укрепить что-л. къэгъэбырсеин перех. 1) побуд. ф. от къэбырсеин; 2) будора- жить, взбудоражить кого-л.-, 3) вызвать сильное желание. къэгъэвэжын перех. перекипя- тить, снова вскипятить что-л. къэгъэвэн перех. 1) побуд. ф. от къэвэн; 2) вскипятить что-л.; шейр къэгъэвэн вскипятить чай; 3) вызвать брожение; махъсымэр къэгъэвэн заста- вить бузу бродйть. къэгъэвын перех. побуд. ф. от къэвын I. къэгъэгубжьы н перех. 1) побуд. ф. от къэгубжьыи; 2) разоз- лить, рассердить, прогневить кого-л. къэгъэгугьэн перех. обещать, по- обещать что-л.-, обнадёживать, обнадёжить кого-л. къэгъэгушхуэн перех. вдохнов- лять, вдохновить кого-л. къэгьэгу1эн перех. заставить ко- го-л. сильно расплакаться. къэгъэгъа прич. 1. расцветший, цветущий; жыг къэгъэгъа рас- цветшее дерево; удз къэгъэгъа расцветший цветок; 2. в знач. сущ. цветок. къэгъэгъэжын неперех. 1) снова расцвести; удз дахэр къэгъэгъэ- жащ цветок снова расцвёл; 2) перен. возрождаться, возро- диться. къэгъэгъэн неперех. прям, и пе- рен. расцветать, расцвести; мы1эрысейр къэгъэгъащ ябло- ня расцвела; ди къуажэр къэ- гьэгъащ расцвело наше село. къэгъэгъэныгъэ и. д. прям, и перен. расцвет. къэгъэдэ!уэн перех. уговаривать, уговорить кого-л. къэгъэделэн неперех. 1) одурма- нить, одурачить кого-л.; 2) обольстить кого-л. къэгъэжанын перех. оживлять, оживить кого-л. къэгъэжэн перех. побуд. ф. от къэжэн. къэгьэжыхьын перех. обрезать, обрезать что-л. кругом. къэгъэжы!эщ1эн перех. сделать послушным, укротить кого-л.; щхьэзыф1эф!ыр къэгъэжы1э- щ1эн укротить строптивого. къэгъэжьын перех. дать кому-л. рвотное; вызвать у кого-л. рвоту. къэгъэзэжын неперех. 1) возвра- щаться, возвратиться; 2) перен. признать, осознать свой ошйб- ки. къэгьэзэн 1. перех. поворачи- вать, повернуть кого-что-л.; и бгъур къэгъэзэн повернуть на бок; 2. неперех. вернуть- ся; поворачиваться, повернуть- къэгьэк1ыжын I перех. вновь вырастить (растения). къэгъэк1ыжын II перех. при- поминать, припомнить, вспо- минать, вспомнить что-л.; пса- лъэр гум къэгъэк1ыжын вспо- мнить слово. къэгъэк!ын I перех. выращи- вать, вырастить (растения); гъавэ бэв къэгъэк!ын вырас- тить высокий урожай. къэгъэк1ын II: гум къэгъэк!ын прийтй в голову; подумать о чём-л. къэгъэк1уэн перех. присылать, прислать кого-что-л. (говоря- щему). къэгъэкъэбза прич. очйщенный, вычищенный. къэгъэкъэбзэн перех. очищать, очистить, вычищать, вычистить что-л. (от сора, грязи).
  къэ къэгъэкъуэлъэн перех. кипятить, вскипятйть что-л.-, псыр къэ- гъэкъуэлъэн ВСКИПЯТЙТЬ ВО- ДУ- къэгъэлэлэн перех. 1) ослабить, отпустйть что-л.-, бгырыпхыр къэгъэлэлэн ослабить пояс; 2) перен. ослабить что-л. къэгъэлэлэныгъэ и. д. ослабле- ние. къэгъэлыбын перех. заставить кого-л. вспылйть; рассердйть кого-л. къэгъэлыдыжын перех. побуд. ф. от къэлыдыжын. къэгъэлыдын перех. 1) побуд. ф. от къэлыдын; 2) зажечь, раз- жечь что-л., воспламенить что-л., вызвать вспышку; ма- ф!эдзыр къэгъэлыдын зажечь спйчку. къэгъэлыдыныгъэ и. д. зажига- ние, разжигание, воспламене- ние. къэгъэлъэгъуак!уэ демонстратор (тот, кто демонстрирует, по- казывает). къэгъэлъэгъуэн перех. показы- вать, показать, демонстрйро- вать, продемонстрйровать что- -либо; щапхъэф! къэгъэлъэгъуэн показать хороший пример; ки- нофильм къэгъэлъэгъуэн де- монстрйровать кинофйльм. къэгъэнэжэгужэн перех. развс- селйть кого-л.-, хьэщ!эр къэгъэ- нэжэгужэн развеселить гостя. къэгъэнэжын перех. 1) оставить что-л. себе, у себя; 2) вновь оставить что-л. себе. къэгъэнэн перех. 1) оставить ко- го-что-л.; сабийхэр унэм къэ- гъэнэн оставить детей дома; ахъшэ т!эк1у къэгъэнэн оста- вить немного денег; зыгуэр ахъшэншэу къэгъэнэн оста- вить кого-л. без денег; 2) оста- вить, забыть, позабыть что-л. где-л.; паспортыр унэм къэ- гъэнэн оставить паспорт дома; 3) прекратйть что-л., пере- стать, оставить что-л.; къы- к1эрыхуныгъэр къэгъэнэн пре- кратйть опоздания. къэгъэнэщхъеин перех. опеча- лить кого-л. къэгъэнэщхъыф1эн перех. раз- веселйть кого-л. къэгъэнэ1уэжын перех. побуд. ф. от къэнэ!уэжын. къэгъэнэ!уэн перех. 1) сделать что-л. ясным, чётким: 2) перен. показать, сделать явным, до- казать что-л.; разоблачйть. къэгъэнэ1уэныгъэ и. д. доказа- тельство, показ; разоблачение. къэгьэпк1эн перех. 1) побуд. ф. от къэпк1эн; 2) взводить, взве- стй (курок). къэгъэпк1эныгъэ и. д. взвод (Ki/рка). къэгъэпк1ын перех. накренйть; опрокинуть что-л. торчком. къэгъэпк1ыныгъэ и. д. от къэ- гъэпк!ын. къэгъэплъэн перех. 1) побуд. ф. от къэплъэн; 2) открыть (гла- за); 3) перен. открыть глаза кому-л. на что-л. къэгъэплъын перех. растапли- вать, растопйть (печку). къэгъэплъыныгъэ и. д. растап- ливание (печи). къэгъэпсэужын перех. 1) ожив- лять, оживйтького-л.; 2) перен. возрождать, возродйть что-л. къэгъэпсынщ!эн перех. 1) сде- лать лёгким, облегчйть что-л.; 1уэхур къэгъэпсынщ1эн облег- чйть дело; 2) поторопить кого-л. (приближающегося к говоря- щему). къэгъэпсы!эн перех. сделать влажным, увлажнйть что-л. къэгъэпц!эгъуаф1э прил. легко- верный, дове'рчивый. къэгъэпц1эгъуей прил. твёрдый (в убеждениях и т. п.). къэгъэпц1эжын перех. 1) снова обмануть кого-л.; 2) нарушить обещание. къэгъэпц1эн перех. обманывать, обмануть, дурачить, одурачить кого-л'.
  — 175 — къэ къэгъэпц1эныгъэ и. д. обман. къэгъэпщтын перех. кипятить, вскипятить (молоко). къэгъэпщтырыжын перех. вновь подогревать, подогреть что-л. къэгъэпщтырын перех. разогре- вать, разогреть что-л. къэгъэпщын перех. 1) надувать, надуть что-л. (воздухом); 2) по- буд. ф. от къэпщын 2. къэгъэпщ1ын перех. побуд. ф. от къэпщ!ын 1, 3. къэгъэп!эт1эуэн перех. побуд. ф. от къэп!эт!эуэн. къэгъэп!эщ1эн перех. побуд. ф. от къэп!эщ1эн. къэгъэп!ейтеин перех. потрево- жить, встревожить кого-л.; бы- сымыр къэгъэп!ейтеин потре- вожить хозяев. къэгъэп1иин перех. показывать, показать что-л. (выпятив или протянув по направлению к го- ворящему). къэгъэсэбэпын перех. использо- вать что-л ; пользоваться чем- -либо; опыт пашэр къэгъэсэбэ- пын использовать передовой опыт. къэгъэсэбэпыныгъэ и. д. исполь- зование; пользование. къэгъэсын перех. 1) доставлять, доставить кого-что-л. (в напра- влении к говорящему); 2) дово- дить, довести или довозить, до- везти кого-что-л. (до какого-л. места). къэгъэсыныгъэ и. д. доставка. къэгъэтын перех. побуд. ф. от къэтын I. къэгъэт!эсхъэн перех. 1) ослаб- лять, ослабить что-л.; бгы- рыпхыр къэгъэт!эсхъэн осла- бить пояс; 2) перен. ослаб- лять, ослабить что-л. (напр. темп работы). къэгъэт!эсхъэныгъэ и. д. ослаб- ление. къэгъэткин перех. выгибать, вы- гнуть что-л. концом вверх. къэгъэуэн перех. 1) валить, по- валить, свалить что-л.; жы- гыр къэгъэуэн повалить де- рево; 2) разваливать, разва- лить, обрушивать, обрушить, разрушать, разрушить что-л.; 3) рвать, взрывать, взорвать что-л.; бгыр къэгъэуэн взо- рвать гору. къэгъэуэныгъэ и. д. 1) разру- шение; 2) взрыв. къэгъэубэлэцын перех. 1) побуд. ф. от къэубэлэцын 1, 3; 2) трепать, растрепать, ерошить, взъерошить кого-что-л. къэгъэубзэн перех. побуд. ф. от къэубзэн. къэгъэувыжын перех. 1) подни- мать, поднять, ставить, поста- вить кого-что-л. на прежнее место; 2) восстанавливать, вос- становить что-л. (разрушенное и т. п.). къэгъэувын перех. 1) ставить, поставить кого-что-л. (сюда); 2) поднимать, поднять кого-л. на ноги; 3) перен. поднимать, под- нять кого-л. (напр. на работу и т. п.); 4) выставить что-л. (напр. спортивную команду); 5) перен. ставить, поставить перед кем-л. (напр. задачу и т. п.); упщ!э къэгъэувын по- ставить вопрос. къэгъэувыныгъэ и. д. от къэгъэу- вын; упщ!э къэгъэувыныгъэ постановка вопроса. къэгъэувы!эн перех. 1) останав- ливать, остановить кого-что-л.; автобусыр къэгъэувыЬн оста- новить автобус; 2) приостано- вить (дело). къэгъэувы!эныгъэ и. д. останов- ка; маф1эгуркъэгъэувы1эныгъэ остановка поезда. къэгъэуджын перех. 1) побуд. ф. от къэуджын; 2) танцевать с кем-л. удж (си.); 3) перен. за- пугивать, запугать кого-л., на- водить страх на кого-л. къэгъэук!ытэн перех. стыдить, пристыдить, устыдить (говоря- щего). къэгъэунэхуак!уэ 1) создатель;
  2) искатель, исследователь; 3) зачинатель; 4) зачинщик. къэгъэунэхун перех. 1) побуд. ф. от къэунэхун; 2) создавать, соз- дать что-л.-, 3; открывать, открыть, искать, исследовать что-л.-, 4) зачинать что-л. къэгъэунэхуныгъэ и. д. 1) созда- ние; 2) открытие, исследова- ние; 3) начинание. къэгъэутхъуа прил. мутный, по- мутневший. къэгъэутхъуэн перех. мутить, замутить что-л.-, псыр къэ- гъэутхъуэн мутить воду. къэгъэуфэрэк!ын перех. опроки- дывать, опрокинуть что-л. (в направлении к говорящему)-, гулъэр къэгъэуфэрэк1ын опро- кинуть воз. къэгъэуф!еин перех. загрязнять, загрязнить что-л. къэгьэуф1еиныгъэ и. д. загрязне- ние. къэгьэушын перех. будить, раз- будить кого-л. къэгъэу!эбжьын перех. ставить, поставить кого-л. в тупик; приводить, привести в недо- умение; удивлять, удивить ко- го-л.; обескураживать, обеску- ражить кого-л. къэгьэфэн перех. 1) побуд. ф. от къэфэн; 2) танцевать с кем-л.-, 3) перен.' дать нагоняй. къэгъэхуэбэн перех. согревать, согреть, подогревать, подо- греть что-л.-, обогревать, обо- греть что-л. (напр. помещение). къэгъэхуэбэн ы гъэ и. д. согрева- ние, подогревание; обогрева- ние. къэгъэхъеин перех. 1) побуд. ф. от къэхъеин; 2) поднимать, поднять что-л.-, сабэ къэгъэ- хъеин поднять- пыль; 3) воз- буждать, возбудить (дело)-, зы- гуэрым и бийуэ 1уэхур къэгъэ- хъеин возбудить дело против кого-л.-, 4) расшатывать, рас- шатать что-л. (напр. столб). къэгъэхъеиныгъэ и. д. 1) воз- буждение (дела)-, 2) расшаты- вание. къэгъэхъужын перех. 1) оживить кого-л., вновь вдохнуть в кого- -либо жизнь; воскрешать, во- скресить кого-л,- 2) перен. воз- рождать, возродить что-л. (напр. надежду)', оживйть что- -либо; хъыбарыф!ым сымаджэр къигъэхъужащ приятная весть оживила больного. къэгъэхъун I перех. допускать, допустить что-л. (сознатель- но). къэгъэхъун II перех. растить, вырастить кого-л.; сабийхэр къэгъэхъун вырастить детей. къэгъэчэн перех. 1) побуд. ф. от къэчэн; 2) перен. дразнить, раздразнйть кого-л.; выводйть, вывести кого-л. из терпения; нервйровать кого-л.; абы сы- къегъачэ он выводит меня из терпения. къэгъэша прич изогнутый; гну- тый; баш къэгъэша изогну- тая палка. къэгъэш-нэгъэш 1. прил. зигза- гообразный: 2 сущ. зигзаги; повороты. къэгъэшыгъуаф1э прил. 1) гйб- кий, гнущийся (о предмете); 2) перен. легко поддающийся на уговоры; нетвёрдый (в сво- их воззрениях), непринципи- альный. къэгъэшыгъуей прил. 1) негйб- кий, негнущийся; 2) перен. твёрдый (в своих воззрениях), принципиальный. къэгьэшын перех. 1) гнугь, согнуть, изогнуть что-л.; гьущ1к1апсэр къэгьэшын изо- гнуть проволоку; 2) поворачи- вать, повернуть что-л. в дру- гую сторону; 3) перен. угова- ривать, уговорйть кого-л.; 4) перен. укрощать, укротйть ко- го-л.; подчинять, подчинйть себе кого-л. къэгьэшыныгъэ и. д. 1) поворот; 2) перен. уговоры.
  къэгъэшып!э 1) изгиб, место изгиба; 2) поворот, место по- ворота. къэгъэщтэгъуаф1э прил. пугли- вый. къэгъэщтэгъуей прил. непугли- вый. къэгъэщтэн перех. пугать, напу- гать, испугать кого-л.; шыр къэгъэщтэн испугать коня. къэгъэщтэныгъэ и. д. от къэгъэ- щтэн. къэгъэщ1эрэщ1эжын перех. 1) обновлять, обновить что-л.; восстанавливать, восстановить что-л.; 2) возрождать, возро- дить что-л. къэгъэщ!эрэщ1эн перех. 1) об- новлять, обновить что-л.; 2) украшать, украсить кого-что- -либо. къэгъэщ1эрэщ!эныгъэ и. д. 1) об- новление кого-чего-л.; 2) укра- шение кого-чего-л.; пэшыр къэ- гъэщ!эрэщ1эныгъэ украшение комнаты. къэгьэщ1еижын перех. вновь оп- рокидывать, опрокинуть что- -либо вверх дном. къэгъэщ!еин перех. 1) сгибать, согнуть что-л.; 2) опрокиды- вать, опрокинуть что-л. вверх дном. къэгъэщ1ын I перех. рел. созда- вать, создать кого-что-л. къэгьэщ1ын II неперех. запро- кидывать, запрокинуть (голо- ву)- къэгъэ1эгъуэн перех. держать на- готове кого-что-л. къэгъэ!эгьуэныгъэ и. д. от къэ- гъэ1эгъуэн. къэгъэ!эсэн перех. приручать, приручить кого-л., сделать смирным кого-л.; объезжать, объездить (коня); укрощать, укротить (зверя); мэз бжэныр къэгъэ!эсэн приручить дикую козу; шыр къэгъэ!эсэн объёз- дить, сделать смирным коня. къэгъэ!улэн перех. уговаривать, уговорить кого-л.; соблазнять, 12 Кабард. -русск. сл. соблазнить, обольщать, оболь- стить кого-л. къэгъэ1улэныгъэ и. д. уговоры; обольщение, соблазн. Къэгъэ1урыщ1эгъуаф1э прил. 1) угодливый; 2) послушный. къэгъэ1урыщ!эгъуей прил. не- сговорчивый. къэгъэ!урыщ!эн перех. сделать послушным. къэгъын неперех. расплакать- ся. къэгъуэта прич. 1. найденный; 2. в знач. сущ. находка. къэгъуэтыжын перех. разыскать, найти что-л. (потерянное). къэгъуэтын перех. найти, выис- кать, отыскать кого-что-л.; до- ставить, достать что-л. къэдабафэ прил. бархатистый. къэдабэ 1. 1) бархат; вельвет; 2) цветок вербы; 2. в знач. опр. бархатный; вельветовый; къэ- дабэ джанэ бархатная рубаш- ка. къэдэ!уэн неперех. слушать кого- -что-л. откуда-л. къэделэн неперех. 1) оказаться в дураках; 2) обольщаться, обольститься чем-л. къэдыгъуа прич. краденный, украденный. къэдыгъун перех. украсть кого- -что-л. къэдыгъуныгъэ и. д. кража. къэдымын неперех. шуметь, за- шуметь откуда-л. къэдыхьэшхын неперех. засме- яться, рассмеяться. къэдыхьын перех. обшивать, об- шить что-л. вокруг. къэджэдэжын неперех. неодобр. притащиться, прибрести до- мой. къэджэдэн неперех. неодобр. при- тащиться, прибрести (сюда). къэджэдыхьак1уэ бездельник; бродяга. къэджэдыхьын неперех. бродить, шататься разг. къэдз-нэдз перебрасывание (от одного к другому), пасбвка.
  къэ — 178 — къэдзыгъуэ 1) момент броска; 2) очерёдность бросания. къэдзын перех. бросать, бро- сить, кидать, кинуть что-л. (сюда). къэжэн неперех. 1) бежать (сюда)-, 2) скакать (о лошади)-, 3) течь, бежать (сюда). къэжэр 1. перс, персиянка; 2. в знач. опр. персидский. къэжыхьын неперех. 1) обегать, обежать что-л., вокругчего-л.-, 2) бегать. къэжы!эщ1эн неперех. стать по- слушным. къэжь рвота, тошнота. къэжьыкхъун неперех. испыты- вать позывы к рвоте. къэжьын перех. и неперех. рвать, вырвать, тошнить, стошнить кого-л. къэзан 1. казанский татарин; 2. в знач. опр. татарский. къэзэр прил. 1. скупой; ц!ыху къэзэр скупой человек; 2. в знач. сущ. скупой, скупец. къэзэуак!уэ завоеватель. къэзэуат 1. 1) ист. газават; 2) перен. скандал; 2. в знач. опр. перен. скандальный. къэзэуэн неперех. воевать с кем- -либо. къэзэужын перех. 1) вновь от- воевать, отобрать кого-что-л. у кого-л.-, 2) перен. вновь до- биться чего-л. къэзэун перех. 1) завоёвывать, завоевать, захватывать, захва- тить кого-что-Л.- 2) перен. добиваться, добиться чего-л., завоевать что-л.; япэ увып!э къэзэун завоевать первое мё- къэзэуныгъэ и. д. завоевание, захват кого-чего-л. къэзыгъэзэж прич. 1. возвраща- ющийся; 2. в знач. прил. воз- вратный; 3. в знач. сущ. сдача; къэзыгъэзэжыр къе!ыхыжын получить сдачу. къэзыухь, къэзыухъуреихь окру- жающее, среда, обстановка. къэзышагъащ!э молодожён, къэихьа прич. обмазанный. къэихьын перех. обмазывать, об- мазать что-л. (напр. печь). къэк!эзызын неперех. задрожать, начать дрожать. къэк!иин 1. неперех. крикнуть (в сторону говорящего); 2. пе- рех. выкрикивать, выкрикнуть что-л. къэк!ыгъэ 1. растение; расти- тельность; 2. в знач. опр. рас- тительный; къэк!ыгъэ дагъэ растительное масло. къэк!ыгъуаф1э прил. быстрорас- тущий. къэк!ыгъуей прил. медленнорас- тущий. къэк!ыжын неперех. вырасти вновь. къэк!ын неперех. 1) расти, вы- расти (о растениях); родиться, уродйться (о хлебах); 2) перен. расти, развиваться, увеличи- ваться. къэк!уэгъуаф!э прил. легко при- ходящий, легко достающийся; къэк!уэгъуаф!э—к!уэжыгъуа- ф!эщ погов. то, что легко при- ходит, легко и уходит. къэк!уэгъуэ время прихода; ав- тобусым и къэк!уэгъуэ время прихода автобуса. къэк!уэжыгъуэ время возвраще- ния. къэк]уэжын неперех. вернуться, возвратиться; совсем вернуть- ся (чтобы больше не уходить); къуажэм къэк!уэжын вернуть- ся в селение. къэк!уэн неперех. прийти, при- ехать (к говорящему). къэк!уэныгъэ и. д. приход, при- езд; хьэщ!эхэр къалэм къэ- к!уэныгъэ приезд гостей в город. къэк!ун перех. пройти (какое-л. расстояние по направлению к говорящему). къэк!ухьак1уэ, къэк1ухьлъакъуэ 1. гуляка; 2. в знач. опр. гуля- ющий.
  - 179 - къэ къэк1ухьын 1. перех. обходить, обойти кого-что-л.-, 1уащхьэр къэк!ухьын обойти курган; 2. неперех. ходйть; 3. неперех. гулять; пщыхьэщхьэк1э къэ- к!ухьын гулять по вечерам. къэк!ухьыныгъэ и. д. 1) обход; 2) ходьба, хождение; 3) гу- ляние. къэк!ухьырей прил. 1. разгуль- ный; 2. в знач. сущ. непоседа; гулёна. къэкъэн неперех. кудахтать, къэкъэныгъэ и. д. кудахтанье, къэкъеин неперех. икнуть, рыг- нуть. къэкъей икота, отрыжка. къэкъуэлъэн неперех. кипеть, вскипать, вскипеть. къэкъугъын неперех. завыть, на- чать выть. къэлэжьак!уэ производитель. къэлэжьыгъуей прил. 1) трудно зарабатываемый; 2) трудно вы- рабатываемый. къэлэжьын перех. 1) зарабаты- вать, заработать; 2) вырабаты- вать, выработать что-л.-, зы илъэсым трудодень щий къэ- лэжьын выработать за год во- семьсот трудодней. къэлэлэн неперех. 1) слабеть, ослабеть, ослабнуть, распус- каться, распуститься (о на- тянутой верёвке и т. п.)-, 2) перен. слабеть, ослабевать, ос- лабнуть (о работе). къэлэр бот. черемша, дикорас- тущий чеснок. къэлыбыгъуаф1агъэ вспыльчи- къэлыбыгъуаф!э прил. вспыль- чивый; ц!ыху къэлыбыгъуаф!э вспыльчивый человек. къэлыбыгъуей прил. сдержан- ный, выдержанный. къэлыбын неперех. вспылить, рас- сердиться. къэлыдыгъуаф!э прил. легко- восп л амен яющийся. къэлыдыгъуей прил. трудновос- пл вменяющийся. къэлыдыжын неперех. снова вспыхнуть. къэлыдын неперех. вспыхивать, вспыхнуть, воспламеняться, воспламениться. къэлыдыныгъэ и. д. вспышка, воспламенение. къэлъагъун перех. 1) увидеть кОго-что-л.-, 2) оценить кого- -что-л,- 3) прозреть. къэлъап1э место прыжка. къэлъэбэкъуэн неперех. 1) шаг- нуть (в направлении к говоря- щему)-, 2) зашагать, пойти бы- къэлъэгъуэн неперех. виднеться, появляться, появиться, пока- заться. къэлъэлъэн неперех. 1) посы- паться; 2) рассыпаться, разва- литься, распасться. къэлъэрышэн неперех. двигаться, двинуться гуськом (в сторону говорящего). къэлъэса прич. вымытый; унэ- лъэгу къэлъэса вымытый пол. къэлъэсагъащ!э прил. свежевы- мытый. къэлъэсагъэжь прил. давно не- мытый \напр. о поле). къэлъэсыгъуэ врёмя мытья (напр. полов). къэлъэсын перех. вымыть что-л.-, унэлъэгур къэлъэсын вымыть къэлъэтэн неперех. прилетать, прилететь (сюда). къэлъэтэсын неперех. долетать, долететь (сюда). къэлъэтын перех. пролетать, про- лететь (какое-л. пространство, время)-, сыхьэтым километри- щэ къэлъэтыи пролететь за час сто километров. къэлъэтыхьын 1. перех. обле- тать, облететь что-л., вокруг чего-л.-, къалэр къэлъэтыхьын облететь вокруг города; 2. неперех. летать, полетать, про- летать, пррлетёть; кхъухьлъа- тэм куэдрэ къилъэтыхьащ са- молёт долго летал. 12*
  къэлъэфын перех. притаскивать, притащить, приволакивать, приволочь кого-что-л. къэлъэхъун неперех. 1) поехать рысью (сюда); 2) перен. по- ехать, пойти быстрее. къэлъэщ!ын перех. вытирать, вы- тереть, обтирать, обтереть что- -либо; ст1олыр къэлъэщ1ын вы-' тереть стол. къэлъэ1уэжын неперех. просить снова; просить в последний раз. къэлъэ1уэн неперех. просить что- -либо, выпросить что-л. (у го- ворящего лица). къэлъэ!ухуа прич. выпрошенный. къэлъэ!ухуэн перех. выпраши- вать, выпросить кого-что-л. къэлъэ!ухуэныгъэ и. д. выпра- шивание. къэлъеин неперех. соскакивать, соскочить откуда-л. (о пред- мете). къэлъмакъ, къэлътмакъ сумка (вещевая); къэлътмакъ зэпе- дзэк! перемётные сумки. къэлътэнчыкъ ремень на котором укреплено стремя. къэлъхун перех. 1) рождать, ро- дить кого-л., приносить, при- нести приплод; 2) перен. созда- вать, создать, производить, произвести что-л.; порождать, породить что-л. къэлъытэн неперех. 1) подсчиты- вать, подсчитать что-л.; рас- ходхэр къэлъытэн подсчитать расходы; 2) учитывать, учесть что-л.; 3) признавать, при- знать, находить, найти, счи- тать, счесть кем-чём-л., ка- ким-л.; лэжьыгъэм ф!ыгъэ хэлъу къэлъытэн признать ра- боту доброкачественной. къэлъыхъуэжын перех. искать, разыскивать кого-что-л. къэлъыхъуэн перех. искать, ра- зыскивать, отыскивать, выис- кивать, найти, разыскать, оты- скать, выискать кого-что-л. къэлъыхъуэныгъэ и. д. искание, поиски. къэлъыхъун перех. найти, разы- скать, отыскать кого-что-л. къэл!эн неперех. внезапно уме- реть, скончаться скоропостйж- но; пасть, подохнуть (о жи- вотных). къэмыгьэхъун перех. не допу- скать, не допустить чего-л. къэмык!ын неперех. отриц. ф. от къэк!ын; <> къэмык!а паб- жьэм къамылъхуа тхьэк!умэ- к1ыхьыр хэсщ йогов, в не- выросшем кустарнике сидит нерождённый заяц (о безза- стенчивой лжи). къэмылэнджэжын неперех. не ис- пугаться кого-чего-л., не от- ступать, быть настойчивым; не ослабить чего-л. (напр. на- тра). къэмынэ!ауэ нареч. все без ис- ключения. къэмыхъун отриц. ф. от къэ- хъун; къэмыхъуну хуэщ- хьэлъэ погов. быстро, прежде- временно созревающее и уми- рающее (чаще—о безвременно погибшем умном человеке). къэнэжэгужэн неперех. развесе- литься. къэнэн неперех. оставаться^ ос- таться где-л., у кого-л.; къа- лэм къэнэн остаться в городе; сом щит! къэнащ осталось две- сти рублей; ахъшэншэу къэнэн остаться без денег. къэнэщхъеин неперех. опечалить- ся. къэнэщхъыф!эн неперех. см.къэ- нэжэгужэн. къэнэ!уэжын неперех. вновь стать ясным; проясняться, проясниться. къэнэ1уэн неперех. 1) стать от- чётливым, проясниться; 2) вид- неться, открываться (стано- виться видным). къэнэ1уэныгъэ и. д. прояснение, къэндзэгу кочка. къэндзэгулъэ прил. кочковатый; губгъуэ къэндзэгулъэ кочкова- тое поле.
  — 181 — къэ къэндрэдзэл зоол. майский жук. къэнжал 1. железо (листовое), жесть; 2. в знач. опр. желез- ный, жестяной; къэнжал пэгун жестяное ведро; къэнжалыщхьэ унэ дом с железной крышей; абы и напэм тебзар къэн- жалщ у него лицо жестяное (о бессовестном человеке). къэныкъуэкъуэн неперех. сопро- тивляться (говорящему). къэныкъуэкъуэныгъэ и. д. сопро- тивление (говорящему). къэп мешок. къэпк!эн неперех. прыгнуть (в сторону говорящего). къэпк1ын неперех. накрениться, опрокинуться. къэплъап1э наблюдательная выш- ка, наблюдательный пункт. къэплъэн неперех. 1) смотреть, посмотреть (в сторону говоря- щего)-, 2) раскрывать, раскрыть, -открывать, открыть глаза; 3) прозревать, прозреть. къэпсэлъэн неперех. 1) высказы- ваться, высказаться; произно- , сйть, произнести речь; 2) на- чать говорить. къэпсэлъэныгъэ и. д. высказы- вание. къэпсэлъыгъуаф!э прил. легко произносимый; псалъэ къэпсэ- лъыгъуаф1э легко произноси- мое слово. къэпсэлъыгъуей прил. трудно произносимый; псалъэ къэпсэ- лъыгъуей трудно произносимое слово. къэпсэлъыкЬ произношение, вы- говор. къэпсэлъын перех. 1) выговари- вать, выговорить, произносить, произнести (какое-л. слово)-, 2) произносить, произнести что- -либо (речь и т. п.), высказы- вать, высказать что-л. (мне- ние и т. п.). къэпсэужын неперех. 1) воскре- сать, воскреснуть (из мёртвых)-, 2) перен. возрождаться, воз- родиться, оживать, ожить. къэпсэужыныгъэ и. д. возрож- дение, оживление. къэптал национальная одежда, род кафтана. къэпталыпхъэ материал на къэп- тал (сж.). къэпхъуэтэн перех. 1) схваты- вать, схватить кого-что-л.; 2) перен. понимать, понять, схва- тывать, схватить, усваивать, усвоить что-л. къэпц!а прич. обманутый. къэпц!эн неперех. обмануться в ком-чём-л. къэпц!эныгъэ и. д. обман. къэпшыныжын, къэпшынын пе- рсх. возместить что-л. (напр. убытки). къэпщтын неперех. кипеть, вски- петь, закипать, закипеть (толь- ко о молоке). къэпщын 1. неперех. 1) ползгй (по направлению к говорящему); 2) надуваться, надуться (вет- ром); парусыр къэпщащ парус надулся; 2. перех. 1) проползти (какое-л. расстояние); метри- щэ къэпщын проползти сто метров; 2) измерять, измерить что-л. къэпщыпщыхьын 1. неперех. пол- зать; 2. перех. ползать, ползти вокруг кого-чего-л. къэпщысын неперех. доползти (сюда). къэпщытак!уэ контролёр. къэпщытэн перех. 1) проверять, проверить, обследовать кого- -что-л.; расследовать что-л.; 2) измерять, измерить что-л. къэпщытэныгъэ и. д. 1) провер- ка, обследование; расследова- ние; 2) измерение. къэпщ1энт!эн неперех. вспо- теть. къэпщ!ын неперех. 1) роиться (о пчёлах); 2) прозревать, про- зреть (о щенках, котятах и т. п ); 3) перен. двигаться мас- сой; подниматься, подняться массой. къэпыпхъэ мешковина.
  къэ — 182 — къэп1эжьэжьэн неперех. шелох- нуться. къэп!энк1ын неперех. 1) тре- щать, потрескивать (об огне)-, 2) трещать (о кузнечике, так- же перен.—говорить без умол- ку). къэп!эт1эуэн неперех. 1) шелох- нуться; 2) перен. оживиться; 3) перен. подняться снова (о массах). къэп1эщ!эн неперех. торопиться, поторопиться, спешить, поспе- шить (сюда). къэп!ейтеин неперех. беспоко- иться о ком-чём-л. къэп!иин неперех. торчать (в сто- рону говорящего). къэп!ыщ1эн неперех. зябнуть, озябнуть. къэрабэ бот. одуванчик. къэрабгъагъ(э) трусость, трус- ливость, боязливость, боязнь. къэрабгъэ 1. трус; къэрабгъэр и к!эм щощтэж погов. трус соб- ственной тени бойтся (букв. собственного хвоста); 2. в знач опр. трусливый, боязливый. къэрабгъэн неперех. трусить, быть трусливым. къэрал 1. страна, государство; Советхэм я Къэрал Страна Советов; народнэ демократие зыдэщы!э къэралхэр страны народной демократии; 2. в знач. опр. государственный. къэралыгъуэ 1. государство; 2. в знач. опр. государствен- ный. къэралыгъуэжь древнее государ- ство. къэралышхуэ большая страна, великая держава. къэрэгъул 1. стража, караул; къэрэгъулу щытын нести ка- раул; къэрэгъул т!уащ!э двой- ная стража; 2. в знач. опр. ка- раульный; къэрэгъул унэ ка- раульное помещение, сторож- ка. къэрэгъулын неперех. быть в ка- рауле, караулить, сторожить кого-что-л.-, жэщк!э къэрэгъу- лын караулить по ночам. къэрэкъэш прил. гнутый, изо- гнутый, кривой. къэрэкъэшагъ(э) кривизна, къэрэкъурэ сухой бурьян. къэрэндащ 1. карандаш; 2. в знач. опр. карандашный. къэрэндащпыупсык! точилка (для карандаша). къэрэндащылъэ пенал. къэрэндащыпэ кончик каранда- къэрэхьэлъкъ собир. 1) трудя- щиеся; 2) беднота. къэрмакъ крючок (для одежды). къэрмэфибл бот. лекарственное дерево. къэс см. къэск!э. къэсагъащ!э прил. недавно, толь- ко что прибывший. къэсагъэжь прил. давно при- бывший. къэсэтеин неперех. 1) поднимать- ся, подняться на поверхность; 2) становйться, стать, делаться, сделаться ровным (о поверх- ности)-, сглаживаться, сгла- диться (о шероховатостях, о неровностях)-, 3) перен. рас- крыться, открыться. къэсэхыжын неперех. 1) разру- шиться; 2) перен. потерпеть (неудачу). къэсэхын неперех. см. къэсэхы- жын. къэскТэ послелог, передаётся пред- логом до (кого-чего-л.)-, нобэ къэск!э до сегодняшнего Дня; мыбы къэск!э до этого. къэск!эн неперех. вздрагивать, вздрогнуть; содрогаться, со- дрогнуться. къэск!эрей прил. часто вздраги- вающий. къэсыжын неперех. приехать, прибыть домой. къэсын неперех. приезжать, при- ехать, прибывать, прибыть (сюда). къэтхытхэн неперех. дрожать (напр. от холода).
  къэ къэтхьэкъун перех. взять штраф с кого-л. къэтхьэкъуныгъэ и. д. от къэ- тхьэкъун. къэтхъэнсолыкъу бот. 1. барба- рис (ягода)-, 2. в знач. опр. бар- барисовый. къэтхъэнсолыкъуей бот. барбарис (кустарник). къэтхъыхьын перех. обводить, обвести что-л. чертой. къэтхъуагъащ!э прил. недавно вычищенный. къэтхъун перех. вычистить что- -либо; бэкхъыр къэтхъун вы- чистить коровник. къэтхъунщ!ахуэ соскобленное, то, что соскоблено; поскрёбки. къэтхъунщ1ын перех. соскабли- вать, соскоблить, соскребать, соскрести что-л. къэтын I неперех. 1) продолжать находиться, задерживаться, задержаться где-л.-, 2) отсут- ствовать; ц1ыхуит1 къэтщ от- сутствуют два человека; къэт жебгъэ1ай! и долго же ты от- сутствовал! къэтын II перех. сдавать, сдать кого-что-л. (сюда). къэт!эп!ын I 1. перех. пороть, распороть что-л.; джанэр къэ- т1эп1ын распороть рубашку; 2. неперех. распороться (о швах одежды). къэт1эп1ын II неперех. набух- нуть; жыгхэм я гулъхэр къэ- т!эп1ащ на деревьях набухли почки. къэт!эрэзын неперех. 1) стать изогнутым; 2) стать кучеря- вым. къэт!эсхъэжын неперех. 1) стать слабым (при натяжении); 2) перен. ослабнуть, ослабеть; щ!ы!эр къэт1эсхъащ мороз ослаб. къэт!эсхъэн неперех. становить- ся, стать слабым, ослабевать, ослабеть (о чём-л. натянутом, укреплённом). къэт!эсхъэныгъэ и. д. ослабление. къэт!этэн 1. перех. развязывать, развязать что-л.; 1эхэр къэ- т!этэн развязать руки; 2. не- перех. развязываться, развя- заться; лъэпсхэр къэт!этащ шнурки развязались; <- бзэгур къэт!этэн развязать язык. къэт1эт!эн неперех. становиться, стать жидким. къэт!эщ!ын 1. перех. перерывать, перерыть что-л.; пхъуантэр къэт1эщ!ын перерыть чемодан; 2. неперех. рыться где-л. (напр. в яме). къэт!еин неперех. выгибаться, выгнуться концом вверх. къэт!ыжын перех. 1) вырыть что-л. снова; 2) убрать что-л.; к!эрт!офыр къэт1ыжын убрать картофель. къэт!ын перех. рыть, вырыть, ко- пать, выкопать что-л.; кумб къэт] ын вырыть яму; к!энауэ къэт]ын копать канаву; к!эр- т1офыр къэт!ын выкопать кар- тофель. къэт!ысын неперех. садиться, сесть (поблизости); 1уащхьэм деж кхъухьлъатэр къэт1ысащ самолёт сел около кургана. къэт!ысыхьын перех. 1) оса- ждать, осадить что-л.; бы- дап1эр къэт!ысыхьын осадить крепость; 2) сесть вокруг че- го-л. къэт1ысыхьыныгъэ и. д. осада. къэт!ыхьын перех. обкапывать, обкопать что-л. къэуал, къэуалыжь вид старин- ного ружья. къэуат прил. сытный, питатель- ный; шхын къэуат питатель- ная пища. къэуэж прил. воен, разрывной; шэ къэуэж разрывная пуля. къэуэн неперех. 1) валиться, сва- литься; рушиться, обрушить- ся, рухнуть; унэр къэуащ дом обрушился; 2) разрушаться, разрушиться, разваливаться, развалиться; 3) рваться, разор- ваться, взорваться: топышэр
  — 184 — къэуащ снаряд разорвался; 4) бросаться чем-л. (в сторону говорящего). къэубэлэцын неперех. 1) лох- матиться, взлохматиться; 2) стать негладким, шероховатым (о поверхности)-, 3) перен. разг. сердиться, рассердиться, дуть- ся, надуться. къэубгъун перех. расстилать, ра- зостлать что-л. (по направле- нию к говорящему)-, щ!ак!уэр къэубгъун разостлать бурку. къэубжьытхын перех. выплёвы- вать, выплюнуть что-л. къэубзэжын неперех. извинять- ся, извиниться, просйть, по- просить прощения. къэубзэн неперех. 1) просйть, попросить что-л. (самому)-, 2) извиняться, извиниться. къэубла прич. начатый. къэублак!уэ 1) зачинщик; 2) за- чинатель. къэублэжын перех. начать опять, возобновить что-л. къэублэн перех. начать что-л.-, абы жьыуэ къэтэджу къиуб- лащ он начал рано вставать. къэублэрэк!ын перех. 1. 1) опро- кидывать, опрокинуть что-л.; 2) поворачивать, повернуть что-л. (напр. стадо); 2. непе- рех. опрокидываться, опроки- нуться. къэубыда прил. 1) пойманный; дыгъужь къэубыда пойманный волк; 2) перен. разоблачён- къэубыдыгъуей прил. неулови- мый, трудноуловимый. къэубыдын перех. 1) ловить, поймать кого-что-л.; дыгъур къэубыдын поймать вора; то- ныр къэубыдын поймать мяч; 2) ловить, вылавливать, вы- ловить кого-что-л.; бдзэжьей къэубыдын выловить рыбу; 3) улавливать, уловить что-л.; 4) перен. разоблачать, разобла- чить, поймать кого-л. къэувыжын неперех. 1) встать снова; 2) перен. подняться, поправиться (после болезни). къэувын неперех. 1) вставать, встать, принять вертикальное положение, подняться на ноги; 2) перен. подниматься, под- няться (напр. на работу и т. п.). къэувыхьа прич. 1) осаждённый/ 2) окружённый. къэувыхьын перех. 1) осаждать, осадить что-л.; 2) окружать, окружить кого-что-л.; бийр къэувыхьын окружить врага; дыгъужьхэр къэувыхьын окру- жить волков; 3) стать кругом, стать в круг; обступить кого-л. къэувыхьыныгъэ и. д. 1) осада чего-л.; 2) окружёние кого-чего- къэувы!эгъуэ врёмя остановки. къэувы!эн неперех. 1) останав- ливаться, остановиться; 2) при- останавливаться, приостано- виться (о работе и т. п.). къэувы!эныгъэ и. д. 1) оста- новка; 2) приостановка. къэувы1эп1э остановка (место); автобус къэувы!эп1э останов- ка автобуса. къэуджын неперех. танцевать удж (слг.). къэук!а прич. убитый, застре- ленный; бажэ къэук!а убитая лиса. къэук!ын перех. убивать, убить, застрелить кого-л.; дыгъужь къэук!ын убить волка. къэук!ытэн неперех. застесняться. къэук!ыхьын перех. обивать, обить, обшивать, обшить что- -либо (напр. сундук железом). къэукъубеин неперех. разбуше- ваться; хыр къэукъубеящ море разбушевалось. къэулъэнхъэщын перех. 1) раз- гребать, разгрести что-л. (о птице); 2) перен. раскопать что-л.; 3) перен. уличить кого-л. в чём-л., разоблачить кого-л. къэумысак!уэ тот, кто уличает, разоблачитель.
  — 185 — къэ къэумысын неперех. уличать, уличить кого-л. в чём-л., ра- зоблачать, разоблачить кого -л., заставить кого-л. признаться в чём-л. къэумысыныгъэ и. д. уличение, разоблачение. къэунэхуа прич. 1) возникший; 2) появйвшийся. къэунэхугъуэ 1) врёмя появле- ния звёзд на нёбе; 2) восход звезды; < мазэ къэунэхугъуэ новолуние. къэунэхун неперех. 1) возникать, возникнуть; 2) появляться, по- явиться; мазэр къэунэхуащ лу- на появилась. къэунэхуныгъэ и. д. 1) ЕОЗНИК- новёние; 2) появлёние. къэунтк!эрэпща прич. опухший. къэунтк!эрэпщын неперех. пух- нуть (напр. от ожога, потёр- тости). къэупсыхьын перех. обстрогать что-л. (со всех сторон). къэупщ!этэн перех. разрезать, разрезать что-л. круглое; хъарбызыр къэупщ!этэн раз- резать арбуз. къэупщ!этыхьын перех. обре- зать, обрёзать что-л. (со всех сторон). къэупщ1ыхьын перех. 1) обру- бать, обрубить что-л.-, 2) об- кашивать, обкосить что-л. (со всех сторон). къэутхъуа прил. мутный; псы къэутхъуа мутная вода. къэутхъуэн неперех. 1) замутить- ся (напр. о воде)-, 2) перен. ста- новиться, стать мутным (напр. о глазах). къэутхъуэныгъэ и. д. от къэ- утхъуэн. къэутыхьын перех. топтать что-л. кругом, обтоптать что-л. къэут!ыпщын перех. 1) отпус- кать, отпустить кого-л.; 2) от- пускать, отпустить кого-л. на свободу, освобождать, освобо- дить кого-л.; 3) отпускать', от- пустить что-л. кому-л. (сред- ства и т. п.); хьэпшып къэу- т1ыпщын отпустить товар; 4) отпускать, отпустить, ослаб- лять, ослабить что-л.; Klan- сэр къэут1ыпщын_отпустить ве- рёвку. къэуфэрэзыхьын перех. 1) ходйть вокруг кого-чего-л.; 2) летать вокруг чего-л.; 3) перен. тюр,- халймничать, угодничать. къэуфэрэк!ын неперех. опроки- нуться (в сторону говоряще- го). къэуфыхьын перех. 1) окутать кого-что-л.; 2) перен. обло- жить, окутать кого-что-л.; пшагъуэм мэзыр къиуфыхьащ туман окутал лес. къэуф1еин перех. загрязнять, за- грязнить что-л.; унэ лъэгур къэуф1еин загрязнить пол. къэухыгъуэ врёмя окончания къэухын перех. кончать, окон- чить что-л.; институтыр къэу- хын окончить институт. къэухъуэнщ1ын перех. очищать, очистить что-л. от сучьев. къэухъуреихьын перех. 1) делать, сдёлать округлым, округлять, округлить что-л.; 2) окру- жать, окружить кого-что-л.; бийр къэухъуреихьын окру- жить врага. къэуц 1. пух; 2. в знач. опр. пу- ховый; къэуц щхьэнтэ пухо- вая подушка. къэуцэрэфын неперех. разг. 1) подниматься, подняться (в пе- чи—о хлебе); щ1акхъуэр къэу- цэрэфащ хлеб поднялся; 2) пе- рен. опухнуть (от сна). къэуц!эп!ын перех. загрязнять, загрязнить что-л., насорить^ пэшыр къэуц!эп1ын насорить в комнате. къэуц1ынын неперех. стать сы- рым, отсыреть. къэуша прич. 1) проснувшийся; 2) пробудившийся. къэушын неперех. 1) просыпать- ся, проснуться; рставать,
  къэ встать, подниматься, поднять- ся {после, сна)- 2) перен. про- буждаться, пробудиться. къэущэк1ун перех. охотясь, вы- следить кого-л.; мэзджэд къэу- щэк!ун выследить куропат- ку. къэущ!ын перех. раскрыть что- -либо {напр. рот, ладонь и т. п.). къэу!эбжьа прич. обескуражен- ный. къэу!эбжьын неперех. приходйть, прийти в недоумение; удив- ляться, удивиться; быть обес- кураженным; становиться, стать в тупик. къэфак1уэ танцор, танцовщик, танцовщица. къэфэбжьэ тост за хорошее ис- полнение танца. къэфэгъу партнёр, партнёрша в танце. къэфэгъуэ 1) время танца; 2) очередь танцевать. къэфэк!э манера танца. къэфэн неперех. танцевать, пля- сать что-л.; щ1алэр къофэ па- рень пляшет; лезгинкэ къэфэн танцевать лезгинку. къэфэныгъэ и. д. пляска, къэфэрей плясун, плясунья. къэфыхьын перех. плясать, тан- цевать вокруг кого-чего-л. къэхэшэн неперех. делать, сде- лать донесение, доносить, до- нести что-л. къэхыжыгъуэ время жатвы; гуэдз къэхыжыгъуэ время жат- вы пшеницы. къэхыжын перех. с. -х. жать, сжать что-л.; гуэдзыр къэхы- жын сжать пшеницу. къэхыжыныгъэ и. д. жатва. къэхын перех. см. къэхыжын. къэхуэбэн неперех. обогреваться, обогреться, нагреваться, на- греться. къэхужын перех. пригонять, при- гнать кого-что-л. домой; жэ- мыр къэхужын пригнать ко- рову домой. къэхун перех. пригонять, при- гнать кого-что-л.; бжэныр бэ- зэрым къэхун пригнать козу на базар. къэхутак!уэ исследователь, изы- скатель. къэхутэн I неперех. 1) очутиться где-л.-. 2) появиться; открыть- ся (о виде на какую-л. мест- ность'). къэхутэн II перех. исследовать что-л.; щ!ып1эр къэхутэн ис- следовать местность. къэхухьа прич. 1. огороженный; 2. в знач. сущ. изгородь. къэхухьын перех. огораживать, огородить что-л. {напр. плет- нём). къэхьэхужын перех. выиграть проигранное, отыграться. къэхьэхун перех. выигрывать, выиграть что-л. къэхьпагъэ проституция. къэхьпэ проститутка. къэхьпэн неперех. заниматься проституцией. къэхьыжын перех. 1) приносить, принести кого-что-л. домой; приносить, принестй кого-что - -либо обратно: 2) перен. оты- гратгея, вновь выиграть. къэхьын перех. 1) носить, нестй что-л. {сюда); приноейть, при- нести что-л. {сюда); псы къэ- хьын принестй воды; 2) давать, дать, приноейть, принестй {прибыль и т. п.); файдэ къэхьын принестй доход; 3) выиграть {по займу). къэхъеижын неперех. возобно- вляться, возобновйться (о бо- лезни, делах и т. п.); откры- ваться, открыться (о ране). къэхъеин неперех. 1) поднимать- ся, подняться {напр. о пыли); 2) возникать, возникнуть; 3) расшатываться, расшататься {напр. о столбе). къэхъуа прич. 1) возникший; 2) случйвшийся; 3) выросший. къэхъуагъащЬ прил. 1) недавно вознйкший; 2) недавно, слу-
  къэ — 187 — чйвшпйся, недавно происшед- ший. къэхъуа-къэщ1а явление; собы- тие, происшествие; приключе- ние; случай. къэхъугъэ см. къэхъуа-къэщ!а. къэхъужын неперех. 1) воскре- сать, воскреснуть (из мёрт- вых)-, 2) перен. возрождаться, возродиться, воскресать, вос- креснуть; оживиться. къэхъужыныгъэ и. д. 1) воскре- сение (из мёртвых)-, 2) перен. возрождение. къэхъукъащ!э см. къэхъуа-къэ- щ!а. къэхъун неперех. 1) возникать, возникнуть; 2) случаться, слу- читься; 3) расти, вырасти. къэхъун-къэщ!эн будущее. къэхъунщ!эн перех. 1) ограбить кого-что-л.-, 2) обыскивать, обыскать кого-что-л. къэхъунщ1эныгъэ и. д. 1) ограб- ление, грабёж; 2) обыск. къэхъуныгъэ и. д. 11 возникно- вение; 2) рост. къэцыбырыбын неперех. 1) еро- шить, взъерошить себе воло- сы; 2) перен. разг, дуться, на- дуться. къэп!ыхужын перех. опознавать, опознать кого-что-л. къэц!ыхун перех. узнавать, узнать, признавать, признать кого-л. къэча трещина; мылым къэча и1эщ лёд имеет трещину. къэчэн неперех. 1) издавать треск, трещать; 2) трескаться, трес- нуть, лопаться, лопнуть; 3) пе- рен. разг, говорить без умол- ку, трещать; 4) перен. разг. нервничать, злиться. къэша прич. см. къэшэн I. къэшэгъуэ 1) время привода, привоза чего-л.; 21 время, воз- раст, подходящий для женить- бы. къэшэжын неперех. вновь приве- сти кого-л. къэшэн I перех. 1) приводйть, прпвестй или привозйть, при- везти кого-что-л. (сюда); во- дйть, вестй или возйть, везтй кого-что-л. (сюда); адэ-анэр къалэм къэшэн привезтй родй- телей в город; пхъэ къэшэн привезтй дров; 21 женйться; си къуэшым къишащ мой брат женйлся. къэшэн II невеста. къэшэщ!ын перех. натягивать, натянуть что-л., растягивать, растянуть что-л.; к1апсэр къэ- шэщ1ын натянуть верёвку. къэшиин перех. протягивать, про- тянуть что-л. (сюда). къэшхыхь род сладкой дыни, къэшхыхьын перех. 11 обглады- вать, обглодать что-л.; 2) окле- ивать, оклеить что-л. кругом. къэшыгъуаф!э прил. эластйч- ный, гйбкий (напр. о лозе). къэшыгъуей прил. неэластйч- ный, негибкий. къэшын I перех. дойть, подойть кого-л. (напр. корову); жэмыр къэшын дойть корову. къэшын II неперех. гнуться, сги- баться, согнуться; къудамэр тыншу къош ветка легко сги- бается. къэшынэн неперех. бояться кого- -чсго-л.; почувствовать страх. къэшыныгъэ и. д. доение, дойка, къэщэхуа прич. 1. купленный; 2. в знач. прил. покупной. къэщэхужын перех. 1) выкупать, выкупить что-л.; 2) перен. вы- ручать, выручитького-л.; сыкъэ- нщэхужащ ты меня выручил. къэщэхужын ыгъэ и. д. 1) вы- куп; 2) перен. выручка. къэщэхун перех. покупать, ку- пить кого-что-л. къэщэхуныгъэ и. д. покупка, купля. къэщтэгъуаф!э прил. пуглйвый. къэщтэгъуей прил. непуглйвый. къэщтэн I перех. 1) брать, взять в разн. знач.; крепостыр къэщ- тэн взять крепость; джыдэр къэщтэн взять топор; 2) утвер-
  къэ къэ дйть что-л.-, ратифицировать (договор}. къэщтэн II неперех. испугать- ся; задрожать (от страха); шыр къэщтащ лошадь испуга- къэщтэныгъэ I и. д. 1) взятие (напр. крепости); 2) утвержде- ние чего-л.; ратификация (дого- вора). къэщтэныгъэ II и. д. испуг. къэщхьэлъэн неперех. с.-х. вы- бросить колос. къэщын I перех. стричь кого-л.; мэлыр къэщын стричь овцу. къэщын II перех. обыскивать, обыскать что-л.; пл1энэпэ псо- ри къэщын обыскать все угол- къэщыхьа прил. стриженый. къэщыхьын перех. остричь что- -либо. къэщ!эжын перех. вспоминать, вспомнить (прошлое). къэщ1эн перех. 1) узнавать, узнать что-л.; зэманыр зэры- хъуар къэщ!эн узнать, который час; 2) угадывать, угадать, раз- гадывать, разгадать чпю-л.; до- гадываться, догадаться; къуа- жэхьыр къэщ!эн отгадать за- гадку. къэщ!эныгъэ и. д. угадывание, разгадывание; разгадка, от- гадка, догадка. къэщ!эрэщ1эжа прич. обновлён- ный, возрождённый. къэщ1эрэщ!эжын неперех. обно- вляться, обновиться, возро- ждаться, возродиться. къэщ1эрэщ1эжыныгъэ и. д. об- новление, возрождение. къэщ1эрэщ1эн неперех. 1) обнов- ляться, обновиться; 2) укра- шаться, украситься; губгъуэр удз пэрымэхэмк!э къощ1эращ1э поле украшается цветами. къэщ1эрэщ!эныгъэ и. д. 1) обнов- ление; 2) украшение. къэщ1эрей прил. догадливый. къэщ1еин неперех. 1) сгибаться, согнуться; 2) опрокидываться, опрокинуться; чейр къэщ!еящ кадушка опрокинулась. къэщ1ыхьа прич. 1. огорожен- ный; 2. в знач. сущ. ограда. къэщ1ыхьын перех. огораживать, огородить что-л.; обносить, обнести оградой; жыг хадэр мывэ сэрейуэ къэщ!ыхьын об- нести сад каменной оградой. къэщ1ы!эты1эн неперех. стать прохладным. къэ!эбэрэбыхьын перех. и непе- рех. щупать, ощупывать, ощу- пать; шарить, пошарить, об- шарить что-л. къэ1эгъуэн неперех. приближать- ся, приблизиться. къэ!эгъуэныгъэ и. д. прибли- жение. къэ1элын неперех. 1) стать ди- ким, одичать; 2) перен. стать злым, разозлиться. къэ!эсэн неперех. стать смир- ным, усмириться, стать руч- ным. къэ!этын перех. 1) поднимать, поднять что-л. (с земли; вверх); приподнимать, приподнять что-л.; 1эр къэ1этын поднять руки; 2) поднимать, поднять, повышать, повысить что-л.; псым и лъагагъыр къэ!этын поднять уровень воды; гуащ1э- дэк1ым къыпык! хъерыр къэ- 1этын поднять производитель- ность груда; 3) перен. поднять кого-л. (на какое-л. дело); ц!ы- хубэр зыгуэрым къыхуэ1этын поднять массы на чпю-л.; -ф- 1эуэлъауэ къэ!этын поднять шум; 1уэхугъуэ къэ!этын под- нять вопрос. къз1этыныгъэ и. д. поднятие; приподнимание; подъём. къэ!уэтэжын перех. пересказы- вать, пересказать что-л. къэ1уэтэжыныгъэ и. д. пере- къэ!уэтэн перех. рассказывать, рассказать что-л.; хъыбарыр къэ!уэтэн рассказать новости. къэ!уэтэныгъэ и. д. рассказ.
  — 189 — къэ!уэхун перех. сообщать, со- общить, передать что-л. чёрез кого-л. къэ!убын перех. опрокидывать, опрокинуть что-л.-, кхъуэщы- ныр къэ!убын опрокинуть кув- къэ!улэн неперех. соблазниться, обольститься. къэ!ул1ыхьын перех. обить что- либо чем-л. (напр. сундук же- лезом). къэ!ун неперех. раздаваться, раз- даться (о звуках)-, разноситься (о звуках, о слухах). къэ!ущэщын перех. сказать, про- изнести что-л. шёпотом. къэ!ущ1ыхьын перех. обтёсывать, обтесать что-л.: ен11ырыр къэ- 1ущ1ыхьын обтесать бревно. къебэн неперех. наклоняться, на- клониться (в сторону говоря- щего). къебэнебэ 1) неустойчивое поло- жение; 2) перен. шатание. къебэи-небэн неперех. шатать- ся, качаться; пкъор къобэ-нобэ столб шатается. къебгьэк1ын перех. крыть, по- крывать, покрыть что-л. (свер- ху, кругом): джэдэщыр хьэуазэ- к!э къебгъэк!ын покрыть ку- рятник соломой. къебгъэрык1уэн неперех. 1) штур- мовать что-л.-, 2) перен. насе- дать, наступать (на говоряще- го). къебжэк! скороговорка. къебжэк!ын перех. перечислять, перечислить что-л. къеблэблэхын неперех. свеши- ваться, свеситься (к говоря- щему). къеблэк!ын перех. обвешивать, обвешать что-л. (кругом). къеблэхын перех. см. къеблэ- к!ын. къеблын неперех. раздаиваться, раздоиться (о вымени). къегиин неперех. попрекать, уко- рять, упрекать кого-л. къегуэуэн неперех. обижать, оби- деть кого-л., нанести обиду ко- къегул!ын перех. прижимать, прижать плотно, закрывать, закрыть плотно (по направле- нию к говорящему, напр. дверь). къегуоун неперех. окликать, ок- ликнуть кого-л. къегущхъуэн неперех. 1) оби- жать, обидеть кого-л.-, сде- лать больно кому-л.-, 2) кастрй- ровать кого-л. къегъэбэн перех. наклонять, на- клонить кого-что-л. къегъэблэгъэн перех. пригла- шать, пригласить к себе; хьэ- щ!эхэр къегъэблэгъэн пригла- сйть гостей. къегьэблын перех. 1) раздаи- вать, раздоить (вымя, чтобы вы- звать молоко): 2) увелйчивать, увелйчить что-л. къегъэбыдэк!ын перех. 1) укреп- лять, укрепйть что-л. (кругом): 2) закрывать, закрыть что-л. на болт, щеколду (напр. став- ни). къегъэгъэзэжын перех. снова воз- вращать, возвратйть,заставить вернуться. къегъэгъэзэн перех. возвращать, возвратйть, заставить вернуть- ся. къегъэгъэсын неперех. см. къэ- гъэсын. къегъэдэ!уэн перех. 1) заставить кого-л. слушать себя или кого- -либо другого: 2) заставить ко- го-л. слушаться себя или кого- -либо другого: 3) уговорить ко- го-л. къегъэджэн перех. побуд. ф. от къеджэн 11. къегъэджэрэзэк!ын перех. кру- жйть, вертеть, вращать кого- -что-л. къегъэжьэн перех. 1) отправлять, отправить кого-что-л. (сюда): 2) начинать, начать что-л.-, за- водйть, завести что-л.: тетра- дыщ!э къегъэжьэн завестй но- вую тетрадь.
  — 190 — къегъэк!эк!ын перех. посадйть, заставить расти, дать растй вокруг чего-л.; унэм жыг къе- гъэк!эк1ын посадйть деревья вокруг дома. къегъэк1эрэхъуэк!ын перех. см. къе гъэ джэрэзэк 1 ы н. къегъэк1уэк1-негъэк!уэк1 разгла- гольствование. къегъэк!уэк1ын перех. 1) по- гнать, повести кого-л. в 'об- ход; 2) пустить по кругу (боль- шой бокал). къегъэкъун перех. побуд. ф. от къекъун; шыхэр гум къегъэ- къун заставить лошадей тя- нуть арбу. къегъэлэлэхын перех. спускать, спустить, опускать, опустить кого-что-л. (сверху вниз); Klan- сэр псыкъуийм къегъэлэлэ- хын опустить верёвку в коло- дец. къегъэлын перех. спасать, спасти кого-что-л.; къэк!ыгъэхэр щ!ы- 1эм къегъэлын спасти расте- ния от мороза. къегъэлъэлъэхын перех. сыпать, насыпать что-л., чего-л. (сверху вниз). къегъэлъэсын перех. заставить кого-л. вымыть что-л. къегьэлъэхъшэхын перех опу- скать, опустить кого-что-л.; 1упхъуэр къегъэлъэхъшэхын опустить занавес; 2) понижать, понизить, снижать, снизить что- -либо. къегъэт!ылъэк1ын перех. обло- жить что-л. чем-л.; псынэр мы- вэк!э къегъэт!ылъэк1ын обло- жить родник камнями. къегъэт!ылъэхын перех. переме- 1цать, переместить что-л. вниз. къегъэуэхын перех. 1) срубйть что-л. (сверху); 2) свалить; 3) заставить стрелять сверху вниз; дать возможность стре- лять сверху вниз. къегъэувэк!ын перех. ставить, поставить кого-что-л. вокруг кого-чего-л.; ст!олым шэнт къе- гъэувэк!ын поставить стулья вокруг стола. къегъэувэхын перех. 1) побуд. ф. от къеувэхын; 2) спускать, спустйть, опускать, опустйть, что-л.; поставить что-л. нйже. къегъэухын перех. 1) заставлять, заставить кого-л. кончать, окон- чить (напр. школу); 2) дать воз- можность кому-л. окончить что-либо; школыр къегъэухын дать возможность окончить школу. къегъэхын перех. 1) побуд. ф. от къехын; 2) перен. понизить кого-л. в должности. къегъэхун перех. побуд. ф. от къэхун. къегъэхьын перех. 1) побуд. ф. от къэхьын; 2) выпйсывать, вы- писать что-л.; газет къегъэ- хьын выписать газёту. къегъэхъуэпсэн перех. соблаз- нйть кого-л. чем-л. къегъэшэн перех. женйть кого-л. къедэк!ын перех. обшивать, об- шйть что-л. каймой. къедэн перех. уст. выбрать что- -либо (отобрать из многого); ср. также къыхэхын. къедэ-недэ уст. отбор-выбор (игра). къедыхын перех. шить что-л. (сверху вниз). къеджэжын I перех. отозвать, по- звать кого-л. обратно. къеджэжын II перех. перечйты- вать, перечитать что-л. (ещё раз). къеджэн I перех. позвать, вы- звать кого-л.; подозвать к себе; щ!алэ ц!ык!ум къеджэн по- звать мальчика. къеджэн II перех. читать, про- читать что-л.; тхылъым къе- джэн прочитать книгу. къеджэныгъэ и. д. чтение. къедзыл!эн перех. 1) бросать, бросить, подбрасывать, под- бросить что-л. к чему-л.; 2) за- хлопывать, захлопнуть что-л. (напр. дверь).
  къедзыхын перех. 1) сбросить что-л. (вниз)-, уэсыр унащхьэм къедзыхын сбросить снег с крыши; 2) перен. свергнуть, сбросить кого-что-л. къедзыхьэк!ын перех. залатать что-л. (со всех сторон). къеек!ын перех. обмазывать, об- мазать что-л. (кругом)-, унэр хъурейуэ къеек1ын обмазать дом. къежэжьэжын неперех. убегать, убежать обратно. къежэжьэн неперех. побежать, пуститься бежать (сюда); по- катиться (сюда). къежэк1ын неперех. 1) обегать, обежать вокруг чего-л.; 2) при- бегать, прибежать (напр. к со- седям). къежэхын неперех. 1) бежать, сбегать, сбежать (вниз); 1уащ- хьэм къежэхын сбежать с кур- гана; 2) течь, стекать, стечь (вниз); псыр джабэм къожэх вода течёт с горы; 3) кататься, скатиться с горы. къежьагъащ1э то, что недавно возникло; новое, новшество. къежьап!э начало, исходное ме- сто. къежьэн неперех. начинаться, возникать. къежьыхын перех. причёсывать, причесать что-л. (сверху вниз); щхьэцыр къежьыхын приче- сать волосы. къезэвэк1ын неперех. жать, быть тесным (напр. об обуви). къезэгъын неперех. 1) ужйться с кем -л., привыкнуть к кому-че- му-л.; 2) быть годным, годить- ся для чего-л. къеихын перех. мазать что-л. (сверху вниз). къекуэдэк1ын неперех. превосхо- дить численно; иметь больше, чем надо, оказаться в избытке. къекун неперех. решаться, ре- шиться на что-л.; осмелиться что-л. сделать. къек1эрэхъуэк!ын неперех. 1) вра- щаться, вертеться; 2) перен. разг, подвернуться. къек1эрэхъуэхын неперех. па- дать, упасть с чего-л.; катиться, скатиться (вниз). къек!ын неперех.-. нэху къек1ын переночевать, провести ночь. къек1уэк!ын неперех. 1) обхо- дить, обойти или объезжать, объехать что-л. (кругом); 1уащ- хьэм къек1уэк1ын обойти кур- ган; 2) приходить, прийти ку- да-л.; пщыхьэщхьэ ди дежк!э къек!уэк1 приходй вечером к нам; 3) водйться, практико- ваться; игъащ!эм арщ къызэ- рек!уэк!ыр испокбн веков так водится. къек!уэл1эжын неперех. вернуть- ся, возвратиться, явиться снб- къек1уэл!эн неперех. 1) подойти или подъехать к кому-чему-л.; кхъухьыр хы 1уфэм къек1уэ- л1ащ корабль подошёл к берегу; 2) являться, явиться (напр. на собрание). къек1уэн перех. выступать, вы- ступить; абы и нэпсхэр къе- к!уащ у него на глазах вы- ступили слёзы. къек1уу нареч. хорошо, прекрас- но. къекъузэк!ын перех. обтягивать, обтянуть что-л. чем-л. къекъузыл1эн перех. прижимать, прижать что-л. к чему-л. къекъун перех. притягивать, при- тянуть, подтаскивать, подта- щить кого-что-л. (к себе). къекъухын перех. надвйнуть (шапку). къелэлэхын неперех. свисать, све- шиваться, свеситься. къелеек1ын неперех. иметься в излишке, остаться в излйш- ке. къелыжын неперех. см. къелее- к1ын. къелын неперех. уцелеть (от ка- кой-л. опасности); сохранйть- ся; пхъэщхьэмыщхьэхэр уэм
  къелащ фрукты уцелели от града; 3) см. къыдэхуэн I. къелъап!э место для прыжка. къелъэн неперех. 1) спрыгивать, спрыгнуть с чего-л.-, прыгать, прыгнуть вниз; 2) перепрыг- нуть что-л.-, к!энауэм къелъэн перепрыгнуть канаву. къелъэрышэн неперех. идтй гусь- ком, вереницей, двинуться гуськом; мэлхэр къелъэрышащ овцы двинулись гуськом. къелъэсэхын перех. смывать, смыть что-л. (сверху). къелъэтэхын неперех. 1) слетать, слететь с чего-л.-, тхьэрыкъуэр къет1ысэхащ голубь слетел с крыши; 2) перен. разг, слететь, полететь (упасть). къелъэфэжьэн перех. 1) начать таскать, потащить кого-что- -либо; 2) разбрасывать, разбро- сать; 3) вытаскивать, вытащить (напр. вещи из комнаты). къелъэфэк1ын перех. 1) тянуть, таскать кого-что-л. за собой; 2) перен. неодобр. опекать ко- го-л. (принося вред). къёлъэфэл1эн перех. 1) притяги- вать, притянуть, подтаскивать, подтащить кого-что-л. к кому- -чему-л.; 2) разг, неодобр. ха- пать, быть стяжателем. къелъэфэхын перех. тащить, тя- нуть, стаскивать, стащить ко- го-что-л. (сверху вниз). къелъэхъшэк1ын перех. оказать- ся низким для кого-л.; абы ст1о- лыр къолъэхъшэк! для него стол низок. къелъэхъшэхын неперех. пони- жаться, понйзиться, снижать- ся, снизиться в разн. знач. къелъэхъшэхыныгъэ и. д. пони- жение в разн. знач. къелъэщэк!ын неперех. превосхо- дить, превзойти в силе кого- -что-л. (о себе). къелъэщЬхын перех.стирать, сте- реть что-л. сверху. къелъыхын неперех. 1) спрыги- вать, спрыгнуть; пк1элъейм къе- лъыхын спрыгнуть с лестни- цы; 2) перен. снйзиться.упасть; уасэр къелъыхащ цена упала. къемэщ!эк!ын неперех. оказать- ся недостаточным для кого-че- го-л. къемык!у прил. и сущ. неподхо- дящий, неприлйчный; что-ли- бо неподходящее, неприлйч- ное. къенэпэуэн неперех. 1) дать по- щёчину; 2) перен. хлестать (о дожде). къеныкъуэкъун неперех. 1) со- противляться кому-чему-л.; 2) спорить с кем-л. къепэзэзэхын неперех. повесить нос, приуныть. къепэсэуэн неперех. проявйть по- спешность, спешйть, поспе- шйть. къепэщ!эуэн неперех. ударить носом (о животных). къепкТэн неперех. 1) спрыгивать, спрыгнуть (сверху); 2) пере- прыгнуть чёрез чпю-л. къепк!ыхын неперех. см. къе- лъыхын. къеплъэк1ын неперех. огляды- ваться, оглянуться. къеплъэк1уэн неперех. следйть, подсматривать за кем-л. къеплъыхын неперех. смотреть, посмотреть (сверху вниз); жы- гым къеплъыхын смотреть с дерева. къепс чихание. къепсын I неперех. чихать, чих- нуть. къепсын II неперех. светйться, светить, излучать свет (обычно о солнце). къепсынщ!эк1ын неперех. ока- заться лёгким для кого-чего-л. къепсыхын неперех. слезать, слезть (с лошади), спешиться. къепхэк1ын перех. обвязывать, обвязать что-л.; щхьэр бэлъ- токук1э къепхэк!ын обвязать голову платком. къепхъуэн неперех. хватать, схва- тйть кого-что-л. (зубами); абы
  къе и лъакъуэм хьэр къепхъуащ собака схватила его за ногу. къепщэк!ын неперех. 1) пол- зать, ползти вокруг кого-чего - -либо, вдоль чего-л.-, псы 1уфэм къепщэк!ын ползать по бере- гу; 2) обмерять, обмерить чпю-л. (кругом). къепщэн неперех. дуть; ищхъэ- рэжь къопщэ дует восточный ветер. къепщылТэн неперех. приползти, подползать, подползти к че- му-л. (напр. к дереву). къепщыхын неперех. сползать, сползти (откуда-л. сверху); ползти вниз. къесэк!ын неперех. обсадить что- -либо чем-л. (напр. дом дере- вьями). къесэн неперех. 1) повадиться к кому-л., куда-л.; 2) привыкать, привыкнуть к кому-чему-л. къесыл!эн I неперех. приплыть, подплыть; псы 1уфэм къесы- л!эн приплыть к берегу. къесыл!эн II перех. подсадить, посадйть (дерево) к чему-л., возле чего-л. къесын неперех. идтй, пойтй, па- дать, выпасть (о снеге). къетэн неперех. одарйть кого-л. чем-л., подарйть что-л. кому- -либо (говорящему лицу). къетхъэк!ын I перех. обрывать, оборвать чпю-л. (кругом). къетхъэк!ын II перех. очертить чпю-л. къетхъыха прич. 1. разорванный, оборванный, рваный; 2. в знач. сущ. оборванец. къетхъыхын I перех. рвать, ра- зорвать что-л. (сверху вниз). къетхъыхын II перех. прочер- тйть, провестй лйнию (сверху вниз). къетхъуэк!ын перех. 1) грести, сгребать, сгрестй что-л. вокруг чего-л.; унэм уэсыр къетхъуэ- к!ын сгребать, грестй снег во- круг дома; 2) грестй что-л. (в сторону говорящего). 13 Кабард.-русск. сл. къетхъул1эн перех. подгребать, подгрестй что-л.; уэсырсэрейм къетхъул!эн подгрестй снег к 3 забору. къетхъухын I перех. грестй, сгре- бать, сгрестй что-л. (сверху вниз); унащхьэм уэсыр къет- хъухын сгрестй снег с крыши, къетхъухын II неперех. совсем поседеть; стать совсем седым, къетын перех. 1) давать, дать, вручать, вручйть что-л. ко- му-л.; 2) дарйть, подарйть что-л. кому-л.; 3) отдавать, отдать что-л. кому-л. къет!эк1ын перех. обкапы- вать, обкопать что-л. (кругом); щ!ы 1ыхьэр къет1эк1ын обко- пать участок земли. къет!эт!эхын неперех. 1) течь (сверху вниз); стекать, стечь (о густой массе); 2) идтй (о дли- тельном дожде). къет!к!ухын неперех. капать свер- ху. къет1ысэк1ын неперех. садйться, сесть вокруг чего-л.; ст1олым къет1ысэк!ын сесть вокруг сто- ла. къет!ысэхын неперех. 1) садйть- ся, сесть; присесть (согнув ко- лени); 2) садйться, сесть; при- земляться, приземлиться; кхъухьлъатэр къет1ысэхащ са- молёт сел; 3) опускаться, опу- стйться; пшагъуэр къет1ысэ- хащ туман опустйлся; 4) осе- дать, осесть; унащхьэр къе- т!ысэхащ потолок осёл. къет1ысыл1эн неперех. 1) подса- живаться, подсесть, присажи- ваться, присесть, сесть к кому- -чему-л.; ст!олым къет1ысы- л1эн сесть к столу; 2) перен. оседать, осесть где-л. (сде- лать постоянным местом жи- тельства). къеуэк1ын неперех. I) обдувать, обдуть кого-л.; просквозйть ко- го-л.; абы жьы къеуэк!ащ его обдуло ветром; 2) огибать, обо- гнуть что-л.
  Кье — 194 — къе къеуэк!ып1э изгиб, поворот: къе- уэк!ып1эр хуэсакъыу жын осто- рожно пробежать на пово- роте. къеуэл1эн I неперех. 1) ударять- ся, биться (о прибрежной вол- не)-, 2) набрести, наткнуться (неожиданно) на кого-что-либо. къеуэл1эн II неперех. заболеть (какой-л. болезнью). къеуэн неперех. 1) ударйть (со стороны); 2) жалить, ужалить кого-л.; 3) звонить, прозво- нить; уэзджынэм къеуащ про- звонил звонок; 4) перен. разг. приударить, поднажать, на- жимать, нажать (приняться более энергично за что-л.). къеуэндэгъуэк1ын неперех. 1) ока- заться тяжёлым, непосильным для кого-л.; 2) перен. оказаться трудноватым. къеубгъуэхын перех. свешивать, свесить что-л. къеувэк1ын неперех. 1) обсту- пать, обступить кого-л.; ту- ристхэр проводникым къеувэ- к!ащ туристы обступили про- водника'; 2) стать кругом кого- -чего-л. къеувэл!эн неперех. 1) становить- ся, стать (вплотную) к чему-л.; хьэкум къеувэл!эн стать к пе- чи; 2) перен. соглашаться, со- гласиться с кем-чем-л.; при- мкнуть (к какой-л. группе); присоединиться (к чьему-л. мне- нию}; 3) перен. начать, начи- нать что-л., приступать, при- ступить к чему-л., принимать- ся, приняться за чпю-л.; бри- гадэр унэ щ!ыным еувэл1ащ бригада приступила к пост- ройке дома. къеувэхын неперех. спускаться, спуститься, сходить, сойти с чего-л.; унэлъзгум къеувэхын спуститься на пол. къеудыхын перех. сбивать, сбить кого-что-л.; сталкивать, столк- нуть кого-что-л. (сверху); бийм и кхъухьлъатэр къеудыхын сбить вражеский самолёт; шым зыгуэр къеудыхын сбить когб- -либо с лошади. къеук1эк1ын перех. обивать, обить, обшивать, обшить что- -либо чем-л. къеупсэхын перех. брить, под- брить, сбрить чпю-л.; жьак!эр къеупсэхын брить бороду. къеупщ1этэхын перех. срезать, срезать, срубать, срубить что- -л. сверху; къудамэхэр къеу- пщ!этэхын рубить ветки свер- ху. късупщ1эхын перех. см. къеу- пщ1этэхын. къеуфэк!ын перех. обкладывать, обложйть кого-что-л. чем-л.; пщы!эр мэкъук1э къеуфэк1ын обложить шалаш сеном. къеуфэхын перех. 1) накрывать, накрыть, покрывать, покрыть что-л. сверху; 2) надвигать, надвинуть, опускать, опустить что-л.; пы1эр къеуфэхын на- двинуть шапку (на лоб). къеухын неперех. 1) ударить, бить; 2) бить, стрелять; уна- щхьэм къеухын стрелять с крыши; 3) быстро спуститься (о птицах); 4) перен. обва- литься, рухнуть. къеухуэнэхын перех. плести, за- плетать, заплести (сверху вниз, напр. косы). къеухъуэнщ1эхын перех. очи- щать что-л. от сучьев (сверху вниз). къеу!ун неперех. 1) стучаться, постучаться; бжэм къеу1ун сту- чаться в дверь; 2) клевать, клю- нуть; джэджьейр къеу!уащ цы- плёнок клюнул. къефэк!ын I перех. плясать во- круг кого-чего-л.; плясать по кругу; ст!олыркъефэк1ын пля- сать вокруг стола. къефэк1ын II неперех. пить по кругу. къефиин неперех. 1) свистеть, свистнуть кому-л.; 2) осви- стать кого-что-л.
  къефыхын неперех. сгнить, под- гнить сверху. къехын неперех. 1) сходить, сой- ти, спускаться, спуститься; пк!элъейм къехын спуститься с лестницы; 2): уэ къох град идёт. къехуэк1ын пеоех. 1) гонять ко- го-что-л.; тхьэрыкъуэ къе- хуэк!ын гонять голубей; то- пыр къехуэк1ын гонять мяч; 2) перен. неодобр. гонять кого- -что-л. (посылать с поручения- ми)', 3) огораживать, огоро- дить что-л. (напр. плетнём). къехуэхын неперех. 1) падать, упйсть, свалиться; шым къе- хуэхын свалиться с лошади; 2) перен. снижаться, снизиться, падать, упасть (о ценах, темпе- ратуре и т. п.). къехужьэн перех. 1) гнать, по- гнать кого-что-л.', тхьэк!умэ- к1ыхьыр къехужьэн погнать зайца; 2) перен. начать что-л., приступить к чему-л. къехул1эн перех. 1) подгонять, подогнать кого-что-л. к кому- -чему-л.; 2) принуждать, при- нудить кого-л. к чему-л. (си- лой). къехьэжьэн перех. 1) уносить, унести, взять с собой что-л.; 2) понести, помчаться (о ло- шадях); 3) предпринимать, пред- принять что-л.; приступать, приступить к чему-л. къехьэк1ын перех. 1) проносить, пронести, обносить, обнести что-л. вокруг кого-чего-л.; 2) носить кого-что-л.; тхылъыр къехьэк!ын носить книгу; 3) сделать перенос (слова!). къехьэлъэк!ын неперех. пока- заться трудным. къехьэл1эжын перех. убирать, убрать урожай. къехьэл1эн перех. 1) подносить, поднести кого-что-л. к кому- -чему-л.; 2) убирать, убрать урожай; 3) перен. завершать, завершить, заканчивать, за- кончить что-л.; 4) перен. зара- батывать, заработать что-л. къехъул1эн неперех. удаваться, удасться кому-л. къешэжьэн перех. уводить, уве- сти кого-что-л. (с собой). къешэк!ын перех. 1) водить, по- водить кого-что-л.; 2) возить, повозить, катать, покатать ко- го-что-л. (напр. детей на ма- шине); 3) обматывать, обмо- тать что-л. вокруг чего-л.; 4) пе- рен. водить за нос кого-л. къешэл!эн перех. 1) приводить, привести; подводить, подвести или подвозить, подвезти кого-л. к кому-чему-л.; 2) перен. при- влекать, привлечь кого-л. (напр. массы к какой-л. рабо- те). къешхэк!ын перех. 1) объедать, объесть что-л. (со всех сто- рон); 2) обклеивать, обклеить что-л. къешхын неперех. идтй, пойти, падать, выпасть (о дожде). къешынэуэжын неперех. вновь возбудиться (о болезни). къешынэуэн неперех. 1) снова вознйкнуть, возобновйться (о болезни); 2) перен. вознйкнуть (о деле). къешыхьэкТын перех. обматы- вать, обмотать что-л. чем-л. или вокруг чего-л. къещэн неперех. 1) охотиться на кого-что-л. или за кем-чем-л.; 2) стремйться к чему-л.; 3) про- дать кого-что-л. (говорящему лицу). къещэтэхын неперех. падать, упасть, сползать, сползтй с че- го-л. къещэщэхын неперех. сыпаться, посыпаться (сверху). къещхьэфэуэн неперех. слегка ударить кого-л. по голове. къещын неперех. обзывать, обо- звать кого-что-л. къещ!эк1ын перех. 1) строить, построить, выстроить что-л. вокруг чего-л.; 2) перен. со- 13*
  здать что-л. вокруг кого-чего- -либо. къещ1ыл!эн перех. 1) пристраи- вать, пристроить что-л. (напр. сарай к дому); 2) заключать, за- ключить договор, договари- ваться, договориться с кем-л. къе!эзэн неперех. лечить (гово- рящего). къе1эн неперех. тянуть, потя- нуть, дёргать, дёрнуть кого- -чпю-л. за что-л. къе1ыхын перех. 1) брать, взять что-л. у кого-л.; 2) получать, получить, принимать, принять что-л.; 3) перен. принимать чпю-л.; экзамен къе1ыхын при- нимать экзамен. къе1уэнт1эк1ын перех. поворачи- вать, повернуть кого-что-л. къе!унщ1ын неперех. толкать, толкнуть кого-что-л. къе1ущэщэн неперех. нашёпты- вать что-л. кому-л. къе1ущ!эхын перех. тесать, об- тёсывать, обтесать чпю-л. (свер- ху). къибэрдын неперех. выпучить- ся. къибэтык!ын неперех. расти, вы- расти в изобилии. къибдзык1ын перех. выдалбли- вать, выдолбить что-л. къибзеик1ын перех. вылизывать, вылизать что-л. къибзык1ын перех. вырезать, вы- резать что-л. (напр. какие-л. изделия из дерева; узор, изобра- жение на чём-л. и т. п.). къибырыгъук1ы и неперех. бур- лить; псыр къобырыгъук! во- да бурлит. къигъэжын I перех. 1) побуд. ф. от къижын 1; 2) выливать, вылить что-л.; псыр пэгуным къигъэжын вылить воду из ведра. къигъэжын II перех. вытара- щить, вылупить (глаза). къигъэжын III перех. вырезать, вырезать что-л. (напр. узор на чём-л.). къигъэзэн неперех. возвращать- ся, вернуться. къигъэк!ыжын перех. 1) побуд. ф. от къик1ыжын; 2) выпускать, выпустить обратно кого-чпю-л.; 3) разводиться, развестись (о супругах). къигъэк!ыХыныгъэ и. д. от къигъэк1ыжын. къигъэк!ын перех. 1) побуд. ф. от къик1ын; 2) выпускать, вы- пустить кого-л. откуда-л.; 3) выпускать, выпустить (гной); вскрывать, вскрыть (гнойник); < л!ыгъэ къигъэк1ын набрать- ся смелости. къигъэлык!ын пергх. выжигать, выжечь что-л. (напр. на де реве). къигъэлык!ыныгъэ и. д. от къи- гъэлык!ын. къигъэлъэлъыжын неперех. вы- сыпать обратно. къигъэлъэлъын перех. высыпать что-л. из чего-л. къигъэлъеин неперех. отскаки- вать, отскочить (ударившись обо чпю-л.). къигъэнэн перех. 1) побуд. ф. от къинэн 2; 2) оставлять, оставить кого-что-л. в чём-л., где-л.; 3) перен. оставлять, оставить кого-л. с недостачей; 4) сохранить что-л. в памяти. къигъэплъын I перех. греть, обо- гревать чпю-л. (об отоплении). къигъэплъын II перех. побуд. ф. от къиплъын. къигъэпщын I перех. выпятить (напр. живот). къигъэпщын II перех. побуд. ф. от къипщын II. къигьэсык1ын перех. выжигать, выжечь что-л. (истребить ог- нём, очистить выжиганием). къигъэук1уриик!ын перех. вы- валивать, вывалить кого-что-л. откуда-л. къигъэук1уриик1ыныгъэ и. д. от къигъэук1уриик1ын. къигъэхуэбэн перех. обогревать, обогреть кого-что-л.
  къи къигъэхун перех. выронить кого- -что-л. къигъэхъуэи перех. наливать, на- лить, набирать, набрать что- -либо (напр. воды). къигъэцык1ык1ын перех. см. къи- гьэпщын I. къигъэщэтын перех. вывали- вать, вывалить кого-что-л. от- куда-л. къигъэщзщын перех. высыпать, высыпать что-л. из чего-л. къигъэщын перех. показывать, показать что-л. (напр. из кар- мана). къигъэщ!еик1ын перех. выги- бать, выгнуть что-л. къигъэщ!ын неперех. рел. по- явиться на свет. къигъэщ1ы!эты1эн 1. перех. сде- лать свежим, освежить, осве- жать чпю-л.-, 2. неперех. стать свежим, освежиться. къидыгъук!ын перех. выкрасть кого-что-л. из чего-л. къидык!ын пе'рех. застрочить, выстрочить что-л. къидзэн перех. 1) бросить, ки- нуть что-л. (внутрь); 2) пе- рен. считаться с кем-чем-л.; признавать, признать кого- -что-л. (напр. чьи-л. заслуги). къидзын перех. выбрасывать, выбросить кого-что-л. отку- да-л., из чего-л. къижын неперех. 1) выбегать, выбежать; дзыгъуэр гьуэм къи- жащ мышь выбежала из но- ры; 2) вытекать, вытечь. къиик!ын перех. обмазывать, об- мазать чпю-л. изнутри. къиин прил. капрйзныи; сабий къиин капризный ребёнок. къик1эн 1 неперех. расти, вы- расти где-л. (о растениях); ха- дэм къэбыстэ къик!ащ в ого- роде выросла капуста. къик1эн II перех. наливать, на- лить, вливать, влить что-л. куда-л.; стэчаным шэ къик1эн налить молоко в стакан. къик!эщ1ык1ын перех. вычёрпы- вать, вычерпать что-л.; кхъуа- фэжьейм псыр къик!эщ!ы- к1ын вычерпать воду из лод- ки. къик1ыжын неперех. 1) выхо- дить, выйти (обратно); вы- езжать, выехать (обратно); 2) возвращаться, возвратиться, вернуться откуда-л.; къалэм къик1ыжын вернуться из го- рода; 3) бросить мужа. къик!ын неперех. 1) выходйть, выйти откуда-л.; автобусым къик!ын выйти из автобуса; 2) приходить, прийти, приез- жать, приехать, прибывать, прибыть откуда-л.; машинэр къалэм къик1ащ машина при- шла из города; хьэщ1эр къуа- жэм къикТащ гость приехал из села; 3) уйти, сбежать, выкипеть (о молоке); 4) выпа- дать, выпасть (о волосах); 5) нарывать, нарвать (о нарыве); 6) перен. означать, выражать, обозначать; сыт абы къик1ыр? что это означает? къик!ыныгьэ и. д. 1) выход (от- куда-л.); 2) приход, приезд, прибытие (откуда-л.); 3) вы- падение (волос); 41 нарыва- ние. къик!уэтын неперех. отступать, отступить назад. къик1ук1ын-ник1ук1ып неперех. расхаживать. къик!утэн перех. насыпать, на- сыпать чпю-л. куда-л. къикъ прил. косой; клинообраз- ный. къикъуэлъыкТын неперех. бур- лить, кипеть. къикъуэлъык!ыныгъэ и. д. бур- ление. кипение. къикъухьа прич. разбросанный в беспорядке. къикъухьын перех. разбросать в беспорядке что-л. къилык1ын перех. выкрасить из- нутри что-л* (напр. ведро). къилъагъун неперех. увидеть (го- ворящего).
  къи къилъэтык!ын неперех. см. къи- лъэтын. къилъэтын неперех. 1) вылетать, вылететь из чего-л., откуда-л.-, бзур абгъуэм къилъэтащ воро- бей вылетел из гнезда; 2) пе- рен. забиться учащённо (о серд- це). къилъэтыныгъэ и. д. вылет. къилъэфын перех. 1) вытаски- вать, вытащить, вынимать, вы- нуть что-л.; 2) перен. высмор- каться. къилъэщ1ык1ын перех. 1) вы- тереть, вычистить что-л. из- нутри; 2) перен. опустошать, опустошить что-л. къилъеик!ын неперех. выскаки- вать, выскочить, выпадать, выпасть из чего-л. къилъхьэн перех. класть, поло- жйть что-л. куда-л. къилъын неперех. 1) выпрыги- вать, выпрыгнуть (напр. из окопа); 2) перен. вспылить, вскипеть, рассердиться. къимыдэк!э: абы къимыдэк!э кроме того. къимыдзэн перех. отрицат. ф. от къидзэн; <> шотым къимы- дзэн не признавать. къимык1уэтыж прил. неотступ- ный, непоколебимый. къимык]уэтыжу нареч. неотступ- но, непоколебимо. къимынэ1ауэ нареч. без остатка, без исключения, всё. къина прич. 1. оставшийся; 2. в знач. сущ. 1) остаток; 2) рас- тратчик. къинэн 1. перех. оставлять, ос- тавить что-л. в чём-л.; фэн- дырэм псы къинэн оставить воду в бочке; 2. неперех. 1) оставаться, остаться где-л., в чём-л.; унэм къинэн остаться дома; етхуанэ классым къинэн остаться в пятом классе; 2) оказаться с недостачей (напр. во время ревизии); 3) остаться, сохраниться в памяти. къиплъын неперех. выглядывать, выглянуть; бажэр гъуэм къоплъ лиса выглядывает из норы. къиплъып1э щель; место, отку- да можно выглянуть. къипхъын перех. высыпать, вы- сыпать что-л. откуда-л.; пэ- гуным хьэдзэхэр къипхъын вы- сыпать зерно из ведра. къипхъуэтын перех. вынуть, вы- хватить что-л. из чего-л.; сэш- хуэр къипхъуэтын выхватить саблю (из ножен). къипщын I неперех. вспучиться, сделаться вздутым, выпуклым. къипщын II неперех. выползать, выползти, вылезать, вылезть откуда-л.; блэр гъуэм къип- щащ из норы выползла змея. къипщып!э щель, отверстие, ды- ра (откуда можно выползти}. къип1иик1ын неперех. высовы- ваться, торчать изнутри. къитхык1ыжын перех. 1) пере- писывать, переписать что-л.; тхыгъэр къабзэу къитхык1ы- жын переписать рукопись на- бело; 2) переписать, написать заново (переделав). къитхык1ыжыныгъэ и. д. пере- писывание. къитхык1ын перех. выписывать, выписать что-л. из чего-л. къитхык1ыныгьэ и. д. выписы- вание. къитхьэщ1ык!ын перех. помыть, вымыть что-л. изнутри. къитхъ с.-х. борона. къитхъа прич. 1. 1) оцарапан- ный, поцарапанный; 2) взбо- ронённый; 2. в знач. сущ. ца- рапина. къитхъын перех. 1) царапать, оцарапать, поцарапать что-л.; 2) боронить, взборонить, бо- роновать, взбороновать что-л. къитхъун перех. выгребать, вы- грести что-л. откуда-л., изче-. го-л.; хьэкум яжьэр къитхъун выгрести золу из печи. къитхъунщ!ык!ын перех. выскаб- ливать, выскоблить что-л. къит1а прич. опрокинутый.
  къи — 199 - къи къит!эсын неперех. сидеть над къит!этык1ын перех. отвязы- вать, отвязать что-л. къит!эт1 разг, вазелин; мазь. къит1эт1ын медленно вытекать откуда-л. (о тягучей жидко- сти). къит1эщ1ык1ын перех. вынимать, вынуть, вытаскивать, вытащить чпю-л. къит!к1уэт1к1ун неперех. высы- пать, высыпать (о сыпи); по- крываться, покрыться сыпью. къит!ык1а прич. I. выкопан- ный; 2. е знач. сущ. яма, кана- ва. къит!ык1ын перех. вырывать, вырыть, выкапывать, выко- пать что-л.; кумб къит!ык!ын выкопать яму. къит!ысхьэн неперех. 1) садйть- ся, сесть во чпю-л., появив- шись откуда-л.; 2) появлять- ся, появиться (о небесных све- тилах). къиуа прич. разлйвшийся (о ре- ке и т. п.). къиубруук1ын перех. высверлить что-л. къиувэн неперех. появляться, по- явйться перед кем-л. (на сцене, на трибуне). къиугъуэнык!ын перех. проды- рявить чпю-л., проделать от- верстие изнутрй. къиудын перех. 1) сбивать, сбить ударом кого-л.; свалйть, пова- лйть кого-л. на землю; 2) вы- колачивать, выколотить, выби- вать, выбить (напр. золу из трубки); 3) долбйть, выдол- бить что-л. къиук!ын перех. 1) убивать,убйть кого-л.; щак!уам дыгьужь къи- ук!ащ охотник убйл волка; 2) стрелять, выстрелить откуда-л. (изнутри). къиук!уриик1ын неперех. вывали- ваться, вывалиться из чего-л., откуда-л. къиун неперех. разливаться, раз- лйться; псыр къиуащ река раз- лилась. къиуныгъэ и. д. разлйв (реки). къиупсык1ын перех. выстрогать что-л. изнутрй. къиупщ!ык1а прич. 1) срублен- ный, вырубленный; жыг къи- упщ!ык!а срубленное дерево; 2) вырезанный. къиупщ!ык1ын перех. 1) срубйть чпю-л.; вырубать, вырубить чпю-л. (напр. деревья); 2) вы- резать, вырезать что-л. къиутхыпщ!ык1ын перех. вы- тряхивать, вытряхнуть чпю-л. из чего-л. къиу!ук1ын перех. 1) выклёвы- вать, выклевать что-л.; 2) вы- далбливать, выдолбить чпю-л. къифыщ1ык!ын перех. вырывать, вырвать, рвать, щипать, вы- щйпывагь, выщипать что-л.; удз къифыщ1ык1ын рвать тра- ву; щипать траву. къихын перех. 1) вытаскивать, вытащить, вынимать, вынуть что-л.; 2) перен. понимать, по- нять что-л.; сэ жыс1ам абы нэгъуэщ! къырихащ сказанное мною он понял по-другому. къихун I перех. 1) выгонять, выгнать кого-л. (напр. о ско- те); гъуэм дыгьужь къихун вы- гнать волка из норы; 2) приго- нять, пригнать кого-что-л. от- куда-л.; къалэм машинэ къихун пригнать машйну из города. къихун II неперех. 1) выпадать, выпасть, вывалиться из чего-л.; 2) выпадать, выпасть (о воло- сах); 3) отрываться, оторваться отскакивать, отскочйть, отле- тать, отлететь (напр. о пугови- це). къихьэн неперех. проникать, про- никнуть, просачиваться, просо- читься куда-л.\ шырыкъум псы къихьащ в сапоги проникла вода. къича прич. 1. 1) вырванный; 2) выцарапанный; 2. в знач. сущ. царапина.
  къи къы къичыжыгъуэ врёмя сбора, убор- ки (овощей, льна и т. п.). къичыжын перех. убирать, уб- рать (напр. лук}. къичын перех. 1) выдёргивать, выдернуть, рвать, вырвать (растение, волосы и т. п.): 2) царапать, выцарапать что-л. къишэн неперех. давать, дать; абы зырик! къишэркъым это ничего не даёт. къишиик!ын перех. высовывать, высунуть что-л. откуда-л. (из- нутри). къишхык!ын перех. выгрызать, выгрызть, выесть что-л. (из- нутри). къишыжын перех. 1) приводить, привести, привозить, привез- ти домой или обратно; 2) уве- сти домой от мужа (жену)-, 3) перевестй или перевезти ко- го-что-л. обратно. къишын I перех. качать, выка- чивать, выкачать что-л.: псы- къуийм псы къишын качать воду из колодца. къишын II перех. разг, петь, рас- певать что-л. къишын III перех. выводить, вы- вести (птенцов.) къишыныгъэ I и. д. выкачива- ние. къишыныгъэ II и. д. разг, пе- ние. къишыныгъэ III и. д. выведение (птенцов). къищэтын неперех. вываливать- ся, вывалиться откуда-л. къищэщын неперех. сыпаться, высыпаться из чего-л. къищ1ык1ын I перех. валйть, по- валйть, ломая. къищ!ык1ын II перех. отделы- вать, отделать что-л. внутрй (какое-л. помещение). къищ!ын неперех.: гулъ къи- щ1ащ набухли почки; пшэк!эху къещ! начинает светать. къиякъ орёл-могйльник. къи!уэн перех.: я ц!э къи!уэ пе- речисляй; ц1э къи!уэ называй; си тхьэк1умэ зыгуэр къи!уащ до моего слуха (букв, уха) что-то дошло. къи!уэнт1ык1ын перех. вывйнчи- вать, вывинтить чпю-л. къи1ущ1ык!ын перех. выдолбить, вырубить что-л. къом 1. мест, неопр. несколько, сколько-то, сколько-нибудь; 2, нареч. множество. къохъусыж! с приездом! къру 1. журавль; 2. в знач. опр. журавлйный. кърухугу незабудка. къыбгъэдэжын неперех. отбе- гать, отбежать от кого-че- го-л. къыбгъэдэк!ын неперех. 1) отхо- дить, отойтй или отъезжать, отъ- ехать от кого-чего-лц 2) пе- рен. уйтй от кого-л., покидать, покйнуть кого-л. къыбгъэдэнэжын неперех. оста- ваться, остаться опять при ком -чём -л. къыбгъэдэнэн неперех. оставать- ся, остаться при ком-чём-л. къыбгъэдэувэн неперех. 1) стать вплотную к кому-чему-л.: 2) пе- . рен. приступать, приступить к чему-л. къыбгьэдэувы1эн неперех. оста- навливаться, остановйться у кого-чего-л. вмёсте с кем-л. къыбгъэдэшэн перех. подводить, подвестй или подвозйть, под- везтй кого-что-л. к кому-чему- -либо; шыр 1усым къыбгъэдэ- шэн подвестй коня к корму. къыбгъэдэшын перех. 1) отво- дйть, отвестй или отвозйть, от- везтй кого-что-л. откуда-л.: 2) разлучать, разлучйть кого-л. с кем-л. къыбгъэдэщ1ыхьын перех. стро- ить, построить что-л. рядом с чем-л., около чего-л. къыбгъэдыхьэн неперех. 1) под- ходйть, подойтй к кому-чему-л.: 2) перен. обращаться,обратйть- ся к кому-л. (с каким-л. де- лом).
  къыбгъурылъэдэн неперех. 1) подъезжать, подъехать сбоку к кому-чему-л.; 2) подбегать, под- бежать сбоку к кому-чему-л. къыбгъурылъэтэн неперех. под- летать, подлететь сбоку к ко- му-чему-л. къыбгъурылъэтык1ын неперех. отлетать, отлететь сбоку от кого-чего-л. къыбгъурылъхьэн перех. класть, положйть рядом кого-что-л. къыбгъурыпщын неперех. отпол- зать, отползти сбоку от кого- -чего-л. къыбгъурынэн неперех. оста- влять, оставить кого-что-л. ря- дом с кем-чем-л. къыбгъурыпщхьэн неперех. под- ползать, подползти сбоку к ко- му-чему-л. къыбгъурыук!эн перех. приби- вать, прибить, приколачивать, приколотить что-л. к чему-л. къыбгьурыхын перех. 1) сни- мать, снять что-л. сбоку; 2) убирать, убрать что-л. сбоку; 3) придвигать, придвинуть к се- бе что-л. къыбгъурыхуэн I перех. подго- нять, подогнать кого-что-л. к чему-л. сбоку. къыбгъурыхуэн II неперех. ока- заться, очутиться рядом с кем- -чем -л. къыбгъурыхьэн неперех. подхо- дить, подойти сбоку к кому-че- му-л. къыбгъурышэн перех. подводить, подвести или подвозить, под- везти кого-что-л. сбоку ккому- -чему-л. къыбгъурышын перех. уводить, увести или увозить, увезти ко- го что-л. къыбгъурыщ1эи перех. 1) привя- зывать, привязать кого-что-л. к кому-чему-л.; шыщ1эр шым къыбгъурыщГэн привязать же- ребёнка к лошади; 2) впрягать, впрячь кого-л. къыбгъурыщ1ыхьын перех. при- страивать, пристрбить что-л. к чему-л. къыбгъурыщ1ыхьып1э мёсто при- стройки. къыблэжын неперех. 1) проез- жать, проехать мимо кого-чего- -либо; 2) пробегать, пробежать мимо кого-чего-л.; 3) проте- кать мимо чего-л. (о речке). къыблэк!ын неперех. проходить, пройти, проезжать, проехать мимо кого-чего-л. къыблэк!ып1э мёсто прохожде- ния чего-л. къыблэхын перех.проносить, про- нести кого-что-л. мимо кого- -чего-л. къыблэхун перех. прогонять, про- гнать кого-что-л. мимо кого- -чего-л. къыблэшын перех. проводить, провести или провозить, провез- ти кого-что-л. мймокого-чего-л.; хьэщ!эр хьэм къыблэшын про- вести гостя мймо собаки. къыгуэвык!ын перех. вспахать (часть участка). къыгуэгъэжын перех. отрезать, отрезать что-л. (вдоль). къыгуэгъэк1ын перех. отделять, отделйть, отграничивать, от- граничить что-л. къыгуэгъэпк!ын перех. откалы- вать, отколоть что-л. от чего- -либо. къыгуэгъэун перех. 1) обруши- вать, обрушить, обваливать, обвалить что-л.; 2) обрубать, обрубить что-л.; къудамэхэр къыгуэгъэун обрубить сучья. къыгуэгъэхун перех. см. къыгуэ- гъэун къыгуэгъук!ын I перех. отгры- зать, отгрызть что-л. къыгуэгъук1ын II неперех. отсы- хать, отсохнуть. къыгуэдэн перех. пришивать, пришить что-л. к чему-л. къыгуэдзэн перех. прибивать, прибйть что-л. к чему-л.; при- шивать, прпшйть что-л. к че- му-л.
  къыгуэж ответвление. къыгуэжа-ныгуэжа см. къыгуэж. къыгуэжын неперех. ответвлять- ся, ответвиться. къыгуэкГэн неперех. вырастать, вырасти (о ветке). къыгуэк!ык1ын неперех. расти, вырасти в разные стороны (напр. о побегах). къыгуэкТын неперех. отделять- ся, отделиться, обособляться, обособиться от кого-чего-л. къыгуэкъутык!ын 1. перех. от- ламывать, отломить что-л. от чего-л.-, 2. неперех. отламы- ваться, отломиться от чего-л. къыгуэлэлын неперех. болтать- ся, свешиваться сбоку. къыгуэлъэлъын неперех. сыпать- ся, посыпаться сбоку. къыгуэлъэсык1ын 1. перех. раз- мывать, размыть сбоку; уно- сить, унести что-л. течением; псым псы 1уфэр къыгуилъэсы- к!ащ река размыла берег; 2. неперех. размываться, раз- мыться. къыгуэлъэтын неперех. откалы- ваться, отколоться, отпадать, , отпасть, отламываться, отло- миться от чего-л. къыгуэлъэщ1ык1ын перех. отти- рать, оттереть; стирать, сте- реть что-л. сбоку. къыгуэлъхьэн перех. класть, по- ложить сбоку что-л. къыгуэлъхьэ-ныгуэлъхьэ прида- ча. къыгуэнэн 1. перех. оставлять, оставить кого-что-л. около ко- го-л. с кем-л.; 2. неперех. оста- ваться, остаться около кого- -чего-л. с кем-л. къыгуэп!эн перех. прикрывать, прикрыть что-л. сбоку; при- кладывать, приложить что-л. к чему-л. сбоку. къыгуэп1иик!ын неперех. высо- вываться, выдаваться, торчать сбоку. къыгуэтхъын перех. отрывать, оторвать сбоку что-л. къыгуэтын неперех. 1) стоять ря- дом, сбоку; 2) перен. быть вме- сте. къыгуэт1ык1ын перех. откопать сбоку что-л. къыгуэуа прич. 1. обваливший- ся; 2. в знач. сущ. обвал. къыгуэун неперех. обвалиться. къыгуэхын перех. отделять, от- делить сбоку что-л. къыгуэхун неперех. обваливать- ся, обвалиться, отваливаться, отвалиться. къыгуэшхэн неперех. приклеи- вать, приклеить сбоку что-л. к чему-л. къыгуэшхык1ын перех. откусы- вать, откусить что-л, от че- го-л. къыгуэщ1ык1ахуэ обломок. къыгуэщ1ык!ын 1. перех. отла- мывать, отломить что-л.; 2. неперех. отламываться, отло- миться. къыгуэщ!ыхьын перех. приде- лать, пристроить что-л. сбоку. къыгуэ1ущ1ык1ын перех. стесать что-л. сбоку. къыгурыгъэ!уэн перех. дать по- нять, объяснить что-л. кому-л.; надоумить кого-л. къыгурымьПуэн перех. не пони- мать, не понять чего-л. къыгурымы1уэныгъэ и. д. непо- нимание. къыгуры1уэжын перех. осознать» понять что-л. къыгурьПуэн перех. понимать, понять кого-что-л. къыдэбэкъуеин неперех. шагнуть вверх. къыдэбэкъук1ын неперех. шаг- нуть (из какого-л. ограниченно- го пространства). къыдэвыжын перех. пренебр. вспомнить что-л. (некстати или с большим опозданием). къыдэвык!ын I неперех. заки- пать, закипеть. къыдэвык!ын II перех. вспахать что-л. (какую-л. часть, вдоль чего-л.).
  къыдэгуэн перех. превосходить, превзойти, побеждать, побе- дить кого-что-л. къыдэгъэж выдвижной ящик (стола). къыдэгъэжын перех. 1) побуд. ф. от къыдэжын; 2) выдвигать, выдвинуть что-л. (напр. ящик стола)-, 3) высовывать, высу- нуть что-л.-, 4) вырезать, вы- резать что-л. из чего-л.-, 5) выкатывать, выкатить что-л. (напр. колесо со двора). къыдэгъэзеин трех. перевора- чивать, перевернуть что-л. къыдэгъэк!ын перех. 1) выпу- скать, выпустить кого-что-л. куда-л.- жэмыр къыдэгьэк1ын выпустить корову; 2) выпу- скать, выпустить что-л.-, га- зет къыдэгъэкТын выпустить газету; 3) выносить, вынести (постановление и т. п.); 4) трен, сэкономить, выкроить что-л.; . зэман къыдэгъэк!ын выкроить врёмя. къыдэгъэк!уэн перех. 1) побуд. ф. от къыдэк!уэн; 2) выдать за- муж кого-л.; 3) прихватить что-л. (с чем-л. другим). къыдэгьэк!уэтын трех, выста- влять, выставить вперёд; вы- двигать, выдвинуть кого-что- къыдэгъэлэлын трех, выпускать, выпустить (высунуть); вывесить что-л. (напр. из окна). къыдэгъэлъэлъын трех, высы- пать, высыпать что-л. отку- да-л.; ашычым зыгуэр къыдэ- гъэлъэлъын высыпать что-л. из ящика. къыдэгъэлъэтын трех. 1) побуд. ф. от къыдэлъэтын; 2) выпу- скать, выпустить кого-л. къыдэгъэнэн перех. 1) побуд. ф. от къыдэнэн 1; 21 оставлять, оста- вить кого-что-л. где-л. , къыдэгъэплъеин трех, побуд. ф. от къыдэплъеин. къыдэгъэплъын трех, побуд. ф. от къыдэплъын. къыдэгъэпщын перех. побуд. ф. от къыдэпщын. къыдэгъэп1иик1ын трех, высо- вывать, высунуть что-л. от- куда-л. (напр. из окна). къыдэгъэук!уриик1ын перех. вы- валивать, вывалить что-л. (напр. из окна). къыдэгъэхуэн перех. сэкономить что-л. къыдэгъэхуэныгъэ и. д. 1) эконо- мия; 2) бережливость. къыдэгъэхун перех. 1) дать упасть кому-чему-л. из чего-л.; 2) вывалить кого-что-л. из че- го-л. къыдэгъэхьэн трех. 1) побуд. ф. от къыдэхьэн; 2) впустить, пу- стить кого-л. куда-л. къыдэгъэщэтын трех. разг, вы- валить кого-что-л. из чего-л. къыдэгъэщын трех, показы- вать, показать что-л. (не вы- нимая откуда-л.). къыдэдзеин перех. подбрасывать, подбросить, подкидывать, под- кинуть вверх кого-что-л. къыдэдзын перех. выбрасывать, выбросить кого-что-л. къыдэжэн неперех. 1) бежать вмёсте с кем-л.; нэхъ жэр ды- дэм къыдэжэн бежать с са- мым сильным бегуном; 2) ска- кать вмёсте с кем-л. (о лоша- дях). къыдэжеин нетрех. 1) бежать вверх; 2) течь вверх, бить (о фонтане). къыдэжын неперех. 1) выбегать, выбежать откуда-л.; пщ!ан- т!эм къыдэжын выбежать со двора; 2) выезжать, выехать откуда-л.; 3) дать побеги (о растениях); кхъужьейм къы- дэжащ груша дала побеги; 4) вытекать, вытечь (о воде); 5) протекать (о посуде). къыдэк!а горб. къыдэк!эн нетрех. вырастать, вырасти (о растениях); пщ!ан- т!эм удз къыдэк1ащ во дворе выросла трава.
  къы къыдэк1ык1ын неперех. вырас- тать, вырасти, дать всходы. къыдэк!ын неперех. 1) выходить, выйти или выезжать, выехать откуда-л.-, къалэм къыдэк1ын выйти из города; 2) выходить, выйти (о произведениях печати, кинофильмах и т. п.); <> щ!ы- быр къыдэк1ын стать горба- тым. къыдэк!уэн неперех. 1) прихо- дить, прийти, приезжать, при- ехать вместе с кем-л.; 2) перен. выйти замуж. къыдэк1уэсэн неперех. выйти за- муж без ведома родителей. къыдэк1уэтэн неперех. прово- жать, проводить кого-что-л. къыдэк1уэтеин неперех. 1) войдя, продвинуться вперёд {от двери); 2) подниматься, подняться вы- ше; 3) повышаться, повысить- ся (об уровне чего-л.); 4) под- растать, подрасти; сабийхэр къыдэк!уэтеящ дети подросли. къыдэк1уэтын неперех. высту- пать, выступить вперёд отку- да-л. {из какого-л. простран- ства). къыдэлъэсык1ын перех. промыть, сделать промоину {напором)., къыдэлъэтеин неперех. взлететь; вспорхнуть {также перен.— быстро подняться, взбежать куда-л.). къыдэлъэтын неперех. вылетать, вылететь {также перен. разг. — быстро выйти, выехать); тхьэ- рыкъуэр щхьэгъубжэм къы- дэлъэтащ голубь вылетел в ок- но. къыдэлъэфеин перех. 1) воло- чить вверх, тащить наверх ко- го-что-л.; 2) поднимать, под- нять, подтягивать, подтянуть выше что-л. къыдэлъэфыжын перех. 1) выта- скивать, вытащить, выволочь кого-что-л. обратно; 2) перен. разг, вспомнить; абы 1уэху блэк1ар къыдилъэфыжащ он вспомнил прошлое. къыдэлъэфын перех. 1) вытаски- вать, вытащить кого-что-л.; 2) перен. разг, начать что-л. не- кстати. къыдэлъэщ1ык1ын перех. выти- рать, вытереть, вычищать, вы- чистить, прочищать, прочистить между чем-л. къыдэлъеин неперех. вспрыгнуть на что-л.; прыгнуть вверх, подпрыгнуть. къыдэлъын неперех. выпрыги- вать, выпрыгнуть; щхьэгъуб- жэм къыдэлъын выпрыгнуть из къыдэнэжа старая дева. къыдэнэжын неперех. 1) оста- ваться, остаться где-л. посто- янно; 2) остаться старой де- вой. къыдэнэн 1. перех. 1) оставлять, оставить кого-что-л. где-л.; 2) выйти замуж раньше старшей сестры или жениться раньше старшего брата; 2. неперех. оставаться, остаться где-л. къыдэпк1еин см. къыдэлъеин. къыдэплъеин неперех. 1) смо- треть вверх, посмотреть вверх; 2) перен. брать, взять пример с кого-л. къыдэплъын неперех. выгляды- вать, выглянуть откуда-л. къыдэпщеин I неперех. ползти, вползать, вползти {наверх). къыдэпщеин II неперех. дуть вверх. къыдэпщхьэн неперех. 1) заполз- ти {внутрь, по направлению к говорящему); 2) перен. разг. зайти, пробраться куда-л. къыдэпщын неперех. пролезать, пролезть {напр. в окно). къыдэсеижын перех. наполнять, наполнить {напр. яму мусо- ром). къыдэсеин неперех выплывать, • выплыть, всплывать, всплыть, вынырнуть {на поверхность). къыдэтхъын перех. вырывать, вырвать что-л.; напэк!уэц!ыр къыдэтхъын вырвать страницу.
  къы — 205 — къы къыдэтхъун перех. выгребать, выгрести что-л. откуда-л.; пщ!ант!эм уэсыр къыдэтхъун выгрести снег со двора. къыдэт1ык1ын перех. вырывать, вырыть чпю-л.; к!энауэ къыдэ- т1ык!ын вырыть канаву. къыдэт!ысхьэжын неперех. 1) вернуться и сесть на прежнее место между кем-чем-л.; 2) вернуться на прежнее место жйтельства; снова поселиться где-л. къыдэт1ысхьэн неперех. 1) са- дйться, сесть (куда-л. наверх); 2) поселиться где-л. къыдэуэн неперех. 1) врываться, ворваться куда-л.; 2) хлынуть. къыдэудын перех. 1) выбивать, выбить чпю-л.; хьэлэр къыдэу- дын выбить клин; 2) перен. разг, вырывать, вырвать что- -либо. къыдэуеин неперех. 1) бить, уда- рить снизу вверх; 2) вспыхи- вать, вспыхнуть (об огне); 3) всплывать, всплыть (на по- верхность); 4) перен. обна- ружиться, всплыть; 5) перен. подняться, повыситься (напр. по службе). къыдэук!ын неперех. стрелять, выстрелить из чего-л. къыдэук1уриик1ын неперех. вы- валиваться, вывалиться отку- да-л. (напр. из окна). къыдэупсеин перех. и неперех. брить сверху вниз. къыдэупщКэн перех. заправлять, заправить что-л. во что-л.; джанэр гъуэншэджым къыдэ- упщ1эн заправить рубашку в брюки. къыдэупщ1ык1ын перех. 1) вы- резать, вырезать что-л. из че- го-л.; 2) вырубать, вырубить что-л. (изготовить с помощью топора). къыдэутхык1ын перех. брызгать, побрызгать чем-л. откуда-л. къыдэут1ыпщык1ын перех. разг. 1) выпроваживать, выпрово- дить кого-чпю-л.; 2) вышвыр- нуть, выбросить кого-что-л. (напр. в окно). къыдэфэн неперех. танцевать, плясать с кем-л. къыдэхыжын пере.\. 1) выносить, вынести обратно; 2) вытаски- вать, вытащить обратно; 3) пе- рен. возобновлять, возобновить что-л. къыдэхын перех. 1) выносить, вынести кого-чпю-л.; сабийр уэрамым къыдэхын вынести ребёнка на улицу; 2) вытаски- вать, вытащить что-л.; тхы- лъымп1эр папкэм къыдэхын вы- тащить бумагу из папки; 3) пе- рен. начинать, начать что- -либо. къыдэхуа прич. I. 1) выпавший (напр. лист бумаги); 2) остав- шийся; 2. в знач. сущ. оста- ток. къыдэхуэжын: ирикъунщи къыдэ- хуэжынщ хватит, да ещё оста- нется. къыдэхуэн I неперех. остаться (об излишке). къыдэхуэн II перех. загонять, загнать кого-что-л. куда-л. (напр. машину во двор). къыдэхусин перех. погнать вверх кого-что-л. къыдэхун 1. неперех. выпадать, выпасть откуда-л. (напр. из тетради); 2. перех. выгонять, выгнать кого-что-л. откуда- -либо. къыдэхьэн перех. вносить, вне- сти кого-что-л. (внутрь). къыдэхьэхын перех. заинтересо- вывать, заинтересовать, увле- кать, увлечь кого-л. къыдэхьеин перех. подтягивать, подтянуть наверх что-л. къыдэхьын перех. приносить, принестй вместе с кем-л. кого- -что-л. къыдэхъуэн неперех. 1) вырасти где-л.; 2) возникнуть, случить- ся где-л. къыдэхъук1ын см. къыдэхъуэн.
  ъы къы къыдэхъун неперех. вырасти вмё- сте с кем-л. у кого-л. къыдэча прич. 1. 1) выломан- ный (о кукурузе)-, 2) вырван- ный; напэк1уэц1 къыдэча вы- рванная странйца; 2. в знач. прил. ломаный. къыдэчыгъуэ врёмя уборки (ку- курузы). къыдэчыжын перех. ломать, вы- ломать, убирать, убрать (ку- курузу). къыдэчын перех. 1) ломать, уби- рать (кукурузу)-, 2) вырывать, вырвать что-л. къыдэчып1э 1) место, откуда что- -либо выломано; 2) мёсто, от- куда что-л. вырвано. къыдэшэн перех. 1) приводить, привести, привозить, привезти кого-л. вмёсте с кем-л.; 2) вво- дить, ввести или ввозить, ввез- ти кого-что-л. (напр. во двор); 3) перен. проводйть, провести что-л.; къуажэм радио къы- дэшэн провести радио в се- ло. къыдэшэхын перех. 1) повести, провести по другому направлё- нию; псыр нэгъуэщ! псыжа- п1эк!э къыдэшэхын провести реку по другому руслу; 2) перен. завлёчь, отвести кого-что-л. от основного направлёнпя. къыдэшеин перех. 1) повести, повезти навёрх кого-л.; 2) поднимать, поднять; вывернуть (фитиль керосиновой лампы). къыдэшиик1ын перех. высовы- вать, высунуть что-л. (напр. из окна). къыдэшхык1ын перех. разг, не- одобр. выгадывать, выгадать что-л., извлёчь выгоду (из какого-л. дела). къыдэшын перех. выводить, вы- вести или вывозить, вывезти кого-что-л. откуда-л.; мэкъур пщ!ант!эм къыдэшын вывез- ти сёно со двора; шыр пщ1ан- т1эм къыдэшын вывести коня со двора. къыдэщэтын неперех. см. къы- дэук1уриик!ын. къыдэщэщын неперех. сыпаться из чего-л. (о чём-л. сыпучем). къыдэщын неперех. виднёться (между какими-л. предмета- къыдэщ1еин перех. возводить, возвести что-л. къыдэщ!ык1ын перех. Встроить, выстроить что-л. (между ка- кими-л. предметами); 2) дёлать чпю-л., выкроив врёмя; 3) вы- ломать что-л. (напр. палку из плетня). къыдэщ1ын неперех. заступаться, заступиться за кого-что-л. къыдэЬбэн неперех. залёзть ку- да-л. рукой снйзу или с про- тивоположной стороны. къыдэ!эбеин неперех. 1) взяться руками повыше за что-л.; 2) выше поднять руку. къыдэ1эбык!ын неперех. высо- вывать, высунуть руку отку- да-л. къыдэ!ук1ын неперех. раздавать- ся, раздаться, доноситься, до- нестись; пщ!ант1эм уэрэд макъ къыдо1ук1 со двора доносятся звуки песни. къыдэ1ун перех. 1) просовывать, просунуть (напр. руку); 2) пе- рен. презр. заговорить о чём- -либо некстати, сказать неумё- къыдрисеин неперех. 1) горёть (снизу); 2) ощущать изжогу. къыдрисей изжога. . къыдыр мул. къыдыхьэн неперех. 1) входить, воптй или въезжать, въёхать (сюда); ц1ыхубзыр пщ!ант!эм къыдыхьащ женщина вошла во двор; къалэм къыдыхьэн въё- хать в город; 2) заходить, заптй; къыдыхьэ ди деж захо- ди к нам. къыжьэдэгъэхун перех. побуд. ф. от къыжьэдэхун. къыжьэдэжын неперех. течь изо рта (напр. о слюне).
  къы къыжьэдэк!ын неперех. вылететь, вырваться изо рта, слететь с языка (о слове). къыжьэдэкъуэн перех. 1) обуз- дать кого-л. (напр. коня); 2) пе- рен. сдерживать, сдержать, укрощать, укротить, смирять, смирить кого-л. къыжьэдэлъэтын см. къыжьэ- дэкъуэн. къыжьэдэп1иик1ын неперех. тор- чать изо рта. къыжьэдэтхъын перех. 1) вы- рывать, вырвать что-л. у ко- го-л. изо рта; 2) перен. брать, взять насильно, отбирать, ото- брать что-л.; 3) перен. вырвать слово у кого-л.; заставлять, заставить кого-л. что-л. ска- къыжьэдэудын перех. 1) выбить что-л. у кого-л. изо рта; 2) вы- бивать, выбить что-л. из чего- -либо (напр. из тисков). къыжьэдэхын перех. 1) вытаски- вать, вытащить что-л. изо рта; 2) вытаскивать, вытащить что- -либо из чего-л. (напр. из тис- ков). къыжьэдэхун 1. неперех. 1) вы- падать, выпасть изо рта; 2) пе- рен. сказать что-л. нечаянно, проговориться; 2. перех. перен. вынудить кого-л. что-л. ска- зать. къыжьэдэшын перех. заставить кого-л. что-л. сказать. къыжьэдэ1ук!ын неперех. вы- рваться (напр. о слове). къыжьэдихын неперех. пахнуть изо рта. къызэгуэудын неперех. 1) ло- паться, лопнуть; топыр къызэ- гуэудащ мяч лопнул; 2) перен. не выдержать (сильного физиче- ского или психического напря- жения). къызэгъэдзэк!а прич. 1) пере- вёрнутый; 2) вывернутый; 3) перен. искажённый (о словах, мыслях и т. п.). къызэгьэдзэк1ауэ нареч. наиз- нанку; джанэр къызэгъэдзэ- к1ауэ щыт1эгъэн надеть рубаш- ку наизнанку. къызэгъэдзэк!ыжын'перех. ^пе- реворачивать, перевернуть что-л.; 2) переворачивать, пе- ревернуть, перелицовывать, пе- релицевать что-л. (напр. паль- то). къызэгъэдзэк1ын перех. 1) пере- ворачивать, перевернуть что- -либо; напэк1уэц1ыр къызэгъэ- дзэк1ын перевернуть страницу; 2) выворачивать, вывернуть что-л. наизнанку. къызэгъэпэщак1уэ организатор. къызэгъэпэщыжын перех. восста- навливать, восстановить что- -либо; воссоздавать, воссоздать что-л.; реставрировать что-л. къызэгъэпэщын перех. организо- вывать, организовать что-л.; создавать, создать, составлять, составить что-л.; драматиче- скэ кружок къызэгъэпэщын ор- ганизовать драматический кру- жок. къызэгъэувэк1ын неперех. 1) рас- ставлять, расставить что-л. во- круг себя; 2) ставить, поста- вить сзади себя. къызэдэжэн неперех. бегать, бе- жать с кем-л. наперегонки. къызэдидзэн неперех. оставаться, остаться в излишке. къызэдзэк!ын неперех. 1) см. къызэгъэдзэк!ын; 2) бросать, бросить что-л. сзади себя. къызэк1эрыщ!эн перех. связы- вать, связать кого-что-л, къызэк!уэк1ын неперех. 1) изме- няться, измениться; 2) пор- титься, испортиться; 3) перен. гневаться, разгневаться. къызэк!уэц1ыжын неперех. рас- крыться, развернуться (быст- ро скользя). къызэк!уэц1ык1ын неперех. 1) рас- крыться, развернуться (о за- вёрнутом); 2) разродиться. къызэк1уэц1ыхын перех. развора- чивать, развернуть что -л.; п1э-
  къы — 208 — къы ипхъуэр къызэк!уэц1ыхын раз- вернуть покрывало. къызэк!уэц1ыхун неперех. рас- крыться, развернуться. къызэнэк!ын перех. 1) оставлять, оставить кого-что-л. позади се- бя, опережать, опередить ко- го-что-л.; 2) оставлять, остй- ’ вить кого-что-л. после себя (напр. после смерти). къызэпэплъыхьын перех. осма- тривать, осмотреть, рассматри- вать, рассмотреть что-л. (со всех сторон, полностью)-, пэ- шыр къызэпэплъыхьын осмо- треть комнату. къызэпэщыжын неперех. восста- новиться, вновь наладиться. къызэпэщын неперех. наладить- ся; организоваться. къызэпижыхьын неперех. набе- гать, набежать (о слезах). къызэплъэк!ын неперех. огляды- ваться, оглянуться. къызэпхивын неперех. просачи- ваться, просочиться сквозь что-л. къызэпхигъук1ын перех. прогры- зать, прогрызть чпю-л.; дзы- гъуэм ашычыр къызэпхигъу- к!ащ мышь прогрызла ящик. къызэпхидзын неперех. 1) капать (о дожде); уэшх къызэпхедз дождь каплет; 2) просвечивать (напр. о лучах солнца сквозь об- лака); 3) пробить что-л. на- сквозь (о пуле). къызэпхыжын неперех. проте- кать, пропускать воду. къызэпхык!ын неперех. просачи- ваться, просочиться сквозь что-л. къызэпхыун неперех. ударять из- редка. къызэпыудын I перех. 1) пере- бивать, перебить кого-чпю-л.; 2) срывать, сорвать что-л.; 1уэхур къызэпыудын сорвать дело. къызэпыудын II неперех. по- рваться; к!апсэр къызэпыу- дащ верёвка порвалась. къызэпычын неперех. рваться, порваться, лопаться, лопнуть. къызэпышхык!ын перех. пере- кусывать, перекусить что-л. надвое. къызэпыщ!ык1ын 1. перех. раз- ламывать, разломить, разло- мать что-л.; 2. неперех.. разла- мываться, разломиться, разло- маться; башыр къызэпыщ!ы- к1ащ палка разломилась. къызэпы!ун перех. разг, неодобр. устраивать, устроить, состря- пать что-л. (чашр о неблаго- видных делах). къызэрегул!ын неперех. напирать, напереть на кого-что-л. (мас- сой). къызэрелъэфэжьэн неперех. разг. 1) потянуть друг друга; 2) потянуться один за другим. къызэрехужьэн неперех. погнать- ся один за другим. къызэрехьэжьэн неперех. разг. побежать, пойти быстро всем вместе. къызэрешэжьэн неперех. 1) по- вести друг друга; 2) пойти всем вместе. къызэрешэк1ын неперех. 1) ка- тать, возйть друг друга; щ1алэ Ц1ык1ухэр къызэрошэк! маль- чики катают друг друга; 2) во- дить друг друга; 3) перен. разг. ходить вместе; 4) перен. обма- нывать, водить за нос, дура- чить друг друга. къызэрыгуэк! прил. простой, обычный; шхын къызэрыгуэк! простая еда. къызэрыгъуэтыжын неперех. прийтй в себя, опомниться. къызэрыдэхын неперех. выбегать, выбежать откуда-л. всем вмё- къызэрыдэшын неперех. 1) вы- водить, вывести; вывозить, вы- везти друг друга; 2) выходить, выйти, выезжать, выехать всем вместе. къызэрыжын неперех. развязы- ваться, развязаться; зэрыдзар
  къызэрыжыжащ узел развя- зался. къызэрык1ын неперех. расходить- ся, разойтись, дойти до край- ней степени в проявлении че- го-л. кьызэрыкъуэхын неперех. 1) вы- бегать, выбежать из-за чего-л. (в большой массе)- 2) вдруг под- няться (о буране, ветре). къызэрылэжын, къызэрылэн не- перех. возобновляться, возоб- новиться (напр. после пере- рыва). къызэрылъэлъын неперех. ^разъ- единяться, разъединиться (о чём-л. сцепленном)-, 2) перен. звонко смеяться. къызэрыхын перех. развязывать, развязать что-л.-, зэрыдзар къызэрыхын развязать узел. къызэрыхун I неперех. развязы- ваться, развязаться (об узле). къызэрыхун II неперех. быстро прибежать, примчаться ку- да-л. (о многих)-, быстро при- ехать куда-л. (о многих). къызэрыхьын неперех. 1) нести друг друга; 2) см. къызэры- хун II. къызэрыщэщын неперех. см. къы- зэрылъэлъын. къызэрыщ1эк1ымк1э вводи, сл. оказывается, как выясняется, выходит; къызэрыщ1эк1ымк!э, ар уэракъым зягьэр оказывает- ся, это не твоя вина. къызэтегъэнэн перех. спасать, спасти, сохранять, сохранить кого-что-л. къызэтегъэувы!эн перех. при- останавливать, приостановить кого-что-л. къызэтедзын перех. ^перелисты- вать, перелистать что-л.; 2) разбрасывать, разбросать свер- ху что-л. къызэтежын неперех. 1) разма- тываться, размотаться (о нит- ке); 2) раскрыться, открыться (напр. о книге). къызэтек1ын неперех. 1) слойть- 14 Кабард.-русск. сл. ся, расслоиться; 2) открывать- ся, открыться (напр. о чемо- дане). къызэтек!уэтын неперех. отсту- пать, отступить (о многих). къызэтек!утэн перех. ссыпать, ссыпать что-л.; пшахъуэ къы- зэтек1утэн ссыпать песок. къызэтекъутэн 1. перех. разру- шать, разрушить что-л.; 2. не- перех. разрушаться, разру- шиться. къызэтенэн неперех. сохраняться, 'сохраниться; лъэмыжыр ф1ыуэ къызэтенащ мост хорошо со- хранился. къызэтепщ1ык1ын неперех. сло- иться, расслоиться. къызэтетхъын перех. срывать, со- рвать сверху что-л.; распеча- тать (напр. посылку). къызэтетхъуэн перех. сгрести что-л. (в кучу). къызэтетхъун перех. разгребать, разгрести что-л. къызэтет1эп1ык!ын перех. по- роть, распороть что-л. къызэтеуэн неперех. развали- ваться, развалиться, разру- шаться, разрушиться; пып- хъуэр къызэтеуащ стог разва- лился. къызэтеувы!эн неперех. приоста- навливаться, приостановить- ся. къызэтеувы1эныгъэ и. д. при- остановка. къызэтеудын перех. ударом от- делить что-л. друг от друга. къызэтеупщ1ык!ын неперех. отре- зать, срезать, срубить что-л. (отделив от чего-л.). къызэтехын перех. 1) разбирать, разобрать что-л. (на части, на слои); 2) открывать, от- крыть, раскрывать, раскрыть что-л. (напр. сундук). къызэтехун неперех. 1) откры- ваться, открыться, раскры- ваться, раскрыться (напр. о книге); 2) распадаться, рас- пасться.
  — 210 — къызэтечын 1. перех. отрывать, . оторвать что-л. одно от дру- гого (сверху)-, 2. неперех. от- крываться, открыться {напр. о ящике). къызэтещэхэн неперех. 1) раз- . рушаться, разрушиться, раз- валиваться, развалиться; 2) пе- рен. распадаться, распасться. къызэуэк!ын неперех. ударить . назад (не оборачиваясь)-, шыр къызэуэк!ащ лошадь ударила задом. къызэф1эгъэувэжын перех. 1) - снова поднять на ноги кого-л.; 2) восстанавливать, восстано- вить что-л. (напр. завод, пред- приятие и т. п.). къызэфЬгъэувэн перех. 1) под- , нимать, поднять па ноги кого-л.; 2) налаживать, наладить, ор- ганизовать что-л. къызэфЬзэрыхьын неперех. схва- тить спазмой. къызэф!энэн неперех.; гур къызэ- ф!энэн не суметь выговорить ни слова (от волнения). къызэхэджэдыхьын перех. бро- дить (по многим местам). къызэхэжыхьын перех. обегать (многие места). къызэхэк!ухьын перех. побывать (повсюду), обойти, обходить (многие места); благъэ псори къызэхэк!ухьын обойти всех родственников. къызэхэплъыхьак!уэ экскурсия; экскурсант, тот, кто осматри- вает что-л. къызэхэплъыхьын перех. осмот- реть (всё, многое); губгъуэр къызэхэплъыхьын осмотреть къызэхэтхъуэн перех. смеши- вать, смешать (всё); перемеши- вать, перемешать, приводить, привести что-л. в беспорядок. къызэхэуэн неперех.: нэщхъыр къызэхэуэн а) нахмуриться, насупиться; б) загрустить. къызэхэхун перех. выяснять, вы- яснить что-л.; 1уэхур зы!утыр къызэхэхун выяснить положе- ние дела. къызэхэхущыхьын перех. бро- дить, рыскать кругом. къызэхуэгъэсын перех. собирать, собрать кого-что-л. в одно мё- сто; бригадирхэр къызэхуэгъэ- сын собрать бригадиров. къызэхуэдзыса прич. сложен- ное в одном месте. къызэхуэдзысын перех. 1) соби- рать, собрать что-л., склады- вая в одно мёсто; 2) перен. разг, скопить, накопить (напр. имущество). къызэхуэжэсын неперех. сбегать- ся, сбежаться. къызэхуэкъусын перех. сгребать, сгрести что-л. (в кучу); хьэуа- зэр къызэхуэкъусын сгрести со- лому. къызэхуэлъэт ысын неперех. нале- теть (во множестве); слететь- ся. къызэхуэнэжын неперех. остать- ся нужными друг другу. къызэхуэса прич. собравшиеся (здесь). къызэхуэсагьащ1э прил. недавно собравшиеся. къызэхуэсагъэжь прил. давно со- бравшиеся. къызэхуэсыгъуэ время сбора, время собрания. къызэхуэсын неперех. собраться (здесь); пщыхьэщхьэм къызэ- хуэсын вечером собраться. къызэхуэхусын перех. сгонять, согнать кого-что-л. (сюда), шы- хэр къызэхуэхусын согнать лошадей. къызэхуэшэсын перех. 1) созы- вать, созвать кого-л.; колхоз- никхэр къызэхуэшэсын созвать колхозников; 2) приводить, привести или привозить, при- везти, свозить, свезти кого- -что-л. (в одно место). къызэщыун неперех. 1) пробу- ждаться, пробудиться, просы- паться, проснуться; 2) перен. разг, понять что-л.
  къы къызэщыуныгъэ и. д. 1) пробу- ждение (от сна)-, 2) перен. про- буждение (напр. сознания, чувств}. къызэщ!эгъэна прич. зажжён- ный; уэздыгъэ къызэщ!эгъэ- . на зажжённая лампа. къызэщ1эгъэнэн перех. 1) зажи- гать, зажечь что-л.-, 2) заво- дить, завести, включать, вклю- чить что-л.; моторыр къызэ- щ1эгъэнэч включить мотор; 3) перен. зажигать, зажечь кого- -либо (вызвать подъём чувств, анергии). къызэщ1эгъэплъа прич. 1) вклю- чённый; 2) натопленный; пэш- хьэку къызэщ!эгъэплъа натоп- ленная печь; 3) перен. разго- рячённый. къызэщ!эгъэплъэгъуаф1э прил. легко приходящий в ярость, неуравновешенный, несдержан- ный. къызэщ!эгъэплъэгъуей прил. не- возмутимый, сдержанный. къызэщ1эгъэплъэн перех. см. къызэщ1эгьэнэн. къызэщ!эгъэушэн перех. 1) раз- будить, перебудить (всех); 2) перен. пробудить, поднять ко- го-л. (напр. массы). къызэщ!экъуэн перех. 1) соби- рать, собрать (всех, всё); 2) охватывать, охватить (всех, всё); 3) сгребать, сгрестй что-л. (в кучу); мэкъур къызэщ1э- къуэн сгрестй сено. къызэщ!энэн неперех. 1) зажи- гаться, зажечься (о свете, лампе); 2) завестйсь (напр. о моторе); 3) перен. зажечься чем-л.; 4) перен. краснеть, по- краснеть (напр. от стыда или гнева}. къызэщ!эплъа прич. 1) зажжён- ный; разогревшийся; 2) перен. разъярённый. къызэщ!эплъэн неперех. 1) зажи- гаться, зажечься; разогревать- ся, разогреться; 2) перен. разъяриться. къызэщ1эрыуэн неперех. 1) друж- но пойти в рост; 2) перен. под- растать, подрастй;. сабийхэр къызэщ1эрыуащ дети подрос - лй. къызэщ!этхъын неперех. отры- ваться, оторваться (напр. о по- дошве). къызэщ1этхъуэн перех. сгребать, сгрестй что-л. (в кучу); маф!э дэпыр къызэщ 1этхъуэн сгре- стй жар в кучу. къызэщ1эубыдэн перех. 1) обхва- тывать, обхватйть кого-что-л.; 2) перен. охватывать, охватйть кого-л.; комсомолецхэр обще- ственна лэжьыгъэк!э къызэщ1э- убыдэн охватйть комсомольцев общественной работой. къызэщ1эувэжын неперех. по- правиться, подняться (напр. о пострадавшем растении}. къызэщ!эугъуаежын перех 1) со- брать в одно место кого-что-л. (всё, всех); 2) перен. воссоеди- нять, воссоединйть что-л. къызэщ1эугъуаен перех. соби- рать, собрать, копйть, скапли- вать, скопйть что-л. къызэщ!эуф1ыц1эн неперех. по- чернеть; уафэр къыззщ1эуф1ы- ц1ащ нёбо почернело. къызэщ!эуц1ыплъэн неперех. 1) покраснеть; 2) перен. рассер- дйться. къызэщ!эушэжын неперех. 1) просыпаться, проснуться сно- ва, опять: 2) перен. проснуть- ся, пробудйться. къызэщ!эушэн неперех. прям, и перен. просыпаться, проснуть- ся, пробуждаться, пробудйться (о многих); къуажэр къызэ- щ1эушащ проснулось всё се- ло; губгъуэхэри мэзхэри къы- зэщ!эушащ проснулись поля и леей; ц!ыхубэр къызэщ!эушащ массы проснулись. къызэщ!эхъеен неперех. подни- маться, подняться массой. къызэщ!эхъееныгъэ и. д. ожив- ление. 14*
  къы къызэщЫэта прич. одухотво- рённый, одушевлённый. къызэщ!э1этэн перех. см. къызэ- щ!эгъэушэн. къызэщЫэтэныгъэ и. д. подъём. къызэ(ыхьа прич. 1. испорчен- ный; 2. в знач. прил. порченый. къызэ1ыхьэн неперех. 1) пор- титься, испортиться; сыхьэ- тыр къызэ!ыхьащ часы испор- тились; дунейр къызэ1ыхьащ погода испортилась; 2) стать хуже кому-л. (о состоянии); сы- маджэр къызэ!ыхьащ больному стало хуже. къызэ!ужын неперех. открывать- ся, открыться, распахиваться, распахнуться; бжэхэр къызэ!у- жащ двери распахнулись къызэ!ууэн неперех. 1) затворить- ся, замкнуться перед кем-л.; 2) перен. помрачнеть, загру- стить. къызыжьэдегъэхун неперех. пус- кать, выпускать, выпустить что-л. (изо рта); жьэм 1угъуэр къызыжьэдегъэхун выпустить дым изо рта. къызыф!эгъэщ!ын неперех. во- ображать, вообразить себе, представлять, представить се- бе что-л. Къызыхах: къызыхах бжыгъэ мат. уменьшаемое. къызыхуэтыншагъэ 1) безуко- ризненность; 2) обеспеченность. къызыхуэтыншэ прил. 1) без- укоризненный; 2) обеспечен- ный. къыин прил. капризный; сабий къыин капризный ребёнок. къык1элъежьэн неперех. 1) от- правляться, отправиться сле- дом за кем-л.; 2) провожать, проводйть кого-л. къык!элъыдэжын неперех. выбе- гать, выбежать следом за кем-л. къык1элъыжэн неперех. бежать, побежать следом за кем-л. къык!элъыжыхьын перех. 1) бе- гать следом за кем-л.; 2) пе- рен. бегать за кем-л., уго- ждать кому-л., подхалимни- чать. къык1элъык1уэ прич. следую- щий. къык!элъык!уэн неперех. 1) при- ходить, прийти; приезжать, приехать к кому-л.; 2) идтй, пойтй; ехать, поехать следом за кем-л.; следовать, последо- вать за кем-л.; 3) перен. сле- довать кому-л.. быть чьим-л. последователем. къыкЬлъыплъын неперех. Г) смо- треть, посмотреть вслед кому- -чему-л.; 2) следйть, просле- дить за кем-чем-л.; выслежи- вать, выследить кого-что-л. къыкЬлъыпхъэрын неперех. пу- стйться в погоню за кем-л., погнаться за кем-л. къык1элъыпхъуэн неперех. хва- таться, ухватйться за кого- къык1элъысын неперех. прибы- вать, прибыть следом за кем-л. къык!элъыуэн неперех. 1) стре- лять, выстрелить сзади по ко- му-чему-л.; 2) ударить вслед кого-л. (уходящего); 3) падать, упасть вслед кому-л. къык1элъыувыи неперех. стать за кем-л. къык1элъыущын неперех. бежать рысью следом за кем-чем-л. къык1элъыщ!эихъуэн неперех. по- бежать, пуститься бежать сле- дом за кем-л. къык1элъыщ!ыхьэн неперех. до- гонять, догнать кого-что-л. къык1элъы!эбэн неперех. 1) про- тягивать, протянуть руку за чем-л.; 2) помогать, помочь кому-л.; 3) ухаживать закем-л. къык!эридзэн перех. бросать, бросить что-л. на боковую по- верхность чего-л. (о лучах све- та). Къык1эридзын перех. отражать- ся, быть отражённым от боко- вой поверхности чего-л. (о лу- чах света).
  къык!эрихын неперех. 1) пах- нуть чем-л.; 2) добиться че- го-л. от кого-л. къык!эрихьэн неперех. оседать, осесть (о пыли). къык!эрыбзеик!ын перех. сли- зывать, слизать, слизнуть что- -либо. къык1эрыгъэжын перех. срезать, срезать, отрезать, отрезать что-л. сбоку. къык!эрыгъэк1ын перех. 1) от- вязывать, отвязать кого-что- -либо; 2) отбивать, отбить что- -либо (напр. мякину). къык1эрыгъэкъэбзык1ын перех. очищать, очистить, обчищать, обчистить что-л. сбоку. къык1эрыгъэпщ1ык!ын перех. отклеивать, отклеить что-л. (напр. марку с конверта). къык!эрыгьэхун перех. 1) побуд. ф. от къык1эрыхун; 2) задер- живать, задержать кого-что-л. къык1эрыдзын перех. отбрасы- вать, отбросить кого-что-л. от чего-л.; уэсыр сэрейм къык1э- рыдзын отбросить снег от за- къык1зрыжын неперех. 1) отбе- гать, отбежать от чего-л.; бжыхь джабэм къык1эрыжын отбежать от плетня; 2) утечь (о жидкости). къык1эрык!ын неперех. 1) отста- вать, отстать от кого-чего-л.; 2) отделяться, отделиться от чего-л.; 3) перен. отставать, отстать от кого-л. (перестать надоедать). къык1эрылъэщ1ык1ын перех. от- тирать, оттереть, отчищать, от- чистить что-л. къык1эрынэн перех. застревать, застрять, оставаться, остать- ся, сохраняться, сохраниться на чём-л., в чём-л. къык1эрып1иик1ын неперех. тор- чать, выдаваться. къык1эрытхъын перех. 1) отры- вать, оторвать что-л. от чего-л.; 2) пренебр. вырвать когс-что- -либо у кого-либо из рук; 3) на- сильно снять, сорвать с руки (напр. повязку); 4) перен. от- рывать, оторвать кого-л. от ко- го-чего-л. (разлучить). къык!эрытхъунщ1ык1ын перех. соскабливать, соскоблить что- -либо; лэчыр къык1эрытхъун- щ1ык1ын соскоблить краску. къык1эрыт!этык1ын перех. от- вязывать, отвязать кого-что-л. от чего-л. (напр. коня от коно- вязи). къык!эрыт1эт1ын неперех. течь, медленно капая. къык1эрыудын перех. отламы- вать, отломать, отломить, от- бивать, отбить что-л. къык1эрыупщ1ык1ын перех. от- резать, отрёзать что-л., че- къык!эрыхын перех. снимать, снять что-л. с чего-л.; картэр блыным къык!эрыхын снять карту со стены. къык1эрыхуа-нык!эрыхуа оста- ток, остатки, отбросы, отходы. къык!эрыхун неперех. в разн. знач. отставать, отстать; маф!э- гум къык!эрыхун отстать от поезда; еджэнымк1э къык!э- рыхун отставать в учёбе; сы- хьэтыр къык!эроху часы от- стают. къык!эрыхьэн неперех. подни- маться, подняться (напр. по косогору). къык1эрыц1уук1ын неперех. бле- стеть (на какой-л. боковой по- верхности). къык!эрыча прич. оторванный. къык!эрычын перех. 1) отры- вать, оторвать что-л.; ф!эдза- п!эр къык!эрычын оторвать ве- шалку; 2) перен. оторвать ко- го-л. от кого-чего-л.; шк!эр жэмым къык1эрычын оторвать телёнка от коровы; 3) перен. недодать кому-л. чего-л. къык!эрышын перех. 1) отво- дить, отвести кого-что-л. от ко- го-чего-л.; шыр мэкъум къы-
  къы кЬрышын отвести коня от сена; 2) перен. оттянуть что-л. къыкЬрыщэтын неперех. разг. 1) отпадать, отпасть от чего-л.; 2) пренебр. отставать, отстать от кого-л. (напр. в работе). къык1эрыщэща-нык1эры щэща крошки (остатки чего-л.). къык1эрыщэщын неперех. 1) сы- паться, посыпаться с чего-л.; сэхур унащхьэм къык!эрощэщ извёстка сыплется с потолка; 2) перен. отпадать, отпасть, отсеиваться, отсеяться; студент емыджэфхэр къык1эрыщэщы- жащ неуспевающие студенты отсеялись. къык!эрыщын неперех. виднеть- ся, быть заметным на ком- къык1эрыщ1эн перех. привязы- вать, привязать кого-что-л. к чему-л. къык1эрыщ!ык1ын перех. отла- мывать, отломить, отломать что-л. от чего-л. къык1эры1ущ1ык1ын перех. сте- сать что-л. къыкъ. къыкъыгъэ зайка. къыкъын неперех. заикаться; быть зайкой. къыкъуэ; см. къуэ;. къыкъуэгъэджзлын перех. отва- лйть что-л. от чего-л.; мывэр къыкъуэгъэджзлын отвалить камень. къыкъуэгъэжын перех. 1) побуд. ф. от къыкъуэжын; 2) откаты- вать, откатить что-л. къыкъуэгъэк1ын перех. побуд. ф. от къыкъуэк1ын. къыкъуэгъэплъын перех. 1) по- буд. ф. от къыкъуэплъын; 2) перен. касаться, коснуться че- го-л., затрагивать, затронуть что-л. (в разговоре). къыкъуэгъэпщын перех. побуд. ф. от къуэпщын. къыкъуэгъэпIиик!ын перех. по- буд ф. от къуэп1иик!ын. къыкъуэжа побеги (растения). къыкъуэжын неперех. 1) выбе- гать, выбежать из-за чего-л.; побежать от кого-чего-л.; 2) перен. заступаться, заступйть- ся за кого-л. къыкъуэкЬн неперех. расти за чем-л., из-за чего-л. къыкъуэк1ыжын неперех. 1)вновь выйти, выехать из-за чего-л.; 2) найтйсь, отыскаться (о по- терянном). къыкъуэк1ын неперех. 1) выхо- дить, выйти, выезжать, вы- ехать из-за чего-л.; 2) перен. по- являться, появйться. къыкъуэлъэдэн неперех. 1) забе- гать, забежать за что-л.; 2) пе- рен. уговаривать, уговорить кого-л.; договариваться, дого- вориться с кем-л. къыкъуэлъэтын неперех. выле- тать, вылететь из-за чего-л. къыкъуэлъын I неперех. выска- кивать, выскочить, выпрыги- вать, выпрыгнуть из-за чего-л. къыкъуэлъын II неперех. лежать за чем-л.; бжыхьым уэс къы- къуэлъщ за плетнём лежит къыкъуэплъын неперех. выгля- дывать, выглянуть из-за кого- къыкъуэпщын неперех. выпол- зать, выползти из-за чего-л. къыкъуэувэн неперех. 1) стано- виться, стать за кем-чем-л.; пкъом къыкъуэувэн стать за столбом; 2) перен. защищать, защитить кого-л.; 3) перен. по- могать, помочь кому-л. къыкъуэсын неперех. сидеть за кем-чем -л. къыкъуэтын неперех. стоять за кем -чем -л. къыкъуэт1ысхьэн неперех. сесть за кем-чем-л. къыкъуэудын перех. 1) корчевать (деревья); раскорчевать (поля- ну); 2) прореживать, проредить (растения). къыкъуэук!ын неперех. 1) стре- лять, выстрелить (откуда-л.); 2) ударить кого-л. (из-за угла).
  къы — 215 - къыкъуэун неперех. налететь (о ветре, бппе). къылыш печёный в золе чурек, къылъ бот. вязель пёстрый. къылъэщ1ыхьэн догнать кого- что-л. (двигаясь в направлении к говорящему). къылъэ!эсын неперех. 1) дотя- гиваться, дотянуться (отку- да-л. сюда)-, 2) доставать, до- стать, доходить, дойти до чего- -либо: мэкъум псыр къылъэ!эсащ вода дошла до сена; 3) перен. почувствовать что-л.; гузэвэ- гъуэ къыслъэ1эсащ я почувство- вал тревогу. къылъихьэн неперех. приходить, посещать; общаться с кем-л. къылъыкъуэк!ын неперех. обна- руживаться, обнаружиться, оказываться, оказаться у ко- го-л., где-л. къылъысын неперех. 1) причи- таться кому-л.; а колхозни- кым гуэдз килограмм мин къы- лъос этому колхознику при- читается тысяча килограммов пшеницы; 2) прям, и перен. до- ставаться, достаться кому-л. къылъытхъын неперех. стаски- вать, стащить с кого-л. (обувь). къымыз кумыс. къынт!экъынт1э прил. каприз- ный; ворчливый. къынт!экъынт1эн неперех. ка- прйзничать; ворчать. къы и межд. звукоподр.: къы и щ!ын проглотить (моменталь- но). къыпэгъуэлъын неперех. устраи- вать, устроить засаду (кон- кретно против кого-л.). къыпэдзыжын 1) бросать, бро- сить обратно что-л. кому-л.; 2) перен. разг, огрызаться. къыпэдзын перех. 1) бросить что-л. в кого-л., навстречу кому-л.; 2) перен. продолжать, продолжить что-л.; уэрэдым къыпэдзын продолжить пес- ню (в ответ другому лицу). къыпэжыхьын перех. 1) забе- гать, забежать вперёд (обо- гнав кого-л.); 2) перен. уго- ждать кому-л.; подхалимство- вать. къыпэк!уа плата за что-л. къыпэк!уэн неперех причитать- ся, полагаться в виде платы за что-л. къыпэк!ухьын неперех. 1) захо- дить, зайти вперёд (обойдя ко- го-л.); 2) перен. уступать, усту- пить, не вступая в спор. къыпэрыдзын перех. выбрасы- вать, выбросить что-л. из че- го-л. къыпэрылъэфын перех. оттаски- вать, оттащить кого-что-л. от чего-л.; вытаскивать, вытащить кого-что-л. из чего-л. къыпэрыхын перех. вытаскивать, вытащить, выносить, вынести кого-что-л. (напр. из огня). къыпэрыхун перех. отгонять, ото- гнать кого-л. (напр. от огня, очага). къыпэрышын перех. 1) отводить, отвести, отвозйть, отвезтй ко- го-что-л. от чего-л.; ст!олым къыпэрышын отвести от сто- ла; 2) перен. отвлекать, от- влечь кого-л. от чего-л. (напр. от работы). къыпэт1ысын неперех. 1) садить- ся, сесть против кого-чего-л.; 2) устраивать, устроить засаду. къыпэувын неперех. 1) стать против кого-чего-л.; 2) перен. противостоять кому-чему-л. къыпэщылъын неперех. 1) ле- жать против кого-чего-л.; 21 пе- рен. стоять перед кем-л. (о за- дачах, делах и т. nA. къыпэщысын неперех. сидеть против кого-чего-л. къыпэщ!эгъэкъуэн перех. под- ставить подпорку, подпереть что-л.; жыгым къыпэщТэгъэ.- къуэн подставить подпорку к дереву. къыпэщ!эгъэувэн перех. 1) по- буд. ф. от къыщ1эувэн; 21 под- ставить подпорку; 3) перен.
  към — 216 — побудить к спору кого-л.-, под- задорить кого-л. къыпэщ!эдзын перех. 1) бросать, бросить, подбрасывать, под- бросить или подкладывать, под- ложить что-л. подо что-л.; 2) выбрасывать, выбросить кого- -что-л. къыпэщ!эк!ын неперех отходить, отойти или отъезжать, отъехать от кого-чего-л. къыпэщ1эк1уэтын неперех. Ото- двигаться, отодвинуться от кого-чего-л. къыпэщ!эувэн неперех. 1) стано- виться, стать близко, вплот- ную к кому-чему-л.-, 2) перен. выступать, выступить против кого-чего-л. къыпэщ!эхын перех. относить, отнести кого-что-л., убрать что-л. откуда-л., от чего-л. къыпэщ!эшын перех. 1) отводить, отвести или отвозить, отвезти кого-что-л. откуда-л., от кого- -чего-л.; 2) отстранять, отстра- нить кого-что-л. от кого-чего-л. къыпеуэ соперник, противник. къыпихын перех.: мэ къыпихын пахнуть. къыпихун неперех. коптить, на- коптить. къыпкъырык!ын неперех. 1) про- исходить, произойти от кого-л.; 2) перен. исходить из чего-л. къыпкъырыхын перех. взимать, взыскивать, взыскать что-л. с кого-чего-л. къыпкъырыхьэн неперех. почув- ствовать; прочувствовать. къыпхивын неперех. 1) просачи- ваться, просочиться сквозь что-л. (в сторону говорящего-, также перен.—проникнуть, пройти незаметно)-, 2) высту- . пать, выступить (о поте). къыпхитхъын неперех. 1) рвать- ся, прорваться; 2) резаться, прорезаться (о зубах); 3) про- растать, прорасти (о растени- ях). къыпхиудын Hfnppex, пробивать- ся, пробиться, прорываться, прорваться, разрываться, ра- зорваться. къыпхыжын неперех. 1) пробе- гать, пробежать сквозь что-л., 2) протекать, протечь сквозь что-л.; уэшхыпсыр унащхьэм къыпхож дождь протекает сквозь крышу. къыпхык!ын неперех. 1) прохо- дить, пройти сквозь что-л.; проезжать, проехать; 2) про- ходить, пройти сквозь что-л., просачиваться, просочиться сквозь что-л. къыпхыплъын неперех. 1) смот- реть чёрез что-л.; 2) перен. просвечивать сквозь что-л. къыпхыпсын неперех. 1) све- титься, просвечивать сквозь что-л.; дыгъэр пшэм къыпхопс солнце просвечивает сквозь облака; 2) виднеться сквозь что-л., просвечивать; щ!ыфэр джаиэ п!ащ1эм къыпхопс сквозь тонкую рубашку просвечивает къыпхыпщын неперех. 1) ползти, проползти сквозь, чёрез что-л.; 2) перен. прорастать, прорасти (о растениях); 3)перен. резать- ся, прорёзаться (о зубах). къыпхып1иик!ын неперех. тор- чать сквозь что-л., выдаваться сквозь что-л. къыпхырыгьэжын I перех. про- резать, прорезать что-л. (сде- лать отверстие). къыпхырыгьэжын II перех. про- совывать, просунуть, протя- гивать, протянуть что-л. къыпхырыгъэлык1ын перех. про- жигать, прожёчь что-л.; пхъэбгъур гъущ! гъэплъак!э къыпхырыгъэлык!ын прожёчь дыру в доскё калёным железом. къыпхырылъэтын неперех. про- летать, пролетёть сквозь что-л. къыпхырыпсын см. къыпхыпсын. къыпхырысык1ын неперех. про- плывать, проплыть сквозь
  къы — 217 — кьыпхырытхъын перех. см. къып- хытхъын. къыпхырыхын перех. пронести кого-что-л. сквозь что-л. къыпхырыхун перех. 1) прого- нять, прогнать кого-что-л. сквозь что-л.; 2) пронзать, пронзить кого-что-л. къыпхырыц!эфтын неперех. про- скакивать, проскочить сквозь что-л. къыпхырышхык!ын перех. про- грызть что-л. къыпхырышын 1. перех. 1) прове- сти, провозить, провезти кого- -что-л. сквозь что-л.; 2) перен. протянуть сквозь что-л., через что-л.; мэзым радиок!апсэкъы- пхырышын протянуть через лес радиолинию; 2. неперех. выпирать. къыпхырыщ1ык!ын 1. перех. 1) прокладывать, проложить сквозь что-л.; мэзым гъуэгу къыпхырыщ1ык1ын проложить дорогу через лес; 2) проламы- вать, проломить что-л.; шэнтыр къыпхырыщ1ык!ын проломить стул; 2. неперех. проломиться. къыпхытхъын перех. проломить силой, проломить- что-л. на- сквозь. къыпц1э 1. слива крупноплод- ная (плод и дерево); 2. в знач. опр. сливовый. къыпц!ей слива (дерево). къыпыблэблын неперех. висеть (во множестве, напр. о плодах). къыпыгуэн перех. затупить, при- тупить что-л. къыпыгуф!ык1ын неперех. улы- баться, улыбнуться. къыпыгъэжын перех. отрезать, отрезать (кусок). къыпыгъэжьэн неперех припаять (горячим способом—металл). къыпыгъэзын перех. отделять, отделить, отрезать, отрезать что-л. (от целого). къыпыгъэк!ын перех. 1) побуд. ф. от къыпык!ын; 2) отделить что-л. (от целого). къыпыгъэлэлын перех. повесить в беспорядке, понавешать. къыпыгъэлъэлъын перех. 1) на- трусить чего-л. (с дерева, напр. яблок); 2) перен. отсеивать, от- сеять (устранить) кого-что-л. къыпыгъэнэн I перех. 1) зажи- гать, зажечь (свет, лампу); 2) прикурить. къыпыгъэнэн II побуд. ф. от къыпынэн II. къыпыгъэпщ1эн перех. прикле- ить, приклеивать, прилеплять, прилепить что-л. на конец че- го-л. къыпыгъэп1иик1ын перех. сде- лать так, чтобы что-л. выпи- рало, выступало наружу. къыпыгъэувэн перех. 1) поста- вить что-л. на конец чего-л.; 2) перен. присоединять, при- соединить что-л. къыпыгъэхуэн перех. продлить, прибавить; <> бзэгум къыпы- гъэхуэн упомянуть, коснуться чего-л. (в речи). къыпыгъэхун перех. 1) сбросить, стряхнуть что-л. с конца че- го-л.; 2) перен. отсеивать, от- сеять, исключать, исключить кого-л. къыпыгъэщэщын перех. 1) осы- пать, осыпать что-л.; натру- сить с чего-л.; 2) перен. см. къыпыгъэхун 2. къыпыдэн перех. пришивать, пришить что-л. к концу че- го-л. къыпыджэн перех. приплетать, приплести что-л. к концу че- го-л. къыпыдзэн перех. прибавлять, прибавить, присоединять, при- соединить, прикрепить, прила- дить что-л. к концу чего-л. къыпыжын неперех. 1) убегать, убежать с конца (напр. ше- ренги); 2) стекать, стечь (о жидкости). къыпык!эн неперех. 1) вырастать, вырасти на конце чего-л.; 2) плодоносить.
  къы — 218 —-къы къыпык!ын неперех. 1) отходить, отойтй с конца; 2) принести, приносить (пользу); 3) перен. прекратить связь, отношения с кем-л. къыпылеик!ын неперех. оказать- ся лишним (напр. по длине). къыпылъэлъа паданец (о фрук- тах и листьях). къыпылъэлъын неперех. 1) осы- паться, осыпаться, падать, опа- дать, опасть (о плодах, ли- стьях и т. п.); 2) перен. отсе- яться, отсеиваться. къыпылъэщ!ык1ын перех. очи- щать, очистить, вытирать, вы- тереть (с конца). къыпылъхьэн перех. присоеди- нять, присоединить что-л. к концу. къыпылъын неперех. 1) висеть на конце чего-л.; 2) перен. уха- живать за кем-л. къыпынэн I неперех. зажигать- ся, зажечься (о свете и т. п.). къыпынэн 11 перех. оставить что-л. висеть (напр. яблоки на дереве). къынытхъахуэ оторванный ку- сок (ткани). къыпытхъын перех. отрывать, оторвать что-л. (часть пред- мета). къыпыувэн неперех. примыкать, примкнуть, присоединяться, присоединиться, приставать, пристать к кому-чему-л. къыпыуда прич. отбитый, отло- манный (о части предмета). къыпыудахуэ отбитый, отломав- шийся кусок чего-л., обло- мок. къыпыудын перех. 1) отбивать, -отбить, обломать, обломить ку- сок чего-л.; 2) сбивать, сбить что-л,; мы!эрысэ жыгым къы- пыудын сбить яблоко с де- рева. къыпыук!эн перех. прикреплять, прикрепить, прибивать, приг бить что-л. к концу чее»- къыпыупсык!ын перех. заост- рять, заострить, точить, нато- чить конец чего-л. къыпыупщ!а прич. срезанный, отрезанный. къыпыупщ1ык1ын перех. см. къыпыупщ1ын. къыпыупщ!ын перех. отрезать, отрезать, отрубить, срубить что-л.; лы 1ыхьэ къыпыу- П1ц1ын отрезать кусок мяса. къыпыупщ1ып!э место отреза. къыпыфыщ1ык!ын перех. сры- вать, сорвать, оборвать (тай- ком, без разрешения); мы!эры- сэхэр мы!эрысейм къыпыфы- щ!ык1ын сорвать яблоки с дё- къыпыхын I перех. 1) снимать, снять что-л. счего-л. ; пы!эрф1э- дзап!эм къыпыхын снять шап- ку с вешалки; 2) перен. до- биться, получить что-л. от кого-л.; зыгуэрым жэуап пэж къыпыхын добиться от кого-л. точного ответа. къыпыхын II перех. 1) отпили- вать, отпилить; 2) отнимать, отнять, ампутировать что-л. къыпыхуа прич. 1. опавший; 2. в знач. сущ. паданец (о пло- дах). къыпыхун 1. неперех. 1) падать, опадать, опасть, осыпаться, осыпаться, облетать, облететь (напр. о листьях); 2) перен. отстать от кого-чего-л.; пре- кратиться (о связи, отноше- ниях с кем-чем-л.); 2. перех. отбивать, отбить что-л. (напр. часть стада). къыпыхьэн неперех. примыкать, примкнуть, присоединяться, присоединиться к концу чего- къыпыхъуэн неперех. 1) прибав- ляться, прибавиться; 2) при- соединяться, присоединиться к кому-чему-л.; 3) продлиться (о сроке). къыпыхъук!ын перех. скоблить, соскоблйть с конца что-л.
  къыпыча прич. 1) оторванный (от чего-л.); 2) сорванный (с дерева). къыпычыжыгъуэ время сбора (фруктов). къыпычыжын перех. собирать, собрать урожай (фруктов, ягод). къыпычын перех. 1) отрывать, оторвать, отделять, отделйть (часть предмета); 2) срывать, сорвать что-л.; жыгым кхъужь къыпычын сорвать грушу с де- рева. къыиышхэн перех. 1) приклеи- вать, приклеить что-л.; 2) при- паивать, припаять что-л. къыпышхык!ын перех. отъесть, отгрызть конец чего-л. къыпыщэн перех. 1) прибавлять, прибавить, добавлять, доба- вить что-л.; 2) продолжать, продолжить (напр. речь). къыпыщэща прич. 1. осыпав- шийся, опавший; 2. взнач. сущ. паданец (о фруктах). къыпыщэщын неперех. 1) см. къыпыхун 1; 2) перен. отсеи- ваться, отсеяться (о мно- гих). къыпыш!ык!а прич. отломлен- ный, отломившийся. къыпыщ1ык1ахуэ обломок. къыпыш,1ык1ыи перех. отламы- вать, отломить что-л., чего-л.; щ!акхъуэ 1ыхьэ къыпыщ1ы- к1ын отломить кусок хлеба. къыпыщ1ык1ып1э мёсто, где от- ломано. къыиыщ1ыхьын неперех. при- делать, пристроить что-л. к чему-л. (построить дополни- тельно). къыпыщ1ыхьып1э мёсто при- стройки. къыр 1. скала; 2. взнач. опр. ска- листый. къырача прич. вырванный. къырегъэк1эн перех. побуд. ф. - от къик!эн II. къырегъэк1утэн перех. побуд. ф. от кънк!утэн. къырегъэлъхьэн перех. побуд. ф. от къилъхьэн. къырегъэтхык1ыжын перех. по- буд. ф. от къитхык1ыжын. къырегъэтхык!ын перех. побуд. ф. от къитхык1ын. къырегъэтын перех. побуд. ф. от къетын. къырегъэудын перех. побуд. от къиудын. къырегъэфыщ1ык1ын перех. по- буд. ф. от къифыщ1ык1ын. къырегьэхын перех. 1) побуд. ф. от къихын; 2) получать (кор- респондент ию), выписыватьчто- -либо откуда-л. къырегьэхун перех. 1) побуд. ф. от къихун I; 2) пускать с си- лой, пустить с силой что-л, из чего-л. (напр. дым из трубки). къырегъэчын перех. побуд. ф. от къичын. къырегъэшын 1) побуд. ф. от къишын III; 2) перен. вывести, выводить (напр. цыплят). къырегъэщ1эк1ын перех. побуд. ф. от къещ1эк1ын. къырегъэщ1ык1ын перех. побуд. ф. от къищ!ык1ын I, II. къырегъэ!уэн перех. побуд. ф. от къи!уэн. къыркуэ ком, комок чего-л. къырт! межд. подражание зву- ку при глотании. къытегуэшэн перех. 1) распреде- лять, распределить что-л.; 2) раскладывать, разложить что-л. къытегъэбэгэн перех. иабйть шишку. къытегъэвэн перех. вскипятйть что-л. къытегъэжын перех. 1) срезать, срёзать сверху что-л.; 2) сли- вать, слить что-л. (сверху). къытегъэзэн неперех. 1) возвра- щаться, вернуться; 2) пов-та; рять, повторить что-л. къытегъэкъуэлъэн перех. кипя- тить, вскипятйть (сильно). 14 къытегъэвэн перех. 1) оставлять, оставить кого-что-л. на чём-л:(
  къы 2) перен. останавливаться, ос- тановиться на чём-л.-, 3) пе- рен. убеждать, убедить кого-л. в чём-л., утвердить кого-л. в каком-л. мнении. къытегъэпщ1ык1ын перех. побуд. ф. от къытепщ1ык1ын. къытегьэсын перех. сдвинуть на- бекрень (шапку). къытегъэт!ысхьэн перех. 1) по- садйть кого-л. наверху, свер- ху чего-л.-, 2) см. къытегъэбэ- гэн. къытегъэувэн перех. 1) побуд. ф. от къытеувэн; 2) ставить, по- ставить кого-что-л. на что-л. сверху; стэчан ст1олым къы- тегъэувэн поставить стакан на стол; 3) перен. назначать, на- значить, поставить кого-л. (на какую-л. должность). къытегъэхун перех. сваливать, свалить сверху что-л. къытегъэхьэн I перех. добивать- ся, добиться чьего-л. согласия на что-л. къытегъэхьэн II перех. 1) пу- стить, запустить что-л.; чы- ныр къытегъэхьэн пустить юлу; 2) перен. сердить, рассер- дить кого-л.; 3) перен. угова- ривать, уговорить кого-л. къытегъуэлъхьэн неперех. лечь, ложиться на что-л. сверху; О сшхар си гум мывэу къыте- гъуэлъхьащ то, что я съел, камнем легло на сердце. къытедэн, къытедыжэн перех. пришивать, пришить что-л. сверху, нашивать, нашить что-л. сверху. къытедзын перех. 1) сбрасывать, сбросить, снимать, снять кого- -что-л. с чего-л.; 2) перен. снимать, снять кого-л. (с ра- боты).